Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.2.03 „На път”
04.12.2012
 
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.2.03 "На път".
 
 
27.03.2013 г.  С цел, улесняване на бенефициентите при провеждане на процедури за определяне на изпълнител по реда на на ПМС № 69/11.03.2013 г. или Закона за обществените поръчки с критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”, Агенция по заетостта представя разработени Примерни Методики за оценка, относими към схемата „На път”. Представени са два варианта в зависимост от това дали бенефициентите желаят горивото да бъде доставяно на място или не.
Разработените примерни методики целят намаляване на грешките, допускани от бенефициентите при избор на изпълнител по тръжни процедури, и имащи за резултат необходимостта от новото им провеждане. В допълнение Бенефициентите могат да се запознаят и с публикуваните „Често срещани грешки в Методиката за оценка на оферти по процедури за определяне на изпълнител по реда на ПМС № 69/11.03.2013 г. и Закона за обществените поръчки”
 
.......
 
02.01.2014 г. Утвърдени са изменения в Договора (Приложение Е и Приложение І  към Насоките за кандидатстване) по процедура BG051PO001-2.2.03 "На път", на основание  чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията са във връзка с предоставяне на възможност за получаване на авансово плащане в размер до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. и приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г., с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г.. 
 
 
.......
 
ВАЖНО:
21.01.2013 г. Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване и Ръководството за бенефициента (Приложение 3.11), на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г.. Промяната се налага във връзка с предоставяне на кандидатите по схемата на допълнителни две възможности за установяване на разходната норма на горивото за използваните превозни средства за превоз на пътници до и от работното място. Кандидатите ще имат възможност да прилагат нормите, посочени в техническата документация на използваното МПС, издадена от фирмата-производител на колесното превозно средство. Също така, предвид спецификата на извършваната дейност в дадено предприятие и в условията на ползване на превозни средства, които са втора употреба, разходната норма може да бъде допълнително коригирана (увеличена или намалена). Корекцията следва да бъде съобразена с особеностите на изминаваните маршрути, атмосферните условия, както и други влияещи на експлоатацията фактори, като по този начин се достигне до реалната разходна норма при отчитане спецификата на експлоатация на конкретното превозно средство. Тази корекция следва да бъде обоснована по безспорен, логичен и недвусмислен начин от ръководителя на съответното предприятие.
 
Актуализирани:
 
 
 
 
Краен срок за кандидатстване 08.02.2013 г. 16:30 ч.
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Ралица Иванова 03.01.2013
Къде мога да намеря отговор на въпроса си, който зададох миналата седмица? Ще бъдат ли публикувани някъде въпросите и отговорите или да чакам отговор на електронната си поща?
С уважение,
Ралица Иванова
Въпрос на: Мариета Константинова 02.01.2013
Може ли физическо лице да бъде кандидат по процедура BG051PO001-2.2.03 - "На път" ?
Въпрос на: Весела Андонова 02.01.2013
Във връзка с процедура "На път", бихме искали да разберем, дали е приложима в случаите, в които работодателят поема транспортните разходи на заети на трудов договор лица, които ходят на работа с техен личен автомобил. Или схемата важи само за организиран транспорт с превозни средства, собственост на фирмата (кандидат).
Въпрос на: Стиляна Илиева 02.01.2013
Преди повече от 20 дни зададохме въпроси във връзка с кандидатстването по схемата "НА ПЪТ". Моля, да ни отговорите кога ще бъдат публикувани отговорите на въпросите и къде ще бъдат публикувани.
Въпрос на: Стела Илиева 02.01.2013
Уважаеми дами и господа,

Във връзка с подготовката на проектно предложение по схемата "На път" имам следния въпрос: Фирмата е със седалище в град "Х". За изпълнение на дейността си, която е в областта на строителството, фирмата превозва работници от съсдени населени места, като превоза се извършва със собствени транспортни средства на фирмата. Моля да отговорите допустимо ли е в този случай да се кандидатства по схемата, при условие, че превоза се извършва до друго населено място, което различно от населеното място по адресна регистрация на работниците.
Въпрос на: Златин Калчев 02.01.2013
Здравейте,

искаме да попитаме дали е задължително превозното средство за осъществяване на организирания превоз да бъде собственост на фирмата кандидат или на избран от нея изпълнител на дейността? И в тази връзка възможно ли е да бъде организиран превоза на работниците чрез техни лични превозни средства? С други думи възможно ли е работници на компанията да се извозват организирано с лични автомобили, а компанията да им възстановява разходите чрез програма "На Път" в рамките на допустимите 65ст. на километър?

Очакваме вашият отговор.

С уважение,
Златин Калчев
Въпрос на: Марин Бързаков 21.12.2012
Фирмата ми е в София. Имам 4 служители с адресна регистрация на 35 км от София. 140 км на ден е разстоянието, което се покрива ежедневно със служебния ми автомобил за превоз на служителите от домашните им адреси до работното място. Мога ли смятам при попълване на апликационната форма като единствен разход 0,65лв на км ? Т.е 91лвх22дних12месеца = 24024лв да е бюджета по програмата за 12 месеца.
С уважение, Марин Бързаков 0888804329
Въпрос на: Gergana Ilieva 19.12.2012
Здравейте,

във връзка с определяне на цената за пътуване на километър и действителна цена от превозвачите в размер на 1,80лв./км и ограничаването на максималната цена на километър от програмата, а именно 0,65лв./км., бихме искали да разберем дали да включим самоучастие на компанията за разликата до 1,80лв./км. или да кандидатстваме за максималната цена от 0,65лв./км. и в последствие при избора на изпълнител съгласно ПМС 55 да залагаме цената от 1,80лв./км.?
Въпрос на: Лена Парова 18.12.2012
По проект "На път" могат ли да кандидатстват училища за подпомагане транспортните разходи на учителите?
Въпрос на: Владимир Хаджиев 18.12.2012
Здравейте, към настоящия момент в насоките за кандидатстване /"На път"/ е указано че при използване на собствени превозни средства следва да бъде приложен сертификат/удостуверение за разхода на гориво на всяко превозно средство, съгласно чл.4, ал.3.от Наредба 3. Съгласно цитирания член от наредбата само "Научноизследователският технологичен институт по автомобилен транспорт и другите сродни на него организации" могат да издават такива сертификати. Наредбата е от 1989 г. и не е обновявана. Кой е този институт? Официалния вносител на дадена марка автомобили може ли да издава такъв сертификат?
Въпрос на: Владимир Хаджиев 18.12.2012
Въпроса ми е следния:
Седалището на фирмата е в гр.Самоков, офиса и дейността на фирмата са в гр.София. Работниците са с настоящ адрес в гр.Самоков и пътуват до гр.София всеки работен ден. Допустим кандидат ли сме по програмата, да кандидатстваме за финансиране на транспорта от и до работното място?
Въпрос на: Emilia Stoilkova 18.12.2012
Работя в общинска администрация . Мога ли да кандидатствам по програма ,,На път" или ,,По-близо до работата"?
Въпрос на: Димитър Маринов 18.12.2012
1. Съгласно насоките
Изпълнението на допустимата дейност по настоящата Процедура не може да надвишава 12месеца, а продължителността на проекта следва да бъде съобразена с разумния срок за избор на външен изпълнител и/или стартиране изпълнението на дейността, но не повече от 15 месеца.
Въпросът е :
Можем ли да залагаме срок на продължителност 15 месеца в случай ,че се отива на открита обществена поръчка за доставка на горива ? Или 14 ( 13) месеца ,ако поръчката се окаже в полето на покана с публикуване на пояснителен документ
2.Съгласно насоките
стр.21
В случай, че кандидатът или партньорът/ите извършват превоза на пътници от и до работнотомясто, следва да използват собствен транспорт (разходите за наем на транспортни средства са недопустими). В този случай е необходимо за използваното/ите пътни превозни средства да сеизвърши определяне на разхода на гориво в експлоатационни условия.За целта е необходимо кандидатът и партньорът/ите, в случай че има такива, да предостави /ятудостоверение/сертификат издаден от компетентен орган, съгласно чл. 4, ал. 3 на Наредба №3за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите,доказващ разходната норма на пътното превозно средство.
Въпросите са три :
1.Тази наредба е отменена и никой незнае кой замества органа съгласнл чл.4 ал 3 ( на регионално ниво и ниво ръководен управляващ орган .Устно се казва фирма "Техно тест" ( правопримник на Научно изследователският институт по автомобилен транспорт ) ,че може да извърши услугата но това никъде не официално обявено. Това означава поправка на насоките в тази част
въпрос2
В самата наредбата се говори за и за норми на смазочни материали ( което е логично ). Те към кое бюдедно перо се отнасят,ако са допустими ??
Въпрос 3
Услугите по сертификат за разходна норма са платени ( Според тарифата на "Техно тест" ООД ) - оклоло 270 лв за автообус и окло 180 за микробус и лека кола. Това са технически експертизи допустими от постановлението за допустимост на разходите по "РЧР". Ще бъдат ли признати тези разходи за предварителни ? Към кое бюджетно перо ще бъдат отнесени ?
Обща препоръка
Публиковаийте бързо отговорите на въпросите . Публикуването на отговри три -четири дни преди крайният срок, могат да създаат големи общи проблеми на цялата схема
Въпрос на: Богомил Танев 18.12.2012
В Насоките - на стр. 19 е казано следното:
"ВАЖНО:
По настоящата схема се въвежда максимално допустима средна цена за извършвания превоз на пътници, която не може да надхвърля 0,65 лв./км за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него."
Нашият въпрос е - тази средна стойност се отнася само до случаите в които кандидатът ще ползва нает транспорт или и до случаите в които ще се ползва собствен транспорт ?
Ако това е средната допустима цена на изминат километър и за кандидатите със собствен транспорт - защо от тях се изисква представянето на "сертификат/документ издаден от компетентен орган по чл. 4, ал. 3 от Наредба 3 за нормиране на разхода на горива, доказващ разходната норма на пътното превозно средство" ?
Благодарим предварително за разяснението Ви.
Въпрос на: Богомил Танев 17.12.2012

Здравейте -
Ако кандидатът:
1) няма партньор, и
2) смята да използва собствен транспорт - и
3) ако собствените автобуси всеки ден тръгват от самото предприятие, за да отидат до населеното място от където да вземат служителите, за да ги докарат обратно до предприятието -

- отсечката от началното тръгване от предприятието до първата спирка на която се качват служители допустима ли е да влезе в транспосртния маршрут, който се финансира по процедурата ?

Благодарим предварително за съдействието,

Въпрос на: Богомил Танев 17.12.2012
Здравейте -

Нашият въпрос е следния:
допустимо ли е партньор на кандидата да бъде транспортната фирма, която в рамките на проекта ще изпълнява дейностите по транспорт на служителите на кандидата ?
Благодарим предварително -
Въпрос на: Пл. Върбанова 17.12.2012
Във връзка с подготовка на проектно предложение по схема BG051PO001-2.2.03 „На път“, бихме желали да получим отговор на следния въпрос:
1. Допустимо ли е да кандидатства с един общ проект Акционерно дружество, в състав на което влизат 5 отделни фабрики, които се намират в различни региони на територията на България? Те нямат юридическа самостоятелност. С проектното предложение се предвижда да се изпълнява „Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от работодателя за заетите в съответното предприятие лица“ и за петте предприятия.
2. При определяне на маршрутите за превоз на служители е възможно да се получат празни курсове – т.е. обратни пътувания, по време на които не се превозват работници или празен курс за вземане на служители и работници от друга фабрика от нощна смяна. В такива случаи, когато пак се изразходва гориво, тези разстояния покриват ли се от програмата; в смисъл цената, определена на 0,65 лв./км заплаща ли се на превозвача включително и за празните курсове от маршрута му?
3. В Насоките за кандидатстване, на стр. 21 пише, че ако кандидатът е планирал разходи за гориво в Приложение А 3.2. не е допустимо да залага разходи и в бюджетен ред 4.1. Това категорично условие ли е или се има предвид, че за едни и същи превози не може да се залагат средства едновременно за външни превозни услуги, и за гориво? Ако в едно предприятие се ползват и двете опции но се превозват различни хора, това допустимо ли е? Например предприятието разполага със собствени леки автомобили, с които ще се превозват по 5 човека служители на администрацията на фирмата по няколко дестинации. По същите маршрути с наети автобуси (външна услуга) могат ли да се превозват и работници – лица, различни от превозваните с леките автомобили, или трябва да изберем само една от двете опции, с които да кандидатстване по програмата?

Благодаря за отговора
Въпрос на: Петя Атанасова 16.12.2012
Уважаеми дами и господа, процедурата "На път" е изключително полезна и навременна, но в насоките на открих отговора на 2 въпроса, които ме интересуват.
1. Твърде често работниците ходят на работа със собствените си автомобили, като разходите се възстановяват от фирмите. Допустим ли е такъв разход?
2. Компании, които използват автомобили на лизинг - какъвто е масовият случай, използват автомобилите за собствена сметка, но самите МПС-та са собственост на лизинговите къщи до изплащане на стойността им. Според насоките за кандидатстване "В случай, че кандидатът или партньорът/ите извършват превоза на пътници от и до работното място, следва да използват собствен транспорт (разходите за наем на транспортни средства са недопустими)". Лизингът не е наем. Възможно ли е да се използват такива превозни средства за целите на програмата, като разходите за лизинг не се включват в разходите по проекта?

Благодаря предварително за отговора

Въпрос на: Силвия Маразова 15.12.2012
Здравейте, ще има ли ден на отворените врати и кога за BG051PO001-2.2.03 „На път”
Въпрос на: Диана Иванова 14.12.2012
Аз съм здравен работник .Работя в Общинска болница в едно населено място,а живея на 30км в друг град.Моля да ми отговорите имам ли право да кандидатствам по програмата ''на път'' за да ползвам някакви средства и какво трябва да направя за това!Надявам се да получа задоволителен отговор!
Страници: ‹‹12345678››