Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при която конкретен бенефициент и договарящ орган са в рамките на една и съща институция
BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”
27.07.2012
 
 
27.10.2014 г.  Утвърдени са изменения в изискванията за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, когато Договарящ орган и Конкретен бенефициент са в рамките на една институция - BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”Измененията са във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.
 
.........................................................................................................
 
Документи за работодатели за участие в процедурата:
 
 
 
 
 
___________________________________
 
Документи за Конкретния Бенефициент - Главна дирекция "Услуги по заетостта" в Агенция по заетостта.
 
Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16:30 ч. 03.09.2012 г.
 
Въпроси и отговори