Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”
09.05.2012
 21.11.2014 г. Във връзка с коректно отчитане по схема BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II”, АЗ предоставя за улеснение на бенефициентите инструкции и попълнени примерни приложения за "Искане за междинно плащане"  и Искане за окончателно плащане" :
 
 
------------------------------------------------------
 
28.01.2014 г.  Утвърдени са изменения в Ръководството на бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”.
 
----------------------------------------------------
 
 
30.09.2013 г.  
Утвърдени са изменения в Договора (Приложение Е към Насоките за кандидатстване) и Ръководството на бенефициента по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията са във връзка с предоставяне на възможност за получаване на авансово плащане в размер до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. за увеличаване размера на авансовите плащания към бенефициентите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в случаите на предоставена държавна помощ по смисъла на чл.107 от договора за функциониране на Европейския съюз и в съответствие с чл. 78, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 11 юли 2006 г., изменен с Регламент (ЕО) № 284/ 2009 на Съвета от 7 април 2009г., и за увеличаване общия размер на авансово и междинно плащане по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд. 
Измененията са приложими за договори, сключени след влизане в сила на Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. 

Актуализирани документи:

Договор (Приложение Е към Насоките за кандидатстване) и приложенията към него
Ръководство за Бенефициента
 
----------------------------------------------------
 
11.06.2013 г.  
Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване, Приложение І Общи условия към Договора и Ръководството на бенефициента по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията се налагат във връзка с приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове, с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 – 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
 
Актуализирани документи:
 
 
----------------------------------------------------
 
07.03.2013 г.  
На вниманието на кандидатстващите по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”!
Утвърдени са изменения в Приложение Б2 "Планирани източници на финансиране", Приложение Е - Договор и приложенията към него и Ръководство за бенефициента  към Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”
С направените изменения са заличени текстовете относно приспадане на генерираните прирходи в рамките на изпълнението на проектите.
Актуализирани документи:
 
----------------------------------------------------
 
31.05.2012 г.   На вниманието на кандидатстващите по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”!
Утвърдени са изменения в Приложение Б1 "Бюджет на проекта" към Насоките за кандидатстване. Измененията са:
1. В клетка В34 на лист „Бюджет” е коригирано да се прехвърля автоматично сумата от разходите за невъзстановим ДДС от клетка F8 на лист А7;
2. В лист „Бюджет” при сумирането на общите разходи от Група А в клетка В36 е коригирана формулата за общата сума на разходите като са включени и разходите по т. 6.2. „Разходи за разрешителни, лицензии и други такси, свързани със стартирането дейността на предприятието”.
 
----------------------------------------------------
 
Краен срок за кандидатстване 31.05.2013 г.
Въпроси и отговори
Въпрос на: Диана Георгиева 14.05.2012
Моля да дадете уточнение за следния въпрос : Аз съм завършила обучението по Компонент 1 , след завършването започнах работа на трудов договор , имам ли право да подам бизнес план за финансиране по тази програма ?
Въпрос на: Toni Asenova 13.05.2012
Въпрос 1: Допустим разход ли са довършителни строителни работи на обект, който е в груб строеж, но кандидатът предвижда да изпълнява в този обект своята стопанска дейност?
Въпрос 2: Допустим разход ли е наемането на производствено/стопанско помещение, където кандидатът да осъществява своята стопанска дейност по този проект? Във формуляра на бюджета са зададени наем на учебна зала, офис, оборудване, но никъде не е указано може ли да бъде наето основното помещение за дейността на кандидата.
Моля, дайте конкретни отговори!
Благодаря!
Въпрос на: Жасмина Родева 11.05.2012
Уважаеми дами и господа,
Файлът за представяне на Бюджета по проекта - Б1_Бюджет на проекта.xls Раздел А т.7 - (Невъзстановим данък върху добавената стойност /за разделите от група А където е приложимо/ - Приложение № А 7 ) не чете данните от страница А7 на същия файл, но е и защитен с парола. Молим за информация за отстраняване на проблема.
Поздрави от Варна
Въпрос на: Марияна Митанова 11.05.2012
Здравейте ! През месец април се регистрирах в АЗ за участие в ОП за стартиране на самостоятелен бизнес по Компонент 2 тъй като имам икономическо образование. Днес видях , че вече има публикувани указания и срок за кандидатстване 30.05.2012. От АЗ в Добрич ми отговориха че докато не мина курса по консултиране немога да подам документи. За съжаление обаче , според тях редът ми за консултиране ще дойде едва към края на юли месец........Фирмата била много ангажирана и неможела да поеме всичките 100 човека от Добрич.За какво ще ме консултира тогава , след като срока е минал? За да усвоява средства ли?

Считам, че това е много дълъг период.А колко ли човека ще успеят да кандидатстват до 30.05. заради фирмата консултант? Трябва ли бъдещата ни работа да зависи от субективен фактор или това е поредната българска бюрократщина заради която стоят неусвоени Европейски средства? Мога ли да премина този курс на консултиране в Софийска фирма и така да успея да кандидатствам до 30.05?

Въпрос на: Радина Костовска 11.05.2012
Здравейте! Бихте ли ми отговорили на следния въпрос:
1. Пред завършванесъм на първия компонент на програмата "Подкрепа на предприемчивите българи". Имам предложение за започване на сезонна работа в рамките на 4 месеца. Ще запазя ли правата си по програмата и ще мога ли след като ме съкратят да се включа в компонент 2?
2. Предвиждате ли стартиране на програмата отново т.е. компонент 2, тъй като мои приятели и познати са пропуснали възможността да се включат в сега действащата? Примерно от есента?
Въпрос на: Людмила Симончева 11.05.2012
Моля да уточните има ли разлика при финансирането между допустими дейности за финансиране и допустими разходи? Или всички разходи посочени в бюджета - по бланка Б1 ще бъдат финансирани? По конкретно ще се покриват ли разходите за наем?
Въпрос на: Мария Милева 11.05.2012
В бюджета на проекта шит А 7,където се попълва невъзстановимото ДДС за разделите от група А сумата не се прехвърля в общия бюджет т.7, клетката е заключена и не може да се въведе ръчно.
Въпрос на: КАТЯ ВЪЛЧЕВА 11.05.2012
КЪДЕ СА ЗАДАДЕНИТЕ ВЪПРОСИ /зададени в срок до 02.05.2012 г./, КОМЕНТАРИТЕ И ВАШИТЕ ОТГОВОРИ ПО ПРЕДХОДНИЯ "ПРОЕКТ на Насоки за кандидатстване по BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ” ?
В НАСТОЯЩИЯ ОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ,КОЙТО СТЕ ПУБЛИКУВАЛИ,НЕ НАМИРАМ ОТГОВОР НА ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ КОРЕКТНИ ВЪПРОСИ , ЗАДАДЕНИ ОТ МЕН И КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА.
ЩЕ СЪМ ВИ /ЩЕ СМЕ ВИ/ БЛАГОДАРНИ, АКО ПРОЯВИТЕ РАЗБИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И СЪОТВЕТНО НИ ОТГОВОРИТЕ КОРЕКТНО НА ВЪПРОСИТЕ.
С УВАЖЕНИЕ :КАТЯ ВЪЛЧЕВА И КАНДИДАТИ ПО ПРОЦEДУРАТА
Въпрос на: Жулиета Желязкова 10.05.2012
Здравейте ,

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"2007-2013 г., BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност ‘’– Компонент ІІ, вчера, 09.05.2012г. от служител на А3 "Сердика" бях информирана, че не мога да бъда записана за Компонент І, тъй като процедурата е прекратена.

Накратко казуса е следния.
Съкратена съм от работа със заповед N 2/02.04.2012г., считано от 01.04.2012г. по чл. 328, ал.1, т.3 от КТ. Регистрацията ми в АЗ "Сердика" е на 09.04.2012г. На 09.05.2012г се явих в Дирекция "Бюро по труда" ,"Сердика" за първия подпис в регистрационна карта N 14551/09.04.2012G. на трудовия ми посредник В. Найденова в стая N 5, където подадох и заявление за консултиране на безработни лица по проект "Подкрепа на предприемчиви българи-Компонент І , копие от диплома и удостоверения за професионална преквалификация и обучения. Приложените удостоверения и свидетелство са следните:
1. Удостоверение от 02.12.2004г. за успешно завършен курс по "Бизнес планиране", проведен в НЦПО в системата на БТТП, гр. София.
2. Удостоверение за професионално обучение N3452/22.02.2001г. по специалността "Приложни финансови специалисти-счетоводители", Търговска гимназия, гр.Стара Загора.
3. Удостоверение N 3393/21.10.1999г. за успешно завършен курс по Английски език, ИПК "Наука и техника" ООД, гр. Стара Загора.
4. Удостоверение за професионално обучение N1330-144/09.06.1998г. по компютърна грамотност, Търговска гимназия, гр. Стара Загора.
5. Свидетелство за професионална подготовка N Б083/13.01.2003г. по компютърна грамотност.

Професионален опит:
1. Касиер - 11м.- "Енергомонтаж", ТЕЦ "Марица изток" ІІ , с.Ковачево.
2. Касиер и МОЛ (Материално отговорно лице)- 12.8г. – БТК, гр.Стара Загора.
3. Технически сътрудник -1г.- "Селект компютърс" ЕООД, гр. София.
4. Консултант - продавач - 1.6г. (+ 3г. недокументирани) -"Фитими"ООД и ЕТ"Декор плюс", гр, София.
5. Технически сътрудник -1.4г.- "И-Тех-Стар-Снежина Семерджиева”, гр.София.

От споменатото до тук гарантирам за придобити необходими професионални знания и умения за управление на собствен бизнес. Идеята ми е за Иновационен Технологичен Център в населено място и околия с огромна необходимост на гражданите от пакет услуги които мога да предложа и тотална липса на такива. Започнах да работя по индивидуалния си проект преди дни и ме интересува професионалното Ви мнение.

Дами и Господа,
Имам ли право да участвам в Компонент ІІ на програма за “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност ‘’ ?


За връзка (по всяко време):
Моб.: 0887682285
E-mail: djuli69@abv.bg
Skype: djuli_69_е

Благодаря предварително за вниманието.
Поздрав с пожелание за много лични и професионални успехи!

Жулиета Желязкова
Гр. София/10.05.2012г.
Въпрос на: Rumyana Tonkova 10.05.2012
da6terq mi premina uspe6no obu4enieto po komponent1 na programata .kogaa moje da kandidatstva po komponent 2 i kakva e procedurata ot buroto na truda nqmali informaciq Trqbva li da se 4aka krainiq srok na programata ili moje da se predstavi proekta sled kato e gotov
Въпрос на: Наталия Митева 10.05.2012
BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване
стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”

Здравейте!
Как следва да бъде попълнена Декларация Д4 – Писмо за намерение, която е и част от Договора за безвъзмездната помощ, ако Кандидатът по настоящата процедура, отговарящ на Специфичните изисквания за допустимост на кандидата (т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване), планира да стартира дейността, която НЕ ПРЕДПОЛАГА наемане на допълнителен персонал? Бизнес-дейностите ще се извършват само от самонаетото лице в качеството му на едноличен управител и собственик на новорегистрирано предприятие.
В този случай самонаетото лице за него самия ли трябва да попълни тази декларация и да декларира, че ще запази „...заетостта на назначените в предприятието 1 /един/ брой лица, една година (12 месеца) след приключване на финансирането на дейностите по проекта”?

Предварително благодаря за отговора!
Страници: ‹‹ ... 293031323334