Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Обяви за тръжни процедури
Обяви за тръжни процедури за избор на изпълнител от бенефициенти, сключили договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури по приоритетна ос 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г."
"Българска търговско-промишлена палата"-бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG051PO001-2.1.07 обявява процедура „открит избор” за определяне на изпълнител с предмет: „Проучване на рисковите фактори на пазара на труда, водещи до прояви на неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в отраслите производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло; гражданско строителство и изолации; хотелиерство и ресторантьорство; транспорт; спедиция и съобщения; операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност; бизнес услуги; учебно-образователни услуги. Оценка на въздействието на проекта върху рисковите фактори на пазара на труда и разработване на стратегия за ограничаването им. Подготовка на предложения за законодателни промени в нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения с цел ограничаване на проявите на неформалната икономика” по проект „
29.03.2013

Страници: ‹‹12345678 ... ››