Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Обяви за тръжни процедури
Публична покана на „Прокс-2” ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Провеждане на обучения за придобиване на част от професия и обучения за придобиване на ключови компетенции на служители на „Прокс-2” ООД в рамките на проект по договор №ESF-2116-06-11006 по пет обособени позиции.