Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”
18.09.2012
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд".
 
 
ВАЖНО::
30.08.2013 г. Утвърдени са изменения в образеца на Договор (Приложение Е) и Ръководството на бенефициента, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”.  С направените промени бенефициентите имат възможност да избират между две опции за размера на авансовото плащане на стойност до 20% или до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ (вж. т. 4.4.1 от образеца на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ). Измененията се налагат предвид Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. за увеличаване размера на авансовите плащания към бенефициентите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в случаите на предоставена държавна помощ по смисъла на чл.107 от договора за функциониране на Европейския съюз и в съответствие с чл. 78, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 11 юли 2006 г., изменен с Регламент (ЕО) № 284/ 2009 на Съвета от 7 април 2009г., и за увеличаване общия размер на авансово и междинно плащане по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд.  
 
В тази връзка са актуализирани следните документи:
 
----------------------------------------------------
 
11.06.2013 г. Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване и  Приложение І Общи условия към образеца на Договор, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 и т. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г.. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”  С направените промени се увеличава финансовия ресурс по процедурата на 43 992 133,53 лева и са направени изменения във връзка с приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове, с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 – 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
В тази връзка са актуализирани следните документи:
 
----------------------------------------------------
 
24.10.2012 г. Утвърдени са изменения към Бюджета на проекта - приложение Б1, Приложение Г1 „Автобиографии на ключови експерти, ангажирани с изпълнение на основни дейности по проекта” и Приложение Г2 „Автобиографии на членовете на екипа за организация и управление на проекта” към пакета с документи за кандидатстване. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”  на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г..
В тази връзка при подготовката на проектните предложения следва да бъдат използвани актуализираните документи:
 
----------------------------------------------------
 
Краен срок за кандидатстване 26 ноември 2012 г., 16.30 ч.
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Веселка Атанасова 31.10.2012
Може ли общинско училище да кандидатства по проекта "Безопасен труд"?
Въпрос на: Златин Калчев 30.10.2012
Здравейте,

имаме няколко въпроса относно кандидатстването по програмата:
1. в кой бюджетен ред следва да се попълнят разходите за закупуването на работно облекло?
2. допустим разход ли е закупуването на обозначителни знаци за монтиране на пътни превозни средства с цел обозначаване на работници, извършващи геодезични измервания на отворен за движение път или автомагистрала?
Въпрос на: Canko Cankov 30.10.2012
Държавна психиатрична болница гр. Севлиево не е търговско дружество, а второстепен разпоредител с бюджетни кредити ВБРК на Министерство на здравеопазването гр. София.
Допустими кандидати ли сме за участие в проект BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд" по ОП Развитие на човешките ресурси
Моля отговорете
Въпрос на: Ана Здравкова 29.10.2012
Здравейте,

Бих искала да попитам дали Дружество със сключено споразумение с НАП, по което изпълнява погасителен план за поетапно разплащане на задълженията има право да кандидатства? Визирам т. 3.1.1. oт насоките за кандидатстване, подточка 4 е посочено ограничение.
В изпълнението на погасителния план няма пропуски и то се изпълнява в срок.

Благодаря Ви предварително за отговора.
Въпрос на: Иво Гарабедян 29.10.2012
Здравейте,

Представлявам строителна компания. Искам да задам няколко въпроса:
1. Допустим разход ли е микробус с 8+1 места и товарен бус с 5+1 места да бъдат оборудвани с климатични системи? Те се явяват обособено работно място за шофьорите им, а освен това превозват и работници.
2. Допустим разход ли са офис-фургони за технически ръководители на обекти?
3. Допустим разход ли е система за пожароизвестяване в офисите на компанията?

Поздрави!
Въпрос на: Албена Иванова 29.10.2012
Здравейте,
бихте ли ми отговорили на следните въпроси по схема BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”:
- Допустимо ли е обучение по проекта, което да надгражда провежданите текущи обучения за безопасност на труда?
- Ако в списъка на работните места и видовете работи, при които се използват ЛПС и специално работно облекло, са предвидени по два броя зимно и два броя лятно работно облекло за конкретната длъжност, то би ли могло в бюджета на проекта да бъде включен разход за 2 бр. зимно и 2 бр. лятно работно облекло на служител?
Благодаря!
Въпрос на: Ясен Кацаров 29.10.2012
Здравейте!
Запознах се с насоките за кандидатстване.
В т. 3.1.1. , подточка 4 е посочено ограничение.
В тази връзка въпросът ми е следния:
Нашата фирма има сключено споразумение с НАП и изпълняваме
съответния погасителен план за поетапно разплащане
на задълженията ни към "бюджета".
Моля да ни информирате как ще се тълкува споразумението с НАП
при оценката на проекта.
Изпълнението на погасителния план означава ли, че по критериите
за оценка имаме или нямаме задължения?

При това положение - бихме ли могли да кандидатстваме и
дали има смисъл да правим допълнителни разходи по процедурата?
Предварително Ви благодаря!
Въпрос на: Ясен Кацаров 29.10.2012
Здравейте!
Запознах се с насоките за кандидатстване.
В т. 3.1.1. , подточка 4 е посочено ограничение.
В тази връзка въпросът ми е следния:
Нашата фирма има сключено споразумение с НАП и изпълняваме
съответния погасителен план за поетапно разплащане
на задълженията ни към "бюджета".
Моля да ни информирате как ще се тълкува споразумението с НАП
при оценката на проекта.
Изпълнението на погасителния план означава ли, че по критериите
за оценка имаме или нямаме задължения?

При това положение - бихме ли могли да кандидатстваме и
дали има смисъл да правим допълнителни разходи по процедурата?
Предварително Ви благодаря!
Въпрос на: Венцислав Стефанов 28.10.2012
Здравейте ,
Фирмата ми се занимава с търговия на строителни материали с наето под наем помещение за офис и мострена зала.Дейността ни като цяло се насочва към топлозолиране на нови и стари сгради...Наемаме скеле под наем с тази програма можем ли да кандидатстваме за закупуване на скеле или подемници за подобряване на нашите условия при които се трудим...!!!!

Очаквам отговора Ви!!
Въпрос на: Ива Боцева 28.10.2012
Здравейте, ние сме голямо предприятие, занимаващо се с търговия на хранителни и нехранителни продукти и желаем да кандидатстваме по програмата "Безопасен труд" за специално работно облекло. В тази връзка ни е необходимо да закупим облекло за персонала изразяващо се в гащиризони и тениски. Службата по трудова медицина ни е издала становище към оценката ни на риск, че тези работни облекла се считат за специални. Ето защо питането ми е следното - можем ли да кандидатстваме по програмата за работно облекло /зимно и лятно/ въз основа на това становище.
Благодаря Ви предварително за отговора!
Въпрос на: Валентин Илиев 27.10.2012
Здравейте,
във формуляр 7_Annex_Г2_CV член на екипа за организация и управление, текста в декларацията гласи:Д Е К Л А Р И Р А М, че съм запознат с обстоятелството, че съм включен в преподавателския екип.
Коректна ли е тази декларация или би трябвало да гласи:Д Е К Л А Р И Р А М, че съм запознат с обстоятелството, че съм включен в екипа за организация и управление?
Благодаря предварително.
Въпрос на: Галя Жуглева 26.10.2012
Здравейте,
Ние сме строителна фирма и имаме желание да кандидастваме по Процедури за подбор на проекти BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”. При подготовка на документите се сблъскахме със следния казус. "Оценката на риска" за нашето предприятие се прави за всеки строителен обект поотделно, както и Методиката за за оценка на работните места и професионалните рискове и Утвърдената програма за минимизиране на риска. За целите на програмата, не ни е ясно за кои обекти да предоставим гореизброените документи. Свързахме се с фирмата за трудова медицина и те ни казаха, че се предоставя "Оценката на риска" за всеки отделен обект и няма как да се подготви един обобщен такъв документ.
Ще сме ви благодарни, ако ни насочите, кои документи да приложим при кандидастване.
Поздрави.
Въпрос на: Геновева Енева 26.10.2012
Здравейте,
може ли да кандидатства по мярката фирма - голямо предприятие съгласно закона за МСП, която е внедрила и сертифицирана по стандарт BS OHSAS 18001:2007 г.
Въпрос на: Марияна Кабаиванова 26.10.2012
здравейте, в предприятието имаме съществуваща спринклерна система за пожарогасене, която никога не е работила. кое е допустим разход в случая -
1. възстановяване и ремонт на съществуващата система
2. изграждане на нова
3. реконструкция и модернизация и обезопасяване на съществуващите обекти
Благодаря предварително.
Въпрос на: Жанет Саралийска 26.10.2012
Здравейте!
Имаме въпрос относно попълването на декларацията за минимални помощи към проекта:
В средата на м. септеври сме сключили договор по програмата Подкрепа за заетост, сумите по който следва да се впишат в декларацията. Проектът ще приключи след няколко месеца и тогава ще бъде окончателно ясна сумата на помощта по него. Въпросът ни е как да попълним декларацията сега - да впишем ориентировъчна сума или да не попълваме нищо?
Предварително благодарим за отзивчивостта ви!
Въпрос на: КОНСТАНТИН КОСТАДИНОВ 25.10.2012

Възможно ли е дружество, което е в процедура на концесиониране да участва в програмата?
Въпрос на: Мариана Манолова 25.10.2012
Здравейте,
Предприятието има 27 човека средно числен персонал, но не отговаря на критериите за "малко предприятие" съгласно годишен оборот и обща стойност на активите. В такъв случай, може ли да се определи, че даденото предприятие е "МАЛКО" или трябва да се категоризира в "МИКРО"?
Въпрос на: Нели Михова 25.10.2012
Здравейте,
Моля да ми отговорите на следния въпрос: Възможно ли е длъжността "Ръководител на проект" по програма "Безопасен труд" да бъде изпълнявана от Изпълнителния директор на Акционерно дружество , и ако е възможно кой следва да приема отчета за извършената работа - Председателя на Съвета на директорите или Съвета на директорите?
Благодаря Ви предварително!
Въпрос на: Марияна Дражева 24.10.2012
Моля да поясните : В бюджетно перо 3.2 Разходи за закупуване на консумативи се включват консумативите, необходими само, ако е предвидено за обучение/ тетрадки, химикалки, листи и други / или може да става въпрос за консумативи за съществуващи машини и съоръжения, свързани със ЗБУТ- например филтри за вентилационни инсталации.
Въпрос на: Камелия Добрева 24.10.2012
Здравейте! Интересува ме дали измерването на факторите на работната среда, би могло да бъде компонент на задължителната дейност "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност" и разходите за тези замервания да бъдат включени в общата фактура за реализация на дейността от избран Външен изпълнител?
Благодаря Ви!
Страници: ‹‹12345678 ... ››