Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.1.10 “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”
27.07.2012
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-1.1.10 "Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” 
 
25.09.2012 г. Утвърдени са изменения  в Бюджета на проекта - приложение Б1 на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г. В клетка В 48, където се изчислява единичната средна цена на представител на целевата група/обучаем по проекта във формулата не се включват разходите от бюджетно перо 4.6. Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта – клетка В 26. В бюджетно перо 4.6 се посочват разходите за избор на изпълнител, който да проведе обучението/ята по ключови компетентности, които съгласно Насоките за кандидатстване следва да бъдат включени при изчисляването на средната цена на един обучаем.
 
Удължен е и срока за кандидатстване до 5 октомври 2012 г. 16:30 часа, на основание чл. 14, ал. 8, т. 3 от ПМС 121/31.05.2007 г.
В тази връзка са актуализирани следните документи:
Формуляр за кандидатстване – Приложение А (при кандидатстване на ръка);
 
 
Краен срок за кандидатстване - 28 септември 2012 г. 16:30 ч. (крайният срок за кандидатстване е променен вж. по-горе)
 
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Виолета Михайлова 29.07.2012
Може ли НПО да бъде кандидат, а обучението да бъде възложено на ЦПО.
Страници: ‹‹123