Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Проекти на Агенция по заетостта по Оси 6, 7 и 8
BG051PO001-6.2.17 „Подкрепа за институционалното изграждане на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването”, Проект "Старт в администрацията"

05.12.2013 г.  Окончателен списък  с класирането на кандидатите за стажуване по проект „Старт в администрацията” - Втора процедура – 2013 г. 

 

.....

 

25.11.2013 г. Списък с класирането на кандидатите за участие в проект „Старт в администрацията” - Втора процедура – 2013 г. 

 

.....

 

31.10.2013 г.   Списък на допуснатите кандидати за интервю с работодателите по проект "Старт в администрацията" - Втора процедура - 2013 г.


.....

 

 

30.10.2013 г.  Графици за провеждане на интервюта с допуснатите кандидати за работни места по Проект „Старт в администрацията”, Втора процедура – 2013 г. 

....

 

30.09.2013 г. Документи по Проект „Старт в администрацията”, Втора процедура – 2013 г.

 

1) Образец на Заявление за участие в Проекта /Приложение № 3/;
2) Образец на Декларация /Приложение № 4/;
3) Втора процедура - 2013 г. за кандидатстване за работните места по Проект “Старт в администрацията”;
4) Критерии за подбор на участниците в Проект „Старт в администрацията”, Втора процедура – 2013 г.;
5) Списък на работни места за Втора процедура 2013 г.;

6) Образец на рамков договор между Агенция по заетостта и асоциираните партньори /работодатели по проекта/;

7) Образец на анекс към рамков договор между Агенция по заетостта и асоциираните партньори /работодатели по проекта/;

8) Декларация/Приложение № 6/;

9) Насочващо писмо /Приложение № 8/.

 

...

 

05.04.2013 г.  Окончателен списък с класирането на кандидатите за работни места по Проект "Старт в администрацията"

....

 

25.03.2013 г.  Списък с класирането на кандидатите за работни места по Проект "Старт в администрацията"

...

 

05.03.2013 г.  Списък с номинираните за интервю кандидати за работни места по Проект "Старт в администрацията"

...

 

04.03.2013 г. Графици за провеждане на интервюта с номнираните лица по Проект „Старт в администрацията”

...

 

BG051PO001-6.2.17 „Подкрепа за институционалното изграждане на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването”

 

Документи по проекта

1) Образец на Заявление за участие в Проекта /Приложение № 3/;
2) Образец на Декларация /Приложение № 4/;
3) Процедура - 2013 г. за кандидатстване за работните места по Проект “Старт в администрацията”;
4) Критерии за подбор на участниците;
5) Списък на работни места за Процедура 2013 г.

6) Декларация /Приложение № 6/;

7) Насочващо писмо /Приложение № 8/;

8) Образец на рамков договор между Агенция по заетостта и асоциираните партньори /работодатели по проекта/.

 

Наименование на проекта
„Старт в администрацията”

 

Цел на проекта
Основна цел: Повишаване на  ефективността в работата на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването, чрез подкрепа на мерките за тяхното институционално изграждане.
По настоящия проект ще бъде създадена възможност за Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването да привличат безработни младежи до 29-годишна възраст от групите в неравностойно положение на пазара на труда, със завършено висше образование, но без стаж по специалността, на кратковременни 9-месечни стажове.

 

Специфичните цели:
1. Създаване на допълнителен капацитет за реализация на дейностите, насочени към подобряване достъпа до услуги за гражданите и бизнеса и повишаване на тяхното качество.
2. Развитие на стажантските програми в държавната администрация. 

 

Обща стойност на проекта:
2 997 782,76 лв.

 

Целева група:
1. Служители (стажанти) в публични институции и контролни органи на пазара на труда;
2. Служители (стажанти) в публични институции, ангажирани с процеса на предоставяне на социални и здравни услуги

 

Индикатори за изпълнение или очаквани резултати от проекта
За изпълнение: - 
• брой точки на обслужване с въведени нови практики и други инициативи за институционално изграждане – минимум 10
• брой лица, включени в обучение на тема „Въведение в държавната администрация”– 600
• брой лица, включени в стаж – 600
За резултат:
• дял на лицата, успешно завършили обучение – минимум 90%
• дял на лицата, успешно преминали 9-месечен стаж – минимум 90%

 

Описание на дейностите:
1. Разработване на методика за оценка на потребностите от стажанти в МТСП, МЗ и ВРБК към министъра на труда и социалната политика/ министъра на здравеопазването;
2. Ежегодно идентифициране на потребностите на МТСП, МЗ и БРБК към министъра на труда и социалната политика/ министъра на здравеопазването от стажанти;
3. Набиране на заявления от страна на безработни младежи до 29-годишна възраст от групите в неравностойно положение на пазара на труда, желаещи да бъдат включени в стаж в МТСП, МЗ или ВРБК към министъра на труда и социалната политика/ министъра на здравеопазването.
4. Подбор и наемане на до 600 безработни младежи до 29-годишна възраст от групите в неравностойно положение на пазара на труда, за период от 9 месеца под формата на стаж. Едно и също лице може да участва само веднъж в стаж, независимо в коя административна структура се провежда стажът;
5. Организация на въвеждащо групово обучение за стажантите на тема „Въведение в държавната администрация”, чиято максимална продължителност не може да надвишава 3 дни (18 астрономически часа). В обучението следва да бъдат включени като минимум следните теми: 1) правна рамка на държавната администрация; 2) оформяне и работа с документи; 3) устройство и структура на държавната администрация; 4) статут на държавния служител; 5) национални и европейски политики в сферата на труда и социалната политика;
6. Разработване на индивидуални програми за интегриране и въвеждане за работа с подбраните стажанти;
7. Провеждане на еднократно въвеждащо индивидуално обучение. Обучението се провежда за всеки стажант и е с максимална продължителност до 2 дни (12 астрономически часа).
8. Провеждане на стажа с напътствието на наставник от съответната административна структура.


Важно- специфични изисквания към допустимите дейности:
1. Стажантите могат да бъдат наети само в дирекции от специализираната администрация на МТСП, МЗ или ВРБК към министъра на труда и социалната политика/ министъра на здравеопазването, в т.ч. и в техни териториални звена по чл. 4, ал. 1 и 2 от Закона за администрацията, с изключение на дирекциите, имащи отговорности по управление на средствата от ЕС. Не е допустимо наемането на стажанти в звената от общата администрация, по смисъла на чл. 5, ал. 2 и чл. 7 от Закона за администрацията.
2. Стажантите следва да бъдат пряко въвлечени в дейности, насочени към разработването, въвеждането и прилагането на съответните политики и нови практики, както и в изпълнението на инициативи за институционално изграждане. Стажантите не могат да бъдат включвани в дейности, присъщи на експертните длъжности със спомагателни функции и на техническите длъжности, съгласно чл. 8 и 9 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията.
3. Приоритетно в операцията се включват безработни младежи, представители на някоя от следните групи в неравностойно положение на пазара на труда, а именно: безработни младежи с трайни увреждания; безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си; безработни лица – самотни родители (осиновители); родители (осиновители) на дете до 3-годишна възраст; безработни младежи от уязвими малцинствени групи.
4. В случай, че даден стажант не завърши успешно обучението по т. 5, сключеният с него договор следва да се прекрати. В този случай, стажантът следва да възстанови предоставените му до момента средства за трудово възнаграждение и доплащания за сметка на работодателя, както и индивидуалната цена на обучението.
5. Лица, завършили въвеждащото обучение по чл. 35б от Закона за администрацията или друг тип обучение със същия или сходен предмет, не могат да бъдат включени в обученията по т.5. 
6. Дейностите в програмата за въвеждане и интегриране, в т.ч. и еднократното въвеждащо индивидуално обучение, се осъществяват от определен от ръководителя на съответната административна структура наставник. Наставникът  следва да бъде служител на съответната административна структура и неговите задължения са свързани с ръководство, наблюдение, оценка на работата на стажанта.