Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Обяви за тръжни процедури
Публична покана на ОКТА ЛАЙТ БЪЛГАРИЯ АД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка на дизелово гориво с карти за безналично разплащане за 9 бр. автомобили на „Окта Лайт България” АД за изпълнение на проект BG051PO001-2.2.03-0410-C0001 „За по-светло бъдеще”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път” на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.