Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Обяви за тръжни процедури
Публична покана на „Бороспорт“ АД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло по проект №BG051PO001-2.3.03-0816 „Подкрепа за подобряване условията на труд в „Бороспорт“ АД“ във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2303-01-11022.