Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.2.03 „На път”
04.12.2012
 
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.2.03 "На път".
 
 
27.03.2013 г.  С цел, улесняване на бенефициентите при провеждане на процедури за определяне на изпълнител по реда на на ПМС № 69/11.03.2013 г. или Закона за обществените поръчки с критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”, Агенция по заетостта представя разработени Примерни Методики за оценка, относими към схемата „На път”. Представени са два варианта в зависимост от това дали бенефициентите желаят горивото да бъде доставяно на място или не.
Разработените примерни методики целят намаляване на грешките, допускани от бенефициентите при избор на изпълнител по тръжни процедури, и имащи за резултат необходимостта от новото им провеждане. В допълнение Бенефициентите могат да се запознаят и с публикуваните „Често срещани грешки в Методиката за оценка на оферти по процедури за определяне на изпълнител по реда на ПМС № 69/11.03.2013 г. и Закона за обществените поръчки”
 
.......
 
02.01.2014 г. Утвърдени са изменения в Договора (Приложение Е и Приложение І  към Насоките за кандидатстване) по процедура BG051PO001-2.2.03 "На път", на основание  чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията са във връзка с предоставяне на възможност за получаване на авансово плащане в размер до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. и приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г., с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г.. 
 
 
.......
 
ВАЖНО:
21.01.2013 г. Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване и Ръководството за бенефициента (Приложение 3.11), на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г.. Промяната се налага във връзка с предоставяне на кандидатите по схемата на допълнителни две възможности за установяване на разходната норма на горивото за използваните превозни средства за превоз на пътници до и от работното място. Кандидатите ще имат възможност да прилагат нормите, посочени в техническата документация на използваното МПС, издадена от фирмата-производител на колесното превозно средство. Също така, предвид спецификата на извършваната дейност в дадено предприятие и в условията на ползване на превозни средства, които са втора употреба, разходната норма може да бъде допълнително коригирана (увеличена или намалена). Корекцията следва да бъде съобразена с особеностите на изминаваните маршрути, атмосферните условия, както и други влияещи на експлоатацията фактори, като по този начин се достигне до реалната разходна норма при отчитане спецификата на експлоатация на конкретното превозно средство. Тази корекция следва да бъде обоснована по безспорен, логичен и недвусмислен начин от ръководителя на съответното предприятие.
 
Актуализирани:
 
 
 
 
Краен срок за кандидатстване 08.02.2013 г. 16:30 ч.
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Desislava Ivanova 06.12.2012
Интересува ме по тази програма могат ли да кандидатстват работодатели, които наемат сезонни работници от май до октомври. Става въпрос за фирма с предмет на дейност туризъм, която управлява хотел в к.к-с Зл.пясъци.
Въпрос на: Ева Сивакова 05.12.2012
Добър ден.
Живея в град Чепеларе и работя в Пампорово. Налага ми се да пътувам дведесет дни месечно, като транспорта не е поет от работодателят ми. Работя на постоянен трудов договор. Моля, изпратете ми информация къде в областта мога да получа повече информация за проекта "На път" и да подам необходимият набор от документи за включване.
Благодаря Ви!
Въпрос на: Николай Конарев 05.12.2012
1.Възможно ли е да се ползва нает транспорт при условие, че кандидатът поема разходите за наем за своя смета?
2. Прилагат ли се за автомобили, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 8, изискванията на Наредба № 12/05.01.2007 г., издадена от Министерство на транспорта и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на
екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях?
Въпрос на: Милена Канева 05.12.2012
Интересувам се от програмата "На път": Конкретно: Става въпрос за кандидатстване като работодател, и служители с дълъг стаж във фирмата ,живеещи извън населеното място на месторабота. Придвижват се със служебен автомобил, който е лизингов и го кара един от тях-което не е основната им дейност. Може ли да се участва в програма "На път" при тези условия.
Въпрос на: Николай Тотев 05.12.2012
Уважаеми господа,
Консултирам фирма, която има желание да разработи проектно предложение по мярка "На път". Към момента транспорта на работниците се извършва от външна фирма при цена (за автобуси) около 1.50 лв/км. Тази стойност е доста далече от ограничителната 0.65 лв/км наложена от Насоките. Това означава ли, че при обявяване на конкурс за изпълнител на дейността, ние ще заложим изискване за пазарна цена на услугата (прим. 1.40-1.50 лв/км), а субсидираната стойност ще бъде 0.65 лв/км и разликата ще поемем ние (бенефициента). Ако това не е възможно, как тогава можем да разчитаме на успешен край на такъв конкурс при налагане на ограничението 0.65 лв/км ??? И коя транспортна фирма изобщо ще предостави услуга с автобуси за цена под 0.65 лв/км. Вероятно при използването на малки автомобили или микробуси това би било възможно, но в нашия случай, това не е възможно - става въпрос за десетки работници и служители.
Предварително Ви благодаря.
Въпрос на: Георги Симчев 05.12.2012
Привет, Казвам се Георги Симчев от Русе и преди две седмици вече същият въпрос, но схемата все още не беше отворена, затова вероятно не получих отговор. Много се надявам сега вече това да се случи!
На стр.21 от насоките за кандидатстване в синьо каре с надпис "ВАЖНО!" е записано следното: "В случай, че кандидатът или партньорът/ите извършват превоза на пътници от и до работното място, следва да използват собствен транспорт. В този случай е необходимо за използваното/ите пътни превозни средства да се извърши определяне на разхода на гориво в експлоатационни условия. За целта е необходимо кандидатът и партньорът/ите, в случай че има такива, да предостави/ят удостоверение/сертификат издаден от компетентен орган, съгласно чл. 4, ал. 3 на Наредба №3 за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите, доказващ разходната норма на пътното превозно средство."
Въпросът ми е следния: Кой е компетентният орган, който издава удостоверение/сертификат доказващ разходната норма в експлоатационни условия? и Къде следва да бъде извършено определянето на разхода на гориво в експлоатационни условия на превозните средства? Благодаря предварително!
Въпрос на: Красимира Иванова 04.12.2012
Здравейте,

Бих искала да задам няколко въпроса относно процедура BG051PO001-2.2.03 „На път”.
1. Възможно ли е съвместяване на дейностите по осъществяване на превоз на част от служителите на фирмата със собствен автопарк (служебни автомобили – заведени като транспортни средства на името на кандидата) и същевременно осъществяване на превоз посредством външна фирма избрана съобразно ПМС 55 за другата част от служителите?
Необходимостта от включването на повече от един вид транспорт е породена от числеността на персонала и различните направления на работа. Например: Голямо предприятие със средно списъчен брой на персонала 500 човека и притежаващо 20 автомобила, извършва транспортирането на 100 служители със собствени автомобили, а за останалите 400 служители наема външна фирма.
В Бюджета на процедурата в раздел 3, бюджетен ред 3.2. е заложен разхода за гориво и е конкретизирано, че разхода е недопустим, в случай, че е заложен в раздел 4, бюджетен ред 4.1. На практика заложения разход в раздел 3.2. не е за същата дейност (превоза е за други служители с различна дестинация от този заложен в 4.1.) и не съществува припокриване на услугата.

2. В случаите, когато сме определили лицата, които ще бъдат ангажирани с превозването на служителите – шофьорите, ще бъде ли допустим разход превоза на служителите в събота и неделя? Съответно за наетия на конкретната длъжност шофьор, ще бъде ли допустим разход заплащането на двойно възнаграждение за тези дни. Как се процедира, когато фирмата работи в събота?

3. Допустим разход ли е финансирането на транспорта на служителите с личните им автомобили при съчетаване на възможно най-икономичен маршрут и брой лица в превозното средство?

4. Какъв документ ще бъде признат за определяне на разходната норма на лекия автомобил? В случай, че лекият автомобил не е нов и оторизираният дилър или производител на автомобила не може да издаде такъв документ поради по-големия експлоатационен период, възможно ли е да бъдат направени измервания спрямо настоящото състояние на превозното средство и те да бъдат признати, ако са издадени от техническо лице?

5. След като в бюджета не е посочен начин по който да бъдат описани карти междуселищен транспорт, да смятаме ли че билети и карти за служителите няма да бъдат допустим разход?

6. При изчисляване на превоза на пътници в бюджетен раздел 4, ред. 4.1. Превоз на пътници, начина на получаване на сумата е:

Брой месеци по единична цена =C3*E3, може би е техническа грешка за всеки следващ ред, защото само в първия ред фигурира разстоянието в километри.

При положение, че единият месец работните дни са повече от другия и нямаме уеднаквена база, няма да бъде възможно точно определянето на разхода за месец. Например: Декември месец 2012 година има 18 работни дни, след което януари месец 2013 има 22 работни дни с което ние не можем да определим еднаква цена за месеца. Трябва ли да бъдат отделени месеците с по-голяма продължителност да бъдат на отделен ред или да бъде заложена осреднена стойност.

7. При удостоверяване местоживеенето на служителите извън населеното място в което работят, достатъчен документ ли е удостоверение от ЕСГРАОН за настоящ адрес?

8. Застраховките на пътниците в случаите на избор на външна фирма са включени в стойността на услугата, но при осъществяване на транспорта с лични автомобили не е посочен бюджетен ред, в който да бъде заложена. Да считаме ли, този разход за недопустим?

Предварително Благодаря!
Красимира Иванова

Въпрос на: Красимира Крилова 04.12.2012
Във връзка с програма "На път", може ли повече от един автомобил да обслужва една линия на превоз на работници от и до работа за едни и същи лица , на сменен режим на работа?
Въпрос на: Красимира Крилова 04.12.2012
Сертификат или удостоверение от коя институция ще бъде признат за доказване разхода на гориво, във връзка с процедура по подбор на проекти по програма "На път"?
Въпрос на: Елка Руменова 04.12.2012
Дали лицата, включени в проекта трябва да останат на работните места през целия период на договора? В случай, че се намали производството и фирмата е принудена да освободи лица, които са включени в проекта ще трябва ли да ги задържи на работа до края на проекта?
Въпрос на: Ваня Славчева Янкова 04.12.2012
Ние сме Винпром. Произвеждаме вино от грозде. Пътуваме всеки ден до винарската изба, която е на 35 км от местоживеенето на работниците.Може ли да кандидатстваме по тази програма?
Въпрос на: Любомир Недков 04.12.2012
Здравейте уважаеми дами и господа,
от името на София Франс Ауто и скам да запитам На ПЪТ" може ли да участваме в тази програма за два наши комплекса на PEUGEOT в чертите на София. Единият е на бул. Цариградско шосе 10км а другият на Ботевградско шосе 459 . Тъй като до там реално няма градски транспорт фирмата е наела фирма и превозваме служителите с маршрутките на наетата фирма. Моля да ме информирате принципно възможно ли е да участваме ,за да продължим по програмата нататък.
Благодаря и успешен ден,
Любомир Недков
Директор Администрация и Човешки ресурси
0888660262
Въпрос на: Ангел Банев 04.12.2012
Здравейте!!

Интересуваме дали мога да изкарам шофйорските курсове като използвам финансиране по някоя от схемите и мерките на Оперативна програм "Развитие на човешките ресурси".
Очаквам вашият отговор в най-скоро време!!

Мерси предварително и Хуабв ден!!
Страници: ‹‹ ... 345678