Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при която конкретен бенефициент и договарящ орган са в рамките на една и съща институция
BG051PO001-1.1.12 „Първа работа”
02.08.2012
Документи за участие в процедурата за работодатели и безработни лица:
 
 
 
Крайният срок за подаване на проектно предложение от Конкретния Бенефициент - Главна дирекция "Услуги по заетостта" в Агенция по заетостта 02.09.2012 г.
 
31.08.2012 г. Утвърдени са изменения и допъвнения в приложение Б1 "Бюдоет на проекта" към изискванията за кандидатстване. Промените са в бюджетните пера и описите към тях, с оглед постигане на съответствие между Изискванията за кандидатстване и приложение Б1 "Бюджет на проекта".
 
 
 
 
Въпроси и отговори