Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Приключили процедури
1. BG051PO001/07/2.1-01 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица" - проекти, подадени до 0
Въпроси и отговори