Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”
18.09.2012
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд".
 
 
ВАЖНО::
30.08.2013 г. Утвърдени са изменения в образеца на Договор (Приложение Е) и Ръководството на бенефициента, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”.  С направените промени бенефициентите имат възможност да избират между две опции за размера на авансовото плащане на стойност до 20% или до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ (вж. т. 4.4.1 от образеца на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ). Измененията се налагат предвид Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. за увеличаване размера на авансовите плащания към бенефициентите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в случаите на предоставена държавна помощ по смисъла на чл.107 от договора за функциониране на Европейския съюз и в съответствие с чл. 78, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 11 юли 2006 г., изменен с Регламент (ЕО) № 284/ 2009 на Съвета от 7 април 2009г., и за увеличаване общия размер на авансово и междинно плащане по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд.  
 
В тази връзка са актуализирани следните документи:
 
----------------------------------------------------
 
11.06.2013 г. Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване и  Приложение І Общи условия към образеца на Договор, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 и т. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г.. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”  С направените промени се увеличава финансовия ресурс по процедурата на 43 992 133,53 лева и са направени изменения във връзка с приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове, с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 – 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
В тази връзка са актуализирани следните документи:
 
----------------------------------------------------
 
24.10.2012 г. Утвърдени са изменения към Бюджета на проекта - приложение Б1, Приложение Г1 „Автобиографии на ключови експерти, ангажирани с изпълнение на основни дейности по проекта” и Приложение Г2 „Автобиографии на членовете на екипа за организация и управление на проекта” към пакета с документи за кандидатстване. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”  на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г..
В тази връзка при подготовката на проектните предложения следва да бъдат използвани актуализираните документи:
 
----------------------------------------------------
 
Краен срок за кандидатстване 26 ноември 2012 г., 16.30 ч.
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Зафир Кулев 16.10.2012
Уважаеми дами и господа,
Нашата фирма е малко предприятие, което се занимава с производство на лабораторна апаратура и обзавеждане за лаборатории. Достъпът на работниците до цеха е по външни стари стълби, метална конструкция. По тях се внасят материалите и се изнася готовата продукция. Цехът се намира на втори етаж в производствената ни сграда. Въпросът ми е с оглед осигуряване на безопасен достъп на работниците до работните им места, допустим разход ли е по схема "Безопасен труд", изграждането на бетонно закрито стълбище за достъп до цеха? Вторият ми въпрос е допустим разход ли е монтажа на товарен асансьор за доставка на материали и изнасяне на готовата продукция от цеха, за облекчаване труда и осигуряване безопасността и здравето на работниците?
С уважение,
Зафир Кулев
Въпрос на: Николинка Иванова 16.10.2012
Здравейте,
Във връзка с разработване на проектно предложение по схема "Безопасен труд" - фаза 2, бихме искали да отговорите на следните въпроси:
1. Допустимо ли е в проекта да бъде планирано обучение на заетите лица за придобиване на специфични умения за работа с въведено ново оборудване и технологии, които са закупени със собствени средства на фирмата? В случай, че е допустимо, за какъв период от време на експлоатация ще се счита за нововъведено?
2. В кой раздел на бюджета следва да включим планираните средства за ергономични работни столове?
С уважение: Н. Иванова
Въпрос на: Валтер Аспарухов 15.10.2012
Здравейте, във връзка със схема "Безопасен труд" ме интересува :
Допустим разход ли е закупуването и изграждането /със собствени сили/ на отоплителна инсталация на твърдо гориво за отопление на производствено помещение, стойността на която не надвишава 25 % от разходите по група "А" от бюджета на проекта?
Въпрос на: Валтер Аспарухов 15.10.2012
Здравейте, във връзка със схема "Безопасен труд" ме интересува :
Допустим разход ли е закупуването и изграждането /със собствени сили/ на отоплителна инсталация на твърдо гориво за отопление на производствено помещение, стойността на която не надвишава 25 % от разходите по група "А" от бюджета на проекта?
Въпрос на: Magdalena Stefanova 15.10.2012
Здравейте,
представител съм на предприятие, работещо в сферата на производство на сечива за ръчна употреба и инструменти. Във връзка с процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”, бих искала да поставя няколко въпроса.

1. Допустимо ли е по настоящата процедура изграждането с PVC или Al ограждения и дограма с цел обособяване на помещение в производственото хале, като в това помещение ще работят около 10 души при подобрени условия на труд - защитени от производствен шум и прах, както и от неблагоприятен микроклимат.
2. Ако отговорът е "да", то допустимо ли е поставянето на изолиращо покритие/фундамент на пода в помещението, с цел изолиране от неблагоприятна температура и производствени вибрации?

3. Допустимо ли е закупуването на централна смазочно - охлаждаща система за металообработващите машини, тъй като използваното в момента охлаждане е локално за всяка машина и създава риск за работниците ,обслужващи машините, поради отделящите се опасни изпарения и химични агенти, вредящи на здравето?

Благодаря!
Въпрос на: Даниела Христова 14.10.2012
Здравейте,
във връзка с процедурата „Безопасен труд” имам следния въпрос:
при поискване на Авансово плащане от страна на Бенефициента от Договарящия орган, в размер до 20 % от договорената безвъзмездна финансова помощ необходима ли е Банкова гаранция, за да се предостави исканото авансово плащане?
Благодаря предварително за отговора!
Въпрос на: Evelin Hristova 14.10.2012
Здравейте,
може ли да поясните От къде ще е видно, че предвидените за закупуване ЛПС и СРО са планирани, съгласно срока за износване в Списъка на работните места и видовете работи за периода на изпълнение на Проекта? Питам тъй като в списъка има посочен само срок на износване, но никъде не е посочено кога са закупени последно ЛПС и СРО.
Благодаря Ви предварително за отговора.

Въпрос на: Симеон Георгиев 14.10.2012
Здравейте,
във връзка с отворена схема за кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ №BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд" бих искал да ви задам следните въпроси:
- едно от Специфичните изисквания за допустимост на кандидата е да не е микропредприятие. Има ли минимален срок, на който трябва да отговаря ново назначения служител, тъй като към момента сме микропредприятие от 9 служителя;
- допустим разход ли е закупуването и изграждането на вентилационна система, тъй като до момента в работното хале няма налична.
Благодаря ви предварително.
Въпрос на: Marga Hristova 14.10.2012
Здравейте,
въпроса ми по програмата "Безопасен труд" е:
Може ли фирма да включи в проектните дейности "Обучение на персонала по стандарта Социална отговорност SA 8000?

Благодаря Ви предварително.
Въпрос на: Марга Христова 14.10.2012
Здравейте,
Моят въпрос е: Фирма е в процес на разработване и внедряване на Система по OHSAS 18001 чрез собствени средства, но в договора с консултантската фирма не е предвидено обучение на персонала с нововъдения стандарта за здравословни и безопасни условия на труд. Може ли в проекта да се включи само дейността "Обучение на персонала за вътрешни одитори във връзка с внедрения стандарт OHSAS 18001 ?

Благодаря Ви предварително.
Въпрос на: Тошо Стоев 13.10.2012
Допустимо ли е да учавстват частни болнични заведения и клинични лаборатории за получаване на безвъзмездна помощ по тази програма
Въпрос на: Благодатка Стоева 11.10.2012
Могат ли да кандидатстват частни училища за тези проекти, като дейностите основно ще са свързани с подмяна на дограма, отоплителни, климатични инсталации, осветление, защита от шум?
Въпрос на: Иван Димитров 11.10.2012
Здравейте,

Собственик съм на цех за производство на дървени въглища. Запознат съм с отворената схема „Безопасен труд”, Бюджетна линия: BG051PO001-2.3.03 по ОПРЧР.
Една от допустимите дейности по схемата е - „Mодернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита”.
Въпроса ми е: Допустимо ли е закупуването на машина за опаковане на дърва и процесор за рязане и цепене. В момента тези две дейности се извършват на ръка от персонала на фирмата.
Въпрос на: Гергана Петрова 10.10.2012
Уважаеми госпожи и господа,
във връзка със схема "Безопасен труд", моля, за следното пояснение: в Насоките за кандидатстване, стр. 33, е записано, че "броят на закупените ЛПС и/или СРО ... следва да бъдат планирани, съгласно срока за износване в списъка на работните места и видовете работи за периода на изпълнение на проекта ..." Какво се има предвид под "срок на износване за периода на изпълнение на проекта": че работодателят има правото да закупува само и единствено ЛПС и СРО, които са със срок на износване само за периода на изпълнение на проекта (например 12 месеца при проект с продължителност 12 месеца)? и/или се има предвид, че работодателят следва да закупи такива средства, които до края на проекта следва да са се износили? и/или има друго разбриране на условието.
Благодаря ви предварително за отговора.
Въпрос на: Надежда Костадинова 10.10.2012
Здравейте,
Въпросите ми са свързани с класификацията на икономическите дейности. Тъй като няма таблица за съответствие между кодовете на икономически дейности, според КИД 2008 и номерата от Брюкселската номенклатура, посочени в Приложение I към Договора за създаване на Европейската общност, посочен 2.2.3 а) и 2.2.3 б) от Насоките за кандидатстване, моля да ми отговорите на следните въпроси:
1. КИД 10.83 „Преработка на кафе и чай”, попада ли в Глава 9 „Кафе, чай и подправки (без мате)” от Приложение I към Договора за създаване на Европейската общност?
2. КИД 10.89 „Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде” (пчелен мед и пчелни продукти), попада ли в Глава 4 „Млечни продукти, яйца и птици, пчелен мед” от Приложение I към Договора за създаване на Европейската общност?
3. КИД 11.07 „Производство на безалкохолни напитки, минерални води и други бутилирани води” попада ли в някой от кодовете от Приложение I към Договора за създаване на Европейската общност?
4. КИД 46.90 „Неспециализирана търговия на едро” попада ли в някой от кодовете от Приложение I към Договора за създаване на Европейската общност или в някой от изброените отрасли от буква „а” до буква „ж” в т.2.2.3 от Насоките за кандидатстване по мярка „Безопасен труд”?
5. Къде можем да проверим кой код от КИД 2008 на кой номер от Брюкселската номенклатура в Приложение I към Договора за създаване на Европейската общност съответства?
Въпрос на: Николета Маринова 09.10.2012
1. Допустимо ли е финансиране по дейност "Модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита" 15. Защита от пожар и взрив" за част от административна сграда (обект на проектното предложение ще бъдат 2 етажа, които са част от 5 етажна административна сграда)?
2. Допустимо ли е финансиране по дейност "Модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита" 15. Защита от пожар и взрив" за изпълнението на чл.14 от Наредба номер Iз-2377 от 15.09.2011г на МВР и МРРБ?
Въпрос на: Николета Маринова 09.10.2012
По дейност "Модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряването условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита" ; 15. Защита от пожар и взрив
1. Допустимо ли е финансиране за административни помещения, които представляват 2 етажа от 5 етажна административна сграда?
2. Допустимо ли е финансиране на изпълнението на дейности по чл. 14 от Наредба номер Iз-2377 от 15.09.2011 изд.от МВР и МРРБ
Въпрос на: Йорданка Великова 09.10.2012
Здравейте,
Пиша Ви от името на Народно Читалище "Йордан Йовков-1899" с.Добротица, обл.Силистра. Въпросът ми към Вас можем ли да кандидатстваме по тази програма за изграждане на конструкция за инвалиди за нашето читалище, която няма да е особенно скъпа, но голям проблем на читалищата от малките градове и села е трудната им достъпност за инвалиди.
Благодаря Ви предварително и успеше ден
Въпрос на: Десислава Петрова 08.10.2012
Здарвейте,
Във връзка с разработване на проект по фаза 2 на схема "Безопасен труд",Ви моля за следните коментари:
1. Допустимо ли е в проекта да се планира провеждане на обучение на заетите лица във фирмата, за придобиване на специфични умения за работа със съоръжения, които са закупени със собствени средства/ нямам предвид съфинансиране по проекта/ и обучение за работа със съоръжения закупени само със средства по проекта?
2. Допустимо ли е в проекта да се планира закупуване на 2 комплекта работно облекло, предвид Списъка на работните места и видовете работи за периода на изпълнение на проекта?
Предварително Ви благодаря!
Въпрос на: Искра Караиванова 08.10.2012
здравейте,
интересува ме бихме ли могли като дейност по проекта да обучим наш служител по OHSAS, с цел той да разработи стандарт за безопасни условия на труд в предприятието.

Очаквам отговора Ви!
Страници: ‹‹ ... 123456789››