Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”
18.09.2012
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд".
 
 
ВАЖНО::
30.08.2013 г. Утвърдени са изменения в образеца на Договор (Приложение Е) и Ръководството на бенефициента, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”.  С направените промени бенефициентите имат възможност да избират между две опции за размера на авансовото плащане на стойност до 20% или до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ (вж. т. 4.4.1 от образеца на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ). Измененията се налагат предвид Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. за увеличаване размера на авансовите плащания към бенефициентите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в случаите на предоставена държавна помощ по смисъла на чл.107 от договора за функциониране на Европейския съюз и в съответствие с чл. 78, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 11 юли 2006 г., изменен с Регламент (ЕО) № 284/ 2009 на Съвета от 7 април 2009г., и за увеличаване общия размер на авансово и междинно плащане по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд.  
 
В тази връзка са актуализирани следните документи:
 
----------------------------------------------------
 
11.06.2013 г. Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване и  Приложение І Общи условия към образеца на Договор, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 и т. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г.. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”  С направените промени се увеличава финансовия ресурс по процедурата на 43 992 133,53 лева и са направени изменения във връзка с приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове, с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 – 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
В тази връзка са актуализирани следните документи:
 
----------------------------------------------------
 
24.10.2012 г. Утвърдени са изменения към Бюджета на проекта - приложение Б1, Приложение Г1 „Автобиографии на ключови експерти, ангажирани с изпълнение на основни дейности по проекта” и Приложение Г2 „Автобиографии на членовете на екипа за организация и управление на проекта” към пакета с документи за кандидатстване. по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”  на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г..
В тази връзка при подготовката на проектните предложения следва да бъдат използвани актуализираните документи:
 
----------------------------------------------------
 
Краен срок за кандидатстване 26 ноември 2012 г., 16.30 ч.
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Виктория Манчева 09.11.2012
Здравейте,
Имаме следните въпроси:

1. Кандидатът е фирма за индустриално почистване, в която част работниците почистват фасадите на сгради, използвайки осигурителни въжета. С цел повишаване на безопасността и подобряване условията на техния труд, допустимо ли е закупуването на ножична вишка (4тона/13 м), с която да се постигне значително намаляване на риска от падане при почистване на височина?

2. Газдетектори, които се начисляват на всеки работник заедно с работното облекло и се използват единствено от него, класифицират ли се като ЛПС?

Благодарим за отговорите.
Въпрос на: Събина Цонева 09.11.2012
Здравейте!
Бихме искали да Ви зададем следните въпроси:
В Насоките за кандидатстване е отбелязано , че „ЛПС и СРО …трябва да бъдат планирани съгласно срока на износване в списъка на работните места и видовете работи за периода на изпълнение на проекта” и „Няма да бъдат финансирани резервни работни облекла…съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло ….и които не са планирани съгласно срока за износване на работното облекло за периода на изпълнение на проекта!”.
1. Закупуването и въвеждането на новозакупените ЛПС и СРО трябва ли да се осъществи към момента на изтичане на срока на износване на текущо използваните ЛПС и СРО?

2. Допустимо ли е закупуването на „работно облекло” по смисъла на Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, т.е. което не е „специално работно облекло” по смисъла на чл. 284, ал. 1 от Кодекса на труда и т. 7 от ДР на Закона за здравословни и безопасни условия на труд? Ако отговорът Ви е „да”, моля да уточните дали Вашите коментари по въпрос номер 1 се отнасят и за „работно облекло” по смисъла на Наредбата за безплатно работно и униформено облекло.

3. Ако кандидатът планира закупуване на ЛПС/СРО за работниците, осъществяващи дейност на няколко различни обекти (не собствени, а клиентски) и за всеки отделен обект се изготвя оценка на риска, кандидатът следва ли да се приложи към Формуляра за кандидатстване всички оценки на риска? В този смисъл, следва ли анализът на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност да обхваща всеки един от тези обекти?

4. Ако обектите по въпрос номер 3 се намират на територията на няколко областни града, т.е. изпълнението на проекта ще е на територията на няколко областни града, по какъв критерий следва да се прецени в кой областен град трябва да бъде подадено проектното предложение?

Благодарим Ви предварително!
Въпрос на: Вилиана Жилкова 09.11.2012
Здравейте,
Във връзка с процедура за подбор на проекти BG051PO001-2.3.03-„Безопасен труд”, бихме желали да получим отговори на следните въпроси:
1) Дружествата УСМ АД, ПСФ Мостинженеринг АД и Пи Ес Ай АД са част от Трейс Груп Холд АД. Те са регистрирани като отделни юридически лица, но Трейс Груп Холд АД е мажоритарен собственик на капитала и на трите дружества. Ако всяко едно от тях кандидатства със свой собствен проект, какъв е допустимият максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 200 000 лева общо за трите проекта или 200 000 лева за всеки отделен проект?
2) Съгласно насоките за кандидатстване приложимият режим на минимална помощ по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура, е помощта за приемливите разходи, в съответствие с режим „de minimis” съгласно Регламент 1998/2006. Съгласно чл.2, т.2 на Регламент 1998/2006 общият размер на минималната помощ, предоставена на всяко едно предприятие, не може да надхвърля 200 000 евро за период от три данъчни години. В случая УСМ АД, ПСФ Мостинженеринг АД и Пи Ес Ай АД са част от Трейс Груп Холд АД, Трейс Груп Холд АД е мажоритарен собственик на капитала и на трите дружества, но те са отделни юридически лица. Какъв е общият размер на минималната помощ съгласно режима “de minimis”, който се полага в случая – до 200 000 евро за всяко едно от тези три дружества поотделно или до 200 000 евро за цялата холдингова структура.
Благодаря предварително за отговорите!
Въпрос на: Димитър Терзиев 09.11.2012
Здравейте, издател съм на сп.Безопасност и трудова медицина, мои читатели се интересуват от информация по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд” и в частност за "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея". Молим въпроса да се разработи, като статия, която ще публикуваме и надявам се това ще подпомогне участниците и ще обогати програмата с повече и по качествени участници. Моля информирайте ме кога мога да очаквам такъв материал, за да го предвидя за един от следващите броеве. Предварително Ви благодаря и успешен ден!
Въпрос на: Цвета Николова 09.11.2012
Здравейте!
Ние сме лечебно заведение и искаме да попадем проектно предложение по оперативна програма за регионално развитие Безопасен труд за изграждане на пожароизвестителна система в лечебно заведение.
Във връзка с горното имам следния въпрос към Вас:
В група А или в група Б следва да се включи пожароизвестителната система, защото съгласно Насоките за кандидатстване, системата представлява модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи сгради, свързани с подобряване условията на труд в предприятието?
Искам да отбележа, че стойността на системата и много по-висока от 25 % от всички разходи, които бихме могли да направим по група А?
А по-високата стойност в група Б би довела до отхвърляне на проектното предложение от оценителната комисия.
Бих искала да Ви попитам и дали е допустимо изобщо да кандидатстваме по тази програма, от гледна точка правилата на ЕСФ и ЕФРР?
Благодаря Ви предварително!
Въпрос на: Анатоли Александров 09.11.2012
Влиза ли в дефиницията "външна термоизолация" подмяната на покривно покритие (без изменение на конструкцията) с LT - ламарина, подцинкована 0,5 мм. Допустимо ли е като разход.
Въпрос на: Севдалина Йорданова 08.11.2012
Ние сме шивашка фирма и бихме желали да кандидатстваме по процедурата. Производствената сграда, която ползваме и в която бихме искали да подобрим условията на труд е взета под наем от друга фирма. Ако това е важно Управителят има 50% собственост във фирмата-Наемодател. Интересува ни допустимо ли е да се кандидатства по тази схема при положение, че сме наематели, а не собственици на сградата.

Предварително благодаря за отговора.
Въпрос на: ЕЛТОН ТРЕЙД КЪРЖИЛОВ 08.11.2012
Здравейте,
Ние сме фирма за вътрешно електро изграждане силнотокови, слаботокови инсталации, броя на работещите при нас са 22 човека. Нямаме възможност да участваме по програма BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”, поради невъзможост да достигнем минимума от желаната сума, която се отпуска. Бихте ли ни насочили към коя програма бихме могли да се насочим, за да закупим нови машини, техника, оборудване, съоръжения, спомагателни средства, ръчни инструменти и други.
Благодаря Ви
Въпрос на: Владимир Хараланов 07.11.2012
Здравейте,
Въпросът ми е свързан с допустимите разходи по ЕФРР. Желаем чрез текущ ремонт да модернизираме производствено помещение, за което имаме предписание от Служба по трудова медицина. Възможно ли е да заложим в бюджета на проекта закупуване само на материалите за този ремонт (подмяна на дограма и изграждане на окачен таван), а труда да бъде осигурен от нас, тъй като разполагаме с кадри, способни да извършват такива дейности. По този начин няма да бъде нарушена целта на проекта, даже напротив, ще имаме възможност да осигурим по-добро обезопасяване на помещението чрез средства, които иначе бихме разходвали за труд, а ние ще го извършим за наша сметка. Ако отговорът Ви е "Да", къде би следвало да заложим тези разходи в бюджета?
Предварително благодарим.
Въпрос на: Веселина Купенова 07.11.2012
Моля да поясните къде е и има ли Приложение Декларация Д5 - в Насоките за кандидатстване такава съществува под наименованието - Декларация в случай на ремонтни дейности!?
Въпрос на: Костадин Костадинов 06.11.2012
Здравейте,
искам да Ви попитам селдното с оглед определяне категоривта на предприятието-кандидат по настоящата процедура:
В коя категория попада предприятие, със средносписъчен персонал от 200 души, което е трърговско дружестово (ЕООД), юридическо лице регистрирано по Търговския закон със 100% общинска собственост?
Въпрос на: Нина Иванова 06.11.2012
BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”
Здравейте! Допустимо ли е закупуване на котел за отопление на производствените помещения за подобряване на условия на труд на работниците?
Въпрос на: Цветелина Христова 06.11.2012
Ако във фирма, разработваща проект по "Безопесен труд" вече има внедрен стандарт BS OHSAS 18001:2007, възможно ли е да се подготви и сертифицира по проекта по стандарт SA 8000:2008 за социална отговорност.
Въпросът ми е продиктуван и от приложеният по - долу текст, част от "Наръчник на бенефициента" по схемата, където не е фиксирано за кой стандарт става въпрос:
"Примерни документи, доказващи изпълнението на дейност „Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд”
 Копие на документи свързани с процедурата за избор на изпълнител/и;
 Протокол/и от процеса на внедряване;
 Копие на придобития сертификат."
Моля за конкретан отговор: освен внедряване и сертификация по стандарт BS OHSAS 18001:2007, възможно ли е допустима дейност по проекта да е внедряване и сертификажия по друг стандарт, свъзран с безопасността на заетите.
Цветелина Христова
Въпрос на: Таня Тончева 06.11.2012
Здравейте,
искам да попитам дали е допустимо членовете на екипа за организация и управление на проекта да са служители на предприятието кандидат и ако отговорът е да, по какъв начин следва да бъдат назначени към проекта.
Благодаря предварително!
Въпрос на: Емил Петров 06.11.2012
Здравейте,

Имам следните въпроси във връзка с мястото на отразяване в бюджета на предвидени разходи по проекта и вида на същите:
1. Къде в бюджета трябва да се отразят разходите за пожарогасители, допълнително осигурени по проекта във връзка с разширено/ ново производство? - като ЛПС (по ЕСФ - А 3.1./ 3.2.) или като оборудване (по ЕФРР - Група Б);
2. Когато по проекта е предвидена провеждане на една или няколко тренировки по пожаробезопасност (включително практическо гасене на пожар с използване на средства за гасене - пожарогасители. шлангове, одеяла...) - като кави разходи трябва да се определят изразходваните пожарогасители, използваните консумативи, включително закупуването на нови такива с цел обучение или замяна на изразходваните? - като материали (А 3.1) или като консумативи (А 3.2);
3. В насоките е посочен "неизчерпателен списък" на защитно оборудване, в който няма оборудване, защитаващо работещите от срязване, порязване, пробождане. Такова може да бъде специални предпазни стелажи с ограничаване на достъпа до режещи ръбове и други подобни. В тази връзка възможно ли е закупуване на такива съоръжения (Група Б), които явно не участват в технологичната преработка на продукти (не са машини или технологично оборудване), но се използват за предпазване на персонала от определени опасности?

Предварително благодаря!
Емил Петров
Въпрос на: Beneficient Beneficient 06.11.2012
Здравейте,
В случай, че съгласно счетоводната политика на предприятието размерът на разходите за закупуване на колективни средства за защита е по-нисък от прага на същественост за осчетоводяването им като ДМА, допустимо ли е разходите за тези средства да бъдат включени като част от бюджета в раздел "І. Група А" и ако да, в коя точка ?
Въпрос на: Мариана бонева Бонева 05.11.2012
Защо се подписа запис на заповед? И при какви условия ще се връщат пари, при това за пари вече дадени по програмата ли?
Въпрос на: Ваня Иванова 05.11.2012
Здравейте!
Имам един доста важен и актуален въпрос за повечето транспортни фирми в България. Наш представител бе на презентацията на оперативна програма "На път". От там получихме отговор, че след като нашето дружество има за предмет на дейност шосеен транспорт, няма кака да бъде допуснато до разглеждане неговата кандидатура. Да ние извършваме дейност в областта на шосейния транспорт, но е на международно ниво, тук в България почти не оперираме. Това е първото нещо. Другото е, че нашата администрация и служители, които биха могли да се възползват от тази програма са около 30 човека. Те не могат да се натоварят на един 40 тонен камион с влекач в центъра на София, нали така!? Тоест моят съществен въпрос е защо фирма занимаваща се с превоз на товар и в чужбина не може да участва в оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" "На път"?
Въпрос на: Даниела Петкова 05.11.2012
Здравейте,
Съгласно ОП РЧР, Приоритетна ос 2, допустими бенефициенти на безвъзмездна помощ са и браншови организации. Възможно ли е браншова организация, по-конкретно Българска Минно-геоложка Камара, да кандидатства по съответната процедура, след като в Насоките за кандадтстване браншовите организации не са конкретно посочени?
Въпрос на: Цонка Драганова 05.11.2012
Може ли професионална камара да участва като допустим кандидат по процедурата
Страници: 123456 ... ››