Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Проекти на Агенция по заетостта по Оси 6, 7 и 8
BG051PO001-6.1.03 "Модернизиране на системата за предоставяне на услуги"
Наименование на проекта:
„Оптимизиране и модернизиране на системата за предоставяне на услуги от Агенция по заетостта”
 
Обща цел:
Гъвкаво обслужване тип „едно гише” на всички заинтересовани лица, поощряване участието на неактивните, обезкуражените лица, чрез подобряване на достъпа и качеството на услугите на пазара на труда.
 
Обща стойност на проекта: 5 000 000 лв.
 
Индикатори за изпълнение или очаквани резултати от проекта:
  • Изграждане и поддръжка на 108 терминала за обслужване на регистрирани безработни лица от I и II фаза. Предоставяне на отделни услуги и на лица от останалите групи търсещи работа, както и на неактивни и обезкуражени лица;
  • 216 служители, обучени за работа със 108 терминала за обслужване на регистрирани безработни лица;
  • 100% на точки на обслужване с въведени нови практики от структурите на ДБТ.
  • Подобряване достъпа на работодателите до услугите на Агенция по заетостта и стимулиране обявяването на свободни работни места.
  • Увеличаване делът на АЗ като трудов посредник на пазара на труда;
  • Дял на лицата, успешно завършили обучение – 90%
  • Намаляване времето за обслужване на клиент с – 10%