Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”
18.09.2012
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд".
 
 
ВАЖНО::
30.08.2013 г. Утвърдени са изменения в образеца на Договор (Приложение Е) и Ръководството на бенефициента, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”.  С направените промени бенефициентите имат възможност да избират между две опции за размера на авансовото плащане на стойност до 20% или до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ (вж. т. 4.4.1 от образеца на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ). Измененията се налагат предвид Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. за увеличаване размера на авансовите плащания към бенефициентите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в случаите на предоставена държавна помощ по смисъла на чл.107 от договора за функциониране на Европейския съюз и в съответствие с чл. 78, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 11 юли 2006 г., изменен с Регламент (ЕО) № 284/ 2009 на Съвета от 7 април 2009г., и за увеличаване общия размер на авансово и междинно плащане по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд.  
 
В тази връзка са актуализирани следните документи:
 
----------------------------------------------------
 
11.06.2013 г. Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване и  Приложение І Общи условия към образеца на Договор, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 и т. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г.. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”  С направените промени се увеличава финансовия ресурс по процедурата на 43 992 133,53 лева и са направени изменения във връзка с приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове, с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 – 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
В тази връзка са актуализирани следните документи:
 
----------------------------------------------------
 
24.10.2012 г. Утвърдени са изменения към Бюджета на проекта - приложение Б1, Приложение Г1 „Автобиографии на ключови експерти, ангажирани с изпълнение на основни дейности по проекта” и Приложение Г2 „Автобиографии на членовете на екипа за организация и управление на проекта” към пакета с документи за кандидатстване. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”  на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г..
В тази връзка при подготовката на проектните предложения следва да бъдат използвани актуализираните документи:
 
----------------------------------------------------
 
Краен срок за кандидатстване 26 ноември 2012 г., 16.30 ч.
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Sonya Georgieva 19.10.2012
Счита ли се да допустим кандидат, дружество на което основният предмет на дейност е производството на мляко и млечни продукти.
Въпрос на: Камелия Добрева 19.10.2012
Здравейте, във връзка с констатирани грешки в бланките на Анекс Г2 и Анекс Б1, (посочени в настоящата рубрика от потенциалните бенефициенти) бихте ли казали кога и къде ще бъдат качени коригираните им варианти?
Интересува ме и къде бихме могли да намерим и word формат Декларацията па чл. 3 и 4 за МСП, т.к. приложената към пакета с документи е в pdf формат?

Благодаря Ви!
Въпрос на: Kamelia Dobreva 19.10.2012
Здравейте! Въпросът ми се отнася до групирането на дейностите по проекта "Безопасен труд" във връзка с избора на външни изпълнители. Интересува ме 1. Дейностите, свързани с "обучения на служители за безопасна работа с нововъдено работно оборудване" и 2. обученията във връзка с "нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд":
1) трябва да се възложат като отделна поръчка, но заедно на един изпълнител
2) трябва да се групират първите с Дейността "Анализ на състоянието ...", а вторите с Дейността, свързана със стандарта OHSAS
3) трябва да се приложи някакъв трети вариант на групиране.
Изборът ни е изцяло да възложим тези дейности на Външни изпълнители, но в графата за посочване на процедурите за техния избор бихме искали да се съобразим с изискванията за неразделяне на предмета на поръчката, относно който е настоящият ни въпрос.

Предварително благодарим за Вашия отговор!
Въпрос на: Ива Григорова 18.10.2012
Здравейте,
Имам следните въпроси във връзка с програма "Безопасен труд":
1. Службата по трудова медицина с която ЛЗ има сключен договор за обслужване, може ли да изготви анализа и проектирането на трудовата дейност?
2. Допустимо ли е закупуването на работно облекло и работни обувки на мед. персонал?
3. Допустимо ли е закупуването на хигиенни колички за почистване и дезинфекция в отделенията, както и закупуването и поставянето на дозатори с дезинфектант във всяка болнична стая?
4. Допустимо ли е закупуването на контейнери с вместимост от 2литра за обезвреждане на игли и спринцовкислед извършени манипулации?
Благодаря Ви предварително за отговорите!
Ива Григорова
Въпрос на: Димитър Бойков 18.10.2012
Допустимо ли е по настоящата процедура модернизиране на съществуваща вътрешна осветителна уредба в производствен цех с цел осигуряване на нормативно необходимата осветеност на работните места съгласно Наредба № 49, ДВ бр.7/1976г.; изм. бр. 64 /1976г., с което ще се намали риска от трудови злополуки и професионални заболявания в следствие на недостатъчна осветеност от наличните живачни лампи?
Въпрос на: Димитричка Цанева 18.10.2012
Здравейте,
Ние сме новосъздадена от м.02.2012 г.шивашка фирма и възнамеряване да кандидатстваме по процедурата.
Молим за отговор на следния въпрос:
1.Допустимо ли е закупуване и инсталиране на пожарогасителна инсталация в производствената сграда?
Въпрос на: Поли Василева-Тодорова 18.10.2012
Как се дефинира понятието минимална помощ и кои помощи обхваща, тъй като става на въпрос за търговско дружество с държавно участие, което получава субсидии /държавни помощи/надхвърлящи допустимата минимална помощ 200 000 евро. Тези субсидии минамална помощ ли са?
Благодаря Ви предварително.
Въпрос на: Иван Иванов 18.10.2012
В т.4.2 Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност в Насоките за кандидатствуване се казва:
ВАЖНО: Бенефициентите следва да имат предвид, че разходите за информиране и публичност не трябва да надхвърлят 5 % от общия размер на преките допустими разходи.
Моля, да ми отговорите на следните въпроси:
1.Кои са преките допустими разходи от трите групи А, Б и В ?
2.В кои подточки са описани тези разходи?
3.Ако бенефициента участвува и със собствени средства за финансиране на допустими преки разходи по проекта, ще се добавят ли те към общите допустими преки разхори на проекта от които се изчисляват въпросните 5%?

С уважение,
Иван Иванов
Въпрос на: Borislav Stamoliiski 18.10.2012
1.Общинско предприятие, което е със самостоятелен буЛстат ,би ли могло да бъде бенециент по програма "Безопасен труд"?
2.НПО /социални услуги за хора с увреждания/ с обществено полезна дейност, в устава на което е упоменато,че има право да осъществява и стопанска дейност, дали е потенциален бенефециент по програма "Безопасен труд"?
Въпрос на: Таня Бончева 18.10.2012
Здравейте. Бих искала да попитам допустим кандидат ли е фирма с основен предмет на дейност КИД41.20-Строителство на жилищни и нежилищни сгради, и спомагателни дейности:
КИД 55.10-хотели;
КИД 46.21- Търговия на едро със зърно, семена и фуражи;
КИД47.30- Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали;
КИД 10.41- Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргари;
КИД 71.12- Инженерни дейности и технически консултации
Въпрос на: Dimo Radiev 18.10.2012
Здравейте можем ли да изградим климатизация на работно помещение с термопомпена инсталация, на основанието е че в момента се отопляваме с дизелово гориво, което е крайно опасно в нашия случай защото се работи в зривоопасна среда с висока запрашеност.
Възможно ли е това да се извърши по точка 13. Защита от неблагоприятен микроклимат - системи подобряващи микроклимата – температура, влажност, скорост на въздушното течение;
Въпрос на: Милена Драганова 17.10.2012
Здравейте,
Допустимо ли е да кандидатства училище за изграждане на пожароизвестителна система и система за бедствия?
Благодаря
Въпрос на: Елеонора Дамянова 17.10.2012
Здравейте,
Ние сме фирма вносител и производител на противопожарна техника. Извършваме и гаранционен и извънгаранционен сервиз. Бих искала да ви попитам, допустимо ли е да кандидатстваме по процедурата за закупуване на машини за сервизно обслужване на пожарогасителите? В момента не разполагаме с такива машини, наличността им ще осигури по-здравословни и безопасни условия на труд.
Благодаря Ви, предварително
Въпрос на: Елеонора Дамянова 17.10.2012
Здравейте,
Ние сме фирма вносител и производител на противопожарна техника. Извършваме и гаранционен и извънгаранционен сервиз. Бих искала да ви попитам, допустимо ли е да кандидатстваме по процедурата за закупуване на машини за сервизно обслужване на пожарогасителите? В момента не разполагаме с такива машини, наличността им ще осигури по-здравословни и безопасни условия на труд.
Благодаря Ви, предварително
Въпрос на: Стоил Стоилов 17.10.2012
Здравейте,
Моля пояснете, необходимо ли е към автобиографиите (Приложения Г1 и Г2) да се прилагат копия на доказателствени материали - дипломи, сертификати, трудови книжки и др.
Благодаря предварително.
Въпрос на: Kamelia Dobreva 17.10.2012
Като ДКЦ сме собственик на двуетажна сграда, като няколко кабинета от нея са отдадени под наем на домашни лекари, които не са служители на ДКЦ. Бихме искали да изградим противопожарна инсталация за цялата сграда, която е наша собственост, но лекарите в кабинетите под наем не са целева група по проекта. От друга страна изискванията на службата за пожарна безопасност ни задължават да обхванем всички помещения. При тези обстоятелства да считаме ли, че само частта, която използва ДКЦ е допустима да бъде в обхвата на мерките и доставките за противопажарна безопасност и че останалата част трябва да завършим със собствени средства?
Предварително благодарим за Вашия отговор!
Въпрос на: Христина Ангелова 17.10.2012
Здравейте, допустимо ли е да се закупят:
1. Подемни устройства с вендузи - идеята е ергономична работа. До момента се вдигат тежести и това води до мускулно-скелетни увреждания. В кой раздел се описва това?
2. Може ли да се проектира и разработи от външана фирма система за контрол на достъп само на определни зони- в момента има охрана, но се налага да влизат и клиенти. Идеята е ограничен достъп на външни лица с цел безопасност на служители. Как се описва това като ДМА или стопански инвентар?
Благодаря.
Въпрос на: Силвия Иванова 17.10.2012
Здравейте,
моите въпроси към Вас са следните:
1. В текста на Насоките за кандидатстване в т. 3.1.1. "Са обявени в несъстоятелност, са обект на открито производство по несъстоятелност,
ликвидация, дейността им е поставена под съдебен надзор, сключили са споразумение с кредитори, преустановили са стопанска дейност, са обект на производство, свързано с такива въпроси и се намират в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове" - в случай, че фирмата използва предоставен кредит от банка, счита ли се за недопостим кандидат по процедурата.
2. В случай, че предходните 2 финансови години предприятието е микро предприятие, но към момента на кандидатстване е малко предприятие то допустим кандидат ли е по схемата.
Благодаря за отговора!
Въпрос на: Николинка Иванова 16.10.2012
Здравейте,
Във връзка с разработване на проектно предложение по схема за Безопасен труд - фаза 2, се обръщам към Вас със следните въпроси:
1. Допустимо ли е обучение на заети лица във фирмата за придобиване на специфични умения за работа със закупено ново оборудване и технологии, които са въведени в експлоатация?
2. В случай, че е допустимо за какъв срок на експлоатация се счита, че е нововъведено?
Благодаря Ви предварително.
Н. Иванова
Въпрос на: Николинка Иванова 16.10.2012
Здравейте,
Във връзка с разработване на проектно предложение по схема за Безопасен труд - фаза 2, се обръщам към Вас със следните въпроси:
1. Допустимо ли е обучение на заети лица във фирмата за придобиване на специфични умения за работа със закупено ново оборудване и технологии, които са въведени в експлоатация?
2. В случай, че е допустимо за какъв срок на експлоатация се счита, че е нововъведено?
Благодаря Ви предварително.
Н. Иванова
Страници: ‹‹123456789››