Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.2.03 „На път”
04.12.2012
 
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.2.03 "На път".
 
 
27.03.2013 г.  С цел, улесняване на бенефициентите при провеждане на процедури за определяне на изпълнител по реда на на ПМС № 69/11.03.2013 г. или Закона за обществените поръчки с критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”, Агенция по заетостта представя разработени Примерни Методики за оценка, относими към схемата „На път”. Представени са два варианта в зависимост от това дали бенефициентите желаят горивото да бъде доставяно на място или не.
Разработените примерни методики целят намаляване на грешките, допускани от бенефициентите при избор на изпълнител по тръжни процедури, и имащи за резултат необходимостта от новото им провеждане. В допълнение Бенефициентите могат да се запознаят и с публикуваните „Често срещани грешки в Методиката за оценка на оферти по процедури за определяне на изпълнител по реда на ПМС № 69/11.03.2013 г. и Закона за обществените поръчки”
 
.......
 
02.01.2014 г. Утвърдени са изменения в Договора (Приложение Е и Приложение І  към Насоките за кандидатстване) по процедура BG051PO001-2.2.03 "На път", на основание  чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията са във връзка с предоставяне на възможност за получаване на авансово плащане в размер до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. и приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г., с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г.. 
 
 
.......
 
ВАЖНО:
21.01.2013 г. Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване и Ръководството за бенефициента (Приложение 3.11), на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г.. Промяната се налага във връзка с предоставяне на кандидатите по схемата на допълнителни две възможности за установяване на разходната норма на горивото за използваните превозни средства за превоз на пътници до и от работното място. Кандидатите ще имат възможност да прилагат нормите, посочени в техническата документация на използваното МПС, издадена от фирмата-производител на колесното превозно средство. Също така, предвид спецификата на извършваната дейност в дадено предприятие и в условията на ползване на превозни средства, които са втора употреба, разходната норма може да бъде допълнително коригирана (увеличена или намалена). Корекцията следва да бъде съобразена с особеностите на изминаваните маршрути, атмосферните условия, както и други влияещи на експлоатацията фактори, като по този начин се достигне до реалната разходна норма при отчитане спецификата на експлоатация на конкретното превозно средство. Тази корекция следва да бъде обоснована по безспорен, логичен и недвусмислен начин от ръководителя на съответното предприятие.
 
Актуализирани:
 
 
 
 
Краен срок за кандидатстване 08.02.2013 г. 16:30 ч.
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Наталия Иванова 15.01.2013
Здравейте, бих искала да задам един въпрос, относно процедура BG051PO001-2.2.03 „На път”.
1. В "Насоките за кандидатстване" на стр. 24 са изброени следните документи, които трябва да се подадат в момента на кандидатстване:
Формуляр за кандидатстване (Приложение А);
Заявление за кандидатстване (Приложение А.1.);
Бюджет (Приложение Б1 – Разбивка на бюджета);
Бюджет на кандидата (Приложение Б 1.1.)
Бюджет на партньорите (Приложение Б 1.2.)
Източници на финансиране (Приложение Б2);
Автобиографии на лицата, които ще осъществяват превоз на пътници (Приложение Г1)
Автобиографии на екипа за организация и управление (Приложение Г2);
Д1 – Декларация на кандидата и партньора (ако е приложимо);
Д2 – Декларация за партньорство (ако е приложимо);
Д3 – Декларация относно статута по ЗДДС;
Д6.1 – Декларация за минимални помощи;
Д6.2 – Декларация, че Кандидатът и партньорът/ите не попада/т под забранителния режим
а на стр. 41 също от "Насоките за кандидатстване" пише, че декларациите се представят към момента на сключване на договора. Кое е правилното? Кога се представят и Автобиографии на екипа за организация и управление ?
Въпрос на: Наталия Иванова 15.01.2013
Здравейте, бих искала да задам един въпрос, относно процедура BG051PO001-2.2.03 „На път”.
1. В "Насоките за кандидатстване" на стр. 24 са изброени следните документи, които трябва да се подадат в момента на кандидатстване:
Формуляр за кандидатстване (Приложение А);
Заявление за кандидатстване (Приложение А.1.);
Бюджет (Приложение Б1 – Разбивка на бюджета);
Бюджет на кандидата (Приложение Б 1.1.)
Бюджет на партньорите (Приложение Б 1.2.)
Източници на финансиране (Приложение Б2);
Автобиографии на лицата, които ще осъществяват превоз на пътници (Приложение Г1)
Автобиографии на екипа за организация и управление (Приложение Г2);
Д1 – Декларация на кандидата и партньора (ако е приложимо);
Д2 – Декларация за партньорство (ако е приложимо);
Д3 – Декларация относно статута по ЗДДС;
Д6.1 – Декларация за минимални помощи;
Д6.2 – Декларация, че Кандидатът и партньорът/ите не попада/т под забранителния режим
а на стр. 41 също от "Насоките за кандидатстване" пише, че декларациите се представят към момента на сключване на договора. Кое е правилното? Кога се представят и Автобиографии на екипа за организация и управление ?
Въпрос на: Янчо Петков 15.01.2013
Уважаеми господа,
Нашата фирма е транспортна фирма и дейността ни се извършва в ЕВРОПА. Ежемесечно извозваме наши шофьори до Белгия, където е нашата база. Допустимо ли е да участваме за проект при така описаната ситуация - т.е. работното място на нашите шофьори е извън България.
Въпрос на: Янчо Петков 15.01.2013
Уважаеми господа,
Нашата фирма е транспортна фирма и дейността ни се извършва в ЕВРОПА. Ежемесечно извозваме наши шофьори до Белгия, където е нашата база. Допустимо ли е да участваме за проект при така описаната ситуация - т.е. работното място на нашите шофьори е извън България.
Въпрос на: Мая Дечева 14.01.2013
Здравейте,
бих искала да задам следният въпрос:

1. Цитирам Ваш отговор относно удостоверяване на разходната норма на МПС " ... Кандидатът следва да има предвид, че съгласно Разяснение изх. №96-00-208 от 17.05.2011г. на НАП относно разходни норми за гориво и превозни средства, могат да бъдат прилагани и нормите, посочени в техническата документация на МПС, издадена от фирмата-производител на колесното средство."
Въпросът ми е: Допустимо ли е при определяне разхода на гориво в експлоатационни условия да приложим разходната норма на гориво посочена в техническата документация на МПС, издадена от фирмата-производител на колесното превозно средство и да не представяме сертификат от компетентен орган доказващ разходната норма на същото превозното средство?
Въпрос на: Мая Дечева 14.01.2013
Здравейте,
бих искала да задам следният въпрос:

1. Цитирам Ваш отговор относно удостоверяване на разходната норма на МПС " ... Кандидатът следва да има предвид, че съгласно Разяснение изх. №96-00-208 от 17.05.2011г. на НАП относно разходни норми за гориво и превозни средства, могат да бъдат прилагани и нормите, посочени в техническата документация на МПС, издадена от фирмата-производител на колесното средство."
Въпросът ми е: Допустимо ли е при определяне разхода на гориво в експлоатационни условия да приложим разходната норма на гориво посочена в техническата документация на МПС, издадена от фирмата-производител на колесното превозно средство и да не представяме сертификат от компетентен орган доказващ разходната норма на същото превозното средство?
Въпрос на: Андрей Вичев 14.01.2013
Уважаеми господа,имам следните въпроси по процедура "На път":
1.При попълване на бюджета на проекта,в Прил.4.1 се попълват изминатите километри за месеците,през които ще се осъществява дейността.В настоящия момент ние няма как да знаем кои точно ще бъдат месеците,и колко работни дни има в тях.Така че въпросът ми е:при изчисляване разходите за месец,колко дни ще залагаме?
2.За избор на доставчик на услугата ще бъде проведена процедура съгл.ПМС55/12.03/2007г.Въпросите ни са:
2.1.Ако сумата от изчислените разходи съответства на процедура"Договаряне с пояснителен документ"-напр.80 000.00 лв.,а ние проведем процедура на "Открит избор",това ще се счита ли за грешка?Може ли това да доведе впоследствие до непризнаване на резултатите от проведената процедура от ДО?
2.2.Подготвената документация за провеждане на процедурата/напр.пояснителен документ и т.н./трябва ли да се съгласува предварително с представител на ДО?Това е важно,защото времето за това съгласуване трябва да бъде предвидено в плана на дейностите.
В очакване на вашите отговори,
С уважение-Андрей Вичев
Въпрос на: Николай Мадин 14.01.2013
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с подготовката на проектно предложение по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път”, молим да направите разяснения по следния въпрос:
Предприятието ни се намира в Промишлена зона „Нова Плама” в гр. Плевен. Разстоянието на завода от гр. Плевен е около 18-20 км. и няма организиран обществен транспорт. Преобладаващата част от работниците са регистрирани на постоянен адрес в гр. Плевен. Липсата на организиран обществен транспорт налага да превозваме работниците до и от работното място със собствен транспорт на дружеството. Част от служителите пътуват с личните си превозни средства, което значително намалява доходите им от труд.
Като се имат предвид описаните обстоятелства, допустимо ли е да включим в проекта разходи за превоз на работниците до и от работното им място, което е разположено в чертите на града, но в същото време е откъснато на около 18-20 км. и до него няма организиран обществен транспорт.

С уважение,
Николай Иванов
Въпрос на: Венета Радева 14.01.2013
Здравейте, ЕТ и ЕООД с един и същ собственик работят на една и съща площадка. ЕТ и ЕООД могат ли да бъдат партньори и да извозват заедно работниците с превозните средства на двете фирми.
Въпрос на: Stilyana Ilieva 14.01.2013
Във връзка с подготовка на проектното предложение по схемата "На път" имам следния въпрос: На етап подписване на договор от бенефициентите се изисква да предоставят скица от имота. Означава ли това, че бенефициентът следва да покаже собственост върху имота, сградата, в която се извършва работния процес.В случай, че фирмата работи на различни обекти, тъй като кандидатът е строителна фирма, която изпълнява дейността си на различни обекти, допустимо ли е вместо скица на имота да предостави договор за поддръжка на определен обект.
Вторият ми въпрос е свързан с подготовката на бюджета на проекта. Възможно ли е в точка 3.2. на бюджета да се планират разходи за консумативи за поддръжка на превозното средство - масло, антифриз, гуми и други. Третият ми въпрос е свързан с документите, които ще се изискват при извършване на превоз на пътници съгласно Наредба № 8 от 2007 г. Необходимо ли е да се представят допълнителни докумнети, освен трудов договор на шофьора и съответно документи, доказващи професионалният му опит.
Въпрос на: Йордан Стоянов 13.01.2013
Здравейте

В насоките е описано, че максималната призната цена на километър е 0.65ст. Как процедираме, ако не можем да намерим фирма съгласна да извозва работниците на тези цени? Допустимо ли е нашето дружество да поеме само разликата до пазарната цена, при положение, че е написано, че не се допуска съфинансиране?
Въпрос на: Пламен Балинов 12.01.2013
Здравейте,

Имам следните въпроси:
1. транспортиране на шофьори до гаража, където са паркирани камионите им (извън населеното място, в което живеят) допустима дейност ли е по настоящата процедура?
2. Как се доказва населеното място на лицата и офиса на фирмата работодател?
3. Бихте ли пояснили значението на: изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател.

Благодаря ви предварително
Въпрос на: Йоанна Трайкова 11.01.2013
Здравейте, бихте ли ми отговорили, дали когато фирма притежава 30% от дяловете на друга фирма (майка), се третира като свързана или като партньор с фирмата- майка и ако фирмата-майка е получила субсидия в последните 3 год. до прага по de minimis, може ли фирмата притежаваща 30% от нея да кандидатства безпроблемно по схемата "На път"?
Въпрос на: Надя Александрова 11.01.2013
Здравейте,

Във връзка със схема BG051PO001-2.2.03 „На път“ моля да ми отговорите на следния въпрос:

Фирма-кандидат има централен офис и няколко обекта, нейна собственост и които са в различни населени места от централния офис. Тези обекти се обслужват от служители на фирмата, които живеят в различни населени места от населените място на централния офис и на обектите. Дейността на служителите изисква да пътуват до централния офис след което до съответния обект. Допустими ли са разходите за транспорт от и до работното място, когато на практика работникът работи на няколко работни места (обекти, собственост на фирмата, в която е назначен).

Благодаря предварително!
Въпрос на: Мария Велкова 11.01.2013
Здравейте,
Предвид отговор на въпрос относно допустимостта на проект, в който е включено както осъществяване на превоз на пътници със собствен превоз на фирмата-кандидат, така и превоз на пътници посредством външна фирма, съгласно ПМС 55, като двата типа превоз се осъществява по различни маршрути и за различни групи служители, Вие сте отговорили, че съгласно Насоките за кандидатстване кандидатът може да заложи разходи в бюджета или по перото А1.1 „Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски, начислявани за сметка на работодателя, съгласно КТ и КСО за лицата, които ще извършват превоза на пътници от и до работното място” и А3.2 „Разходи за гориво” или по перото А4.1 „Разходи за превоз на пътници”, но не и по двете едновременно.
Тъй като ние сме голямо предприятие и осъществявания до момента във фирмата транспорт съчетава и двете възможности – външен и собствен транспорт, ние следва да определим за кой от двата типа транспорт да кандидатстваме по ОП РЧР, схема „На път”. Външен транспорт фирмата използва, тъй като няма инвестиционен ресурс за закупуване на транспортни средства. Собствен транспорт, от друга страна, използваме, тъй като той генерира по-ниски разходи за компанията. Оттук следва, че за фирмата е неизгодно и невъзможно в момента да превозва персонала само с единия вид транспорт, а с ограничението, поставено от насоките от схема „На път” ще се създаде предпоставка за дискриминация на заетите, като в проекта се включат само служителите, пътуващи със служебни автомобили или тези, използващи външни услуги и се изключат съответно другата група служители, независимо от факта, че и двете групи заети във фирмата са с местожителство в различни населени места от населеното място на фирмата-кандидат. Това напълно противоречи на общата, специфична/ите цел/и на ОП, приоритетно направление, област на интервенция, както и е в разрез с хоризонталните принципи на Европейския съюз и изискванията за равенство и антидискриминационни политики. По този начин ще се ограничи географската мобилност на част от работната сила в компанията и ще се лимитира кръга лица, които ще запазят своята заетост и доходи от труд.
Кандидатствайки едновременно за превоз на заетите със собствен и външен транспорт не води до припокриване на разходите и двойно финансиране.
Моля за коментар по описания по-горе парадокс и отговор за това как да подходим при кандидатстване, така че да отговорим на целите на програмата за повече лица запазили работното си място и доходи от труд, посредством използване на транспорт до работното място с подкрепата на еврофондовете, предвид задълбочаващата се кризa.
Благодаря предварително!
Въпрос на: Пламена Анастасова 11.01.2013
Във връзка с открита процедура за подбор на проектни предложения по схема „На път” по приоритетна ос 2 по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 и публикувани насоки за кандидатстване бихме желали да ни разясните следното:
1. Кое нарушение се счита за тежко съгласно точка 6 от общите изисквания за допустимост на кандидатите (т.3.1.1, стр. 12) от насоките за кандидатстване, а именно: „Потенциалните кандидати и техните партньори не могат да участват в процедурата за набиране на проектни предложения или да получат безвъзмездна финансова помощ, ако: 6. В следствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, финансирани от бюджета на Общностите, са били обявени в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договорни задължения;”
2. На кой нормативен акт от българското законодателство и/или на регламент от европейското законодателство се основава горепосочения текст?
3. Кое тежко нарушение поради неизпълнение на своите договорни задължения се счита за обявено ?
Въпрос на: Галина Иванова 11.01.2013
Здравейте,
Бихме искали да разработим проектно-предложение по схема "На път" за кандидат новосъздадена фирма, това допустимо ли е?
Въпрос на: Даниела Вълева 11.01.2013
Здравейте!
Бих искала да запитам Работотодател, чийто предмет на дейност е "винопроизводство, търговията с вина и други стоки, внос, износ, търговско представителство и посредничество и всички други разрешени от законадейности", допустим ли е за участие по настоящата процедура "На път"
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ?
Въпрос на: Надя Александрова 11.01.2013
Здравейте,

Във връзка със схема BG051PO001-2.2.03 „На път“ моля да отговорите на следния въпрос:

В случай, че кандидатът и партньорът/ите не кандидатстват за разходи за възнаграждения и осигурителни вноски на лицата, които ще осъществяват превоз на пътници по проекта, необходимо ли е да се представят техни автобиографии?

Благодаря предварително!
Въпрос на: Ирена Вълева 10.01.2013
Уважаеми Дами и Господа,

Имам следния въпрос във връзка със схема BG051PO001-2.2.03 „На път”:

В раздел „Допустимост на целевите групи“ е посочено, че „В обхвата на целевата група попадат и лицата, на които работното им място се намира извън територията на населеното място (строителните му граници), в което са регистрирани по настоящ адрес и същото се намира в курортен комплекс или друго място, в което се изпълнява дейността на предприятието.“ Под "Територия на населено място" е селищната територия, обхваната от границите му (строителните му граници), определени с устройствен план, без да се включва землището – параграф 5, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Предвид изложеното имам следните въпроси:
1. Попадат ли в целевата група по схемата лица, които имат настоящ адрес в населено место, което не е курортен комплекс, а работното им място е в селищно образувание с местно значение - курорт Х, което е извън строителните граници на населеното място, в което е настоящия адрес.

2. Как се определя понятието „курортен комплекс“ за целите на настоящата схема – не успях да намеря изрично законодателно определение.


Предварително Ви благодаря!

Ирена Вълева

Страници: ‹‹1234567 ... ››