Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”
09.05.2012
 21.11.2014 г. Във връзка с коректно отчитане по схема BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II”, АЗ предоставя за улеснение на бенефициентите инструкции и попълнени примерни приложения за "Искане за междинно плащане"  и Искане за окончателно плащане" :
 
 
------------------------------------------------------
 
28.01.2014 г.  Утвърдени са изменения в Ръководството на бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”.
 
----------------------------------------------------
 
 
30.09.2013 г.  
Утвърдени са изменения в Договора (Приложение Е към Насоките за кандидатстване) и Ръководството на бенефициента по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията са във връзка с предоставяне на възможност за получаване на авансово плащане в размер до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. за увеличаване размера на авансовите плащания към бенефициентите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в случаите на предоставена държавна помощ по смисъла на чл.107 от договора за функциониране на Европейския съюз и в съответствие с чл. 78, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 11 юли 2006 г., изменен с Регламент (ЕО) № 284/ 2009 на Съвета от 7 април 2009г., и за увеличаване общия размер на авансово и междинно плащане по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд. 
Измененията са приложими за договори, сключени след влизане в сила на Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. 

Актуализирани документи:

Договор (Приложение Е към Насоките за кандидатстване) и приложенията към него
Ръководство за Бенефициента
 
----------------------------------------------------
 
11.06.2013 г.  
Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване, Приложение І Общи условия към Договора и Ръководството на бенефициента по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията се налагат във връзка с приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове, с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 – 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
 
Актуализирани документи:
 
 
----------------------------------------------------
 
07.03.2013 г.  
На вниманието на кандидатстващите по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”!
Утвърдени са изменения в Приложение Б2 "Планирани източници на финансиране", Приложение Е - Договор и приложенията към него и Ръководство за бенефициента  към Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”
С направените изменения са заличени текстовете относно приспадане на генерираните прирходи в рамките на изпълнението на проектите.
Актуализирани документи:
 
----------------------------------------------------
 
31.05.2012 г.   На вниманието на кандидатстващите по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”!
Утвърдени са изменения в Приложение Б1 "Бюджет на проекта" към Насоките за кандидатстване. Измененията са:
1. В клетка В34 на лист „Бюджет” е коригирано да се прехвърля автоматично сумата от разходите за невъзстановим ДДС от клетка F8 на лист А7;
2. В лист „Бюджет” при сумирането на общите разходи от Група А в клетка В36 е коригирана формулата за общата сума на разходите като са включени и разходите по т. 6.2. „Разходи за разрешителни, лицензии и други такси, свързани със стартирането дейността на предприятието”.
 
----------------------------------------------------
 
Краен срок за кандидатстване 31.05.2013 г.
Въпроси и отговори
Въпрос на: Kremena Myankova 17.04.2013
Здравейте,
мога ли да се включа в компонент2 ,без да съм била включена в компонент 1 ? От ТБ ми казаха ,че мога,но да побързам,защото крайният срок е края на
май.
Въпрос на: Мария Иванова 16.04.2013
Здравейте! Прочетох почти всичко относно настоящата програма, но никъде не прочетох какво се случва, ако след 2 години например, фирмата не потръгне и бъде закрита - трябва ли да се връщат парите, или оборудването, което е закупено с тях?
И друго - пише, че се поемат разходите за наем, ток, вода и т.н., но не разбрах за какъв период от време.
Надявам се, че ще ми отговорите, за което предварително Ви благодаря!
Въпрос на: Вера Янкова 16.04.2013
Здравейте, само искам да Ви информирам за допусната техническа грешка в списъка проектни предложения одобрени за финансиране от Сесия 2 на Компонент 2. Изписано е под №34 "ОптОмобил" ЕООД, а правилното е "ОптИмобил" ЕООД. Просто за да не се мултиплицира грешката го съобщавам. Бих искала да попитам също за времевата рамка оттук нататък: кога евентуално се очаква подписване на договорите?
Поздрави и успех!
Янкова
Въпрос на: Pavleta Hristova 16.04.2013
Има ли смисъл да откриваме фирми и да пишем проекти, след като никой още не сте финансирали? Първите са подали проекти през юни 2012.
Въпрос на: Мария Данаилова 15.04.2013
Повече от месец се опитвам да отворя Актуализираната методика за трудовите възнаграждения от тази страница - уви, без успех. Може би е добре преди да е изтекъл срокът за подаване на проектни предложения все пак да я публикувате както трябва, а не про-форма!
Въпрос на: Петър Литаров 15.04.2013
Производството на вино с изкупуване на грозде, счита ли се за забранена за финансиране дейност по програмата, съгл. т.2.2.2 от Насоки за кандидатстване и Приложение I на Договор за създаване на ЕО?
Въпрос на: Донка Геровска 15.04.2013
Ще има ли информация за неодобрените за финансиране проекти, каква е причината да не получат финансиране.
Въпрос на: СНЕЖАНКА ПЕКИНА 15.04.2013
Проектното ми предложение подадох на втора сесия към 14.09.2012 г.,успешно преминах етап административно ниво,но на 11.04.2013 год. не се открих в списъците на удобрените кандидати,мога ли да си разгледам оценката на проекта и възможно ли е да се преработи проекта и да се кандидатства отново в рамките на установения срок?Не мисля,че е коректно не удобрените кандидати да не се информират за оценката и какви са слабите страни на проекта,за да си направим правилният извод евентуално при участие по други програми!
Въпрос на: Боян Боев 15.04.2013
Здравейте, моето проектно предложение е свързано с интернет приложение за което е необходимо закупуване на дигитална карта на София и изработване на интернет магазин.
Тъй като това е основна част от разходите , а според "Насоките за кандидатстване" това са ДНА (дълготрайни нематериални активи) който могат да бъдат не повече от 60% от ДМА (дълготрайни материални активи), какво бихте ми препоръчали да направя в този случай ?
Мога ли да кандидатствам чрез СТРАТЕГИЯ и къде са описани условията за кандидатстване по този начин или трябва да се обърна към друга програма за финансиране ?
Въпрос на: Румен Стоименов 13.04.2013
Здравейте,
Кандидатствах по ОПРЧР BG051PO001-1.2.03 Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II, сесия 2 по електронен път. В сайта https://eumis.government.bg/, в статуса излиза съобщение, че проекта е допуснат за оценка. След публикуването на отхвърлените и одобрените проектни предложения, аз не фигурирам в нито един от списъците. Къде мога да видя резултата от моето предложение?
Въпрос на: Никола Начев 13.04.2013
Здравейте.

Имам следните въпроси към Договарящия орган:
1. При неотпускане на безвъзмездна финансова помощ на проектно предложение на етап "ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА" Кандидатът ще получи ли писмено известие на какво основание не е отпусната финансовата помощ? В какви срокове след публикуване на списъка с одобрените проектни предложения за съответната сесия се изпращат тези известия?
2. Проектно предложение, което не е получило финансиране на етап "ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА" може ли да бъде поправено и да бъде пуснато на следваща сесия за кандидатстване?

Поздрави!
Никола Начев
Въпрос на: Ralitsa Georgieva 12.04.2013
Здравейте, искам да попитам все още възможно ли е да се включа в обучение по Компонент 1.
Благодаря предварително!
Въпрос на: НИНА ГРУЕВА 12.04.2013
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ ОНЛАЙН НА САЙТА НА АГЕНЦИЯТА ПО ПРОГРАМАТА ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС ,НАЙ НАПРЕД ДА ПОПЪЛНЯ И ПОДАМ ОНЛАЙН ДОКУМЕНТИ ПО КОМПОНЕНТ 1 И СЛЕД ТОВА ПО КОМПОНЕНТ 2.
МОЛЯ ,ЗА ОТГОВОР.
Въпрос на: Юлиана Василева 10.04.2013
Здравйте,
бих искала да попитам кага ще има резултати на проектините предложения подадени на 2-ра оценителна комисия (финансова и техническа оценка).Според календарния Ви график Втората оценителна комисия се сформира не по късно от 28.10.2012 г. Съгласно чл. 24, ал. 2 на ПМС 121/31.05.2007 г. оценката на проектните предложения се извършва в срок до 3 месеца от момента на издаването на заповедта за оценителна комисия (съгласно чл. 18, ал. 1 на ПМС 121/2007 г. заповедта се издава до 10 работни дни след изтичане на крайния срок за подаване на проектните предложения.
При неспазване на посочените от самите вас срокове не подлежители на САНКЦИЯ от Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на програмата.
Според ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
НА ЕС В БЪЛГАРИЯ, Агенция по заетостта е бенефициент по програмата
" Подкрепа за предприемчивите българи" - началото на проекта е на 20.08.2009 и са усвоени 20 000 000. Края на програмата е 20.08.2013г. При сегашните темпове на работа мислите ли, че ще успеете да финансирате достатъчно проекти и ако не какво ще стане с остатъка от парите( с които явно в момента оперирате)?
ЗАЩО една единственна фирма консултира всички учасници в програмата(фирма СИВАНИ за София ) което допълнитело забавя нас, предприемчивите българи?
И накрая да попитам кък коя Европейска институция да се обърна при нежелание за бърз отговор от ваша страна?
Благодаря!
Въпрос на: Илина Горанова 09.04.2013
Подала съм проектно предложение и чакам решение от оценителна сесия.
Доколко виждам проектните предложения се разглеждат с доста голямо забавяне.
Имам следния въпрос: мога ли да участвам в другата фирма като съдружник по време на оценителния процес на проекта? И ако проектното ми предложение бъде одобрено, след одобрението му?
Предварително Ви благодаря за отговора!
Въпрос на: Момчил Валентинов 08.04.2013
Здравейте,

Бихте ли отговорили на следните няколко въпроса:

1.Има ли условие, безработното лице, което кандидатства по програмата да е назначено като управител или служител на дружеството или е допустимо само да притежава ЕООДто или дялове от ООДто и примерно да е ръководител на проекта?

2. Допустимо ли е безработното лице, което кандидатства по програмата, да напусне дружеството (като собственик илил служител) след приключване на проекта, но преди изтичане на 1 г. след това (като приемаме, че назначените служители по проекта продължават да работят)?

3. Какви биха били мерките на ОПРЧС към безработното лице, което кандидатства по програмата, ако предположим хипотетично, че бизнеса който стартира няма успех и дружеството обяви фалит в периода на изпълнение на проекта или в периода на 1г. след това?

Благодаря предварително.

С уважение,
М.Валентинов
Въпрос на: Рашко Рашков 07.04.2013
!!! Линка към пакета документи за кандидатстване от страницата ви по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”(изображенията с икони).отварят некоректен екселски файл "Б1_Бюджет на проекта" - В34 на лист „Бюджет” не прехвърля автоматично сумата от разходите за невъзстановим ДДС от клетка F8 на лист А7 !!!
Въпрос на: Иванка Петканска 05.04.2013
Предвидила съм оборудване с маси и столове (20 броя), които смятям да закупа от мебелен магазин без възлагане на външен изпълнител. Също касов апарат и климатик. Може ли да ги закупя без да възлагам на външен изпълнител?
Въпрос на: Илияна Динчева 04.04.2013
Мога ли като собственик на ЕООД за целите на проекта, да се самонаема на трудов договор като касиер а не като управител, да се осигурявам като касиер, и евентуално договорът да бъде на 4 часа.
Въпрос на: Станимир Стайков 03.04.2013
Здравейте уважаемa/ми Г-жо/Г-не,

1.В системата въпроси и отговори на въпрос за минимален брой наети физически лица срещам Ваши отговори, че "Минималният брой лица, наети в новосъздаденото предприятие е едно – самонаетото лице". Въпросът ми е какви разходи за заплати, други доходи и осигуровки се залагат в раздел А от Бюджета на проекта при: ЕТ, ЕООД, свободна професия като се има в предвид, че може само едно лице да работи в новосъздаденото предприятие- самонаетото лице?
2. В отговори, свързани със самоосигуряване на собственик на ЕООД отговаряте " Следва да имате предвид, че Вие като самонаето лице сключвате договор за управление с юридическото лице. От това следва, че вие се осигурявате като самонаето лице – управител, съгласно размера на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии, за съответната година". От кой закон и член правите това заключение?
3. Задължително ли изисквате трудов договор за доказване на разходите по раздел А от Бюджета на проекта?

С Уважение Станимир Стайков
Страници: ‹‹1234567 ... ››