Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Обяви за тръжни процедури
Публична покана на „Ел Бат” АД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на гориво - евродизел” за нуждите на „Ел Бат” АД във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2303-01-11012.