Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Проекти на Агенция по заетостта по Оси 6, 7 и 8
BG051PO001-8.1.02 Подкрепа на Агенция по заетостта за управлението на приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР
Наименование на проекта:
Повишаване и укрепване на административния капацитет на Агенцията по заетостта и нейните териториални поделения Дирекции „Регионална служба по заетост” и Дирекции „Бюро по труда” за управление и реализиране на приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
 
Цел на проекта:
Създаване и укрепване на устойчив административен капацитет за правомерно, ефективно и ефикасно изпълнение на функциите по управление на приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
 
Обща стойност на проекта  15 650 935.74 ЛЕВА
 
Целева група:
Служителите в Централна администрация на Агенцията по заетостта, главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти”; служители в оценителни комисии; служители от Дирекции „Регионална служба по заетост” и Дирекции „Бюро по труда”, отговорни за реализирането на приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
 
Индикатори за изпълнение или очаквани резултати от  проекта:
За изпълнението на дейностите по проекта и отчитането на резултатите ще се използват следните индикатори:
- Индикатор изходни данни – този индикатор ще измерва изходните информационни и необходими материали за подобряване работата на Агенцията по заетостта като Междинно звено по Оперативна програма „РЧР”, приоритетни оси 1 и 2.
- Индикатор за резултат – този индикатор показва реално постигнатите по проектните дейности резултати и тяхното отчитане с междинни доклади и отчетни документи;
- Индикатор за въздействие – този индикатор ще изследва директните и индиректни последствия от реализацията на конкретните дейности по проекта като нагласа, отношение към изпълнението на приоритетните оси 1 и 2 и реални резултати.
- Индикатор за резултати – този индикатор показва в пълна степен постигането на заложените резултати в разписаните подробно по т. 5.1. от  Настоящия формуляр за кандидатстване дейности, а именно:
- Подобрена материално техническа база, чрез закупен и осигурен софтуер и хардуер за нуждите на бенефициента.
За измерване напредъка по изпълнение в посочените проектни дейности ще се следят индикаторите, заложени в ОП РЧР:
- Брой служители на Агенция по заетостта участвали в обучение;
- Брой изследвания и проучвания.