Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.2.03 „На път”
04.12.2012
 
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.2.03 "На път".
 
 
27.03.2013 г.  С цел, улесняване на бенефициентите при провеждане на процедури за определяне на изпълнител по реда на на ПМС № 69/11.03.2013 г. или Закона за обществените поръчки с критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”, Агенция по заетостта представя разработени Примерни Методики за оценка, относими към схемата „На път”. Представени са два варианта в зависимост от това дали бенефициентите желаят горивото да бъде доставяно на място или не.
Разработените примерни методики целят намаляване на грешките, допускани от бенефициентите при избор на изпълнител по тръжни процедури, и имащи за резултат необходимостта от новото им провеждане. В допълнение Бенефициентите могат да се запознаят и с публикуваните „Често срещани грешки в Методиката за оценка на оферти по процедури за определяне на изпълнител по реда на ПМС № 69/11.03.2013 г. и Закона за обществените поръчки”
 
.......
 
02.01.2014 г. Утвърдени са изменения в Договора (Приложение Е и Приложение І  към Насоките за кандидатстване) по процедура BG051PO001-2.2.03 "На път", на основание  чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията са във връзка с предоставяне на възможност за получаване на авансово плащане в размер до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. и приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г., с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г.. 
 
 
.......
 
ВАЖНО:
21.01.2013 г. Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване и Ръководството за бенефициента (Приложение 3.11), на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г.. Промяната се налага във връзка с предоставяне на кандидатите по схемата на допълнителни две възможности за установяване на разходната норма на горивото за използваните превозни средства за превоз на пътници до и от работното място. Кандидатите ще имат възможност да прилагат нормите, посочени в техническата документация на използваното МПС, издадена от фирмата-производител на колесното превозно средство. Също така, предвид спецификата на извършваната дейност в дадено предприятие и в условията на ползване на превозни средства, които са втора употреба, разходната норма може да бъде допълнително коригирана (увеличена или намалена). Корекцията следва да бъде съобразена с особеностите на изминаваните маршрути, атмосферните условия, както и други влияещи на експлоатацията фактори, като по този начин се достигне до реалната разходна норма при отчитане спецификата на експлоатация на конкретното превозно средство. Тази корекция следва да бъде обоснована по безспорен, логичен и недвусмислен начин от ръководителя на съответното предприятие.
 
Актуализирани:
 
 
 
 
Краен срок за кандидатстване 08.02.2013 г. 16:30 ч.
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Венета Рахнева 08.01.2013
Институции, които са бюджетни имат ли право да кандидатстват по оперативната програма На път
Въпрос на: Венета Рахнева 08.01.2013
Институции, които са бюджетни имат ли право да кандидатстват по оперативната програма На път
Въпрос на: Венета Рахнева 08.01.2013
Институции, които са бюджетни имат ли право да кандидатстват по оперативната програма На път
Въпрос на: Владимир Хаджиев 08.01.2013
Въпроса ми е следния: Ако предприятието има наети собствени и наети автобуси, може ли да кандидатства за възстановяване на разходите за гориво и заплата на шофьора на наетото превозно средство? Изрично подчертавам че няма да кандидатстваме за възстановяване на средствата за наем на автобуса, а само за разходите по гориво и възнаграждения на шофьора.
Въпрос на: Любомир Венчев 08.01.2013
BG051PO001-2.2.03 „На път”
за нея в сайта Ви няма ли раздел тип-въпроси и отговори
Въпрос на: Таня Савова 08.01.2013
Относно: Критерии за допустимост на кандидат за безвъзмездно финансиране по схема „На път”.
„ПЛЕВЕН-БУЛГАРТАБАК” АД е с предмет на дейност: изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с тютюни, външнотърговска дейност с тютюни.
„Плевен-БТ” АД е изпълнило проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” през 2008-2009 г.
Дружеството има намерение да кандидатства за безвъзмездно финансиране по схема „На път”.
Съгласно Насоки за кандитатстване по схема „На път”, моля да ни отговорите, дали посоченият по-горе предмет на дейност, дава право „Плевен-БТ” АД да участва в процедурата по кандидатстване за безвъзмездно финансиране по схема „На път”.
С Уважение,
Таня Савова
Цветанка Донева
Контакт:
„Плевен-Булгартабак” АД
e-mail: t.savova@pleven-bt.com; ts.doneva@pleven-bt.com


Въпрос на: Любомир Венчев 08.01.2013
По програма на път - в приложените документи не виждам формуляр за проектно предложение
има само за кандидатстване по електронен път
Л.Венчев
Въпрос на: Мария Денкова 07.01.2013
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с разработването на проектно предложение по настоящата схема, моля да отговорите на следния въпрос, тъй като не намирам достатъчно информация нито в Насоките за кандидатстване, нито в Ръководството на бенфициента, а именно:
В случай, че при оптимално планиране на маршрутите, поради спецификата на смените в дружеството се оказва, че превозното средство трябва да откара работниците на работа и да се върне след това празно до изходната точка, тъй като няма работници, които да свършват работа в часа на закарване на първите, ще е ли допустим разхода за километрите на празния курс?
Благодаря Ви предварително за отговора!
Въпрос на: Росица Николаева 07.01.2013
Здравейте,

1.Бих искала да попитам дали транспортна фирма може да бъде партньор по настоящата схема, като за целта тя ще превозва лицата, заети в Кандидат-бенефициента и собствените си служители?
2. В описанието на целите на процедурата в Насоките за кандидатстване е описано: "Реализацията на настоящата процедура ще спомогне в такива мерки да бъдат обхванати заети лица, които пътуват ежедневно от и до работното си място, но нямат възможност да ползват за целта обществен транспорт". Бихте ли пояснили какво означава "но нямат възможност да ползват за целта обществен транспорт"? С какви документи доказваме тази липса на възпожност заетите лица да ползват обществен транспорт?
3. Кой е компетентния орган, който може да издава сертификат за разходната норма на гориво и какъв лиценз трябва да притежава той.

Благодаря.
Въпрос на: Кристиан Ангелов 07.01.2013
Уважаеми дами и господа,
Моля за разяснение относно посоченото изискване в насоките за кандидатстване за предоставянето на сертификат от оторизиран орган за разхода на гориво, когато превозът се извършва със собственни превозни средства. Достатъчно ли е въпросният сертификат да бъде издаден от оторизираният фирмен сервиз на съответната марка превозни средства? Ако превозните средства са вече в извън гаранционен период и оторизираният сервиз откаже издаването на документ удостоверяващ разхода към кой бихме могли да се обърнем за издаване на такъв документ? Би ли могло да бъде приложен вътрешно фирмен протокол заверен от ръководителя на транспорта във фирмата?
Благодаря Ви за вниманието.
Въпрос на: Таня Савова 07.01.2013
I. Кой е компетентен орган за издаване на удостоверение/сертификат, съгласно чл.4, ал.3 на Наредба №3 за нормиране на разхода на горива и смазочни материали на автомобилите? Признава ли се Заповед на директора за замерване на разхода на гориво за МПС като официален документ?
II. Разходите за гориво, изразходвани по време на превоза на пътници от и до работното място със собствен транспорт, подлежат на възлагане по реда на ПМС №55/12.03.2007г. или ЗОП - при наличие на собствена бензиностанция в двора на Завода, която обслужва само собствения автопарк, която е свързана с НАП и не осъществява търговска дейност как се процедира?
Въпрос на: Иво Гарабедян 04.01.2013
Здравейте,

Представлявам строителна фирма с обекти в различни населени места. Интересувам се кой етап от придвижването на работниците се счита за допустим разход:
1. Придвижване от местоживеенето на работника до административния адрес на фирмата;
2. Придвижването на работника от местоживеенето му до обекта на който работи;
3. Придвижването на работника от административния адрес на фирмата до обекта, на който работи.

Подразбира се, че и в трите случая става въпрос за начална и крайна точкa в различни населени места.

Освен това когато се изчислява маршрута до обекти без административен адрес, за крайна точка се взима центъра на населеното място или GPS координатите на обекта?

Благодаря предварително за вниманието!
Въпрос на: Данчо Любчов 04.01.2013
Нашата организация е голямо шивашко предприятие, организирало дейността си в няколко цеха, разположени в различни населени места. От 10 г. използваме наши превозни средства с наши шофьори за осигуряване на транспорта на работници ни. Във връзка с подготовка на проектно предложение по схема „На път”, ОП „Развитие на човешките ресурси” бихме искали да Ви зададем следните въпроси:
1. Не става ясно от Насоките за кандидатстване, при попълване в А 3.2. от бюджета на проекта дали в колона „Наименование на консуматива” се нанася вида на горивото на съответното МПС?
2. Тъй като една част от автобусите ни са с разходна норма превишаваща максималната стойност, посочена в Насоките за кандидатстване как да бъде отразено това в бюджета на проекта? (Разликата между реалния разход на гориво и максимално допустимия ще бъде за наша сметка, но това как да бъде отразено в А 3.2 на бюджета).
С уважение,
Д. Любчов
Въпрос на: Пламен Петков 04.01.2013
Здравейте,

клоновете на юридическите лица, в качеството си на работодатели, допустим кандидат ли са в Процедура за подбор на проекти BG051PO001-2.2.03 „На път” ?

Благодаря!
Пламен Петков
Въпрос на: София Димитрова 03.01.2013
Здравейте,
Въпросът е провокиран от сравнително ниско определената цена за превозваческа услуга в сравнение с пазарните цени за подобен род услуги.

Според насоките:
„Разходи за превоз на пътници с автобуси или леки автомобили в реален размер но не повече,от 0,65 лева/км. за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него;”

Въпросът ми е:
Да разбираме ли, че това е таванът на цената при избор на външен изпълнител избран с процедура по ЗОП/ПМС 55 и обявената цена от 0,65 лв. на километър би трябвало да покрива цялата външна услуга?
Въпрос на: Виолета Иванова 03.01.2013
Здравейте,
искам да попитам във връзка със Схема "На път" , Бюджетна линия
BG051PO001-2.2.03, кое се включва в допустими преки разходи по правилата на ЕСФ - "разходи за превоз на пътници, не повече от 0,65 лв./км" - т.е. изчислен на тази база - до 0,65 лева/км на база изминати реални км съгласно пътен лист /изминат пробег/
или
на база разходи за гориво, съгласно пътен лист /изминат пробег/ и разходна норма на МПС по наредбата.
Предварително благодарим за компетентния отговор,
Въпрос на: Надежда Костадинова 03.01.2013
Въпрос по схема "На път":
Моля, за Вашето компетентно становище по въпроса "Счита ли се за предприятие в затруднено положение ЕООД, на което първоначално регистрираният капитал е намалял с повече от половината, но през предходните 12 месеца капиталът му бележи увеличение?"
Въпрос на: Aни Александрова 03.01.2013
Здравейте! Бих искала да попитам как се доказва/оценява допустимостта на целевата група към момента на кандидастване, съответно необходимо ли Кандидатът да приложи към проектното предложение документ за всяко от лицата, издаден от съответната община, удостоверяващ настоящия му адрес. Предварително Ви благодаря за отговора.
Въпрос на: Даниела Вълева 03.01.2013
Здравейте!
Бих искала да запитам фирма, чиято дейност е винарска изба, допустима ли е за участие по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ?
Въпрос на: Мира Тодорова 03.01.2013
Здравейте, интересува ме по процедура "На път", когато превозът на работниците ще се извършва от специализирана външна фирма - има ли изискване транспортното средство, с което тази фирма ще извършва превоза да се използва единствено от работници на Бенефициента? Може ли транспортната фирма да предлага незаетите места в транспортното средство на други пътници/фирми.
Страници: ‹‹12345678››