Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Обяви за тръжни процедури
Публична покана на „Братя Зафирови“ ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло по проект №BG051PO001-2.3.03-1145 “Гарантиране здравето и безопасността при работа на заетите в „Братя Зафирови“ ООД”