Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.2.03 „На път”
04.12.2012
 
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.2.03 "На път".
 
 
27.03.2013 г.  С цел, улесняване на бенефициентите при провеждане на процедури за определяне на изпълнител по реда на на ПМС № 69/11.03.2013 г. или Закона за обществените поръчки с критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”, Агенция по заетостта представя разработени Примерни Методики за оценка, относими към схемата „На път”. Представени са два варианта в зависимост от това дали бенефициентите желаят горивото да бъде доставяно на място или не.
Разработените примерни методики целят намаляване на грешките, допускани от бенефициентите при избор на изпълнител по тръжни процедури, и имащи за резултат необходимостта от новото им провеждане. В допълнение Бенефициентите могат да се запознаят и с публикуваните „Често срещани грешки в Методиката за оценка на оферти по процедури за определяне на изпълнител по реда на ПМС № 69/11.03.2013 г. и Закона за обществените поръчки”
 
.......
 
02.01.2014 г. Утвърдени са изменения в Договора (Приложение Е и Приложение І  към Насоките за кандидатстване) по процедура BG051PO001-2.2.03 "На път", на основание  чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията са във връзка с предоставяне на възможност за получаване на авансово плащане в размер до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. и приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г., с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г.. 
 
 
.......
 
ВАЖНО:
21.01.2013 г. Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване и Ръководството за бенефициента (Приложение 3.11), на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г.. Промяната се налага във връзка с предоставяне на кандидатите по схемата на допълнителни две възможности за установяване на разходната норма на горивото за използваните превозни средства за превоз на пътници до и от работното място. Кандидатите ще имат възможност да прилагат нормите, посочени в техническата документация на използваното МПС, издадена от фирмата-производител на колесното превозно средство. Също така, предвид спецификата на извършваната дейност в дадено предприятие и в условията на ползване на превозни средства, които са втора употреба, разходната норма може да бъде допълнително коригирана (увеличена или намалена). Корекцията следва да бъде съобразена с особеностите на изминаваните маршрути, атмосферните условия, както и други влияещи на експлоатацията фактори, като по този начин се достигне до реалната разходна норма при отчитане спецификата на експлоатация на конкретното превозно средство. Тази корекция следва да бъде обоснована по безспорен, логичен и недвусмислен начин от ръководителя на съответното предприятие.
 
Актуализирани:
 
 
 
 
Краен срок за кандидатстване 08.02.2013 г. 16:30 ч.
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Desislava Puhleva 10.01.2013
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти BG051PO001-2.2.03"На път" бих желала да задам следните въпроси:
1. Във формуляра за кандидатстване т.1.2.1. Финансов капацитет се посочва оборот за 2012 и 2011 г., а към придружаващите документи е записано като изискване да се предоставят оборотни ведомости за 2010 и 2011 г. Моля за уточнение при разписването и предоставянето на доказателствени документи.
2. В случай, че кандидатът възложи изпълнението на дейността по транспортирането на работниците от и до работното място на външен изпълнител чрез ПМС 55 на МС, към проектното предложение е неприложимо предоставянето на удостоверение/сертификат издаден от компетентен орган, доказващ разходната норма на ППС, изпълзвано за превоз на пътници от и до работното място?

С уважение,
Десислава Николова
Въпрос на: Ива Игнатова 10.01.2013
Здравейте,
бих искала малко повече разяснения във връзка със схемата "На път"
1. Ако транспортът се осъществява със служебен автомобил от мястото на работа до мястото на живеене, което е около 40 км, може ли автомобила да бъде управлявано не от служител, който не е на длъжност шофьор, а от един от пътуващите в автомобила, който е на друга длъжност в предприятието.
2. Т.к автомобилите не правят обратен курс до предприятието вечер, а нощуват в населеното място, където живеят работниците се връщат сутрин - това допустимо ли е като разход и дейност?
3. Какъв договор по схемата трябва да се сключи с лицата, които извършват превоза със служебния автомобил, тъй като всички са трудови договори във фирмата.
Въпрос на: V. P. 10.01.2013
Здравейте,
Имам следния въпрос във връзка със схема BG051PO001-2.2.03 „На път”, попълването на детайлна транспортна схема . попълваме начална точка /примерно излиза от гараж П - с.. ; с. ; с... и крайна точка Ф П. / Производствения процес е организиран на една редовна смяна, и това е маршрута сутрин, посочваме примерно 45 км,
отдолу копираме отново същия маршрут или записваме .. и обратно /вечер/ 45 км. В описанието на т. 5.1.1. сме посочили че този автобус ще извършва два курса на денонощие - сутрин и вечер. Въпроса е в детайлната транспортна схема да повтаряме ли маршрута или е ясно от описанието.
Благодаря
Въпрос на: В. П. 10.01.2013
Здравейте, имам следния въпрос по схема BGO51O001.2.2.03 "На път" - при доказване на допустимост на целевата група, какъв документ е необходимо да се приложи, прочетох някъде в отговорите че е необходимо копие от трудов договор, или уведомление от НАП, но становището на служба ГРАО към общините е, че документа , който удостоверява настоящият адрес е удостоверението и ние сме подготвили такива, смятам че ТД не доказва настоящият адрес на лицата, можем ли да представим удостоверенията от служба ГРАО за случая.
Въпрос на: В. П. 10.01.2013
Здравейте, имам следния въпрос по схема BGO51O001.2.2.03 "На път" - при доказване на допустимост на целевата група, какъв документ е необходимо да се приложи, прочетох някъде в отговорите че е необходимо копие от трудов договор, или уведомление от НАП, но становището на служба ГРАО към общините е, че документа , който удостоверява настоящият адрес е удостоверението и ние сме подготвили такива, смятам че ТД не доказва настоящият адрес на лицата, можем ли да представим удостоверенията от служба ГРАО за случая.
Въпрос на: Росица Китина 10.01.2013
Здравейте!
Искаме да включим партньори по проекта, чиито заводи са близо до нашите. Част от превозните средства са наши, а друга част - на партньорите.
1. При включването на партньори по проекта в крайна сметка кой получава парите? Кандидатът ли? Кандидатът ли е титуляр на банковата сметка?
2. Задължението за отчитане остава за кандидата или и партньорите се отчитат?
Въпрос на: Анна Александрова 10.01.2013
Здравейте,
Тъй като сме изправени пред същата ситуация, описана във въпрос на Николай Тотев от 05.12.2012 г., а именно "Консултирам фирма, която има желание да разработи проектно предложение по мярка "На път". Към момента транспорта на работниците се извършва от външна фирма при цена (за автобуси) около 1.50 лв/км. Тази стойност е доста далече от ограничителната 0.65 лв/км наложена от Насоките. Това означава ли, че при обявяване на конкурс за изпълнител на дейността, ние ще заложим изискване за пазарна цена на услугата (прим. 1.40-1.50 лв/км), а субсидираната стойност ще бъде 0.65 лв/км и разликата ще поемем ние (бенефициента). Ако това не е възможно, как тогава можем да разчитаме на успешен край на такъв конкурс при налагане на ограничението 0.65 лв/км ??? И коя транспортна фирма изобщо ще предостави услуга с автобуси за цена под 0.65 лв/км. Вероятно при използването на малки автомобили или микробуси това би било възможно, но в нашия случай, това не е възможно - става въпрос за десетки работници и служители." бих искала да помоля за следното уточнение:

Имайки предвид максималната въведена ставка от 0,65 лв./км допустимо ли е в бюджета в Приложение 4.1 при възлагане на превоза на външен изпълнител да се посочи реалната цена на км. като в забележка се посочи, че финансирането е в размер 0,65 лв/км, а разликата е собствен принос. Като се има предвид, че и в Апликационната форма има възможност в т.III Допустимост на проектното предложение да се посочи какъв е размера на финансирането, което се иска и съответно размера на собствения принос от общия бюджет на проекта и съответно в Източниците на финансиране Б2 също това нещо се посочва.
Предварително Ви благодаря за отговора.
Въпрос на: Николай Великов 10.01.2013
Здравейте,
Имам следния въпрос във връзка със схема BG051PO001-2.2.03 „На път”:
1. Допустимо ли е включването в целевата група на Управителя на фирмата, който е с договор за управление и ползва персонален автомобил за ежедневното си пътуване до местоработата от гр.Варна до гр.Провадия и обратно?
2. Във фирмата се извършва ежедневен транспорт на заети лица с ведомствен транспорт - микробус 7+1 от гр.Варна до гр.Провадия и обратно.
Допустим разход ли е включването на разхода на гориво и пропорционално заплащане за водач на автомобила съгласно посочените ставки за възнаграждение за автомобила на Управителя на фирмата?
Благодаря и успешна работа!
Въпрос на: Александра Веселинова 09.01.2013
Здравейте!
Във Насоките за кандидатстване по схема "На път", на стр. 14-15, е записано:
“Кандидатите, които са възложители по реда на ПМС № 55/12.03.2007 г. имат възможност при описанието на дейностите (т. 5.1.1.) от Приложение А – Формуляр за кандидатстване да обосноват и посочат конкретен/-ни експерт/-и, които ще са ангажирани с изпълнението на основните дейности по проекта.“
Същото важи ли и за кандидатите, които са възложители по ЗОП?
Благодаря предварително за отговора!
Въпрос на: Александра Веселинова 09.01.2013
Здравейте!
Във Насоките за кандидатстване по схема "На път", на стр. 14-15, е записано:
“Кандидатите, които са възложители по реда на ПМС № 55/12.03.2007 г. имат възможност при описанието на дейностите (т. 5.1.1.) от Приложение А – Формуляр за кандидатстване да обосноват и посочат конкретен/-ни експерт/-и, които ще са ангажирани с изпълнението на основните дейности по проекта.“
Същото важи ли и за кандидатите, които са възложители по ЗОП?
Благодаря предварително за отговора!
Въпрос на: Тодор Димитров 09.01.2013
Когато се кандидатства за извършване на превози със собствен транспорт, като допустими разходи само 0,65 лв. на километър ли се заплащат по проекта или и разходите за гориво на МПС-то с което ще се извършва превоза?
Въпрос на: Силвия Димитрова 09.01.2013
Здравейте!
В процедурата има изискване автомобилите които ще се използват да имат удостоверение/сертификат за определяне разхода на гориво.Бихте ли ми казали,коя институция издава такъв сертификат защото не можем да намерим информация никъде за това.
Благодаря предварително!
Въпрос на: Emel Salimova 09.01.2013
Здравейте,ние сме частно училище-Частна Английска Езикова Гимназия-гр.Глоджево.Учебното заведение предлага напълно безплатно обучение,гимназиален курс,пълен пансион.Учителският колектив е от съседни населени места и ежедневното им пътуване е с организиран от работодателят транспорт.Във връзка с BG-051PO001-2.2.03"На път" искаме да ви зададеме следният въпрос.Тъй като сме от сферата на образованието имаме ли прво на кандидатура по програмата
Въпрос на: Йордан Биков 09.01.2013
Здравейте, превозваме работниците с бус 8+1 места и по - малки автомобили.Необходимо ли е тези превозни средства да бъдат оборудвани с тахографи?
Въпрос на: Иван Иванов 08.01.2013
Къде можем да следим въпросите и отговорите по схема "На път"?
Въпрос на: Александър Димитров 08.01.2013
Здравейте,
Нашата фирма възнамерява да кандидатства с партньорско участие. Партньорът е транспортна фирма. След консултация по телефона беше потвърдено от служители, че транспортната фирма е допустим кандидат. След справка с Насоките за кандидатстване, обаче установяваме, че Трудовата дейност на целевата група не следва да е "обичайно свързана с пътуване". Въпросите ни са:

1. Шофьорите на транспортната фирма допустими ли са като целева група?
2. Ако да, за да е допустим като партньор нужно ли е транспортната фирма да осигурява транспорт на служители, различни от шофьори?

Благодарим Ви!
Въпрос на: Вера Димитрова 08.01.2013
Има ли изисквания към МПС-то, с което ще бъде извършван транспорта? Може ли е да е лек автомобил? Трябва ли да бъде собственост на бенефициента или може да е под наем, на лизинг? Може ли МПС на служителя да бъде взето под наем, като наема или лизинга няма да бъдат взети в предвид за разход по проекта?
Благодаря за бързия отговор?
Въпрос на: Катерина Маринова 08.01.2013
Директор съм на основно училище в с. Камено поле, общ. Роман. При мен работят учители от гр. Мездра и гр. Враца, които пътуват всеки ден с частни автомобили, защото няма удобен обществен транспорт. Мога ли да кандидатствам по програма "На път"? На учителите се изплащат 85% от транспортните разходи срещу представени документи /билети, карти, фактури/и тези средства са целеви. Проблемът е липсата на организиран транспорт, чрез който да се набавят разходооправдателните документи.
Въпрос на: Радослав Йонков 08.01.2013
В апликационната форма по проекта следва да се посочи оборота за последните две финансови години. Моля да уточните какво имате предвид оборот - нетните приходи от продажби или общо приходите от оперативна дейност, които освен нетните приходи от продажби включват и други приходи и увеличението от запасите от незавършено производство?
Благодаря.
Въпрос на: Ц.Христова Ц.Христова 08.01.2013
Във връзка с програма "На път" имаме няколко въпроса:
- има ли определен телефон. номер, на който могат да се задават въпроси като при останалите програми?
- в насоките е посочен срок за изпълнение на дейностите 12 месеца, но не става ясно допустимо ли е осигуряването на транспорт на служители за 5-6 месеца?
- ако фирмата разполага със собствено трансп.средство и има "шофьор" с две год. опит и средно-техническо образование, какви процедури е редно да се спазят, освен доставка на гориво, информиране и публичност?
- в определените разходи за превоз на пътници- не повече от 0.65 лв/км кои разходи се включват в случай, че кандидата разполага със собствено МПС и шофьор- разходите за гориво, възнаграждения влизат ли в тази сума?
- в насоките на стр. 22 е записано, че се изисква сертификат за разходна норма на горива, смазочни материали на автомобила издадени от компетентен орган- кой е той?
- Предприятие с дейност оформяне и поддръжка зелени площи( КИД 8130) може ли да кандидатства по програмата?
Надяваме се да получим навременен отговор.
Благодарим предварително!
Страници: ‹‹12345678››