Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”
09.05.2012
 21.11.2014 г. Във връзка с коректно отчитане по схема BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II”, АЗ предоставя за улеснение на бенефициентите инструкции и попълнени примерни приложения за "Искане за междинно плащане"  и Искане за окончателно плащане" :
 
 
------------------------------------------------------
 
28.01.2014 г.  Утвърдени са изменения в Ръководството на бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”.
 
----------------------------------------------------
 
 
30.09.2013 г.  
Утвърдени са изменения в Договора (Приложение Е към Насоките за кандидатстване) и Ръководството на бенефициента по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията са във връзка с предоставяне на възможност за получаване на авансово плащане в размер до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. за увеличаване размера на авансовите плащания към бенефициентите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в случаите на предоставена държавна помощ по смисъла на чл.107 от договора за функциониране на Европейския съюз и в съответствие с чл. 78, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 11 юли 2006 г., изменен с Регламент (ЕО) № 284/ 2009 на Съвета от 7 април 2009г., и за увеличаване общия размер на авансово и междинно плащане по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд. 
Измененията са приложими за договори, сключени след влизане в сила на Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. 

Актуализирани документи:

Договор (Приложение Е към Насоките за кандидатстване) и приложенията към него
Ръководство за Бенефициента
 
----------------------------------------------------
 
11.06.2013 г.  
Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване, Приложение І Общи условия към Договора и Ръководството на бенефициента по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията се налагат във връзка с приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове, с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 – 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
 
Актуализирани документи:
 
 
----------------------------------------------------
 
07.03.2013 г.  
На вниманието на кандидатстващите по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”!
Утвърдени са изменения в Приложение Б2 "Планирани източници на финансиране", Приложение Е - Договор и приложенията към него и Ръководство за бенефициента  към Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”
С направените изменения са заличени текстовете относно приспадане на генерираните прирходи в рамките на изпълнението на проектите.
Актуализирани документи:
 
----------------------------------------------------
 
31.05.2012 г.   На вниманието на кандидатстващите по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”!
Утвърдени са изменения в Приложение Б1 "Бюджет на проекта" към Насоките за кандидатстване. Измененията са:
1. В клетка В34 на лист „Бюджет” е коригирано да се прехвърля автоматично сумата от разходите за невъзстановим ДДС от клетка F8 на лист А7;
2. В лист „Бюджет” при сумирането на общите разходи от Група А в клетка В36 е коригирана формулата за общата сума на разходите като са включени и разходите по т. 6.2. „Разходи за разрешителни, лицензии и други такси, свързани със стартирането дейността на предприятието”.
 
----------------------------------------------------
 
Краен срок за кандидатстване 31.05.2013 г.
Въпроси и отговори
Въпрос на: Антоанета Антонова 03.04.2013
Проектът ми е одобрен на 1-ва оценителна сесия и сключих договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В тази връзка имам няколко въпроса, свързани с документите, която трябва да представяме за да се признаят разходите по одобрения бюджет. Запознах се с инструкцията - Приложение 3.11 където:
1. За признаване на Разходи от група А - за самонаетия и наетия персонал се искат трудови договори
Въпрос Кагато самонаетото лице е собственик и Управител на ЕООД, регистриран като такъв в ТР не може да сключи трудов договор сам със себе си. В какъв документ трябва да е определено неговото възнаграждение и как то да се признава за разход
2. При сключване на договор за наем на офис от физическо лице, съгласно нормативната уредба за това, ако наемателя е юредическо лице, трябва да удържа дължимия данък от физическото лице и той да го внася, като издава за това на лицето сметки за изплатени суми и служебни бележки.
Въпрос - Може ли тези документи да са достатъчни за признаване на разход за наем на офис /без описаните в инструкцията фактура, разходен ордер, платежно и др./
3 Въпрос - Когато сумите за ползвано електричество не са включени в цената на наема и тя се плаща от фирмата, но фактурата е на името на лицето, предоставило офиса, тези фактури за платен ток ще се признават ли за разход
4 Съгласно ПМС 69, което отменя ПМС 55 при доставка на стоки и услуги на стойност под 20000 лв разходи се доказват само с първични платежни документи
Въпрос - Опада ли изискването, което сме посочили във формуляра за кандидатстване при възлагане на външни изпълнители да имаме поне една оферта.
Очаквам отговор в най-кратък срок.
Въпрос на: Валентина Христова 03.04.2013
Здравейте,
След преминаване на компонент I, създадох фирма, която вече работи и е лицензирана за международен автомобилен транспорт. Въпросът ми е допустимо ли е кандидатстването по Компонент II, като се вземе впредвид, че в момента транспортната дейност се изпълнява в Испания и Холандия, а регистрацията, счетоводството и осигуряването на заетите лица се извършва в България.
Въпрос на: Росанка Накова 02.04.2013
Имам въпроси във връзка с уведомителното писмо, получено от оценителната комисия и подписано от председателя ѝ г-жа Тютюнджиева. Понеже служителите на ДБТ, към което провеждах обучението си отказват да коментират моите въпроси, бих искала да знам дали е предвиден механизъм за обратна връзка или за консултация, за да могат изискуемите документи да постъпят в коректен вид и в срок.
Въпрос на: Момчил Валентинов 02.04.2013
Здравейте, интересува ме как да разтълкувам изискването на процедурата, в което мисля че има някакво противоречие:
Едновременно е разрешено да кандидадства самонаето лице с най-малко 51% от ООД, но и не е разрешено да е дружество по чл.357 от ЗЗД, който визира точно такива дружества.
Бихте ли разяснили казуса и отговорили ясно на въпроса - Може ли да кандидатства ООД в което безработния притежава поне 51%, но не е назначен като управител?
Блгадаря предварително.
Въпрос на: Милена Желева 01.04.2013
Добър ден,
не виждам нови въпроси и отговори от средата на месец февруари. Надявам се да отговорите на тези:
1. Кога ще излязат резултати за одобрени и отхвърлени проекти (не по административни причини) от Сесия ІІ, по програма за подпомагане на предприемчивите българи?
2. Бизнес плана, който съм подала за одобрение е със стартова дата 13.01.2013г. Съответно на 01.04.2013г, следвайки бизнес плана, трябва да бъде назначен работен екип. Доколкото нямам становище от вас дали проекта ми е одобрен или не, трябва ли да се придържам, към първоначално зададените от мен в бизнес плана дати или те могат да търпят корекции, в следствие забавяне на процедурата по вина на проверяващите органи?
Въпрос на: Динка Тенева 29.03.2013
Здравейте,защо в Хасковска област няма фирма за консултиране по компонент 1.От 6м.имам подадено заявление в Димитровград и сега трябва да се регистрирам в пловдивска община като жител за да си прехвърля регистрацията в бюрото и премина през компонент 1.От доста време не работя това всичко са разходи,които ме възпрепятстват да премина компонент 1.Доколкото знам все още няма такава фирма в нашата област.Има ли краен срок за програмата и ако да моля да ми кажете за да не го пропусна.И когато иска информация от нашето бюро все различни неща по програмата се казват.Ето тук прочетох че след като премине комп.2 можеш да работиш а там ми казват че не можело тъй като програмата била за безработни.Но кажете ми как се живее толкова време без работа.Някак си не се връзват нещата.Само срока на одобрение е 3м. Ами ако не бъде одобрено проектното предложение какво става нататък.От тук ми казва служителката че не може да има отказ за финансирането а може да възникнат някои допълнителни уточнения по документи или др.информация.Моля ви да ми разясните тези няколко страни по програмата които не ми са ясни.Благодаря ви предварително.Хубав ден.
Въпрос на: Росен Павлов 29.03.2013
Здравейте.
При подаване на проектното предложение съм заложил определени цени на материалите.Но след толкова чакане,естествено те вече не са актуални.Как се процедира при евентуално подписване на договор-ще бъдат ли разрешени корекции в бюджета,или не?
Въпрос на: Иван Ненков 28.03.2013
В проектно предложение по ОП"РЧР"BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ” в бюджетен раздел А съм заложил средства зя РЗ за 2/два/бр. наети лица.Възможно ли е след одобрение на проекта да предприема процедура за промяна на бюджета като наема наетите лица чрез ДБТ и така осигуря възнаграждението им,а освободените средства по проекта в размер по-малък от 15% от бюджета прхвърля съшия раздел июаст от тях в друг раздел.
С уважение:Ненков
Въпрос на: Николай Дочев 28.03.2013
Здравейте,Искам Да Ви Попитам За Едно Проектно Предложение По Програмата “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”,За Което Кандидатствах От Името На ET "Lotus - Nikolay Dochev",Проектът Е Озаглавен "Лотосов Цвят".Искам Да Знам Дали Съм Одобрен И С Кого От Вас Мога Да Осъществя Контакт За Изесняване На Процедурата По Реализацията Му
Въпрос на: Теодора Иванова 27.03.2013
Имам въпрос относно проекта "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност-Компонент II"Мога ли да кандидатствам за камион втора употреба?
Въпрос на: Мария Спасова 26.03.2013
Кога ще излязат одобрените проектни предложения от втората оценителна сесия ? И тук ли ще има същото огромно забавяне , както при първата сесия ?
Въпрос на: Neli Gateva 26.03.2013
Кога да очакваме удобрените проекти от сесия 2 ?
Благодаря!
Въпрос на: Валентин Пенчев 26.03.2013
Уважаеми господа /дами/,
Във връзка с Уведомление Ваш изх.№ 4705/0703 от 26 февруари 20013 г. за неодобряване на проектно предложение на "ГАЛАКСИ ДИЗАЙН" ЕООД- ESF-1203-04-06002, „Ателие за производство на рамки за картини, гоблени, огледала и снимки“ и на основание т. 3.5.1 от „НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти без определен срок на кандидатстване“, процедура „Насърчаване стартирането на проекти за пазвиване на самостоятелна стопанска дейност“- Компонент II, Сесия 1, писмо Ваш изх.№ 4705/0703 от 19 март 2013 г., желая да получа допълнителни разяснения относно основанията за отхвърляне на проектното ми предложение.
Надявам се , че желанието ми ще бъде удовлетворено във възможно най-кратък срок с цел подобряване качеството на проектното ми предложение и кандидатстване на следващата оценителна сесия по процедурата.

С уважеие : Валентин Пенчев
Управител на "ГАЛАКСИ ДИЗАЙН" ЕООД

Въпрос на: Sofia Petrova 24.03.2013
Във връзка с процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”! , къде може да се намери информация за Компонент І, и ако не съм участвала в Компонент І /т.к. сега разбрах за съществуването на такава програма, а съм безработна от м.Декември 2012г./, мога ли да участвам по програмата?
Въпрос на: Дария Мечкарова 20.03.2013
Здравейте ,не ми е ясно какво точно да напиша в "Описание на проектното предложение"-4.1Цели на проектното предложение. 4.2-Съответствие на проектното предложение4.3 Принос на проектното предложение. Благодаря Ви !
Въпрос на: Росица Иванова 19.03.2013
Имам подадено проектно предложение - сесия 3. На 08.03.2013г. излезнаха резултатите с отхвърлените предложения от първата оценителна сесия. Интересува ме кога ще има следващи резултати относно подадените проекти от сесия 3?
Въпрос на: Боряна Здравкова 18.03.2013
Здравейте,

Бих искала да попитам следното:
В насоките за кандидатстване пише следното: "5. В случаите на ремонт (ако е приложимо), Кандидатът предоставя следните необходими
документи, свързани с помещението.
5.1. Документ за собственост - Нотариален акт за недвижима собственост или друг документ с
еквивалентна стойност, удостоверяващ собствеността на сградата/помещението) - копие,
заверено “Вярно с оригинала”;
или
5.2. Договор за наем за период, не по-малък от 5 години, в който е посочено, че помещенията се
предоставят за целите на проекта – копие, заверено „Вярно с оригинала”.
5.3. Декларация от собственика (по образец на ДО), в която той декларира, че е запознат и
предоставя сградата или част от нея на разположение за целите на проекта и е съгласен в
помещението/ята да бъде извършван ремонт (ако е приложимо)."

Моля да коментирате случаите, в които помешенията, подлежащи на ремонт се отдават за безвъзмездно ползване, каква трябва да е формата на договореността между бенефициента по проекта и собственика на имота.

Благодаря предварително!
Въпрос на: Иван Иванов 18.03.2013
Здравейте,
Моля дайте тълкувания на следното:
"Кандидатът трябва да е предприятие, създадено след приключване предоставянето на обучение и/или консултиране по Компонент І." - Това е от Насоките!!?
"Фирмата следва, да бъде регистрирана след като сте били включени в обучение или консултиране по Компонент I." - Това е от въпроси и отговори!??
Кое от двете е вярно!?
Въпрос на: Милена Желева 18.03.2013
Добър ден,
Излезли ли са резултатите за одобрени проекти по `Компонент II`, Сесия 2?
Въпрос на: Златка Русева 16.03.2013
Като ръководител на проекта може ли да е дъщеря ми да бъде вписана
Страници: ‹‹12345678 ... ››