Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”
09.05.2012
 21.11.2014 г. Във връзка с коректно отчитане по схема BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II”, АЗ предоставя за улеснение на бенефициентите инструкции и попълнени примерни приложения за "Искане за междинно плащане"  и Искане за окончателно плащане" :
 
 
------------------------------------------------------
 
28.01.2014 г.  Утвърдени са изменения в Ръководството на бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”.
 
----------------------------------------------------
 
 
30.09.2013 г.  
Утвърдени са изменения в Договора (Приложение Е към Насоките за кандидатстване) и Ръководството на бенефициента по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията са във връзка с предоставяне на възможност за получаване на авансово плащане в размер до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. за увеличаване размера на авансовите плащания към бенефициентите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в случаите на предоставена държавна помощ по смисъла на чл.107 от договора за функциониране на Европейския съюз и в съответствие с чл. 78, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 11 юли 2006 г., изменен с Регламент (ЕО) № 284/ 2009 на Съвета от 7 април 2009г., и за увеличаване общия размер на авансово и междинно плащане по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд. 
Измененията са приложими за договори, сключени след влизане в сила на Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. 

Актуализирани документи:

Договор (Приложение Е към Насоките за кандидатстване) и приложенията към него
Ръководство за Бенефициента
 
----------------------------------------------------
 
11.06.2013 г.  
Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване, Приложение І Общи условия към Договора и Ръководството на бенефициента по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията се налагат във връзка с приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове, с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 – 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
 
Актуализирани документи:
 
 
----------------------------------------------------
 
07.03.2013 г.  
На вниманието на кандидатстващите по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”!
Утвърдени са изменения в Приложение Б2 "Планирани източници на финансиране", Приложение Е - Договор и приложенията към него и Ръководство за бенефициента  към Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”
С направените изменения са заличени текстовете относно приспадане на генерираните прирходи в рамките на изпълнението на проектите.
Актуализирани документи:
 
----------------------------------------------------
 
31.05.2012 г.   На вниманието на кандидатстващите по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”!
Утвърдени са изменения в Приложение Б1 "Бюджет на проекта" към Насоките за кандидатстване. Измененията са:
1. В клетка В34 на лист „Бюджет” е коригирано да се прехвърля автоматично сумата от разходите за невъзстановим ДДС от клетка F8 на лист А7;
2. В лист „Бюджет” при сумирането на общите разходи от Група А в клетка В36 е коригирана формулата за общата сума на разходите като са включени и разходите по т. 6.2. „Разходи за разрешителни, лицензии и други такси, свързани със стартирането дейността на предприятието”.
 
----------------------------------------------------
 
Краен срок за кандидатстване 31.05.2013 г.
Въпроси и отговори
Въпрос на: Катя Карагьозова 15.03.2013
Здравейте!
Сблъсках се със следния казус, надявам се да има някой който може да ми помогне, за което предварително благодаря!
Аз съм ЕТ, едновременно с това съм ръководител/координатор на проекта, както и единствен служител, т.е няма да назначавам никой.
Затруднявам се с графа А 1.1 от бюджета, където трябва да опиша разходите за трудови възнаграждения и осигуровки. По призумпция съм самоосигуряващо се лице, допустимо ли е да сключа сама със себе си трудов договор и да се назнача за управител на организацията, за да получавам заплата (разбира се в такъв случаи няма да получавам възнаграждения като управител на проекта).
Благодаря много
Въпрос на: Гергана Димитрова 15.03.2013
Подготвям проект за насърчаване на самотостоятелна стопанска дейност. въпросът ми е - мога ли в качеството си на бенефициент да бъда член на екипа за управление на проекта като счетоводител - това е професисята ми и искам сама да водя счетоводството на бъдещата фирма.

С очакване за бърз отговор и уважение - Димитрова
Въпрос на: Катя Кирилова 14.03.2013
Здравейте!
Сблъсках се със следния казус, надявам се да има някой който може да ми помогне, за което предварително благодаря!
Аз съм ЕТ, едновременно с това съм ръководител/координатор на проекта, както и единствен служител, т.е няма да назначавам никой.
Затруднявам се с графа А 1.1 от бюджета, където трябва да опиша разходите за трудови възнаграждения и осигуровки. По призумпция съм самоосигуряващо се лице, допустимо ли е да сключа сама със себе си трудов договор и да се назнача за управител на организацията, за да получавам заплата (разбира се в такъв случаи няма да получавам възнаграждения като управител на проекта).
Благодаря много
Въпрос на: Гергана Найденова 13.03.2013
Здравейте,
Кога да очакваме резултати с одобрените кандидати от подалите проектни предложения на втора сесия? Пет месеца чакахме да приключите с етап административно съответствие, четири седмици след което още няма информация.
Вече съм задавала въпрос във връзка с подаване на проектно предложение, отговор получих четири месеца по-късно. Искрено се надявам този път да Ви е нужно по-малко време. Благодаря
Въпрос на: Петя Щерева 12.03.2013
Здравейте, имам следните въпроси:
1.Изграждането на ограда допустим разход ли е?
2.Закупуването на софтуер допустим разход ли е и ако да, къде да бъде отразен в бюджета?
3.При повторно подаване на не класиран от предишни сесии проект трябва ли някъде да се отрази този факт и ако да къде? Трябва ли същия да запази наименованието си? При положение, че в проекта е имало заложени повече от една дейности и някои от тях ако вече са стартирали, може ли да бъдат изключени от корегирания проект и съответво от корегирания бюджет т.е. допустимо ли да бъде представен изцяло нов бюджет?
Въпрос на: Николай Калев 12.03.2013
Здравейте! Радвам се за новите изменения от 07,03,2013, че вече не се приспадат генерираните прирходи в рамките на изпълнението на проектите!

Все още стои обаче едно изискване, което много ме притеснява, и заради което е много вероятно да не продължа в програмата - а именно "за задължението да се запази работното място на наетия персонал 1 година след спиране на финансиранета!" Като имам впредвид каква е ситуацията за бизнес в България, аз не вярвам, че някой от кандидатите би изпълнил това условие,,, или те биха били много малко! Така, като уволним персонала ще се наложи да връщаме парите похарчени за заплати и осигуровки! А и какво би станало ако фирмата фалира - тогава и пари няма да имаме за да ги връщаме!

Аз бих желал да отпадне изискването да се връщат парите за възнаграждение, при евентуално неспазване на ангажимента за осигуряване на работно място 1 година след приключване на финансирането!


П,С,: Това което ме възмути, че след нашата програма за стартиране на нов бизнес излезе друга програма "ново работно място", при която заплатите на новонаетия персонал напълно са плащат за 1 година, и то за работници наети във стабилни и доказани на пазара предприятия! Незнам как се очаква новостартиращи предприятия в икономическа криза да осигурят работно място 1 година?! Звучи ми леко несправедливо! "Ново работно място" е хубава програма, но ние от стартиране на нов бизнес сякаш сме ущетени!
Въпрос на: Ginka Dimitrowa 12.03.2013
Господа, дайте ни някаква информация, кога ще започне подписването на договора и финансирането?
Благодаря
Въпрос на: Емилия Иванова 11.03.2013
ПОДАЛА СЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ БЪЛГАРИ.ВЪПРОСА МИ Е СЛЕДНИЯ.ИСКАМ ДА ПОПИТАМ СЛЕДНОТО ИСКАМ ДА ОТВОРЯ АВТОМИВКА НО НА МЯСТОТО КЪДЕТО СТЕ БЪДЕ НЯМА ТОК И ВОДА.В НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НЕ НАМЕРИХ ОТГОВОР НА ВЪПРОСА МИ.МОЖЕ ЛИ ПРЕКАРВАНЕ НА ТОК И ДА С Е НАПРАВИ ВОДОИЗТОЧНИК (ДА СЕ БИЕ СОНДА) ДА СА ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ.ПРОЧЕТОХ СЪЩО ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СТРОИ А МОГАТ ЛИ ВРЕМЕННИ КОНСТРУКЦИИ ДА СЕ ПРАВЯТ В СМИСЪЛ ЗА АВТОМИВКА ЩЕ МИ ТРЯБВАТ 2 МАШИНИ И КОНСТРУКЦИЯ НЕЩО КАТО НАВЕС.МНОГО ЩЕ ВИ БЪДА БЛАГОДАРНА АКО МИ ОТГОВОРИТЕ.
Въпрос на: Емил Момчилов 11.03.2013
Може ли да се кандидатства за отварянето на магазин за авточасти по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”? Ще може ли с парите ,които се отпуснат,да се закупят авточастите за зареждане на магазина?
Въпрос на: Ginka Dimitrowa 11.03.2013
Списъци започнаха да излизат, това добре. Кога ще започне да се изпълняват проектите за 1 сесия?
Въпрос на: Iskra Mileva 11.03.2013
Кога ще са ясни одобрените проекти, подадени в срок до 25.01.2013 г.?
Въпрос на: Марина Михайлова 10.03.2013
Здравейте,

За изготвяне на услугата, която ще предлага моята фирма ми е необходим абонамент на печатни издания и сайтове.
1. Абонаментът за вестници и списания къде да опиша в бюджета? Към материали ли? Каква единица мярка да посоча? И какво количество? По принцип абонаментът се извършва за определен период от време. В моя случай това ще са 3 месеца.

2. Отново за изготвяне на услугата ми е необходим и абонамен за интернет базирана система, чрез която ще получавам информация какво се публикува по дадена тема в интернет. Този разход къде да го опиша в бюджета и как?
Въпрос на: Крум Георгиев 08.03.2013
В резултат на утвърдените изменения от 07.03.2013 г., значи ли, че ако фирмата започне да генирира приходи още в първия месец в рамките на изпълнението на проекта, генерираните приходи няма да бъдат приспадани от бюджета?
Въпрос на: Емилиа Иванова 07.03.2013
искам да попитам тъи като имам проблем с компютъра и не ми отваря текста на документите и няма как да си ги сваля от къде мога да ги полуца.
Въпрос на: Михаил Маскръчки 07.03.2013
Уважаеми експерти от АЗ,

Прочетох внимателно всички въпроси и отговори и виждам, че има един въпрос, който се повтаря поне 20 пъти, и на който вие упорито отказвате да дадете отговор. В общи линии въпросът е следният:

Как се отчитат получените приходи по време на изпълнение на проекта и как това се комбинира с изискването първоначално закупените материали (задължителна дейност по проекта) да бъдат изразходвани, вложени или реализирани в рамките на изпълнението на проекта.

Ако например откривам магазин за платове и закупя материали за първоначално зареждане, аз съм длъжен да ги продам преди приключване на проекта. По този начин ще реализирам приходи, равни или по-големи от средствата за закупуване на материали за първоначално зареждане, които, според условията на договора, ще ми бъдат удържани от субсидията. Т.е. от една страна аз съм длъжен да купя материали (една от двете задължителни дейности), от друга страна ДО си взима обратно парите за закупените материали.

Моля за вашия коментар на тази ситуация, различен от многократно повтаряния отговор
За генерираните приходи ще се прилагат клаузите на общите и специфичните условия на договора (Приложение Е и приложение І към Насоките за кандидатстване) и Ръководството за бенефициенти за изпълнение на проекти по схемата.
Интересува ме логиката на ДО – защо ни задължава да купуваме материали и след това си удържа средствата за купуването им. На практика това означава, че всяка субсидия се намалява с цената на материалите, които при това сме задължени да купим.

Надявам се отговорът да бъде публикуван в рамките на предвидените 5 работни дни и ви благодаря предварително.
Въпрос на: Карина Николова 06.03.2013
Здравейте,
може ли да кандидата да не е преминал през Компонент I ?
Въпрос на: Михаил Николас 05.03.2013
В приложение Б-4 посочват ли се цени с ДДС?
Въпрос на: Михаил Николас 05.03.2013
1. В клетка В34 на лист „Бюджет” НЕ Е коригирано да се прехвърля автоматично сумата от разходите за невъзстановим ДДС от клетка F8 на лист А7; МОЛЯ ДА МИ ОБЯСНИТЕ КАК ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ???

Благодаря
Въпрос на: Михаил Николас 05.03.2013
Здравейте,

1. Ако искам да използвам част от финансирането за 3 месеца възнаграждения в бюджета А1.1 ли се вписва това и ако отговора ви е ДА, ако работи персонала 40 часа или пълно работно време, какво се посочва за 3 месеца финансиране. 40 часа х 4 седмици х 3 месеца = 480 ч. х ....... лв. възнаграждение на час = обща сума за 3 месеца ? 480 часа ли да впиша?
Въпрос на: Габи Атанасова 04.03.2013
Чакам отговор на въпроса -мога ли да продължа с компоненет 2 при положение,че започнах работа след приключване на консултациите ,но преди края на компонент1?
Благодаря
Страници: ‹‹123456789 ... ››