Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място"
20.10.2012
17.09.2014 г. Утвърдени са изменения в образеца на Договор (Приложение Е), Общите условия (Приложение І), Насоките за кандидатстване и Ръководството на бенефициента, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. по процедура BG051PO001-1.1.13 - Ново работно място.
С направените промени на бенефициентите се предоставя възможността да увеличат общата сума на авансовото и междинните плащания до 95 % от стойността на общите допустими разходи, финансирани чрез безвъзмездна финансова помощ. За целта е необходимо да бъде представена валидна банкова гаранция или друг публичен финансов механизъм с еквивалентен ефект от страна на бенефициента. Банковата гаранция или финансовият механизъм трябва да са с период на валидност не по-кратък от момента на извършване на последното верифициране на разходи по договора, за което Договарящият орган уведомява банката или съответната финансова институция – издател при поискване от страна на бенефициента.

В тази връзка са актуализирани следните документи:
Договор (Приложение Е)
Общи условия (Приложение І)
Насоки за кандидатстване
Ръководство за бенефициента
 
..................................................................
28.01.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място".
 
-----------------------------------------------------
 
 25.11.2013 г. Утвърдени са изменения в Договора (Приложение Е и Приложение І  към Насоките за кандидатстване) по процедура BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място", на основание  чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията са във връзка с предоставяне на възможност за получаване на авансово плащане в размер до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. и приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г., с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г.. 
 
-----------------------------------------------------
 
20.12.2012 г. Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване по проецдура BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място" на основание чл. 14, ал. 8, т. 3 от ПМС 121/31.05.2007 г. .
 
Във връзка с утежнената пътна обстановка в страната и невъзможността на всички потенциални кандидати по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.13 'Ново работно място' да подадат своите проектни предложения, Агенцията по заетостта удължава срока за кандидатстване по схемата до 4 януари 2013 г., 16:30 часа, на основание чл. 14, ал. 8, т. 3 от ПМС№121/31.05.2007г.
 
       В тази връзка са актуализирани следните документи:

         Покана;

         Насоки за кандидатстване;

         Формуляр за кандидатстване – Приложение А (при кандидатстване на ръка)

 
 -----------------------------------------------------
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Емил Костов 21.11.2012
1. В Насоките пише, че е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО обучение по професионална квалификация И ключови компетентности. На стр. 21 горе пише и/или, т.е. може и само едно обучение. Моля, пояснете.
2. Могат ли НПО да кандидатстват по тази процедура?
Въпрос на: Мирослав Николов 21.11.2012
Моля да ми отговорите на следните въпроси:
Всички ли лица успешно преминали професионалното обучение трябва да бъдат назначени за срок от 6 до 12 месеца ?
В разходите за закупуване на обзавеждане и оборудване, свързани със създаването на нови работни места може ли да бъдат финансирани разходи за закупуване на специализиран софтуер ?
Въпрос на: Десислава Милкова 21.11.2012
Възможно ли е по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Ново работно място" да участват проектни предложения, засягащи и други уязвими групи на пазара на труда, освен младежи до 29-годишна възраст? По - специално се интересувам от възможността за участие в програмата с проектно предложение за наемане на хора с увреждания.
ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ ЗА ОТГОВОРА
Въпрос на: Юлиян Вълчев 21.11.2012
Здравейте,
Имам въпрос относно други външни разходи - прил. 4.6. от бюджета.
Допустими разходи ли са заплащането на лицензии и правни услуги по регистрация на "Център за професионално обучение" към ново дружество пряко свързани с една от основните дейности по проекта.
Благодаря предварително.
Въпрос на: Иван Иванов 21.11.2012
По схема "Ново работно място" искам да Ви попитам:
1. Къде трябва да отнесем разходите за теоретично обучение (тетрадки, химикалки, учебници и др.) в Приложение А3.1 (материали) или А 3.2. (консумативи)?
2. Къде трябва да отнесем разходите за практическо обучение (платове, конци и др.) в Приложение А3.1 (материали) или А 3.2. (консумативи)?
3. В Приложение А 3.1 и А3.2 в първата таблица се попълват всички материали и консумативи съответно, а след това се разпределят по съответните обучения - правилно ли съм разбрал?
Благодаря предварително!
Въпрос на: Лена Николова 20.11.2012
Здравейте,
Имам следните въпроси по процедура „Ново работно място”:
1. Допустимо ли е по проекта да бъдат обучени повече безработни лица, от колкото работодателят смята да наеме след обучението.
2. Работадателят ще има ли право на подбор на безработните лица, които смята да включи в проектните дейности или въпросните безработни лица ще му бъдат посочени от Бюрото по труда, без право на предварителен подбор.
Предварително Ви благодаря!
Поздрави, Л. Николова
Въпрос на: Ц.Христова Ц.Христова 20.11.2012
Във връзка с проект "Ново работно място", бихме искали да попитаме:
1. Допустимо ли е наемането на преподаватели, отговарящи на съответните изисквания, които да извършват обучение в базата на работодателя?
2. Приема ли се гъвкавото работно време-например 6 учебни часа + 2 часа работа за част от минималните 6 месеца за които работодателя е длъжен да наеме новия служител?
3.Какви са ангажиментите на работодателя към наетите служители след приключване на дейностите по проекта?
4. Може ли обучението да е под посочения минимум- например под 660 часа за придобиване втора степен професионална квалификация?
5. Какво се случва ако обучаващите се след получаване на сертификата за професионална квалификация, откажат да постъпят на работа при работодателя?
Въпрос на: Диана Ангелова 19.11.2012
Имам следните въпроси относно провеждането на обученията по схема "Ново работно място":
1. Ако професионалното обучение бъде възложено на изпълнител, възможно ли е то да се провежда в бази на кандидатстващата фирма?
2. Ако отговорът на предходния въпрос е "не", дали е възможно производствената практика да се проведе в бази на кандидатстващата фирма?
3. Ако по време на обучението някой от обучаваните се откаже, има ли санкции за обучаващата организация или за кандидатстващата фирма? Ще трябва ли да се връщат изплатени суми за стипендии?
4. Ако по време на трудовата заетост напусне някое от назначените лица, ще има ли санкции за работодателя? Дали ще трябва да се връщат изплатените вече заплати?
Въпрос на: Костадин Костадинов 19.11.2012
Здравейте, искаме да Ви попитаме следното:
Допустими ли са в рамките на настоящата процедура разходи за закупуване на софтуер, в дейността за закупуване на обзавеждане и оборудване, свързани със
създаването на нови работни места за представителите на целевата група?
Въпрос на: Елза Антонова 19.11.2012
Предвиждаме избор на външен изпълнител за провеждане на обученията и към момента не знаем ЦПО ли ще бъде избран.
Във формуляра за кандидатстване трябва ли да попълним и ако трябва какво в т.5.2?
Въпрос на: Елза Тодорова 19.11.2012
Има две дейности за които се изисква провеждане на процедури за избор на изпълнител : Избор на външна организация за провеждане на обученията и Избор на изпълнител за доставка на обзавеждане и оборудване.
Обявяваме две процедури - една за услуга и една за доставка или една с две обособени позиции?
Въпрос на: Ц.Христова Ц.Христова 16.11.2012
Във връзка с какндидатстване по проект "Ново начало", бихме искали да попитаме:
1.Има ли изискване лицата, които ще бъдат наети да не са работили при същия работодател?
2. Възможно ли е обучението, поне практическата част да се провежда в сградата на работодателя?
3. Гъвкафата форма на зетост допуска ли обучениеот 6 ученби часа и 2 часа работа, и къде се описва в бюджета, т.к. там е посочено отработването за месец?
4. Обучение по част от професия, отговаря ли на графа "наименование на специалността" от списъка на професии за професионално образование и обучение?
5. Допустимо ли е осигуряването на работно облекло по време на обучението при работодател ?
6. Допустими ли са бенефициенти с код на икономическа дейност 8130, както и с код 0161 ?
7. Допустимо ли е партньорство с обучаваща организация?
8. При желание от страна на работодателя за допълнително заплащане, къде в бюджета следва да се опише?
16.11.2012
Въпрос на: Иван Чираков 16.11.2012
1. Може ли да се проведе обучение по две различни ключови компетентности - например по чужд език и дигитална компетентност ?
2. Допустимо ли е в екипа за управление да се включи лице на граждански договор ?
Въпрос на: Цветелина Лакова 15.11.2012
Здравейте,
Допустимо ли е да предвидя в бюджета текущите разходи за помещението в което ще работят назначените лица наети по проекта, след успешното им обучение като: наем,електроенергия ,интернет,телефони ?
Въпрос на: Цветана Иванова 15.11.2012
Здравейте!
Читалищата могат ли да кандидатстват по схемата? На среща с представители на читалищата, АЗ и Бюрото по труда, представители на АЗ са казали, че могат, но аз не виждам къде е написано?Моля разяснете ми!
С уважение!
Въпрос на: Елена Асенова 14.11.2012
В системата за електронно кандидатствана ИСУН, схемата не е активна, а в насоките е обявена възможността за електронно кандидатстване .
Кога ще бъде възможно да се кандидтаства по електронен път?
Въпрос на: Елена Асенова 14.11.2012
В системата за електронно кандидатствана ИСУН, схемата не е активна, а в насоките е обявена възможността за електронно кандидатстване .
Кога ще бъде възможно да се кандидтаства по електронен път?
Въпрос на: Елена Асенова 14.11.2012
В системата за електронно кандидатствана ИСУН, схемата не е активна, а в насоките е обявена възможността за електронно кандидатстване .
Кога ще бъде възможно да се кандидтаства по електронен път?
Въпрос на: Красимира Живанова 14.11.2012
В случай, че кандидатът е обучаваща организация, как ще стане осигуряването на ново работно място на завършилите успешно курсовете?
Въпрос на: Костадин Костадинов 14.11.2012
Здравейте,
имам следния въпрос по настоящата процедура:
Строителна компания желае да се възползва и да назначи на работа безработни лица до 29 г, както и да оборудва нови работни места за тях. Във връзка с последното и с оглед спецификата на на дейността си, фирмата желае да закупи механизиращи машини на които да работят назначените лица, като хаспел, подемен кран, мотокар, багер. Въпросът ни е допустимо ли е да закупим подобно оборудване за целите на новоразкритие работни места?
Страници: ‹‹1234››