Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”
18.09.2012
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд".
 
 
ВАЖНО::
30.08.2013 г. Утвърдени са изменения в образеца на Договор (Приложение Е) и Ръководството на бенефициента, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”.  С направените промени бенефициентите имат възможност да избират между две опции за размера на авансовото плащане на стойност до 20% или до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ (вж. т. 4.4.1 от образеца на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ). Измененията се налагат предвид Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. за увеличаване размера на авансовите плащания към бенефициентите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в случаите на предоставена държавна помощ по смисъла на чл.107 от договора за функциониране на Европейския съюз и в съответствие с чл. 78, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 11 юли 2006 г., изменен с Регламент (ЕО) № 284/ 2009 на Съвета от 7 април 2009г., и за увеличаване общия размер на авансово и междинно плащане по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд.  
 
В тази връзка са актуализирани следните документи:
 
----------------------------------------------------
 
11.06.2013 г. Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване и  Приложение І Общи условия към образеца на Договор, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 и т. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г.. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”  С направените промени се увеличава финансовия ресурс по процедурата на 43 992 133,53 лева и са направени изменения във връзка с приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове, с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 – 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
В тази връзка са актуализирани следните документи:
 
----------------------------------------------------
 
24.10.2012 г. Утвърдени са изменения към Бюджета на проекта - приложение Б1, Приложение Г1 „Автобиографии на ключови експерти, ангажирани с изпълнение на основни дейности по проекта” и Приложение Г2 „Автобиографии на членовете на екипа за организация и управление на проекта” към пакета с документи за кандидатстване. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”  на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г..
В тази връзка при подготовката на проектните предложения следва да бъдат използвани актуализираните документи:
 
----------------------------------------------------
 
Краен срок за кандидатстване 26 ноември 2012 г., 16.30 ч.
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Светослав Лазаров 05.11.2012
Здравейте,

Бих искал да задам следния въпрос:

Допустимо ли е по грантовата схема да бъдат закупени постелки за пространството около машините, които обезопасяват работата на работниците в цеха?
Въпрос на: Биляна Георгиева 02.11.2012
Здравейте,
Имам следните въпроси във връзка със схемата „Безопасен труд“:
1. С оглед спецификата на дейност на дружеството-кандидат и желанието да се осигури защита на служителите от падане от височина и падане при придвижване по стълби и наклони, моля да потвърдите допустимостта на разход за закупуване на скелета за предпазване при работа на височина, които не са изрично посочени в т. 7 от Списъка на мерки за реконструкция/модернизация на обекти, машини и подходящи за закупуване колективни средства за защита, но същевременно напълно отговарят на целите поставени в т. 7 („защита от падане от височина“) и кореспондират на посочените примерни такива.
2. Във връзка с текст на стр. 23 от Насоките за кандидатстване по процедурата, гласящ че: „След извършване на дейностите по обучение следва да бъде издаден документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности“, моля да изброите, чрез какви видове документи бенефициентът може да удостовери това обстоятелство, в случай, че обученията се организират и провеждат от служители на кандидата и като се вземе предвид че в конкретния случай самият кандидат не е лицензиран обучителен център, но негови служители притежават сертификат за обучители в сферата на безопасност на труда.
3. В случай, че кандидат по настоящата процедура е възложител по реда на ЗОП и иска да включи в екипа за организация и управление на проекта конкретни експерти – възможно ли е в този случай да се посочат експерти, които са на граждански договор или са външни за организацията (нямат нито трудово, нито гражданско правотоношение ) към момента на кандидатстване по процедурата без провеждането на процедура за избор на тези експерти или могат да бъдат включени като експерти само и единствено лица, които са на трудово правоотношение към организацията към момента на кандидатстване?
Въпрос на: Биляна Георгиева 02.11.2012
Здравейте,

Имаме няколко въпроса, свързани с процедурата "Безопасен труд":
1. С оглед спецификата на дейност на дружеството-кандидат и желанието да се осигури защита на служителите от падане от височина и падане при придвижване по стълби и наклони, моля да потвърдите допустимостта на разход за закупуване на скелета за предпазване при работа на височина , които не са изрично изброени в посочените примерни дейности по т.7 от Списъка на мерки за реконструкция/модернизация на обекти, но същевременно напълно съответстват на целите за защита по т.7 и кореспондират на примерните такива.

2. Във връзка с текст на стр.23 от Насоките за кандидатстване, глася
Въпрос на: Андрей Вичев 02.11.2012
Здравейте,
Въпросът ми е свързан с избора на експертите,които ще извършват анализ на състоянието и проектиране на трудовата дейност.В чл.3.1.3 от Насоките е казано"Не са обект на регулиране от ПМС 55/12.03.2007 г. договорите с експерти,които са били обект на оценка по реда на ПМС 121/31.05.2007 г.и т.н...
1.Означава ли това,че има списък с експерти,които са минали такава оценка?
2.Ако няма такъв списък,трябва ли във формуляра за кандидатстване да заложим,че тия експерти ще бъдат бъдат избрани след проведена процедура по ПМС 55?
3.Ако се провежда процедура,може ли в нея да участват и физически лица или групи от физически лица-напр.преподаватели от ВУЗ и т.н.
4.Ако кандидат спечели проект,и сключи договор за БФП в размер например на 50 хил. лева,но в процеса на изпълнение на проекта се окаже,в резултат на проведени процедури за избор на изпълнители,че общата сума на разходите по проекта е по-ниска,ще бъде ли това тълкувано като нарушение на договора за БФП и направените разходи ще бъдат ли признати?
Благодаря предварително за отговора-А.Вичев
Въпрос на: Стоян Александров 02.11.2012
Искаме да участвуваме в обявената процедура и в проекта планираме дейности, които ще възложим на външни изпълнители. За ефективното приложение на резултатите от тези дейности предвиждаме тяхното разясняване и свеждане до знанието на всички служители на фирмата под формата на обучения от изпълнителя на дейността, вместо да обявяваме отделен търг за избор на изпълнител на същото това обучение. Такава например е задължителната дейност Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.
Въпросът ми е:
Допустимо ли е в обхвата на такава дейност да включим и провеждане на обучение от изпълнителя на тази дейност за по-доброто разбиране и прилагане резултатите от тази дейност, т.е. допустимо ли ще е в офертата на кандидата за изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност да искаме да бъде включено и провеждане на последващо обучение?
Въпрос на: Марияна Попова 02.11.2012
Здравейте!
Имам още един технически въпрос. В насоките е указано, че при подаване проектът на ръка, формулярът трябва да бъде "подвързан". Как да разбираме това изискване?
Въпрос на: Veselina Nikolova 02.11.2012
Здравейте,

на стр. 29 от Насоките е посочено, че:

В случаите, когато размерът на безвъзмездната финансова помощ по сключените договори е на стойност над 200 хил. лв., извършването на одит на изпълнението на проекта е задължително

а на стр. 35 от Насоките е посочено, че:

4.9. Разходи за одит на изпълнението на проекта. Разходите за одит са допустими, независимо от стойността на проекта, като за проекти на стойност над 200 000 лв., одитът е задължителен.

Моля да отговорите, ако проект е на стойност 240 хил. лв., а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 192 хил. лв., то ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ли е одита!?
Въпрос на: Марияна Попова 02.11.2012
Здравейте, по настоящата процедура "Безопасен труд", ако нямаме разходи в група А, колко максимално можем да заложим допустими преки разходи по правилата на ЕФРР, след като група Б е 25% от група А
Въпрос на: Вера Велева 02.11.2012
Здравейте,

Имам следния въпрос.
Дали специализирано съоръжение, заедно с автомобила на който е монтирано фабрично (управлявано от човек и/или комбинирано със самовоз), което има за цел само и единствено подобряването на микроклимата в средата на работа на служителите, работещи обичайната дейност на предприятието (средата е подвижна, в големи участъци) се счита за "превозни средства,[...], пряко свързани с производствения процес и обичайната дейност на предприятията" или за "транспортни средства" или може да се счита за "колективни предпазни средства/машини" ?

Благодаря Ви предварително!
Въпрос на: Марга Христова 02.11.2012
Здравейте
въпроса ми е свързан с Декларация на кандидата, Приложение Д1: в една и съща декларация ли трябва да са вписани всичките управители и съответно да се подпише от тях или всеки управител подписва отделен екземпляр на Декларацията?

Благодаря ви за отговора.
Успешна работа.
Христова
Въпрос на: Костадин Костадинов 01.11.2012
Уважаеми Господа,
имам следните два въпроса към Вас:
1. Съгласно условията на допустимост по процедурата: "Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за набиране на проектни предложения или да получат безвъзмездна финансова помощ, ако:... т.4. Не са изпълнили задълженията, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която е седалището им, или с тези на страната на договарящия орган, или още – с тези на страната, в която трябва да се изпълни договора". В тази връзка приема ли се за допустим кандидат, който има задължения но е сключил с НАП План за разсрочено погасяване на задълженията?
2. Съгласно изискванията по процедурата, при евентуално одобрение на кандидата за финансиране, на етап подписване на Договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ един от документите който следва да се представи е "Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения (издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на предоставянето им от кандидата) или одобрен от НАП план за разсрочено погасяване на задълженията, когато има такива". Въпросът ми в тази връзка е следният: При положение че кандидатът представи Плана за разсрочено погасяване на задълженията, има ли изисквания от Ваша страна относно продължителността на този план т.е. за колко време следва да бъдат погасени задълженията към НАП?
Благодаря Ви за вниманието.
Въпрос на: Nadejda Karagiozova 01.11.2012
Здравейте,

Когато в голямо предприятие има държавно акционерно участие над 51%, като независимо предприятие ли трябва да се определи в декларацията за категория "голямо предприятие" при положение, че няма предприятия партньори?
Въпрос на: Златин Емилов 01.11.2012
Здравейте,

Имаме следния въпрос към вас:

В насоките за кандидатстване и по-конкретно в оказанията за попълване на бюджета пише, че предвидените за закупуване работни облекла следва да отговарят точно като бройка на предвидените от списъка за работно облекло и лични предпазни средства. Искам да попитам трябва ли въпросния списък да се описва някъде в документите по кандидатстване или се представя отделно като отделен документ?
Също така какво се разбира под "пълно съответствие на бройките по списък и в бюджета на проектното предложение", понеже нашето предприятие е голямо и в тази връзка има много по вид различни длъжности, които имат различни изисквания към работното облекло и предпазните средства? С други думи допустимо ли е да се залагат в бюджета различни предпазни облекла за различните длъжности във фирмата и по какъв начин трябва да се опише това в документацията за кандидатстване?
Въпрос на: Галя Жуглева 01.11.2012
Здравейте,
Бих искала да Ви попитам дали предприятие, което преработва продукти от приложение № 1 по чл. 32 от Договора за създаване на ЕО отново в продукт от приложение № 1, а именно етилов алкохол и фураж, може да кандидаства по BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”. Основната суровина на предприятието са зурнени култури, от които се произвежда етилов алкохол.
Благодаря предварително.
Въпрос на: Снежана Дечева 01.11.2012
Здравейте,
Във връзка с предстоящото ни кандидатстване по процедура BG 051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, относно избора на екип за организация и управление имаме следните въпроси:
1. При кандидатстване необходимо ли да е да се приложат CV-та на лицата, предвидени в екипа, когота те вече са служители на фирмата, назначени на трудови договори в нея ?
2. Управителя и счетоводителя на фирмата имат над десет годишен опит като такива в нея. Това счита ли се за опит, който ще бъде оценен според точка 1.2 от „Критерии за оценка на качеството” или за да получат съответния брой точки е необходимо да са участвали в изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕС?
Предварително благодарим за Вашия отговор!
Въпрос на: Марияна Попова 01.11.2012
Здравейте! Производствено предприятие сме и искаме да кандидатстваме по схемата "Безопасен труд" с доизграждане на отоплителна инсталация за 3 производствени цеха - доставка и монтаж на лъчисто газово-керамично отопление. Това допустим разход ли е по тази схема и в кой раздел на бюджета трябва да се посочи този разход ? До каква стойност може дъ бъде този разход?
Въпрос на: Цонка Иванова 01.11.2012
Ние изготвихме и подадохме проект с входящ номер от 19.10.2012г. Във връзка с промените в бюджета и автобиографиите от 24.10.2012г., следва ли да изготвим нови документи и да ги входираме?
Въпрос на: Красимира Димитрова 31.10.2012
Здравейте, искам да запитам относно проекта - болница 100% общинска собственост (ЕООД) може ли да кандидатства по проекта и трябва ли да има решение на общински съвет?
Можем ли да закупим стерилизатори за бельо и инструменти по този проект ?
Можем ли да закупим ново по-функционално работно облекло и чехли?
Въпрос на: Виктор Георгиев 31.10.2012
Здравейте,
Фирмата има задължения по отношение на осигуровките към НАП. Може ли фирмата да кандидатства по схемата и ако може, как да отрази това в декларация Д1 /т.1 б. "г"/? Фирмата ще има готовност да представи споразумение с НАП /Погасителен план/ при необходимост!
Успешна работа!
Въпрос на: Миглена Иванова 31.10.2012
Здравейте,

Имам следния въпрос: Къде трябва да се опишат разходите свързани с реконструкция на оборудване - става въпрос за реконструкция на кран, който е опасен за работниците и се нуждае от ремонт. Също така къде се залагат разходите за вентилация и климатизация на помещение? В приложение Б3 и Б4 те трудно могат да се опишат.

Благодаря ви.
Страници: ‹‹1234567 ... ››