Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”
18.09.2012
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд".
 
 
ВАЖНО::
30.08.2013 г. Утвърдени са изменения в образеца на Договор (Приложение Е) и Ръководството на бенефициента, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”.  С направените промени бенефициентите имат възможност да избират между две опции за размера на авансовото плащане на стойност до 20% или до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ (вж. т. 4.4.1 от образеца на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ). Измененията се налагат предвид Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. за увеличаване размера на авансовите плащания към бенефициентите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в случаите на предоставена държавна помощ по смисъла на чл.107 от договора за функциониране на Европейския съюз и в съответствие с чл. 78, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 11 юли 2006 г., изменен с Регламент (ЕО) № 284/ 2009 на Съвета от 7 април 2009г., и за увеличаване общия размер на авансово и междинно плащане по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд.  
 
В тази връзка са актуализирани следните документи:
 
----------------------------------------------------
 
11.06.2013 г. Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване и  Приложение І Общи условия към образеца на Договор, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 и т. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г.. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”  С направените промени се увеличава финансовия ресурс по процедурата на 43 992 133,53 лева и са направени изменения във връзка с приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове, с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 – 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
В тази връзка са актуализирани следните документи:
 
----------------------------------------------------
 
24.10.2012 г. Утвърдени са изменения към Бюджета на проекта - приложение Б1, Приложение Г1 „Автобиографии на ключови експерти, ангажирани с изпълнение на основни дейности по проекта” и Приложение Г2 „Автобиографии на членовете на екипа за организация и управление на проекта” към пакета с документи за кандидатстване. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”  на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г..
В тази връзка при подготовката на проектните предложения следва да бъдат използвани актуализираните документи:
 
----------------------------------------------------
 
Краен срок за кандидатстване 26 ноември 2012 г., 16.30 ч.
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Пепа Ралчева 27.09.2012
Уважаеми господа,

Съгласно общите и специфични изисквания за допустимост на кандидатите, описани в Насоки за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001 – 2.3.03 „Безопасен труд“,

Кандидат за безвъзмездна финансова помощ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение и които са малки, средни и големи предприятия в качеството си на работодатели.

Посочени са и случаи, при които потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за набиране на проектни предложения или да получат безвъзмездна финансова помощ, в т .ч., ако:
„ Дейностите, за които кандидатстват са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.

Моля да уточните : Домовете за медико – социални грижи за деца допустим кандидат ли са по схемата, при положение, че са юридически лица на бюджетна издръжка за специфични функции и осъществяват своята дейност самостоятелно и в сътрудничество с останалите лечебни и здравни заведения, както и с други ведомства, организации и институции?
С уважение,
Д-р Пепа Ралчева


Въпрос на: Соня Хрискова 27.09.2012
Може ли, по тази схема да кандидатстват общини?
Въпрос на: Анна Костакиева 27.09.2012
Здравейте,
запознавайки се с условията за кандидатстване по програма "Безопасен труд", бих искала да попитам от името на "Симинвест" ООД дали е възможно да кандидатстваме по програмата BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд" с проект за обучение на персонала, при положение че сме кандидатствали и сме наели служител на стаж по програма ЕПРОЕКТ BG 051PO001-1.1.06 "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж" Проект "Начало - от образование към заетост"
Предварително благодаря за отговора Ви.
С уважение: Анна Костакиева
Въпрос на: Красимира Крумова 25.09.2012
Добър ден! Бих искала да задам няколко въпроса относно попълването на Приложение Б1 – Бюджет по процедура за подбор на проекти BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”.
1. В кой бюджетен ред и конкретно в коя графа се описват допустимите разходи за лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО)?
2. В кой бюджетен ред и конкретно в коя графа се описват допустимите разходи за колективни предпазни средства?
3. В бюджетен ред Б, графа „Невъзстановим данък върху добавената стойност /за разделите от група Б, където е приложимо” как следва да бъде описан ДДС? Индивидуално за всеки артикул (компютър, машина, съоръжение и т.н) или общо за всяка бюджетна графа (например, ДДС за всички артикули, включени в бюджетна графа „Компютри и хардуер”)?
Благодаря!
Въпрос на: Мария Терифанова 24.09.2012
Здравейте,
Искам да попитам предприятие за преработка на месни продукти с КИД 2008 - 10.13 дали е допустим кандидат.
Благодаря предварително!
Въпрос на: Мария Методиева 24.09.2012
Здравейте, фирмата ни се занимва с месопреработвателна д-ст и произвадство на месни заготовки. Допустим сектор ли е месопреработка?
Благодаря предварително.
М. Методиева
Въпрос на: Веска Ангелова 24.09.2012
Здравейте, бихте ли разяснили кои предприятия се считат за микропредприятия - кои са критериите за определяне на една фирма като микропредприятие и къде е уточнено това - в кой нормативен документ.
Въпрос на: Елеонора Тодорова 22.09.2012
Уважаеми дами и господа,
Моля за разяснение за попълването на Приложение Г2 - СV на член на екипа за организация и управление. На стр. 3, от приложението има Декларация. Тя само от обучителите ли се попълва ?
С уважение
Е.Тодорова
Въпрос на: Иван Петков 21.09.2012
Когато се кандидатства за ЛПС и СРО по програмата, трябва ли задължително те да са по-модерни и специални от сегашните налични и за какъв период може да се използват такива субсидии?
Въпрос на: Йордан Чакъров 21.09.2012
Здравейте,
Въпросът ми е свързан с тълкувание на допустимост на разходите по ЕФРР.
Съгласно условията на ЕФРР, са недопустими разходи за активи, които попадат в обхвата на определението за МПС.
Предприятие желае да кандидатства за следните активи, които според нас не попадат в определението за МПС и значително ще повишат безопасността при работа на складовите работници:
- ръчно водима високоповдигаща автоматизирана палетна количка с товароподемност 1.2 тона за работа при идеално гладък под ;
- електрически стакер с товароподемност 1.0 тон за работа при идеално гладък под;
Моля за разяснение от Ваша страна, дали гореизброените активи са допустим разход по проекта, съгласно условията на ЕФРР.

Благодаря предварително!
Въпрос на: Крум Георгиев 20.09.2012
Здравейте,
в Б1-бюджет, в общия бюджет не излизат допустимите разходи по група Б/1-4/!
Успешна работа
Въпрос на: Александър Сотиров 20.09.2012
Трябва ли /препоръчително ли е/ сключването на договор с енергиен одитор, когато стойността на услугата е под 15000 лева и попада в хипотезата "Събиране на не по малко от три оферти, без да е необходимо да се прилагат чл.12, ал3-6 от ПМС №55/12.03.2007г./
Въпрос на: Цветомира Станишева 19.09.2012
Финансирането по програма Безопасен труд покрива ли разходите направени по ресертификация по OHSAS 18001:2007?
Въпрос на: Цветомира Станишева 19.09.2012
Финансирането по програма Безопасен труд покрива ли разходите направени по ресертификация по OHSAS 18001:2007?
Страници: ‹‹ ... 456789