Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Обяви за тръжни процедури
Обяви за тръжни процедури за избор на изпълнител от бенефициенти, сключили договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури по приоритетна ос 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г."

Страници: 123456 ... ››