Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”
09.05.2012
 21.11.2014 г. Във връзка с коректно отчитане по схема BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II”, АЗ предоставя за улеснение на бенефициентите инструкции и попълнени примерни приложения за "Искане за междинно плащане"  и Искане за окончателно плащане" :
 
 
------------------------------------------------------
 
28.01.2014 г.  Утвърдени са изменения в Ръководството на бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”.
 
----------------------------------------------------
 
 
30.09.2013 г.  
Утвърдени са изменения в Договора (Приложение Е към Насоките за кандидатстване) и Ръководството на бенефициента по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията са във връзка с предоставяне на възможност за получаване на авансово плащане в размер до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. за увеличаване размера на авансовите плащания към бенефициентите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в случаите на предоставена държавна помощ по смисъла на чл.107 от договора за функциониране на Европейския съюз и в съответствие с чл. 78, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 11 юли 2006 г., изменен с Регламент (ЕО) № 284/ 2009 на Съвета от 7 април 2009г., и за увеличаване общия размер на авансово и междинно плащане по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд. 
Измененията са приложими за договори, сключени след влизане в сила на Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. 

Актуализирани документи:

Договор (Приложение Е към Насоките за кандидатстване) и приложенията към него
Ръководство за Бенефициента
 
----------------------------------------------------
 
11.06.2013 г.  
Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване, Приложение І Общи условия към Договора и Ръководството на бенефициента по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията се налагат във връзка с приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове, с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 – 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
 
Актуализирани документи:
 
 
----------------------------------------------------
 
07.03.2013 г.  
На вниманието на кандидатстващите по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”!
Утвърдени са изменения в Приложение Б2 "Планирани източници на финансиране", Приложение Е - Договор и приложенията към него и Ръководство за бенефициента  към Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”
С направените изменения са заличени текстовете относно приспадане на генерираните прирходи в рамките на изпълнението на проектите.
Актуализирани документи:
 
----------------------------------------------------
 
31.05.2012 г.   На вниманието на кандидатстващите по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”!
Утвърдени са изменения в Приложение Б1 "Бюджет на проекта" към Насоките за кандидатстване. Измененията са:
1. В клетка В34 на лист „Бюджет” е коригирано да се прехвърля автоматично сумата от разходите за невъзстановим ДДС от клетка F8 на лист А7;
2. В лист „Бюджет” при сумирането на общите разходи от Група А в клетка В36 е коригирана формулата за общата сума на разходите като са включени и разходите по т. 6.2. „Разходи за разрешителни, лицензии и други такси, свързани със стартирането дейността на предприятието”.
 
----------------------------------------------------
 
Краен срок за кандидатстване 31.05.2013 г.
Въпроси и отговори
Въпрос на: Даниела Петрова 20.02.2013
Здравейте!
Подала съм проектно предложение в Сесия 1, не съм в списъка с неодобрените кандидати за допустимост и административно съответсвие, но не съм и в списъка с одобрените за финансиране кандидати. Къде мога да проверя мотивите и оценките на проектното си предложение?
Въпрос на: Даниела Борисова-Черепова 20.02.2013
Здравейте! Моля да ме посъветвате,каква фирма да регистрирам,защото за да получа лиценз от Българска Федерация Волейбол,трябва да съм физическо или юридическо лице с нестопанска цел.Това не се препокрива с изискванията,(до колкото съм запозната) на ОП РЧР.Лиценза ми е необходим за в бъдеще,с развитие на дейността.
Аз искам да регистрирам ЕООД с предмет на дейност- Обучение чрез спорт, организиране на спортни игри, прояви, състезания и участие в тях, покупко-продажба на спортни стоки, търговия на едро и дребно, външно-търговска дейност, превозна дейност и всички други дейности незабранени от закона.
Мога ли ,ако бъда одобрена и след стартиране на дейността да регистрирам и дружество с нестопанска цел за да получа и този лиценз за да участвам в състезания и да развивам дейноста си,а не само да се огранича с обучение? Благодаря!!!
Въпрос на: Мария Карапеткова 19.02.2013
Необходимо ли е да бъде направена процедура по промяна на предназначението на помещение съгл.ЗУТ, което помещение към настоящия момент е гараж, а възнамеряваме да го превърнем в магазин?
Въпрос на: Елена Пеньова 19.02.2013
Здравейте. Видях резултатите от 2 сесия и разбрах че сам отхвърлена, защото не съм изпратила отговор на писмото ви. Искам да ви уверя че изпратих документа ,, приложение Б4 " преработен на 13.11.2012г. имам и касова бележка . Моля ви посаветвайте ме какво да направя.Трябва ли пак да изпращам наново поправения документ. срока е до 22.02.2013.Благодаря ви предварително.
Въпрос на: Диана Павлова 18.02.2013
Здравейте,
Интересувам се от следния въпрос:
За да кандидатствам е необходимо да регистрирам фирма.
Мога ли след регистрацията и да я обявя в НАП като фирма със спряна дейност, тъй като не е сигурно дали ще бъде одобрено проектното ми предложение?
И мога ли като такава да кандидатствам?
Въпрос на: Габи Атанасова 17.02.2013
Здравейте ,
започнах работа по време на участието си в компонент 1.

Мога ли да продължа с участието си в компонент 2?
Въпрос на: Петрана Андонова 16.02.2013
Здравейте имам следния въпрос към Вас.
Подала съм проекта си по компонент 2 в първата сесия в неодобрените за 1 и 2 сесия ме няма, но и в одобрените също ме няма.Как мога да разбера какво се е случило.
Благодаря Ви.
Въпрос на: Петра Иванова 16.02.2013
Здравейте,
вчера научих за тази програма.
имам висше икономическо образование и дългогодишен професионален опит в същата сфера.
Имам следния въпрос: има ли възможност сега да се включа в Компонент 1, и да успея да участвам в сесия 2 на компонент 2, за която крайният срок за подаване на проектно предложение е 31 май 2013 г.?
Благодаря предварително!
Въпрос на: Светла Петкова 15.02.2013
Подала съм проектно предложение и чакам решение от оценителна сесия. Като се има предвид, че за да бъда допусната до консултиране чаках от януари 2012 до декември 2012 година, а сега се очертава забавяне при оценяването, какво ще се случи, ако започна работа сега по трудов договор.
Знам, че имам право на Граждански, но по граждански не мога да си намеря работа въпреки, че упорито търся. Имам вероятност да започна по трудов договор. Тъжно е когато умират мечтите ни, но все пак и ние, и децата ни трябва да живеем от нещо.

Ще загубя ли правото си на участие по проекта, ако започна работа?
Въпрос на: Валентина Чолакова-Малешкова 14.02.2013
ОТВОРЕНО ПИСМО
ДО
Министъра по управление на средствата от Европейския съюз - Томислав Дончев
тел. (+359 2) 940 20 65, адрес: София 1594, бул. Дондуков 1, е-mail: minister.eufunds@government.bg
КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

1051 София ул. „Триадица” № 2
е-mail: efipp@mlsp.government.bg

БТВ Медиа Груп” ЕАД, Национален Дворец на Културата, пл. "България" 1, ет. 11, София 1463
Отдел 'Новини': 359 2 9176 830 - news@btv.bg
Добър ден Г-н Министър ,Дами и Господа ,

Пиша Ви тези редове поради нежеланието или небрежността на системата /или някои служители от държавната администрация/ да задействат и разрешат въпроси касаещи истинността на информацията и бъдещето ни../в частност моето/
Ето накратко моята история :

През октомври 2011г. течеше кампания за набиране на желаещи безработни за стартиране на собствен бизнес -BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент І”,отговарях на всички критерии , бях преминала задължителното обучение ,инженер съм по образование с втора специалност икономика –фирмен мениджър ,подадох документи през януари 2012, през май 2012г преминах консултации за подготовка на Бизнес план ,похарчих значителна сума за създаване на фирма по правилата на Оперативната програма ,а на 10.07.2012г подадох Проектното си предложение през ИСУН за първа сесия . и започна чакането …
Зададох въпрос в системата на сайта :
Въпрос на: Валентина Чолакова-Малешкова 09.10.2012
Добър ден ,
кандидатствах по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ” ,по електронен път за първо класиране към дата 10.07.2012г ,но все още на мога да разбера кога и как ще бъдат обявени класираните и не одобрените кандидати .Моля уточнете дата и място ,където бих могла да проверя от кои кандидати съм !
Благодаря Ви за отделеното време ,желая Ви лека и спорна работа !
затвори
Съгласно чл. 24, ал. 2 на ПМС 121/31.05.2007 г. оценката на проектните предложения се извършва в срок до 3 месеца от момента на издаването на заповедта за оценителна комисия (съгласно чл. 18, ал. 1 на ПМС 121/2007 г. заповедта се издава до 10 работни дни след изтичане на крайния срок за подаване на проектните предложения).
След приключване на първия етап от оценката (Оценка на Административното съответствие) на Интернет страницата на Агенция по заетостта, ОП „Развитие на човешките ресурси” ще бъде публикуван списък с отхвърлените проектни предложения на този етап.

Ясно виждате отговора на служител , обадих се на телефон в ОП „ Развитие на Човешки ресурси „ получих отговори като : „Комисията заседава очаквайте резултати до 30.10.2012 „
След изтичане и на този срок пак позвъних –съответно срока се промени до 15.12.2012г и този срок не бе спазен . На скоро , миналия месец отново сигнализирах за нередност на двата сайта –Агенцията по заетостта и ОПРЧР и чета това :
24.01.2013
На вниманието на кандидатите, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, Сесия 1 (проектни предложения, падени в периода от 09.05.2012 до 10.07.2012 г.)!
Агенция по заетостта поднася извинения на всички кандидати по процедурата за забавянето относно обявяването на одобрените за финансиране проекти по процедурата. Процедурата по изготвяне и съгласуване на оценителния доклад е спазена и извършена в нормативно определените срокове, но забавянето е продиктувано от необходимостта да бъде извършена допълнителна демаркация между финансовите инструменти, които действат на територията на Република България в настоящия многогодишен програмен период 2007-2013 г.
Резултатите ще бъдат публикувани в най-кратки срокове, след като бъдат получени становищата на компетентните институции.

А между временно си търся работа , нали помните аз съм безработна ,не получавам помощи и се само осигурявам ,като опарени всички работодатели бягат от мен като разберат ,че имам подаден проект и очаквам резултати , а ето и последния случай в Община Ямбол – кандидатствах за КОНКУРС ЗА ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ DIR-51011116-46-130 „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”, по договор DIR-51011116-C035 където не съм приета защото нямам опит в усвояването на Европейски фондове / ,а можех да имам опит ако Агенцията по заетостта бе спазила така афиширания срок /прилагам копие на документа /
4. Инж. Валентина Чолакова- Малешкова Липсват доказателства за опит в изпълнението на поне 1 проект, който е получил финансиране от фондовете на ЕС и/или други донори инфраструктура

И това не е края…………….
До днес са 215 дни през ,които аз, а вярвам че и други се питат как да продължим напред … ,за кого е удобно да си мълчи и разсрочва сроковете и до кога…?

Моля коректно да проучите въпроса и да излезете с решение за нас чакащите безработни, с надежда не се живее /аз имам и две деца / …

С уважение и почит към успешната Ви работа с Евро фондовете!

Инж.Валентина Маринова Чолакова-Малешкова
Въпрос на: Вяра Вълкова 14.02.2013
Моля, публично да съобщите в най- скоро време отказаните проекти за всички сесии досега по Проект за предприемчивите българи за да може всеки неодобрен кандидат да си планира работата за по- нататък без да си губи времето да чака резултат с месеци.
Въпрос на: Vili Андонова 14.02.2013
Защо няма резултати ?
По Компонент 2 сесия 1 .Кога да очакваме резултати .Благодаря Ви.Въпрос на: Iskra Mileva 14.02.2013
Здравейте, кога се очаква да излязат резултатите за проектите по "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II, Сесия 2?
Въпрос на: Виктория Димитрова 14.02.2013
Бих искала да попитам,какви средства ще са ми необходими за регистрация на фирма и за други разходи около проекта?
Въпрос на: Виктория Димитрова 14.02.2013
Здравейте,искам да попитам все още възможно ли е да се кандидатства по проекта?
Въпрос на: Юлиана Василева 13.02.2013
Здравйте,
бих искала да попитам кага ще има резултати на проектините предложения подадени на 2-ра оценителна комисия (административно съответствие) .Според календарния Ви график Втората оценителна комисия се сформира не по късно от 28.10.2012 г. Съгласно чл. 24, ал. 2 на ПМС 121/31.05.2007 г. оценката на проектните предложения се извършва в срок до 3 месеца от момента на издаването на заповедта за оценителна комисия (съгласно чл. 18, ал. 1 на ПМС 121/2007 г. заповедта се издава до 10 работни дни след изтичане на крайния срок за подаване на проектните предложения.
Благодаря!
Въпрос на: Асен Иванов 13.02.2013
Някой чете ли зададените въпроси и отговаря ли им? Зададох въпрос преди повече от седмица и още нямам отговор.
Въпрос на: Михаил Николас 13.02.2013
Здравейте, искам да ви попитам някоко въпроса:

1. "Кандидатът трябва да представи остойностена техническа спецификация на оборудването, което ще бъде закупено" Извадена фирмена оферта с количествени и стойностни сметки ли се прилага към пакета или друго?

2. Ако искам да ангажирам фирма да направат уебсайт, в коя графа се посочва финансирането за такава външна услуга?

3.Трябва ли да приложа автобиография на целия персонала или само на управленческия екип?

Благодаря!
Въпрос на: Ginka Dimitrowa 12.02.2013
Защо няма резултати от 2 сесия?
Въпрос на: Иванка Петрова 11.02.2013
Едно от изискванията за допустимост на кандидата е че той трябва да бъде пряко отговорен за изпълнението на дейностите по проекта, може ли самонаетото лице да не бъде ръководител на екипа за организация и управление и експерти на каква длъжност е най добре да наема като ЕТ- Едноличен търговец
Страници: ‹‹ ... 1234567891011 ... ››