Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Обяви за тръжни процедури
Публична покана на „ИРИМ” ЕООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Разработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието“ по проект BG051PO001-2.3.03-0105 „Безопасен труд в „ИРИМ” ЕООД” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2303-07-13005