Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”
09.05.2012
 21.11.2014 г. Във връзка с коректно отчитане по схема BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II”, АЗ предоставя за улеснение на бенефициентите инструкции и попълнени примерни приложения за "Искане за междинно плащане"  и Искане за окончателно плащане" :
 
 
------------------------------------------------------
 
28.01.2014 г.  Утвърдени са изменения в Ръководството на бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”.
 
----------------------------------------------------
 
 
30.09.2013 г.  
Утвърдени са изменения в Договора (Приложение Е към Насоките за кандидатстване) и Ръководството на бенефициента по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията са във връзка с предоставяне на възможност за получаване на авансово плащане в размер до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. за увеличаване размера на авансовите плащания към бенефициентите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в случаите на предоставена държавна помощ по смисъла на чл.107 от договора за функциониране на Европейския съюз и в съответствие с чл. 78, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 11 юли 2006 г., изменен с Регламент (ЕО) № 284/ 2009 на Съвета от 7 април 2009г., и за увеличаване общия размер на авансово и междинно плащане по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд. 
Измененията са приложими за договори, сключени след влизане в сила на Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. 

Актуализирани документи:

Договор (Приложение Е към Насоките за кандидатстване) и приложенията към него
Ръководство за Бенефициента
 
----------------------------------------------------
 
11.06.2013 г.  
Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване, Приложение І Общи условия към Договора и Ръководството на бенефициента по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията се налагат във връзка с приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове, с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 – 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
 
Актуализирани документи:
 
 
----------------------------------------------------
 
07.03.2013 г.  
На вниманието на кандидатстващите по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”!
Утвърдени са изменения в Приложение Б2 "Планирани източници на финансиране", Приложение Е - Договор и приложенията към него и Ръководство за бенефициента  към Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”
С направените изменения са заличени текстовете относно приспадане на генерираните прирходи в рамките на изпълнението на проектите.
Актуализирани документи:
 
----------------------------------------------------
 
31.05.2012 г.   На вниманието на кандидатстващите по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”!
Утвърдени са изменения в Приложение Б1 "Бюджет на проекта" към Насоките за кандидатстване. Измененията са:
1. В клетка В34 на лист „Бюджет” е коригирано да се прехвърля автоматично сумата от разходите за невъзстановим ДДС от клетка F8 на лист А7;
2. В лист „Бюджет” при сумирането на общите разходи от Група А в клетка В36 е коригирана формулата за общата сума на разходите като са включени и разходите по т. 6.2. „Разходи за разрешителни, лицензии и други такси, свързани със стартирането дейността на предприятието”.
 
----------------------------------------------------
 
Краен срок за кандидатстване 31.05.2013 г.
Въпроси и отговори
Въпрос на: Дария Мечкарова 04.03.2013
Здравейте,кога е последният срок за подаване на документи за кандидатстване и отпускане на безвъзмездна помощ.Датата е 31.05.2013 но предполагам има технологично време за разглеждане на документи.
Въпрос на: Светозар Гаврилов 03.03.2013
Здравейте. Имам доста въпроси и ще се радвам да получа някакви отгори по тях.
1.Разходите за наем на помощение,за интернет, признават ли се за периода по изпълнението на проекта или не, и ако е не за какъв период се признават?
2.Наетите лица по трудови договори трябва ли да са назначени на пълен работен ден, и трябва ли да са наети от бюрото по труда?
3.Разходите свързани с реклама признати ли са?
4.За оборудване, обзавеждане,материали,услуги трябва ли да има незавизими оферти от независими контрагенти? И ако отговорът е да, колко трябва да са те?
И има ли минимална цена за услугата,материалът,оборудването за която може без независими оферти(пример:10 химикалки; 3 лепила;посетителски стол; електронен подпис и др. ) и последно към теви въпроси, тези оферти представят ли се в деня на кандидатстване или при извършване на р-дите?
5.Материалите трябва ли да са детайлизирани до марка, модел или само до брои,вид и цена(пример телбод вид,модел,бр. цена?)
6.Ако кандидатът не е регистриран по ЗДДС коя стойност по фактурите за разход се признават. Надъчната основа или общата сума по ф-рата?
7.Допустимите преки разходи по правилата на ЕФРР по настоящата процедура се отнасят само за преминали обучение по Компонент 1?не успях да отрия за компонет 2
8.Последен въпрос-Разходите във връзка с регистрацията на фирма, банкови държавни такси признати ли са?
Въпрос на: Илиян Иванов 01.03.2013
Въпроси за кандидатстването по проекта Подкрепа на предприемчивите българи:
1.Може ли членовете на екипа да участват като доброволци, т.е. без да получават заплащане?
2.При какви условия, след евенуалното одобряване на проектното предложение, членовете на екипа могат да бъдат променяни с други?
Въпрос на: Владислав Момчилов 01.03.2013
Може ли с два проекта да се кандидатства в едно помещение ,което е достатъчно голямо и позволява двете дейности да работят независимо една от друга.Става въпрос за Мен и моя Брат.Помещението е по наследство и в момента се води на единия от двамата.Петдесет процента от помещението ще бъдат предоставени за ползване безсрочно и безвъзмездно и без никакви условия, или трябва да бъде разделено с два отделни нотариални акта?
Въпрос на: Анелия Димова 28.02.2013
Здравейте,
Във връзка с изготвянето на проектно предложение по компонент 2, моля за разяснения по следните въпроси:
1/ Задължително ли е представянето на бизнес план при започване на консултиране по компонет 2? В тази връзка, моля да разясните кога прилагането на бизнес план не е приложимо при подаване на проектно предложение, както е посочено в насоките за кандидатстване /стр. 15 от Насоките/.
2/ Как във формуляра за кандидастване следва да се обоснове необходимостта от кръстосано финансиране и да се опише пряката му връзка с дейностите по проекта и стартиране на самостоятелна стопанска дейност /стр. 21 от Насоките/?
3/Екипът за управление на проекта може ли да бъде само от 1 човек – ръководител на проекта?
4/ Моля за повече яснота относно следния текст от ръководството:
„Всички лихви по банковата сметка на бенефициента, открита само за целите на
проекта и посочена във формуляра за финансовата идентификация, или евентуални
приходи и/или други печалби, генерирани по време на изпълнението на проекта,
натрупани върху средства, изплатени от Договарящия орган на Бенефициента, се
описват в приложение 3.16 и се приспадат от последващо плащане до размера на
дължимата сума или се възстановяват на Договарящия орган, в случаите, когато ги
надхвърлят.“ стр. 50.
Това означава ли, че ако в следствие от започване на работа на новостартиралото предприятие се генерират приходи, във връзка с дейността на предприятието, те следва да се приспаднат от определената за получаване безвъзмездна финансова помощ? Ако е така, какъв е процентът на приспадане?
Благодаря.
Въпрос на: Милка Гогова 28.02.2013
Здравейте. Проектното ми предложение не е отхвърлено на етап "Административно съответствие и допустимост". Всеки момент очаквам да бъде публикуван списъка на проектните предложения, одобрени за финансиране. Въпросите ми са следните:
1. Ако проектното ми предложение бъде отхвърлено на етап „ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА”, мога ли да го подам отново на следващата сесия, след го коригирам?
2. Каква е процедурата за писмено оттегляне на проектното предложение от оценителния процес?
3. Необходимо ли е за целта да идвам до София?
Благодаря Ви предварително за своевременния отговор.
Въпрос на: Vili Ivanova 28.02.2013
Ще се върнат ли не одобрените проекти на кандидатите . Ако не какво ще стане с тях(проектите).
Въпрос на: Весела Учкунова 28.02.2013
Здравейте.
Имам следния въпрос, свързан с регистрация на предприятие по настоящата процедура. Ако предприятието е ООД и лицето, преминало Компонент I, притежава 51% от него, има ли изискване останалите собственици да са безработни лица?

Блгодаря предварително за отделеното внимание.
Въпрос на: Милена Маркова 27.02.2013
При неодобрен за финансиране проект може ли той да бъде подаден отново на следваща сесия и ако да, какви са условията за това. Могат ли да бъдат направени съществени промени в проектното предложение?
Въпрос на: Елина Дамянова 27.02.2013
Здравейте, бих искала да кандидатствам по този програма На вниманието на кандидатстващите по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”!, но в условията за допустимост е посочено, че следва да съм участвала в същата програма с Компонент 1. Това така ли е? По - долу видях в един от коментарите, че по същата все още се приемат документи - това означава ли, че мога и към момента да кандидатствам по нея и ако да, къде в сайта мога да намеря по - подробна информация, за да преценя дали отговарям на условията? Както и бихте ли ми разяснили каква е логиката да са обвързани участията в едната и в другата при условие, че те вървят едновременно, както и дали ако участвам в първата част, ще може да се спази крайния срок за участие във втората, който е посочен като 31.05.2013 г.
Благодаря и очаквам компетентен отговор!
Въпрос на: Виолета Колева 25.02.2013
Здравейте, списъкът с одобрените за финансиране проектни предложения на етап „Техническа и финансова оценка” в рамките на Сесия 1 е публикуван на интернет-страницата на Агенция по заетостта, ОП „Развитие на човешките ресурси е публикуван на 15.02.2013, означава ли това, че всеки кандидат следва да получи писмен отговор в рамките на 15 работни дни, както бе посочено в Насоките за кандидатстване?
Поздрави,
Виолета Колева
Въпрос на: Hristo Kolev 25.02.2013
Възможно ли е управителят на проекта да е едно и също лице със счетоводителя по проекта?
Въпрос на: Христина Василева 24.02.2013
Здравейте, искам да Ви попитам дали при окомплектоването на документите за подаване (проектно предложение, автобиографии, декларации и т.н.) декларациите, които трябва да се подадат, също трябва да бъдат подпечатани и подписани от бенефициента, така както и останалите страници от проектното предложение или не?
Благодаря предварително за отговора.
Въпрос на: Михаил Николас 22.02.2013
Здравейте,

1. Когато попълвам на персонала възнагражденията формуляр А1.1 и ще работат по 40 часа на седмица...с почасово възнаграждение 2,44 на час плюс осигуровките, означава ли че посочваме финансирането на персонала САМО за 1 седмица? А ако искам да се финансира песонала за 1, 2, 3 месеца по какъв начин и къде се посочва това?

2. Когато се попълва автобиографията на кординатор или счетоводител.....като юридическо или физическо лице се попълва информация. Може ли да се прилагат документи към автобиографията?

3. УСВОЕНИ ЛИ СА ПАРИТЕ ОТ ЕВРОПА? ИМА ЛИ ПРИЧИНА ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАМЕ, ПОКРАЙ ПАДАНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ЧЕ ЩЕ СЕ СПРЕ ПРОГРАМАТА?

БЛАГОДАРЯ ЗА ОТГОВОРИТЕ!
Въпрос на: Vili Ivanova 22.02.2013
Здравейте имам следния въпрос.
Ако проекта ми е отхвърлен имам ли право да го коригирам и пак да го подам.
благодаря Ви
Въпрос на: Eftim Cholev 22.02.2013
Неодобрените за финансиране проектни предложения, трайно ли се отхвърлят или се изисква само да се коригират допуснатите грешки? ако се отхвърлят трайно това не дискриминира ли безработните, които от 2 години са в тази програма, направили са разходи за регистрация на фирма, и в този период няма ли са право да включат трудов договор с друг работодател? и защо не публикувате и не отговаряте на въпросите, които не ви изнасят???
Въпрос на: Ники Иванова 21.02.2013
Ще се удължи ли срокът за кандидатстване (31.05.2013), ако не бъдат усвоени отпуснатите пари?
Въпрос на: Ники Иванова 21.02.2013
Ще се удължи ли срокът за кандидатстване (31.05.2013), ако не бъдат усвоени отпуснатите пари?
Въпрос на: Димитър Димитров 21.02.2013
При положение ,че не ми е одобрено проектното предложение от втора сесия , ще имам ли право да подам ново в четвърта или пета сесия / ако до тогава излезат резултатите / .Мога ли да кандидатсвам отново с друго проектно предложение , което касае друга дейност различна от тази в подаденото на втора сесия ?
Въпрос на: Павел Методиев 21.02.2013
Здравейте!

Ако не сме включени в списъкът с неодобрени кандидати, това означава ли че сме одобрени?

Благодаря ви предварително!
Страници: ‹‹12345678910 ... ››