Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”
18.09.2012
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд".
 
 
ВАЖНО::
30.08.2013 г. Утвърдени са изменения в образеца на Договор (Приложение Е) и Ръководството на бенефициента, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”.  С направените промени бенефициентите имат възможност да избират между две опции за размера на авансовото плащане на стойност до 20% или до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ (вж. т. 4.4.1 от образеца на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ). Измененията се налагат предвид Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. за увеличаване размера на авансовите плащания към бенефициентите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в случаите на предоставена държавна помощ по смисъла на чл.107 от договора за функциониране на Европейския съюз и в съответствие с чл. 78, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 11 юли 2006 г., изменен с Регламент (ЕО) № 284/ 2009 на Съвета от 7 април 2009г., и за увеличаване общия размер на авансово и междинно плащане по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд.  
 
В тази връзка са актуализирани следните документи:
 
----------------------------------------------------
 
11.06.2013 г. Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване и  Приложение І Общи условия към образеца на Договор, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 и т. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г.. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”  С направените промени се увеличава финансовия ресурс по процедурата на 43 992 133,53 лева и са направени изменения във връзка с приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове, с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 – 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
В тази връзка са актуализирани следните документи:
 
----------------------------------------------------
 
24.10.2012 г. Утвърдени са изменения към Бюджета на проекта - приложение Б1, Приложение Г1 „Автобиографии на ключови експерти, ангажирани с изпълнение на основни дейности по проекта” и Приложение Г2 „Автобиографии на членовете на екипа за организация и управление на проекта” към пакета с документи за кандидатстване. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”  на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г..
В тази връзка при подготовката на проектните предложения следва да бъдат използвани актуализираните документи:
 
----------------------------------------------------
 
Краен срок за кандидатстване 26 ноември 2012 г., 16.30 ч.
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Илиана Минева 24.10.2012
Уважаеми г-жи / г-да,
Във връзка с възникнали практически казуси, касаещи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-2.3.02 “Безопасен труд”, моля за разяснение по следните въпроси:
1. В случай, че кандидат по горепосочената процедура е получил сертификат по международен стандарт OHSAS през 2012 г., имаме ли право да заложим разходите за обучение на персонала по този стандарт в бюджета на проекта по горепосочената схема и ако го заложим, той ще бъде ли финансиран?
2. В случай, че кандидат по горепосочената процедура е голямо предприятие, съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, то необходимо ли е в справката за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП да се попълва информацията за всички свързани предприятия и предприятия – партньори?
3. В случай, че всички данни в справката са задължителни за попълване, как по-точно би следвало да процедира кандидат, който е голямо предприятие и има много голям брой свързани предприятия и предприятия - партньори?
4. В случай, че кандидатства предприятие, което съгласно данните от годишния си финансов отчет е средно предприятие, но поради свързаност с голям брой фирми, съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП е голямо предприятие, то би ли следвало да попълва всички данни в справката – приложение към декларацията?
5. В случай, че декларацията и всички данни в справката са задължителни за всички кандидати, как по-точно би следвало да процедира кандидат, който има свързаност по закон с над 100 други компании, включително чуждестранни и няма възможност да събере счетоводните данни от всички тях?
Моля за отговор в разумни срокове по горепосочените въпроси, тъй като липсата на разяснения не би позволило на редица предприятия, които имат интерес и готовност да кандидатстват по тази мярка.
Предварително благодарим за внесените пояснения и получената изчерпателна информация!
Въпрос на: Ралица Христова 24.10.2012
Здравейте,

В кухнята и стола на едно предприятие, допустим ли е текущ ремонт и подмяна на вентилация? Благодаря предварително.
Въпрос на: Павлина Шевкенова 24.10.2012
Здравейте,
моят въпрос е допустимо ли е закупуването на ново по безопасно скеле от фирма чиято основна дейност е строителство на сгради?
Благодаря за отговора!
Въпрос на: Василена Савкова 24.10.2012
Здравейте,

интересувам се дали по схемата е допустим кандидат фирма, регистрирана през 2012 г., има изискумеите параметри за малко предприятие и дали може да декларираме данните в Декларацията за свързаност към момента на кандидатстване ? Благодаря ви за съдействието.
Успешен ден.
Въпрос на: Антония Бъчварова 24.10.2012
Здравейте,
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Безопасен труд" и публикуваните въпроси и отговори става ясно, че тя се реализира съгласно приложното поле на Регламент № 1998/2006 г. на Комисията относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (предишни членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност), ОВ L 379/28.12.2006 г. В чл.1 на Регламента са посочени секторите, които НЕ попадат в обхвата на същия регламент, т.е. фирмите, отнасящи се към съответния сектор, НЕ са допустим кандидат по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В тази връзка въпроса ми е следния: Според чл. 1 на Регламента сектор "Кафе, чай и подправки, без мате" е недопустим по настоящата процедура. В същото време сектор С10.84 "Производство на хранителни подправки и овкусители" не е част от недопустимите сектори съгласно Регламента. И в двата случая фигурира сектор "подправки". Как да разберем подправките към кой режим попадат? Получава се припокриване.
Въпрос на: Огнян Гугушев 23.10.2012
Здравейте,
Ръководител организация и ефективност на производството съм на предприятие за производство на парфюмерийни продукти и се интересувам от следното:
1. Може ли да се кандидатсва за закупуване и изграждане на аспираторна инсталация за отвеждане на вредните изпарения?
2. Може ли да се кандидатсва за закупуване на мото или електоповдигач за качване и сваляне на палета с продукция в склада?
3. Може ли да се кандидатсва за закупуване на ръчни палетни колички за транспортиране на продукция от склада за производството и обратно.
4. Може ли да се кандидатсва за подобряване на инфраструктурата в района на предприятието- например - полагане на нова настилка в двора където се движи техниката; озеленяване на местата оставени за тревни площи и отдих на работниците; закупуване на нови пейки; изработване на беседка за отдиха на работниците пушачи (все пак при лоши атмосферни условия трябва да се скрият някъде на сухо);
5. Може ли да се кандидатсва за закупуване на машини и съоръжения, които да облекчат ръчния труд.
6. Можели да се кандидатства за участие на работници и служители в курсове за повишаване на квалификацията като:
- шофьорски
- за работа с подемни машини(електрокар, мотокар)
- за заварчици
- езикови
- за безопасни условия на труд
7. Може ли да се кандидатсва за закупуване на почистващи машини, тъй като нашето производство изисква изключително добра хигиена.

Общо взето това са основните ми въпроси.
Благодаря Ви предварително.
Поздрави.
О. Гугушев
Въпрос на: Елена Георгиева 23.10.2012
Здравейте,

Съгласно насоките за кандидатстване(10 стр.)са заложени ограничения за предприятия, чиято дейност е свързана с млекопреработка, ако съм разбрала правилно.
В случая питането ми се отнася за мандра и дали тя е допустим кандидат по програмата "Безопасен труд"?
Благодаря Ви предварително!
Въпрос на: Камелия Добрева 23.10.2012
Здравейте, интересува ме изискването за минимална продължителност на обученията "не по-малка от 45 учебни часа" за всяко едно от трите посочени вида ли се отнася или сумарно за всички допустими обучения: 1. работа с машини, системи и съоръжения, преминали реконструкция...; 2. при въвеждане на изцяло нови системи за колективна защита ...; 3. при внедряване и (4) сертифициране на стандарта OHSAS? В нашия случай ще изграждаме противопожарна инсталация, за която е трудно да се подгтови обучителна програма от 45 учебни часа, а и не ни е необходимо обучение в такива размери. ДА СЧИТАМЕ ЛИ, ЧЕ АКО НЕ МОЖЕМ ДА ЗАПЪЛНИМ ПРОГРАМА ОТ 45 УЧЕБНИ ЧАСА, ТО ДЕЙНОСТТА "ОБУЧЕНИЕ ..." ТРЯБВА ДА ОТПАДНЕ?

Благодаря и!
Въпрос на: Росица Николаева 23.10.2012
Здравейте,
Към Annex_Г2-CV за членовете на екипа за организация и управление на проекта има приложена Декларация (стр. 3 от CV), която се отнася за преподавателския екип по проектно предложение, а не за екипа по управление. Как трябва да процедираме с нея- да не я попълваме, да променим текста или нещо друго? Благодаря предварително.
Въпрос на: Петко Петков 23.10.2012
Здравейте, интересува ме допустимо ли е закупуването по Безопасен труд на лични предпазни средства и работно облекло за едни и същи служители, работещи в две различни /несвързани/ фирми на по четири часов работен ден във всяка. Във всяка от двете фирми служителите са на различни длъжности /пример: във фирма X работникът се води по длъжност охранител, във фирма Y - общ работник/.
Въпрос на: Veselina Nikolova 23.10.2012
Здравейте,
Моля да дадете разяснение за следното:
В Приложение Ж към пакетът "Документи за информация" не са посочени конкретни количествено измерими критерии в методологията за оценка на проектните предложения - например в подточка 1.1. от Оценителната таблица на стр. 2 не е посочен конкетен количествено измерим показател за оценка на опита на кандидатите - за колко години се счита "достатъчен" опит в управлението на проект, за да получи кандидата максималния брой точки по показатела - макс. 5 точки?
Въпрос на: Румен Димов 22.10.2012
Здравейте, имам следния конкретен въпрос към Вас!
Във автобиография на член на екипа Г2 е приложена декларация с грешно съдържание ( става дума за страница 3 от Г2 предсавляваща декларация със лични данни) Въпросът ми е какво се случва, ако бенефициент подаде проект по схема "Безопасен труд" в който декларацията към автобиографията липсва (изтрита е от бенефициента поради факта че тази декларация е неправилно сложена там и се отнася за лични данни за обучители)
Ще бъде ли тази декларация изискана по време на пърият етап на оценка на проектното предложение или проектното предложение ще бъде отхвърлено на етап административно съответствие. Много Ви моля за конкретен отговор върху този казус поради факта, че изцляо той е породен от допусната Ваша грешка!
Въпрос на: Албена Димитрова 22.10.2012
Здравейте,
Тъй като, не ми отговорихте на въпроса от 02.10.2012 го задавам отново. Допустимо ли е Ръководителя на проекта /управител на ООД/ да отчита извършените дейности по проекта на другия управител, при положение, че имат родствена връзка по права линия?
Благодаря!
Въпрос на: Стефан Янков 22.10.2012
Уважаеми дами и господа,

Моля за разяснение относно следното: допустими ли са за кандидатстване по схема BG 051PO001-2.3.03 “Безопасен труд” две отделни предприятия, които са част от холдинг и са със сходен предмет? Следва да се уточни, че двете дружества се управляват и представляват от различни лица. В случай че двете дружества са допустими за кандидатстване по схемата, може ли всяко едно от тях да кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ до максималния размер от 200 000 лева?
Въпрос на: Росица Николаева 22.10.2012
Здравейте,

Когато по процедурата кандидатства консорциум (тъй като той се явява работодател), който е регистриран по ЗЗД, какви документи се изискват на етап кандидатстване, понеже такава информация изцяло липсва в насоките за кандидатстване, а част от описаните в насоките документи (Копие от съдебното решение за регистрация,Удостоверение за актуално състояние от кандидата, Оборотни ведомости, ЕИК декларация) в случая са неприложими.
Благодаря предварително.
Въпрос на: Васил Стаматов 20.10.2012
Здравейте.
Казвам се Васил Стаматов и съм собственик на фирма занимаваща се с разносна търговия.
Въпросът ми е следният: Мога ли да кандидатствам по програма BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд” за да мога да закупя нови, по-модерни микробуси, понеже наличните във фирмата са вече морално устарели и биха могли да бадат дори и опасни?
Въпрос на: Васил Стаматов 20.10.2012
Здравейте.
Казвам се Васил Стаматов и съм собственик на фирма занимаваща се с разносна търговия.
Въпросът ми е следният: Мога ли да кандидатствам по програма BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд” за да мога да закупя нови, по-модерни микробуси, понеже наличните във фирмата са вече морално устарели и биха могли да бадат дори и опасни?
Въпрос на: Деяна Илиева 19.10.2012
Допустимо ли е за целите на анализа на състоянието да се предвидят измервания на фактори на работната среда?
Въпрос на: Милена Терзиева 19.10.2012
Здравейте!
Въпросът ми е следният: възможно ли е ЮЛ, занимаващо се с добив на инертни материали да кандидатства по процедура "Безопасен труд", за закупуване на машини и изграждане на електропровод?
Благодаря!
Въпрос на: Тошо Стоев 19.10.2012
Здравейте,

Моля да ми кажете допустимо ли е кандидатстване по тази програма на частно училище?

С уважение
Т. Стоев

Страници: ‹‹123456789››