Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място"
20.10.2012
17.09.2014 г. Утвърдени са изменения в образеца на Договор (Приложение Е), Общите условия (Приложение І), Насоките за кандидатстване и Ръководството на бенефициента, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. по процедура BG051PO001-1.1.13 - Ново работно място.
С направените промени на бенефициентите се предоставя възможността да увеличат общата сума на авансовото и междинните плащания до 95 % от стойността на общите допустими разходи, финансирани чрез безвъзмездна финансова помощ. За целта е необходимо да бъде представена валидна банкова гаранция или друг публичен финансов механизъм с еквивалентен ефект от страна на бенефициента. Банковата гаранция или финансовият механизъм трябва да са с период на валидност не по-кратък от момента на извършване на последното верифициране на разходи по договора, за което Договарящият орган уведомява банката или съответната финансова институция – издател при поискване от страна на бенефициента.

В тази връзка са актуализирани следните документи:
Договор (Приложение Е)
Общи условия (Приложение І)
Насоки за кандидатстване
Ръководство за бенефициента
 
..................................................................
28.01.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място".
 
-----------------------------------------------------
 
 25.11.2013 г. Утвърдени са изменения в Договора (Приложение Е и Приложение І  към Насоките за кандидатстване) по процедура BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място", на основание  чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията са във връзка с предоставяне на възможност за получаване на авансово плащане в размер до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. и приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г., с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г.. 
 
-----------------------------------------------------
 
20.12.2012 г. Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване по проецдура BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място" на основание чл. 14, ал. 8, т. 3 от ПМС 121/31.05.2007 г. .
 
Във връзка с утежнената пътна обстановка в страната и невъзможността на всички потенциални кандидати по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.13 'Ново работно място' да подадат своите проектни предложения, Агенцията по заетостта удължава срока за кандидатстване по схемата до 4 януари 2013 г., 16:30 часа, на основание чл. 14, ал. 8, т. 3 от ПМС№121/31.05.2007г.
 
       В тази връзка са актуализирани следните документи:

         Покана;

         Насоки за кандидатстване;

         Формуляр за кандидатстване – Приложение А (при кандидатстване на ръка)

 
 -----------------------------------------------------
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Анелия Красимирова 13.11.2012
Здравейте,
в процес на рзглеждане на насоките и приложенията възникват следните въпроси:
1. В кой клас от НКПД имам основание и право като обучим едно лице по ключова комптентност "Общуване по чужди езици" след задължителните 300 учебни часа да го назначим? Възможно ли е след това обучение, т.е достатъчно ли е това обучение, за да го назначим в клас 2 на експертите или по скоро лицето ще е подготвено за клас 3 и 4? Бихте ли ми дали насоки, за да определим правилно постигнатите компетенции от обучението към кои клас се отнасят. Ограничени ли сме в клас професии при преминало обучение по професионална квалификация, част от професия и ключова компетентност?
2. Бихте ли ми казали и телефон за връзка с Ваш експерт при нужда.
Благодаря предварително!
Въпрос на: Елена Асенова 13.11.2012
1. Фирмата ми е създадена през 2011 г. Ще се приеме ли като доказателство за финансов капацитет годишната декларация за 2011 г и оборотна ведомост за изминалите месеци на 2012 г.;
2. Фирмата извършва консултантски услуги за подготовка и управление на европейски проекти. Ще се приеме ли опита на фирмата като доказателство за административен капацитет?
Въпрос на: Елза Тодорова 13.11.2012
1. Въпрос:
След попълване на Приложение Б4 от Бюджета сумата за попълнена за обзавеждане и оборудване не се пренася автоматично в Бюджет-общ, ЗНАЧИ ЛИ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ГИ НАНАСЯМЕ РЪЧНО. Пренасят се само сумите за застраховка на обзавеждането и оборудването и невъзстановимият ДДС.
В Бюджет-общ ако нанесем ръчно сумата за обзавеждане, сбора на Общо допустими разходи по група Б не включва автоматично пренесената сума за застраховка.
Въпрос на: Емил Станков 13.11.2012
Здравейте,

Къде или как мога да получа указания или съдействие при попълване на нужните документи за кандатстване по процедурата?
Мнението ми е, че "насоките" които са изготвени не улесняват по никакъв начин работодателите, дори напротив - водят до объркване.
Въпрос на: Антон Войнов 12.11.2012
Допустимо ли в рамките на проекта да се закупи металообработваща машина с ЦПУ, която осигурява три работни места и струва около 40 000 EUR?
Ако е допустимо, какъв ще бъде размерът на безвъзмездната помощ за бенефициента?
Въпрос на: Цаньо Цанев 12.11.2012
Здравейте,

След като се пусне заявка до 20.12.2012 колко време след това ще има отговор?

Цаньо Цанев
Въпрос на: Nataliq Lukova 11.11.2012
Бих искала да попитам, задължително ли е , да се мине през обществена поръчка , за да се избере доставчик на обучение, ами ако този доставчик е партньор , с договор за партньорство на юридическото лице-бенефициент?
Въпрос на: Роза Янева 11.11.2012
Допустим разход ли е закупуването на обзавеждане и оборудване като пакетажна машина и прахосмукачка в производствен цех, където за създадените нови работни места за младежи ще е необходимо и допълнително обзавеждане и оборудване ?
Въпрос на: Параскева Станчева 09.11.2012
В случай, че обучаващата организация ще бъде обект на избор, съгласно ПМС 55, то могат ли да се прилагат автобиографии на преподавателския състав? Възможно ли е разходите за хонорари на лекторите да се отразяват в т.1.1. от бюджета, а същевремено да се възложат на изпълнител на външни услуги?
Въпрос на: Антоанета Николова 08.11.2012
Регистрирано дружество м.юни 2012 г. може ли да кандидатства по тази програма?
Въпрос на: Milena Ivanova 08.11.2012
Tozi proekt ima li obshto s Alianz
Въпрос на: Веска Ангелова 07.11.2012
Здравейте, бих искала да разясните кои обучения се признават за професионални. За наети лица на разкрити нови работни места за длъжности - готвач, севитъор, камериер и администратор хотел кое е допустим разход за обрудване на работното място? Може ли едно и също лице да участва в няколко проекти като ръководител? Може ли едно и също лице да участва в няколко проекта като счетоводител? Ако те не са по трудови договори към фирмата как трабва да се изберат лицата за тези позиции?
Въпрос на: Костадин Костадинов 07.11.2012
Здравейте,
бих желал да Ви задам следните въпроси във връзка с разработването на проектно предложение по процедура "Ново работно място":
1. В коя категория предприятие попадаме като кандидат, и съответно следва да декларираме в приложимите към документацията декларации, след като сме търговско дружество - ЕООД (юридическо лице регистрирано по Търговски закон), със средносписъчен брой на персонала от 200 души, като дружеството е 100% общинска собственост?
2. Моля Ви да дадете повече информация за това как ще протича процеса по избор на безработните лица от Бюрата по труда и последващото им назначаване в дружеството (чрез интервюта, друго?), след евентуално сключване на Договор за финансиране?
3. Има ли изискване лицата до 29 г. регистирани в Бюро по труда, които могат да бъдат включени в обученията и впоследствие назначени на работа, да имат определена продължителност на регитрацията си в БТ - 1, 3, 6 месеца преди избора им от кандидата?
4. Кандидатът има ли задължението да запази назначените служители след края на проекта?

Благодаря!
Въпрос на: Viktoriq Iosifova 07.11.2012
Zdraveite iskam da popitam dali trqbva da sam registrirana v buroto po truda za da kandidatsvam po tazi programa?
Въпрос на: Зоя Миладинова 06.11.2012
Здравейте, имам следните да въпроса:
1. Ако планираните за разкриване работни места не изискват знания и умения по ключови компетентности необходимо ли е да се предвиди такова обучение? Въпросът ми е предизвикан от това, че в Насоките за кандидатстване е записано, че обучението по КК е задължителна дейност.
2. За извършване на обученията по КК и професионална квалификация ще се избират изпълнители при условията на ПМС 55. Необходимо ли е да се бюджетират възнаграждения на преподаватели, материали, консумативи и т.н. или ще бъде додстатъчно тоа, че сумата за конкретните обучения ще бъде посочена в приложение 4.6 от Общия бюджет.
Поздрави,
Зоя Миладинова
Въпрос на: Емил Петров 06.11.2012
Здравейте,

Във връзка с ангажиментите на работодателите - кандидати по въпросните проекти, бих желал да получа ясен отговор за следното:
1. Какви са отговорностите и какво трябва да направи работодател, когато назначен от него безработен младеж/ девойка отказва да идва на работа или постоянно нарушава трудовата дисциплина или си намира друга работа и напуска? Ще носи ли работодателя някакви финансови санкции при тези случаи?
2. Възможно ли е работодателя да изисква от Бюрото по труда да се осигури друго безработно лице (при напускане на титуляр по проекта), което желае да работи и, ако ДА - кой и за чия сметка ще го обучи?
3. Какви са възможните варианти за действие на работодател, на когото от Бюрото по труда не са предоставили безработен младеж/и след спечелване на финансиране по този проект или след напускане на назначени такива преди изтичане на срока на проекта?

Предварително благодаря!
Емил Петров
Въпрос на: Dimitra Nedyalkova 06.11.2012
Къде може да получим повече разяснения за тази програма?
Въпрос на: Доля Иванова 05.11.2012
След приключване на проектните дейности, какъв е процента на новоразкритите работни места, създадени по проекта, които трябва да бъдат запазени и за какъв срок?
Въпрос на: Маринела Събева 02.11.2012
Здравейте, искам да ви попитам дали по тази процедура освен оборудване и обзавеждане на новото работно място е допустимо да се предвидят разходи за боядисване или ремонт на помещението?
Въпрос на: Жанет Саралийска 31.10.2012
Здравейте!
Възнамеряваме да кандидатстваме по настоящата схема и имаме два въпроса:
1. Допустимо ли е включването в проекта само на професионално обучение (без ключови компетентности) или и двата вида обучение са задължителни?
2. Затрудняваме се при попълването на декларацията за минимални помощи, тъй като съсвсем скоро сключихме договор по "Подкрепа за заетост", точната сума по който ще е ясна чак при приключване на проекта. Дали в декларацията трябва да попълним ориентировъчна сума или не трябва да посочваме нищо към този момент?
Очакваме отговорите ви и предварително благодарим!
Страници: ‹‹1234››