Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място"
20.10.2012
17.09.2014 г. Утвърдени са изменения в образеца на Договор (Приложение Е), Общите условия (Приложение І), Насоките за кандидатстване и Ръководството на бенефициента, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. по процедура BG051PO001-1.1.13 - Ново работно място.
С направените промени на бенефициентите се предоставя възможността да увеличат общата сума на авансовото и междинните плащания до 95 % от стойността на общите допустими разходи, финансирани чрез безвъзмездна финансова помощ. За целта е необходимо да бъде представена валидна банкова гаранция или друг публичен финансов механизъм с еквивалентен ефект от страна на бенефициента. Банковата гаранция или финансовият механизъм трябва да са с период на валидност не по-кратък от момента на извършване на последното верифициране на разходи по договора, за което Договарящият орган уведомява банката или съответната финансова институция – издател при поискване от страна на бенефициента.

В тази връзка са актуализирани следните документи:
Договор (Приложение Е)
Общи условия (Приложение І)
Насоки за кандидатстване
Ръководство за бенефициента
 
..................................................................
28.01.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място".
 
-----------------------------------------------------
 
 25.11.2013 г. Утвърдени са изменения в Договора (Приложение Е и Приложение І  към Насоките за кандидатстване) по процедура BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място", на основание  чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията са във връзка с предоставяне на възможност за получаване на авансово плащане в размер до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. и приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г., с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г.. 
 
-----------------------------------------------------
 
20.12.2012 г. Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване по проецдура BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място" на основание чл. 14, ал. 8, т. 3 от ПМС 121/31.05.2007 г. .
 
Във връзка с утежнената пътна обстановка в страната и невъзможността на всички потенциални кандидати по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.13 'Ново работно място' да подадат своите проектни предложения, Агенцията по заетостта удължава срока за кандидатстване по схемата до 4 януари 2013 г., 16:30 часа, на основание чл. 14, ал. 8, т. 3 от ПМС№121/31.05.2007г.
 
       В тази връзка са актуализирани следните документи:

         Покана;

         Насоки за кандидатстване;

         Формуляр за кандидатстване – Приложение А (при кандидатстване на ръка)

 
 -----------------------------------------------------
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Мина Драгнева 30.11.2012
Здравейте, Моля да ми отговорите на следния въпрос Допустим разход ли е закупуването на шевна машина за оборудване на ново работно място за представители на целевата група
Въпрос на: Миглена Кирова 30.11.2012
Здравейте, пореден въпрос по настоящата схема Ново работно място.
Работните места, които ще бъдат разкрити по проектното предложение са свързани с предоставяне на услуги при клиентите. При направената работна организация във фирмата, работното място на екипа е оборудван автомобил. Във връзка с това възникна въпросът "Допустим разход ли е закопуването на автомобил и оборудването му с необходимата апаратура".
Въпрос на: Йорданка Гоцева 29.11.2012
Искам да Ви попитам дали има ограничение в броя лица, които един работодател трябва да посочи в проектното си предложение?
Въпрос на: Деница Фенеркова 29.11.2012
Здравейте!
Допустим кандидат ли новосъздадено ЮЛНЦ в обществена полза по процедура "Ново раборно място"? Благодаря
Въпрос на: Пепа Тодорова 29.11.2012
Във връзка с процедура BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място" искам да попитам:
1. Може ли един работодател да открие няколко работни места, в различни градове на страната?
2. По настоящата процедура допустим разход ли е закупуването на превозни средства, строителни машини или друга строителна техника?
Благодаря!
Въпрос на: Бонка Ранчева 29.11.2012
Моля, за Вашия отговор
Приложимо ли е наставничеството по тази оперативна програма;
къде мога да намеря отговор на въпроси свързани с това?
Въпрос на: Ваня Стефанова 29.11.2012
Относно "Ново работно място"
В насоките за кандидатстване страница 27 е записано, че някои от функциите за изчисляване бюджета на проекта - Приложение Б1 са заключени и стойностите не се нанасят/изчисляват/ автоматично в различните "листове". Как могат да се отключат тези функции?
По отношение възнаграждението на екипа за управление на проекта- Приложение 3.1 от бюджета- В методиката за регламентиране на възнаграженията е даден пример с определяне часовото възнаграждение за "Държавно управление" по данни за 2010 г. При определяне възнаграждението към настояща дата трябва ли да изхождаме от тази икономическа дейност или може да се вземе например средна месечна заплата по професии- например за ръководители и помощен административен персонал? При одобрение на проекта и сключване на договори с екипа за управление на проекта,почасовото възнаграждение ли се посочва като начин на плащане и как е редно да се докаже при отчитане на проекта- трябва ли да има отчет на отработените часове?
Във формуляра за кандидатстване има табличка в която трябва да се попълни името на ЦПО, нейния лиценз, съдържание на курсовете за обучение, хорариум- ЦПО може ли да е предварително избрана от кандидата? Нали кандитата заявява необходимостта от обучение, на стр 10 от насоките за кандидатстване и в листа "Разпределение по обучения" от бюджета- приложение Б1, са единствените места където е посочен минималния брой учебни часове и съответното заплащане, как да се посочи предварително съдържанието и хорариума на обучението?
Как да се отключат формулите и функциите на листа "Разпределение по обучения" така че да се изчисляват автоматично? Формулите не се виждат и не е ясно как да се направи изчислението.
Ще Ви помолим за бърз отговор, понеже няма много време до крайния срок за кандидатсване!!!
Въпрос на: Наталия Пазчева 29.11.2012
При кандидатстване за "Ново работно място" Декларациите Д3,Д6.1 и Д6.2 достатъчно ли е да са подписани само от управителя?
-При попълване на формуляр А как точно се изчислява кръстосаното финансиране- съвпада ли със стойността на разходите за група Б от бюджета?
-Какво следва да се опише в таблицата към точка "методика на дейности, свързани с професионално обучение"- посочено е "наименование на ЦПО" и "номер на лицензия на НАПОО"- как да се посочат при кандидатстването при положение, че обучаващата организация се избира по реда на ПМС 55? Какво следва да се попълни в графите "съдържание на курсовете за обучение" и "хорариум на обучението" всяка обучаваща организация има различни програми- както хорариум и като конспект?
- На стр.17 в насоките за кандидатстване е записано, че кандидатите-възложители по ПМС 55 могат да посочат конкретни експерти, ангажирани пряко с изпълнението на съответната дейност. Възможно ли е бенефециента да посочи предварително обучаващата организация/ и учителите, които ще проведът обучението/ особенно ако в района на проектното предложение има само една организация, която да реализира обучението и така да се спестят транспорни разходи, командировъчни и др.?
-Във връзка с "Указанията за екологична устойчивост" какво трябва да се изисква от доставчиците на материали и консумативи необходими за обучението за да се докаже, че се спазват тези указания?
-Какви документи е редно да представи обучаващата организация, освен Лиценз и автобиографии на преподавателите?
Благодаря за вниманието!
Въпрос на: Емил Петров 28.11.2012
Здравейте,

Преди повече от 20 дни поставих конкретен въпрос в тази рубрика. Към днешна дата (28.11.2012 г.) все още няма никакъв отговор в нея, а вероятно са налице редица поставени въпроси, заедно с моя. След няколко дни ще изтече и крайния срок. Очакваме вашите отговори в изпълнение на определения от вас ред!

Във връзка с подготовката на проект ни е необходимо да знаем:
1. Има ли право работодател да избира от налични безработни в конкретно бюро по труда?
2. Ако назначеното лице НЕ СЕ явява на работа и/или нарушава системно трудовата дисциплина, задължен ли е работодателя да го държи на работа?
3. Ще се плати ли цялата планирана сума за кръстосаното финансиране (по ЕФРР) в случай, че безработен сам се откаже от предоставената му работа и напусне преждевременно, и/или, ако съответното бюро по труда НЕ осигури такъв безработен, въпреки, че работното място е осигурено и предоставено. В този случай от работодателя няма да бъде заплащана заплата и осигуровки на напусналото лице по линия ЕСФ?
4. Примерите в Насоките за допустимото за закупуване оборудване насочват към офис оборудване (бюра, столове, компютри и т.н.). Вероятно програмата не е насочена само за административни длъжности. Въпросът е - допустимо ли е закупуване на технологично оборудване, с което да се осигурят новите работни места?

С поздрави и очакване на отговор в определения срок:
Емил Петров
Въпрос на: Мими Чанева 28.11.2012
Здравейте,
повече от една година съм безработна и съм регистрирана към АЗ.Завършила съм логопедия и психология и ме интересува Оперативна програма развитие на човешките ресурси.Как мога да се стана част от такава програма без да се обучавам,вкл.някакви курсове,които не ме интересуват,защото си имам професия, а да бъда стажант и да си работя това, което съм учила.
Въпрос на: Емил Костов 28.11.2012
Ако за оборудване на ново работно място се купуват компютри, избираем разход ли е софтуерът за тях?
Компютрите и оборудването трябва ли да се купуват по 55 ПМС (за НПО) пшри цена до 2000 лв. всеки?
Въпрос на: Дарина Жечева 28.11.2012
Здравейте, имам следните въпроси:
1. В случай, че работодателят намя лицензия да предоставя обучения и иска да заложи разходите за обучаваща организация във външни услуги, това означава ли, че не се залагат разходи за възнаграждения на лектори, както и материали за обученията. В случай че се прави избор на изпълнител съгласно ПМС 55 на ЦПО, това означава ли, че центърът спечелил поръчката си поема всички разходи за лектори, материали, както и самите обучения?
2. Какво се има предвид под допълнително възнаграждения, което е допустим разход за безработните лица, които ще се наемат. В Кодекса на труда е упоменато допълнително възнграждение за служители в държавната администрация.
Въпрос на: Гергана Йорданова 28.11.2012
Здравейте, къде може да се намери информация какви знания се включват в ключови компетентности 3, 4 и 5 с цел точното им определяне за нуждите на целевата група.
Надявам се на бърз отговор!
Въпрос на: Ани Панайотова 27.11.2012
Във връзка с подготовка на проект за кандидатстване по програма "Ново работно място"
1. Допустимо ли е кандидати с икономическа дейност "спомагателни дейности в растениевъдството"код 0161 или "оформяне и поддръжка на зелени площи"-код 8130 да кандидатстват за обучение "работник в озеленяването" с код по СППОО 622030?
2. Стипендията, която се отпуска по време на обучение, счита ли се за част от стойността на обучението ?
3. Допуска ли се наемане на превозно средство с цел осигуряване транспорта на обучаващите се до мястото на обучение, в случай че са различни населени места?
4. Задължително ли е обучението по професия и ключова компетентност или може да се извърши само едно от двете- само професионално обучение , само обучение по ключова компетентност?
5. Допустимо ли е наемането на преподаватели, на граждански договор, без да се извършва процедура за избор на обучаваща организация?
В предвид оставащия срок за кандидатстване, се надяваме да получим отговор навреме.
Предварително Благодарим!
Въпрос на: Mалина Стоянова 27.11.2012
Относно програма "Ново работно място"
Допустимо ли е обучението да бъде в две части- теоритична, която да се проведе при обучаваща организация и практична, която да се проведе при самия работодател. Ако това е възможно, допустим разход ли са материалите и консумативите по време на обучение съгласно раздел 3, Група А от бюджета на проекта.
Какво включва "гъвкавата форма на заетост"- на едно работно място да работят двама служители- например на смени, или обучение на лицето и работа при работодателя, на 3-4 часов работен ден? При втория вариант обучаващият се получава ли стипендия?
Надяваме се на навременен отговор.
Въпрос на: Величка Петрова 26.11.2012
Въпросите ми са следните:
1. При положение, че сме одобрени, сключим договор за финансиране по програма "Ново работно място" и обучението е приключило до 31.03.2013г, можем ли да получим финансиране за 12 месеца , или остатъка от 01.04.13 до 31.12.2013г- 8 мес.?
2.При залагане на разходите за заплати и соц. осигуровки на едно работно място в бюджета, каква сума да посочим, предвид факта, че все още не знаем минималните осигурителни прагове за 2013г?
Благодаря предварително.
Въпрос на: Васил Павлов 23.11.2012
Здравейте,

Актуализирахте ли условията по кандидатстване по схема Ново работно място?

Благодаря
Въпрос на: Миглена Кирова 22.11.2012
Здравейте, имам въпрос във връзка с подкрепящите документи към проектно предложение. Понятието "финансов отчет ведомост" не съществува в счетоводната документация на организациите и съответно не се публикува в търговския регистър. Моля да уточните кои точно документи имате предвид, за да може да ги предоставим коректно на оценителната комисия. Благодаря предварително за отговора.
Въпрос на: В. Кацарова Кацарова 22.11.2012
По процедура "Ново работно място" допустимо ли е:
1. Наемането на преподаватели /граждански договор/ от обучаваща организация, която после да издаде сертификатите на обучените лица?
2. Ако е допустимо, трябва ли да се провежда процедура за избор на изпълнител, или е достатъчно да се представят договорите с преподавателите
3. Ако обучението се възлага на обучаваща организация, но обучението се извършва на място при работодателя, в този случай допустими ли са разходите за материали и консумативи, работно облекло необходими за обучението и къде е редно да опишат- в бюджетен ред 3.1 и 3.2 , или в бюджетен ред 4.6 на Приложение Б1-подробен бюджет на проекта?
3. Допустимо ли е кандидат с код на дейност0161- спомагателни дейности в растениевъдството да кандидатства за обучение с код 622-градинарство /паркове, градини/ напр. озеленител, техник озеленител?
Въпрос на: Силвия Иванова 22.11.2012
Здравейте,
в качеството си на управител на фирма, бих искала да попитам мога ли да кандидатствам по проекта "Ново работно място" и какви са изискванията на които трябва да отговарям. В момента фирмата има сключен договор по проект "Ново начало - от образование към заетост". Каква е разликата между двата проекта?От публикуваните материали не става ясно кои се отнасят за фирмите-кандидати и кои са за ДБТ. Моля за бърз и точен отговор, имайки предвид краткия срок за кандидатстване.
Благодаря предварително!
Страници: 1234››