Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.2.03 „На път”
04.12.2012
 
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.2.03 "На път".
 
 
27.03.2013 г.  С цел, улесняване на бенефициентите при провеждане на процедури за определяне на изпълнител по реда на на ПМС № 69/11.03.2013 г. или Закона за обществените поръчки с критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”, Агенция по заетостта представя разработени Примерни Методики за оценка, относими към схемата „На път”. Представени са два варианта в зависимост от това дали бенефициентите желаят горивото да бъде доставяно на място или не.
Разработените примерни методики целят намаляване на грешките, допускани от бенефициентите при избор на изпълнител по тръжни процедури, и имащи за резултат необходимостта от новото им провеждане. В допълнение Бенефициентите могат да се запознаят и с публикуваните „Често срещани грешки в Методиката за оценка на оферти по процедури за определяне на изпълнител по реда на ПМС № 69/11.03.2013 г. и Закона за обществените поръчки”
 
.......
 
02.01.2014 г. Утвърдени са изменения в Договора (Приложение Е и Приложение І  към Насоките за кандидатстване) по процедура BG051PO001-2.2.03 "На път", на основание  чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията са във връзка с предоставяне на възможност за получаване на авансово плащане в размер до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. и приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г., с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г.. 
 
 
.......
 
ВАЖНО:
21.01.2013 г. Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване и Ръководството за бенефициента (Приложение 3.11), на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г.. Промяната се налага във връзка с предоставяне на кандидатите по схемата на допълнителни две възможности за установяване на разходната норма на горивото за използваните превозни средства за превоз на пътници до и от работното място. Кандидатите ще имат възможност да прилагат нормите, посочени в техническата документация на използваното МПС, издадена от фирмата-производител на колесното превозно средство. Също така, предвид спецификата на извършваната дейност в дадено предприятие и в условията на ползване на превозни средства, които са втора употреба, разходната норма може да бъде допълнително коригирана (увеличена или намалена). Корекцията следва да бъде съобразена с особеностите на изминаваните маршрути, атмосферните условия, както и други влияещи на експлоатацията фактори, като по този начин се достигне до реалната разходна норма при отчитане спецификата на експлоатация на конкретното превозно средство. Тази корекция следва да бъде обоснована по безспорен, логичен и недвусмислен начин от ръководителя на съответното предприятие.
 
Актуализирани:
 
 
 
 
Краен срок за кандидатстване 08.02.2013 г. 16:30 ч.
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Наташа Димитрова 17.01.2013
И още един въпрос -
Могат ли външните изпълнители да бъдат повече от един, кто с всеки поотделно се сключи отделен договор, тъй като населените места са няколко и ще е удобно за всяко населено място да има отделен изпълнител.
Въпрос на: Наташа Димитрова 17.01.2013
Здравейте,
имам следните въпроси относно схемата:
1. Нашето предприятие транспортира служителите по два начина досега - с транспорт на предприятието и с личен транспорт на служителите. Възнамеряваме да кандидатстваме за финансова помощ и за трите възможни начина - част със собствен транспорт на предприятието, част с възлагане на външен изпълнител и част с личните автомобили на служителите. Такова комбиниране възможно ли е?
2. Когато служителите превозват с личния си автомобил още 3-ма човека, работещи в предприятието, това води ли се организиран транспорт и в такъв случай може ли да възложим превозването с граждански договор на шофьора-наш служител в извънработното му време?
3. Необходимо ли е да бъде извършено замерване на разхода на гориво в експлоатационни условия към момента на кандидатстване или това може да бъде осъществено на по-късен етап?
4. Възможно ли е, ако не може да се комбинира собствен транспорт и външни изпълнители, да се комбинират външни изпълнители по 55-о постановление на МС и служители с личен транспорт, превозващи по още 3-ма човека, работещи във фирмата?

Благодаря за отговорите.
Въпрос на: Евелина Павлова 17.01.2013
Здравейте
Бих искала да задам следния въпрос относно схемата На път - Съгласно насоките за кандидатстване при изготвяне на проектното предложение, кандидатът следва да попълни детайлна транспортна схема за маршрута, по който ще се осъществява превозът на пътници до и от работното място. Какво представлява тази детайлна схема и какво трябва да включва, има ли някаква примерна такава схема която да можем да разгледаме? Има ли транспортна карта според която трябва да се ръководим при написването на проекта тъй като спрямо някои пътни карти населеното място ( Гр. Мездра) е на 97 км. от София а спрямо други на 102, същото се отнася и за Благоевград . Как се процедира в такива ситуации?

Благодаря за отговора!
Въпрос на: Роза Янева 17.01.2013
Здравейте,
Бих искала да попитам, след като към проектното предложение се представят копия на оборотни ведомости за 2010г. и 2011г. то тогава в точка 2.2.1, позиция N-1 от Формуляра за кандидатстване , оборота за коя година следва да се покаже? Към момента на подаване на проектното предложение, декларация към НАП не е подадена.
Въпрос на: Елеонора Иванова 17.01.2013
Уважаеми господа, моля ви за конкретен отговор по следния въпрос: Ако фирмата-кандидат работи по дългосрочни договори с клиенти (година и повече), които изискват превоз на работници от местоживеенето им до обекта на клиента (различни населени места), което е реалното ежедневно работно място на съответните работници на фирмата, маршрутът до там допустим разход ли е? Моля да уточните допустим маршрут ли са всяка от следните ситуации: 1. служители, живеещи в различно населено място от централния офис на фирмата, но превозът да е от местоживеенето до обект на клиент, намиращ се в трето населено място; 2. за служители, живеещи в населеното място, където е офиса на фирмата, но превозът да е от местоживеенето им до обекта на клиента.

Надяваме се на навременен отговор.

С уважение

Е. Иванова
Въпрос на: Таня Карапанова 17.01.2013
Здравейте, във връзка със схемата BG051PO001-2.2.03 „На път” имам следният въпрос: проектното ни предложение не може да достигне долната граница от 20 хил.лв, означава ли че не сме допустим кандидат по тази схема?
Въпрос на: Миро Христов 17.01.2013
Здравейте,
бих желал да задам въпрос, свързан със схема "На път" по ОП РЧР.

Фирма има работници, чието работно място е в Пловдив. Част от тях живеят в Първомай, други са от Хисаря, а трети от Пазарджишко, което усложнява избирането на един изпълнител, който да поеме транспорта им, тъй като това са 3 различни посоки и ще отнеме много време да се мине и през трите локации.

Възможно ли е в рамките на проекта да бъдат заложени 3 тръжни процедури за избор на изпълнител-превозвач по всеки един от маршрутите и допустим ли е избор на 3 различни изпълнителя, или е задължително да бъде само един, който да обхване 3-те маршрута?
Благодаря Ви предварително.
Въпрос на: Силвия Петкова 16.01.2013
Здравейте,
във връзка с кандидатстване по схема "На път" имам следните въпроси:
1. При описание на детайлната транспортна схема се взема като начална точка гаражът,от където тръгва превозното средство или първата спирка, от която се качва персоналът?
2.При изготвянето на бюджет по разходи за външни услуги в случай превоз на персонал се залага реална стойност на услугата за превоз или максимално допустимата средна цена, ненадхвърляща 0,65 лв./км? В случай,че се залага реална стойност за превоз на персонал, как би се изчислил % на исканата БФП?
Изисква ли се предварително доказателство от доставчик,който предоставя услуга за превоз на пътници като оферта например с цел доказване стойността на услугата?
3. Тъй като във формуляра за кандидатстване никъде не са посочени възможни начини на плащане на БФП, възможно ли е това да става както по останалите схеми за финансиране - например 100 % след приключване на проекта и представяне на финалния отчет или по настоящата схема има задължителни авансови и междинни плащания? Задължителни ли са ежемесечните отчети?
Благодаря предварително за отговора.
Въпрос на: Албена Ангелова 16.01.2013
Бихте ли ми отговорили на следните въпроси, свързани със схема "На път":
- Попадат ли в обхвата на целевата група лица, които са били включени и са участвали в схема "По-близо до работа" по ОПРЧР, но към момента на изпълнениена проекта по схема "На път" вече няма да са?
- При извършване на транспорта от кандидата по проекта, допустимо ли използването на наети МПС-та или е задължително да са собствени?
Благодаря!
Въпрос на: Адв. Ива Згурова 16.01.2013
Здравейте, от името на мой клиент, който възнамерява да кандидатства по процедурата, във връзка с Насоките за кандидатстване по ОП "Развитие на човешките ресурси", схема "На път, бих искала да получа едно разяснение. В Насоките е посочено, че е необходимо за използваното/ите пътни превозни средства да се извърши определяне на разхода на гориво в експлоатационни условия, като за целта е необходимо кандидатът и партньорът/ите, в случай че има такива, да предостави/ят удостоверение/сертификат издаден от компетентен орган, съгласно чл. 4, ал. 3 на Наредба №3
за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите, доказващ разходната норма на пътното превозно средство.
Прегледах поставените въпроси и дадените до момента от вас отговори, а именно че оценителната комисия ще приема предоставени от кандидатите сертификат или удостоверение от всеки компетентен орган, имащ правоспособността да извършва нормиране на разхода на горива, като кандидатите следва да имат предвид, че съгласно Разяснение изх. № 96-00-208 от 17.05.2011 г. на НАП относно разходни норми за гориво и превозни средства, могат да бъдат прилагани и нормите, посочени в техническата документация на МПС, издадена от фирмата-производител на колесното превозно средство.

Въпросът ми е - когато става въпрос за превоз на пътници от и до работното място със собствени превозни средства на работодателя (кандидат по настоящия проект), като превозът се извършва от работодателя, доставчикът на МПС-та може да издаде подпечатан документ за посочените автомобили с опис на разхода на гориво. Това ще бъде ли достатъчно на оценителната комисия?
Въпрос на: Силвия Петкова 16.01.2013
Здравейте,
във връзка с кандидатстване по схема "На път" имам следните въпроси:
1. При описание на детайлната транспортна схема се взема като начална точка гаражът,от където тръгва превозното средсто или първата спирка, от която се качва персоналът?
2.При изготвянето на бюджет по разходи за външни услуги в случай превоз на персонал се залага реална стойност на услугата за превоз или максимално допустимата средна цена,ненадхвърляща 0,65 лв./км? В случай,че се залага реална стойност за превоз на персонал, как би се изчислил % на исканата БФП?
3. Тъй като във формуляра за кандидатстване никъде не са посочени възможни начини на плащане на БФП, възможно ли е това да става както по останалите схеми за финансиране - например 100 % след приключване на проекта и представяне на финалния отчет или по настоящата схема има задължителни авансови и междинни плащания? Задължителни ли са ежемесечните отчети?
Благодаря предварително за отговора.
Въпрос на: Sashka Grancharova 16.01.2013
Зравейте, работя в дружество, което има желание да подготви проектно предложение по схемата „На път”. Бихме искали разясняване на няколко въпроса, по-които има отговори в рубриката на програмата, но за нас все още няма яснота:
1. В случай, че представим проектно предложение за превоз на работници и служители със собствени транспортни средства, стои ли ограничението за цена не по- висока от 0.65 ст./ километър за превозно средство? Ако действителните разходите, по пазарни цени към датата на кандидатстване са по – високи, напр. 0,80ст./километър за превозно средство каква стойност следва да се включи в бюджета?
2. Може ли проектното предложение да бъде представено до максималната цена от 0.65 ст./километър, а разликата в повече до действителните разходи да се покрива от бенефициента?
3. Трябва ли за избора на доставчик на горивото, което ще се отчита по схемата „На път” да се извършва отделна, самостоятелна поръчка по ЗОП ? Възможно ли е горивото, да се доставя въз основа на обществена поръчка проведена вече от бенефициента, преди сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ, която е с продължителен срок на изпълнение на договора?

Предварително благодарим.
С. Грънчарова
Въпрос на: Мариана Георгиева 16.01.2013
Здравейте, въпросът ми е във връзка с доставката на гориво. Кой може да ни бъде доставчик на гориво, може ли да го зареждаме от бензиностанция, която си спазва нормативните изисквания по съхранението му.
Въпрос на: Мариана Георгиева 16.01.2013
Здравейте, въпросът ми е във връзка с доставката на гориво. Кой може да ни бъде доставчик на гориво, може ли да го зареждаме от бензиностанция, която си спазва нормативните изисквания по съхранението му.
Въпрос на: Богомил Танев 16.01.2013
Здравейте -

За кандидати-предприятия, които ще изполzват собсвен транспорт - автобуси и/или леки коли - следва ли по някакъв начин да доказват, че заявените в проектното предложение превозни средства са собствени ?
Въпрос на: Радина Енчевска 16.01.2013
Бих искала да задам няколко въпроса относно процедура BG051PO001-2.2.03 „На път”:
1.Фирмата, която ще кандидатства е фирма за грънчарство, служителите които ще се възползват от услугата за превоз са от две различни населени места(от едното населено място са 3 служителя, а от другото са 13)
Въпроса ми е:тъй като ще използваме външен изпълнител(транспортна фирма) и ще се предвиждат с 2 микробуса, възможно ли е единия микробус да превозва само 3-мата служителя, тъй като другите 13 ще са с втория микробус. Ще се покрие ли от програмата?
Въпрос на: Йордан Стоилов 15.01.2013
Кои са допустимите разходи по схемата и къде се подават документите /до кога/.
Въпрос на: Наталия Иванова 15.01.2013
Здравейте, бих искала да задам един въпрос, относно процедура BG051PO001-2.2.03 „На път”.
1. В "Насоките за кандидатстване" на стр. 24 са изброени следните документи, които трябва да се подадат в момента на кандидатстване:
Формуляр за кандидатстване (Приложение А);
Заявление за кандидатстване (Приложение А.1.);
Бюджет (Приложение Б1 – Разбивка на бюджета);
Бюджет на кандидата (Приложение Б 1.1.)
Бюджет на партньорите (Приложение Б 1.2.)
Източници на финансиране (Приложение Б2);
Автобиографии на лицата, които ще осъществяват превоз на пътници (Приложение Г1)
Автобиографии на екипа за организация и управление (Приложение Г2);
Д1 – Декларация на кандидата и партньора (ако е приложимо);
Д2 – Декларация за партньорство (ако е приложимо);
Д3 – Декларация относно статута по ЗДДС;
Д6.1 – Декларация за минимални помощи;
Д6.2 – Декларация, че Кандидатът и партньорът/ите не попада/т под забранителния режим
а на стр. 41 също от "Насоките за кандидатстване" пише, че декларациите се представят към момента на сключване на договора. Кое е правилното? Кога се представят и Автобиографии на екипа за организация и управление ?
Въпрос на: Наталия Иванова 15.01.2013
Здравейте, бих искала да задам един въпрос, относно процедура BG051PO001-2.2.03 „На път”.
1. В "Насоките за кандидатстване" на стр. 24 са изброени следните документи, които трябва да се подадат в момента на кандидатстване:
Формуляр за кандидатстване (Приложение А);
Заявление за кандидатстване (Приложение А.1.);
Бюджет (Приложение Б1 – Разбивка на бюджета);
Бюджет на кандидата (Приложение Б 1.1.)
Бюджет на партньорите (Приложение Б 1.2.)
Източници на финансиране (Приложение Б2);
Автобиографии на лицата, които ще осъществяват превоз на пътници (Приложение Г1)
Автобиографии на екипа за организация и управление (Приложение Г2);
Д1 – Декларация на кандидата и партньора (ако е приложимо);
Д2 – Декларация за партньорство (ако е приложимо);
Д3 – Декларация относно статута по ЗДДС;
Д6.1 – Декларация за минимални помощи;
Д6.2 – Декларация, че Кандидатът и партньорът/ите не попада/т под забранителния режим
а на стр. 41 също от "Насоките за кандидатстване" пише, че декларациите се представят към момента на сключване на договора. Кое е правилното? Кога се представят и Автобиографии на екипа за организация и управление ?
Въпрос на: Наталия Иванова 15.01.2013
Здравейте, бих искала да задам един въпрос, относно процедура BG051PO001-2.2.03 „На път”.
1. В "Насоките за кандидатстване" на стр. 24 са изброени следните документи, които трябва да се подадат в момента на кандидатстване:
Формуляр за кандидатстване (Приложение А);
Заявление за кандидатстване (Приложение А.1.);
Бюджет (Приложение Б1 – Разбивка на бюджета);
Бюджет на кандидата (Приложение Б 1.1.)
Бюджет на партньорите (Приложение Б 1.2.)
Източници на финансиране (Приложение Б2);
Автобиографии на лицата, които ще осъществяват превоз на пътници (Приложение Г1)
Автобиографии на екипа за организация и управление (Приложение Г2);
Д1 – Декларация на кандидата и партньора (ако е приложимо);
Д2 – Декларация за партньорство (ако е приложимо);
Д3 – Декларация относно статута по ЗДДС;
Д6.1 – Декларация за минимални помощи;
Д6.2 – Декларация, че Кандидатът и партньорът/ите не попада/т под забранителния режим
а на стр. 41 също от "Насоките за кандидатстване" пише, че декларациите се представят към момента на сключване на договора. Кое е правилното? Кога се представят и Автобиографии на екипа за организация и управление ?
Страници: 123456 ... ››