Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Обяви за тръжни процедури
Публична покана на „Монтюпе ЕООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: “Избор на изпълнител по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Разработване (внедряване) на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и Обособена позиция 2: Обучение във връзка с нововъведения стандарт BS OHSAS 18001:2007, в рамките на проект „Монтюпе ЕООД – с отговорност за здравословни и безопасни условия на труд и качествена работна среда” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2303-07-13008.