Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.1.10 “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”
27.07.2012
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-1.1.10 "Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” 
 
25.09.2012 г. Утвърдени са изменения  в Бюджета на проекта - приложение Б1 на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г. В клетка В 48, където се изчислява единичната средна цена на представител на целевата група/обучаем по проекта във формулата не се включват разходите от бюджетно перо 4.6. Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта – клетка В 26. В бюджетно перо 4.6 се посочват разходите за избор на изпълнител, който да проведе обучението/ята по ключови компетентности, които съгласно Насоките за кандидатстване следва да бъдат включени при изчисляването на средната цена на един обучаем.
 
Удължен е и срока за кандидатстване до 5 октомври 2012 г. 16:30 часа, на основание чл. 14, ал. 8, т. 3 от ПМС 121/31.05.2007 г.
В тази връзка са актуализирани следните документи:
Формуляр за кандидатстване – Приложение А (при кандидатстване на ръка);
 
 
Краен срок за кандидатстване - 28 септември 2012 г. 16:30 ч. (крайният срок за кандидатстване е променен вж. по-горе)
 
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Петко Илиев 15.08.2012
Кандидат за Проектно предложение:
“ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“ ООД
Варна 9000
Бул.“Сливница” 2 офис 209 GSM: 0878362245
Mail: edibiznes@gmail.com
Проф. дин Петко Щерев Илиев

Относно подготовката на Проектно предложение по Приоритетна ос 1:Насърчаване на икономическа активност и развитие на пазара на труда, насърчава включването, имаме следния въпрос:

Относно :Начина на определяне на средната цена за професионално обучение и за придобиване на ключови компетентности:

Моля, обяснете как следва да определим средната цена за професионално обучение и за придобиване на ключови компетенции, за един представител на целевата група при положение, че относителното тегло на групите в разходите е различно.
Например разходите за обучение за III квалификационно равнище се базира на 960 часа,а разходите за обучение за част от професия за III квалификационно равнище се базира на 600 часа,
При организиране на обучение за придобиване на ключови компетенции, разликата в размера на разходите , спрямо обучението за професионална квалификация е съществена.
По наша преценка може да се използва средна претеглена, но е необходимо да дефинирате параметрите. Позволявам си да Ви предложа числен алгоритам за определяне на средна претеглена цена за обучение на един представител. В случай, че получа потвърждението Ви, ще изпълня предложението си.
15.08.2012г.
Гр.Варна С уважение: проф.дин П.Илиев
Въпрос на: Светлозар Стефанов 15.08.2012
Кандидат за Проектно предложение:
“ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“ ООД
Варна 9000
Бул.“Сливница” 2 офис 209 GSM: 0878362245
Mail: edibiznes@gmail.com
Доц.д-р Светлозар Стефанов

Относно подготовката на Проектно предложение по Приоритетна ос 1:Насърчаване на икономическа активност и развитие на пазара на труда, насърчава включването, имаме следния въпрос:

Относно :График за провеждане на обучение по проект BG051PO001-1.1.10 “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”:

Представлявам център за професионално обучение „Знание и бизнес, към „Знание и бизнес” – ООД. Имаме готовност да подготвим и представим проектно предложение за участие в проект BG051PO001-1.1.10 “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда.” Имаме готовност да организираме обучение по няколко професии, като обученията ще бъдат за професионална квалификация, ключови компетентности и част от професия. В тази връзка имаме следния въпрос: Възможно ли е, в рамките на срока на проекта, обучението за професионална квалификация, за часст от професия и ключови компетентности да се извършва стъпаловидно, т.е да започне и завърши по различно време?
С уважение:
Доц.Стефанов
Въпрос на: Milka Mitzova 14.08.2012
Целевата група,която ще се обучава по професия същата ли трябва да се обучи и по ключова компетентност или може да бъдат различни групи - една по професия ,друга по ключова компетентност
Въпрос на: Anelia Dimitrova 14.08.2012
Здравейте,

Във връзка с обявената схема за кандидатстване: „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда“ бих искала да задам следните въпроси:

1. Съгласно критериите за допустимост за дейностите на стр.14 от Насоките за кандидатстване е посочено, че всички от посочените 3 вида дейности трябва да се включат в проекта: обучение по професионална квалификация, обучение по ключови компетентности и мотивационни обучения за безработни лица. Ако кандидатът не е институция в системата на професионалното образование, а организация, която има опит в предоставянето на обучения по ключови компетентности и мотивационни обучения, може ли обучителните дейности за придобиване на професионална квалификация да се възложат на подизпълнител съгласно реда на ПМС 55/2007г.?

2. Съгласно допустимите преки разходи на стр.20 от Насоките за кандидатстване е посочено, че максимално допустимата средна цена за един обучаем, включен в обучение по професионална квалификация и ключови компетентности е 1300 лв. Посочената сума валидна ли е за всеки един вид от посочените обучения по отделно или обхваща и двата вида обучение – т.е. ако едно лице е включено в обучение и по професионална квалификация и по ключови компетентности, общата сума на всички обучения остава ли 1300лв.?

3. Във връзка и с въпрос №2 - Има ли ограничения по отношение на това, в колко вида обучения може да участва един кандидат – т.е. трябва ли да се включи в посочените три вида обучения – ПК, КК и мотивационни обучения, или само в едно от тях? По отношение на ключовите компетентности – може ли едно лице да се обучи на няколко КК, например в сферата на умения за учене, обществени и граждански компетентности и инициативност и предприемачество?

4. Максималните ставки за възнаграждение на преподавателите по ПК и КК, както посочено на стр.23 се отнасят за учебен или астрономически час?

5. Може ли човек от екипа за организация и управление на проекта да бъде включен и като обучител в проектното предложение? В този смисъл може ли то да получи от една страна възнаграждение в качеството си на преподавател от една страна и същевременно да получи възнаграждение като член от екипа за управление на проекта?

6. Задължително ли е разходите за мотивационно обучение да бъдат включени като външна услуга – т.е. ако кандидатът има опит и може сам да проведе този вид обучение, пак ли трябва да го вклочи в този раздел от бюджета А4.2. и задължително ли е да го възложи на външен изпълнител?

7. По отношение на окомплектоването и подаването на проектното предложение – достатъчно ли е генерално пълномощно от овластеното лице, представляващо кандидата за лицето, което ще представлява кандидата пред Договарящия Орган за нуждите на проекта или е нужно изрично пълномощно за нуждите на конкретния проект?

Предварително благодаря за отговорите!

С уважение,
Анелия Димитрова
Въпрос на: Светлозар Стефанов 13.08.2012
Кандидат за Проектно предложение:
“ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“ ООД
Варна 9000
Бул.“Сливница” 2 офис 209 GSM: 0878362245
Mail: edibiznes@gmail.com
Доц.д-р Светозар Стефанов

Относно подготовката на Проектно предложение по Приоритетна ос 1:Насърчаване на икономическа активност и развитие на пазара на труда, насърчава включването, имаме следния въпрос:

Относно :Критерии за оценка на качеството:
Раздел 1. Финансов, технически и административен капацитет
1.4 Има ли кандидатът стабилни и достатъчни източници на финансиране, позволяващи да се изпълнят предложените дейности?
Въпрос. Възможно ли е да представим Банкова гаранция и Справка за доходи
от академична дейност за финансово осигуряване на проектното предложение ?
С уважение:
Доц.Стефанов
Въпрос на: Емилия Петрова 13.08.2012
Здравейте,
Конкретен въпрос: Ако проектът на Кандидата включва групи за обучение от Бюрата по труда в 3 различни града (А, Б и В, например), в кое Бюро по труда се подават документите на кандидата?
Въпрос на: Петя Димитрова 13.08.2012
Здравейте!
Въпросът ми е: Когато кандидатства фирма, която ще избере обучителна организация за професионалните обучения и обучителна организация за ключовите компетентности, то кандидата трябва ли да бъде вписан в регистъра на Агенцията по заетостта за форми, предоставящи обучителни услуги. По подобие на схемата АЗ МОГА и АЗ МОГА ПОВЕЧЕ?
В Насоките за кандидатстване е посояено следното: "Допустими кандидати по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са:
- Образователни/обучаващи институции/организации, посочени в чл. 18 на
ЗПОО и имащи право да обучават възрастни за повишаване/придобиване на
професионална квалификация." - този текст трябва ли да се тълкува като инперативна разпоредба, което означава, че САМО обучителни организации посочени в чл. 18 от ЗПОО могат да кандидатстват по настоящата покана?
Въпрос на: Михаела Ангелова 09.08.2012
Здравейте,
бихте ли ми отговорили на следните въпроси по схема BG051PO001-1.1.10 “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”:
- Кои са основателните причини за отпадане на безработно лица от обучението, след като то вече е стартирало, съответно какви са последствията за обучителната организация? Какво се случва когато безработният стане зает по време на курса?
- Има ли зависимост между броя на курсовете за професионално обучение и тези по ключови компетентности? Може ли един проект да съдържа пр. 3 обучения по КК и само 1 професионално обучение?
- Следва ли към автобиографиите на преподавателите да се прилагат копия на дипломи, сертификати и др.?
Благодаря!
М. Ангелова
Въпрос на: Катерина Пеева 08.08.2012
Въпросът ми е свързан с ІІІ.Допустимост на проектното предложение:"Място на изпълнение на дейностите -Област, община, град". От формулировката следва ли, че кандидатът трябва да подаде само едно предложение за един, единствен град , където ще се изпълнява проекта?
Въпрос на: Нина Вучкова 08.08.2012
В насоките за кандидатстване, като минимално изискване към допустимите дейности за обучение по проф. квалификация е посочено "При провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация, минималната продължителност на обученията за съответната квалификационна степен
и/или част от професия следва да бъде не по-малка от посочената в чл. 5, ал.2. т.1 от ПМС 251/21.10.2009 г.".
В чл. 5, ал. 2 , т.1 от ПМС 251 е посочено, както минималната продължителност на обученията за придобиване на професионална квалификация и част от професия, така и максимална сума за всеки вид обучение.
При разработването на проект по настоящата схема трябва ли да се взимат в предвид тези максимални суми или максималната допустима средна цена за обучаем включен в професионално обучение и ключови компетентности е 1300 лв. без значение професионалното обучение за коя степен е или е за част от професия?
Въпрос на: Десислава Колева 07.08.2012
Здравейте,
във връзка със схема BG051PO001-1.1.10 “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” имам следните два въпроса:
1. Един обучаем необходимо ли е да бъде включен, както в професионално обучение, така и в обучение по ключова компетентност или е достатъчно да премине само едия тип?
2. Допустимо ли е към разходите за материали да бъдат предвидени такива за закупуване на учебници и учебни тетрадки за обучаемите?
Благодаря!
Въпрос на: Таня Иванова 07.08.2012
Уважаеми дами и господа, във връзка с обявената процедура за кандидатстване с проекти по схема "Квалификация и мотивация за конкурентно включане на пазара на труда" имам следното запитване по т. 3.1.2 Специфични изисквания за допустимост на кандидата": предвид изброеното в т. 1 - 5 допуска ли се кандидат по настоящата схема да бъде обучителна организация, която предоставя обучения само в областта на ключовите компетенции? Или, допустими кандидати са само и единствено изборените в чл. 18 на ЗПОО, а именно: ЦПО, професионални гимназии, спортни училища, училища по изкуствата, центрове за информация и професионално ориентиране?
Въпрос на: Милка Кънева 06.08.2012
Здравейте! Имам следните въпроси по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”.
1. След като допустими дейности по проекта са обучение по професионална квалификация, обучения за придобиване на ключови компетентности и мотивационни обучения, значи ли това че в проекта не могат да бъдат включени дейности по информиране и публичност, сформиране на екип, подбор на целевата група или изготвяне на отчетна документация.
2. Въведената средна цена за представител на целевата група от 1300 лв. е обща за провеждане на професионално обучение и обучение по ключови компетентности или за провеждане на професионално обучение се отпускат 1300лв. и за обучение по ключови компетентности също 1300лв.
Въпрос на: Огнян Дочев 05.08.2012
Може ли да бъде финансиран проект за създаване на частен театър?
Въпрос на: Огнян Дочев 05.08.2012
Може ли да бъде финансиран проект за създаване на частен театър?
Въпрос на: Искра Младенова 03.08.2012
Здравейте,

Искам да попитам работното облекла и предпазните средтва за обучението за придобиване на професионална квалификация къде трябва да се отнесат? Работното облекло в материали, а предпазните средства в консумативи ли?

Въпрос на: Добрин Добрев 02.08.2012
1. В насоките за кандидатстване по процедура "Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда" - бюджетна линия BG051PO001-1.1.10 е записано, че всяко проектно предложение следва да включва всички от посочените допустими дейност, които са:
- Обучения по професионална квалификация.....
- Обучения за придобиване на умения по ключови компетентности
- Провеждане на мотивационни обучения за безработните лица, включени в изпълнение на проектните дейности и разработване на планове за професионалното им развитие и усъвършенстване.
Въпрос 1: Това означава ли, че всички лица, които ще бъдат включени в проектните дейности, задължително трябва да преминат и през трите вида обучения или една част могат да получат обучения по Ключови компетентности а друга по Професионална квалификация ? Например:
Половината от участниците получават обучения за професионална квалификация и мотивационно обучение + план за професионално развитие, а другата половина - обучение по ключова компетенция и мотивационно обучение+ план за професионално развитие.

2. Съгласно Насоките е упоменато, че цената за един участник в мотивационно обучение не бива да надвишава 100 лв., в случаите когато то се възлага на външен изпълнител.
Въпрос 2: Как се процедура при положение, че обучаващата организация разполага с лектор за мотивационно обучение и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване и не предвижда ползването на външен изпълнител.
Как се формира в такъв случай цената на един обучаем и какви хонорарни ставки следва да се заложат за лектора - експерт, който ще провежда мотивационното обучение и ще изготвя плановете за професионално развитие и усъвършенстване?
Благодаря !
Въпрос на: Галена Робева 01.08.2012
Здравейте,
Работя за организация, която обучава по програмата "Аз мога повече" по ключови компетентности. Можем ли да се включим с проект по тази програма като професионалното обучение го възложим на изпълнител? В коя част от бюджета се описва възлагането на дейности на изпълнители?
Въпрос на: Виолета Димитрова 30.07.2012
Въпросът ми е във връзка с Процедура за подбор на проекти BG051PO001-1.1.10 “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда". В насоките за кандидатстване е посочено, че "Пакетът от документи за кандидатстване се подава на хартиен носител (в един оригинал и едно копие) в ДБТ в областните градове по планирано място на изпълнение на дейността на предприятието". В тази връзка, допустимо ли е планираните в рамките на проектното предложение дейности да се извършват на територията на повече от един регион/област, в случай че кандидатът разполага с лицензирани обучителни бази в няколко населени места, и къде следва да се подаде проектното предложение на хартиен носител?
Благодаря предварително!
Въпрос на: Гергана Христова 30.07.2012
Бенефициента има право да обучава само по професионални квалификации, но няма право по ключови компетентности. Може ли обучението по КК да възложи на изпълнител, съгласно ПМС55?
Страници: ‹‹123››