Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.1.10 “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”
27.07.2012
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-1.1.10 "Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” 
 
25.09.2012 г. Утвърдени са изменения  в Бюджета на проекта - приложение Б1 на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г. В клетка В 48, където се изчислява единичната средна цена на представител на целевата група/обучаем по проекта във формулата не се включват разходите от бюджетно перо 4.6. Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта – клетка В 26. В бюджетно перо 4.6 се посочват разходите за избор на изпълнител, който да проведе обучението/ята по ключови компетентности, които съгласно Насоките за кандидатстване следва да бъдат включени при изчисляването на средната цена на един обучаем.
 
Удължен е и срока за кандидатстване до 5 октомври 2012 г. 16:30 часа, на основание чл. 14, ал. 8, т. 3 от ПМС 121/31.05.2007 г.
В тази връзка са актуализирани следните документи:
Формуляр за кандидатстване – Приложение А (при кандидатстване на ръка);
 
 
Краен срок за кандидатстване - 28 септември 2012 г. 16:30 ч. (крайният срок за кандидатстване е променен вж. по-горе)
 
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Cvetelina Neshkova 05.09.2012
Въпрос по схема: Квалификация и мотивация за конкурентно
включване на пазара на труда, BG051PO001-1.1.10. 1. Член на екипа за управление, може ли да бъде нает като обучител?; 2. Допустимо ли е, с членовете на екипа за управление и лекторите да бъдат сключени граждански договори? 3. Благодаря. В очaкване на вашия отговор.
Въпрос на: Cvetelina Neshkova 05.09.2012
Въпрос по схема: Квалификация и мотивация за конкурентно
включване на пазара на труда, BG051PO001-1.1.10. 1. Член на екипа за управление, може ли да бъде нает като обучител?; 2. Допустимо ли е, с членовете на екипа за управление и лекторите да бъдат сключени граждански договори? 3. Благодаря. В очaкване на вашия отговор.
Въпрос на: Георги Томов 05.09.2012
Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по схема BG051PO001-1.1.10 "Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда" имаме следния въпрос:
Лицата включени в проектното предложение задължително ли преминават и през трите обучения - професионална квалификация, ключови компетентности и мотивационно обучение? Задължително ли за всяко от тях да бъде разработен план за професионално развитие и усъвършенстване?
Благодарим ви за отговора.
Въпрос на: Пламен Иванов 04.09.2012
1.Има ли някакви изисквания към организациите, предоставящи мотивационно обучение? Може ли Кандидатът да предлага такова?
2.Дали ваучерите по схемата "Аз мога" и "Аз мога по вече" се считат за държавна помощ.
Въпрос на: Анита Петрова 03.09.2012
Мотивационното обучение задължително ли трябва да бъде заложено като външна услуга?
Въпрос на: Евелина Великова 01.09.2012
Уважаеми господа,
във връзка с изготвянето на проектопредложение по схема BG051PO001-1.1.10 “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” бихме искали да получим разяснение по следния въпрос:
В кое приложение на бюджета и в кой ред на листа "Общ бюджет" трябва да бъде посочен разхода за мотивационното обучение и разработването на индивидуални планове за професионално развитие, ако мотивационното обучение и разработването на планове не се възлага на подизпълнител, т.е. не е външна услуга и няма място в приложение 4.2.
Благодаря предварително за отговора.
Въпрос на: Cvetelina Grancharova 01.09.2012
Допустимо ли е членовете на екипа за управление на проект по ОПРЧР, да са с граждански договор или сключването на трудов договор е задължително? Благодаря предварително.
Въпрос на: Иван Табаков 31.08.2012
1.Може ли Доставчик на обучение да кандидатства с по 1 проект в различни бюра по труда ?
2.За ДО с клонова структура в страната с колко проекта е възможно да кандидатства ?
Въпрос на: Катя Милева 30.08.2012
Интересувам се от крайния срок за предаване на проектните предложения по схема BG051PO001-1.1.10 “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”. В насоките за кандидатстване е 10 септември, а в други документи е 28 септември. Коя от двете е коректна?
В момента при опит да се подадат електронно документите излиза съобщение: "Процедурата не е проверена и не могат да бъдат въвеждани по нея проектни предложения." Това в процес на отстраняване ли е?
Благодаря за отговорите.
Въпрос на: П. Димитрова 30.08.2012
Тъй като в Насоките за кандидатстване по схема BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” на ОПРЧР никъде не видях посочени конкретни изисквания към Кандидата /ЦПО в случая/, който ще предоставя мотивационно обучение на крайните бенефициенти, моля да ме информирате има ли такива?
Въпрос на: Мирослав Гълъбов 29.08.2012
Здравейте! В WORD не се отварят документите А1, Г1 и Г2. Пробвахме да ги отворим на четири различни компютъра, но не се получава.
Въпрос на: Маргарита Цветкова 24.08.2012
Въпроси относно разработка на проект по схема „BG051PO001-1.1.10 Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”

1 - Въпрос:
Имаме опит в провеждане на обучения по КК-7 /ключови компетентност-7/ „Инициативност и предприемачество”:
а) „Умения за ефективни продажби” и
б) „Мениджър етажна собственост”.

За проекта искаме да предложим обучение по КК-7 - „Инициативност и предприемачество”:
„Предприемачество”.

Счита ли се за достатъчен опитът, който имаме по КК-7 като цяло, за да предложим обучение по „Предприемачество”?

2 – Въпрос:
Планираме обучения в 5 града в страната. Допустими ли са разходи за 5 координатора (по 1 за всяко населено място, където ще се провеждат обученията)?

С уважение,
М.Цветкова
Институт за управление на програми и проекти ЕООД
Въпрос на: Гергана Христова 23.08.2012
Преподавателят по мотивационно обучение, може ли да бъде нает от Бенефициента на граждански договор?Като разходите за възнаграждение да се включат в Приложение А1.1 от Бюджета.
Може ли на преподавателя по мотивационно обучение в този случай да му се изплащат пътни?
Въпрос на: Нели Петрова 23.08.2012
Въпрос: Кои разходи формират размера на безвъзмездната финансова помощ. Например разходите за стипендии на обучаваните лица, както и разходите им за транспорт влизат ли в общият размер на предоставяната безвъзмездна помощ.
Въпрос на: Ангелин Бахчеванов 23.08.2012
1. Когато има предвидени обучения в 2 различни региона, къде се подава предложението - там където са преобладаващата част от обученията ли?
2. В посочените макс. ставки за възнаграждение на лекторите включени ли са и личните осигуровки?
Въпрос на: Галена Робева 22.08.2012
Бях изпратила запитване и така и не съм получила отговор от вас до сега. Кога ще получа отговор - остава по-малко от месец за подаване на проектни предложения?
Въпрос на: Иван Добрев 22.08.2012
Управител съм на ЦПО и подготвям проект по процедура „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” Въпросът ми е едни и същи безработни ли трябва да преминат през трите вида обучение/обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, обучение по ключови компетентности и мотивационно обучение с разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване/ или едни безработни ще преминат обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, други по ключови компетентности, а трети или част от предишните две групи - мотивационно обучение.
Благодаря предварително.
Въпрос на: Циталия Грозева 21.08.2012
Въпроси по схема BG051PO001-1.1.10 “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”
1.Възможно ли е да се планират обучения по няколко специалности
2. Може ли обученията да се провеждат на територията на различни общини
3. Може ли в едно проектно предложение да се включат безработни лица от различни административни области
Въпрос на: Milena Georgieva 21.08.2012
Съгласно насоките за кандидатстване сте посочили, че "...Срокът за изпълнението на дейностите по договор по Схемата за безвъзмездна помощ е до 12 месеца, но не по-късно от 31.10.2013 г...", което означава, че проектите ще са с продължителност по-кратка от 12 месеца. Така ли е?
Въпрос на: Нина Иванова 16.08.2012
Здравейте,

Имам следните въпроси относно схема "Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда":

1. Планира ли се провеждането на информационни дни за схемата и ако да, бихте ли дали по-подробна информация.

2. При положение, че водещата организация е Център за професионално обучение, необходимо ли е доказване на опит от нейна страна за провеждането на мотивационното обучение?

3. Какъв документ следва да издаде Центърът за професионално обучение за обучението по една от ключовите компетенции, в случай че това обучение се възложи на изпълнител и в случай че той трябва да издаде документа - какъв трябва да бъде той?

4. Следва ли Центърът за професионално обучение да издаде документ за проведеното мотивационно обучение и ако да, какъв?

5. Вклюването на застраховката за безработни в бюджета на проекта задължително ли е и ако да тя против трудова злополука ли трябва да бъде?

Благодаря ви предварително.

Нина Иванова
Страници: 123››