Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.2.03 „На път”
04.12.2012
 
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.2.03 "На път".
 
 
27.03.2013 г.  С цел, улесняване на бенефициентите при провеждане на процедури за определяне на изпълнител по реда на на ПМС № 69/11.03.2013 г. или Закона за обществените поръчки с критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”, Агенция по заетостта представя разработени Примерни Методики за оценка, относими към схемата „На път”. Представени са два варианта в зависимост от това дали бенефициентите желаят горивото да бъде доставяно на място или не.
Разработените примерни методики целят намаляване на грешките, допускани от бенефициентите при избор на изпълнител по тръжни процедури, и имащи за резултат необходимостта от новото им провеждане. В допълнение Бенефициентите могат да се запознаят и с публикуваните „Често срещани грешки в Методиката за оценка на оферти по процедури за определяне на изпълнител по реда на ПМС № 69/11.03.2013 г. и Закона за обществените поръчки”
 
.......
 
02.01.2014 г. Утвърдени са изменения в Договора (Приложение Е и Приложение І  към Насоките за кандидатстване) по процедура BG051PO001-2.2.03 "На път", на основание  чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията са във връзка с предоставяне на възможност за получаване на авансово плащане в размер до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. и приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г., с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г.. 
 
 
.......
 
ВАЖНО:
21.01.2013 г. Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване и Ръководството за бенефициента (Приложение 3.11), на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г.. Промяната се налага във връзка с предоставяне на кандидатите по схемата на допълнителни две възможности за установяване на разходната норма на горивото за използваните превозни средства за превоз на пътници до и от работното място. Кандидатите ще имат възможност да прилагат нормите, посочени в техническата документация на използваното МПС, издадена от фирмата-производител на колесното превозно средство. Също така, предвид спецификата на извършваната дейност в дадено предприятие и в условията на ползване на превозни средства, които са втора употреба, разходната норма може да бъде допълнително коригирана (увеличена или намалена). Корекцията следва да бъде съобразена с особеностите на изминаваните маршрути, атмосферните условия, както и други влияещи на експлоатацията фактори, като по този начин се достигне до реалната разходна норма при отчитане спецификата на експлоатация на конкретното превозно средство. Тази корекция следва да бъде обоснована по безспорен, логичен и недвусмислен начин от ръководителя на съответното предприятие.
 
Актуализирани:
 
 
 
 
Краен срок за кандидатстване 08.02.2013 г. 16:30 ч.
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Slawka Georgieva 14.12.2012
1.ДОСТАТЪЧНО ЛИ Е ДА СМЕ УДОСТОВЕРИЛИ СЪС ЗАПОВЕД НА ФИРМАТА РАЗХОДНАТА НОРМА НА АВТОМОБИЛИТЕ
Въпрос на: Катя Лазарова 14.12.2012
Здравейте,
Средствата, отпускани по проект BG051PO001-2.2.03 "На път" могат ли да се използват за покриване разходите за път на служители, използващи междуселищен автобусен транспорт?
Въпрос на: Владимир Близнаков 14.12.2012
управител съм фирма "хидрофорс ВБФ ООД . шест работници пътуват от силища по дефилето на река искър до СОФИЯ. нямат удобен транспорт и губят от 3 до 5
часа допълнително за да дойдат навреме на работа . имат ли шанс да
кандидатсваме по програмата " на път "
Въпрос на: Daniela Dimova 13.12.2012
Живея в София, работя на трудов договор в Технически университет - Габрово и пътувам в понеделник София-Габрово и петък Габрово-София. Има и други колеги, които пътуват от други градове. Може ли да се кандидатства индивидуално или само институцията може да го прави. Дайте ни идеи за ползване на програмата.
Въпрос на: Златина Стоянова 13.12.2012
Уважаеми Дами и Господа,
Имам следния въпрос във връзка със схема BG051PO001-2.2.03 „На път”. При описанието на допустимите разходи по правилата на ЕСФ, отделно са изброени:
- Разходи за превоз на пътници с автобуси или леки автомобили в реален размер но не повече от 0,65 лева/км. за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него;
- Разходи за гориво.
В Насоките за кандидатстване специално се подчертава,че „По настоящата схема се въвежда максимално допустима средна цена за извършвания превоз на пътници, която не може да надхвърля 0,65 лв./км за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него”, като отделно се прави уточнение, че „В случай, че Кандидатът или Партньорът/ите осъществяват превоза, средната стойност на извършения превоз на пътници се формира на база общия размер на преките допустими разходи, извършени за осъществяване на превоза на пътници, разделени на общия брой изминати километри. При формиране на средната цена на осъществения превоз на пътници, се включват разходите за възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя лицата, които ще извършват превоза на пътници и разходите за гориво...”
Означава ли това, че в случай, че Кандидатът осъществява превоза (а не външен изпълнител), също е валидно ограничението „максимално допустима средна цена за извършвания превоз на пътници, която не може да надхвърля 0,65 лв./км”
Предварително Ви благодаря!
Въпрос на: Росица Николаева 13.12.2012
Здравейте,

Бих искала да попитам дали транспортна фирма, която в момента извършва превоза на работници в предприятието (и също е работодател), е допустим партньор по настоящата схема. Няма свързаност между транспорната фирма и фирмата-кандидат. Предварително благодаря.
Въпрос на: Яна Димитрова 13.12.2012
Здравейте,
Имам няколко въпроса:
1. Нужно ли е да се приложи свидетелство за управление на МПС при кандидатсване?
2. Нужно ли е превозното средсво да е налично към момента на кандидатстване? 3. Възможно ли е превозното средство да е регистрирано на името на физическо лице, ако фирмата е ЕТ и е регистрирана на същото това лице ?
4. Кои е сертифициращият орган, който издава удостоверяващ документ за разхода на гориво?
С благодарност:
Яна Димитрова
Въпрос на: Антоанета Узунова 13.12.2012
Ако двa отделни бенефициента по схема "На път" използват един и същи доставчик за транспорт на работници на двете фирми с едно и също превозно средство по едно и също време, извършеният разход за превоз на пътници ще се третира като допустим и ще бъде възстановен на двата бенефициента по 0,65 лв/км на бенефициент или това е двойно финансиране, което е нарушение?
Въпрос на: Стела Илиева 13.12.2012
Въпрос 1: Управителите на фирмите, които са самонаети лица може ли да бъдат включени в целевата група?

Въпрос 2: При определянето на цената на горивото на каква цена би следвало да се калкулира. Имайки предвид, че цената на горивото се променя непрекъснато как следва да се калкулира и отчита горивото?

Въпрос 3: С какви разходооправдателни документи ще бъде отчитано изразходваното гориво, в случай че кандидатат ще извършва превоза на служителите със собствени превозни средства.

Въпрос 4: На етап изпълнение на проекта следва ли да бъде провеждана процедура по ЗОП за доставка на горивото?
Въпрос на: Стела Илиева 13.12.2012
Във връзка с подготовката на проект по схемата "На пт", BG051PO001-2.2.03 бихме искали да зададем няколко въпроса:

Въпрос 1: В насоките за кандидадтстване е посочено, че в случай, че е необходимо з използването на пътни превозни средства да се извърш определяне на разхоза на гориво в експлоатационни условия, като за целта е необходимо да се представи удостоверение/сертификат, издаден от компетентен орган, доказващ разходната норма на пътното превозно средство.
Моля, да уточните кой е органа който следва да издаде този документ?

Въпрос 2: В случай, че кандидатът вземе решение да превозва служителите до работното място със собствени превозни средства, моля да уточните по какъв начин се изчислява разходната норма на километър.

Въпрос 3. В случай, че кандидатат вземе решение да превозва служителите до работното място чрез собствени превозни средства, то къде в бюджета трябва да бъде заложен разхода и по какъв начин се остойностява.

Въпрос 4. Моля да уточните как следва да се калкулира часовата ставка за шофьора - за времето през което се извършва превоза или е допустимо да се калкулира и за времето на престой.

Пример: Шофьорът изпълнява превоза за около 45 минути, след което има 3 часа престой преди да извърши другия курс.
Въпрос на: Александър Димитров 12.12.2012
Здравейте,

Бих искал да задам следните въпроси:

1. Кой издава сертификата/удостоверението за разходната норма на гориво - специализиран орган или акредитирана лаборатория?

2. Ако е акредитирана лаборатория, къде можем да открием регистър?

3. При отправено запитване към една такава лаборатория ни беше отговорено, че може да бъде издадено удостоверение само за зимния сезон - това би ли удовлетворило оценителната комисия?
Въпрос на: Илияна Калоянова 12.12.2012
Здравейте, Искаме да кандидатстваме по схемата "На път". Въпросът ни е хората наети в екипа по проекта /координатор, счетоводител, технически сътрудник/трябва ли да бъдат служители на фирмата която кандидатства или може да са външни хора, които ще бъдат наети на трудов договор.
Вторият въпрос ни е може ли фирмата, да има партньор НПО, което да изпълнява дейностите по управление на проекта и негови работници да са в екипа по проекта?
Предварително Ви благодаря за отделеното време!
Илияна Калоянова
Въпрос на: Надежда Костадинова 12.12.2012
Въпросите ми са свързани с осигуряване на устойчивост по схема „На път”.
За устойчивост се счита:
- осигуряването на заетост на работниците след приключване на проекта (на всички работници или на определен процент?), и за какъв минимален период?
или
- осигуряването на заетост плюс поемане на разходите за транспорт от и до работното място на работниците участвали в проекта, и за какъв период от време?
(тъй като в Насоките за кандидатстване не е уточнено?)
Въпрос на: Славейко Пънкин 12.12.2012
Допустимо ли е партньора да се явява на търг за превоз?
Въпрос на: Веселин Даков 12.12.2012
Ние сме туристическа фирма регистрирана във Варна имаме обекти в с. Кранево и к.к. Семково. Желаем да участваме по ОП РЧР "На път". Възможно ли е да бъдат включени и двата маршрута/Белица-Семково и Варна-Кранево/ във формуляра за кандидатстване по проекта?
Въпрос на: Владимир Хаджиев 12.12.2012
Здравейте, удостоверението/сертификата за разхода на гориво на превозно средство следва ли да бъде издаден изрично за нуждите на програмата по регистрационен номер на превозното средство? Може ли да бъде взето удостоверение от вносителя на автомобили, отговарящо на определена марка и модел превозно средство?
Какъв е срока за отговори по процедурата, тъй като още не съм получил отговори на предишни въпроси?
Въпрос на: Doncho Kostadinov 11.12.2012
може ли физическо лице да кандидатства по проекта " На път..."
Въпрос на: Silviya Taseva 11.12.2012
Здравейте, имам следните въпроси относно програма BG051PO001-2.2.03 „На път”.
1. Допустимо ли е партньорство между кандидата по тази процедурата и фирмата, която ще изпълни дейността по транспортиране на служителите на кандидата от и до работните им места и с това ще допринесе за успешното реализиране на тази дейност от проекта.Тази фирма отговаря на условията посочени в т.3.1.1 и т.3.1.3 от насоките за кандидатстване.
2. Допустима ли е целева група заети лица, които работят в предприятие, което изпълнява дейността си в индустриалната зона на града в който те са регистрирани по местоживеене да бъдат включени в тази програма?То тази индустриална зона няма изграден градски транспорт.
Благодаря Ви предварително!
Въпрос на: Искрена Щерева 11.12.2012
Здравейте,
Допустимо ли е за финансиране по настоящата схема "На път" осигурен организиран транспорт за работниците и служителите/работещи на смени/и живеещи в рамките на населеното място където се намира фирмата.
Въпрос на: Гергана Петрова 11.12.2012
Здравейте, във връзка със схема за безвъзмездна финансова помощ "На път" имам следното запитване: съгласно насоките за кандидатстване допустим разход на превод е от и до работното място на служителя. Въпросът е: ако работното място на служителя е на бензиностанция (на магистрала) и ако пътят от дома до работното място е 24 км, но обратния път от бензиностанцията до дома е 34 км (тъй като на магистралата няма отбивки и следва да се пътува 10 км до първата възможност за обръщане) допълнителния разход за 10 км допустим разход ли е по настоящата схема?
Благодаря ви предварително за отговора.
Страници: ‹‹ ... 12345678››