Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Проекти на Агенция по заетостта по Оси 6, 7 и 8
Агенция по заетостта е Конкретен Бенефицент по следните процедури, които се реализирато по
Приоритетни оси 6, 7 и 8 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.: