Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Проекти на Агенция по заетостта по Оси 6, 7 и 8
BG051PO001-6.1.01 "Специализирано изследване и анализ на възможностите за интервенции върху уязвимите групи на пазара на труда, неактивните и обезкуражените лица"
Наименование на проекта:
Специализирано изследване на пазара на труда – начин за интервенции спрямо уязвимите групи и социалното им включване
 
Цел на проекта:
Подобряване качеството на работа на институциите, отговорни за предоставянето на услуги на лицата, търсещи работа, както и на неактивните лица и заетите в сивата икономика, чрез поставяне на фокус върху осигуряване на индивидуален подход към бенефициентите на съответните услуги, правилно планиране и прогнозиране на тенденциите, подобряване на инструментариума за реализиране на съответните нормативни документи.  
 
Обща стойност на проекта  1 558 584.00 ЛЕВА
 
Целева група:
Служителите в регионалните структури /териториални поделения на Агенция по заетостта. /дирекции „Регионална служба по заетостта”, дирекции „Бюро по труда” и  филиали към ДБТ/.
В целевата група са включени синдикални и работодателски организации, признати и представителни на национално ниво.
 
Индикатори за изпълнение или очаквани резултати от проекта:
Конкретните индикатори за изпълнението на проекта са :
        • Изготвени изследване и анализ на потребностите на уязвимите групи по региони ;
        • Изготвени изследване и анализ на потребностите на неактивните и обезкуражени лица по региони;
Също така индикатор за изпълнението на проекта са представителността и обхвата на проучването, качеството на анализа, както и приложимостта на интервенциите, които ще се предприемат  спрямо социално- уязвимите групи на пазара на труда, определяне потребността от търсене и предлагане на работна ръка.
Начинът за измерване на индикаторите са брой анкетирани и участвали в изследването, което е в пряко връзка с представителността на проучването. Брой на качествени  и количествени анализи на нагласите и оформяне на профили на изследваните групи. Изготвени механизми за въздействие или интервенции спрямо целевите групи, както и  конкретни мерки за прилагане на ОП „РЧР”.