Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”
09.05.2012
 21.11.2014 г. Във връзка с коректно отчитане по схема BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II”, АЗ предоставя за улеснение на бенефициентите инструкции и попълнени примерни приложения за "Искане за междинно плащане"  и Искане за окончателно плащане" :
 
 
------------------------------------------------------
 
28.01.2014 г.  Утвърдени са изменения в Ръководството на бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”.
 
----------------------------------------------------
 
 
30.09.2013 г.  
Утвърдени са изменения в Договора (Приложение Е към Насоките за кандидатстване) и Ръководството на бенефициента по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията са във връзка с предоставяне на възможност за получаване на авансово плащане в размер до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. за увеличаване размера на авансовите плащания към бенефициентите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в случаите на предоставена държавна помощ по смисъла на чл.107 от договора за функциониране на Европейския съюз и в съответствие с чл. 78, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 11 юли 2006 г., изменен с Регламент (ЕО) № 284/ 2009 на Съвета от 7 април 2009г., и за увеличаване общия размер на авансово и междинно плащане по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд. 
Измененията са приложими за договори, сключени след влизане в сила на Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. 

Актуализирани документи:

Договор (Приложение Е към Насоките за кандидатстване) и приложенията към него
Ръководство за Бенефициента
 
----------------------------------------------------
 
11.06.2013 г.  
Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване, Приложение І Общи условия към Договора и Ръководството на бенефициента по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията се налагат във връзка с приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове, с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 – 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
 
Актуализирани документи:
 
 
----------------------------------------------------
 
07.03.2013 г.  
На вниманието на кандидатстващите по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”!
Утвърдени са изменения в Приложение Б2 "Планирани източници на финансиране", Приложение Е - Договор и приложенията към него и Ръководство за бенефициента  към Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”
С направените изменения са заличени текстовете относно приспадане на генерираните прирходи в рамките на изпълнението на проектите.
Актуализирани документи:
 
----------------------------------------------------
 
31.05.2012 г.   На вниманието на кандидатстващите по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”!
Утвърдени са изменения в Приложение Б1 "Бюджет на проекта" към Насоките за кандидатстване. Измененията са:
1. В клетка В34 на лист „Бюджет” е коригирано да се прехвърля автоматично сумата от разходите за невъзстановим ДДС от клетка F8 на лист А7;
2. В лист „Бюджет” при сумирането на общите разходи от Група А в клетка В36 е коригирана формулата за общата сума на разходите като са включени и разходите по т. 6.2. „Разходи за разрешителни, лицензии и други такси, свързани със стартирането дейността на предприятието”.
 
----------------------------------------------------
 
Краен срок за кандидатстване 31.05.2013 г.
Въпроси и отговори
Въпрос на: Вяра Вълкова 10.05.2013
Моля да ми отговорите защо в приложението за финансова идентификация към Ел. договор за " Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II " като се напише цифра изчезва и няма как да се попълни ?
Въпрос на: Иван Иванов 09.05.2013
Здравейте,подал съм проектно предложение и имам няколко въпроса.
Понеже икономическата ситуация в страната е не много благоприятна. Свидетели сме на фалита на хиляди фирми с опит в бизнеса с години, някои от тях с десетки години опит. Разбира се аз вярвам,че моя бизнес план е много добър. Но като трезво мислещ човек, знам че има два варианта- или бизнеса ще потръгне или няма да потръгне. От там и произлизат въпросите ми :
Казус: Изпълнявам проекта за заложените 3 месеца.Всичко върви - харчат се готови пари 20 000 лв. кредит. След финализирането на проекта за 3-те месеца, примерно се оказва, че бизнесът не може да се самоиздържа и е по-добре да се прекрати. Да речем 1 месец след приключването на проекта.
1 въпрос: Това прекратяване на бизнеса да речем един месец след финализирането на проекта би ли повлияло на изплащането на безвъзмездната финансова помощ за осъществяването на проекта ?
2 въпрос: За наетите лица в бизнеса има договореност за поддържане на заетостта им в бизнеса за период от 12 месеца след приключване на проекта. При положение, че бизнеса е прекратен като неефективен- наетите работници биват освободени. Търпят ли се санкции в такъв случай ?
3 въпрос: В какъв срок след финализирането на проекта се изплаща финансовата помощ ? Примерно при 20% авансово и 80% в края на проекта. Има ли закъснения от договорения срок в изплащането на финансовата помощ ? Ако има какви са ?

Благодаря Ви !
Въпрос на: Г. Цветкова 08.05.2013
Здравейте!
Моля за отговор на следните въпроси:
1/Мога ли да кандидатствам с проектно предложение по BG051PO001-1.2.03 “НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – КОМПОНЕНТ ІІ” за извършване на финансова услуга - касово плащане на телефони р-ди, вода, ел.енергия, извършване на застраховки и др?
2/ Ако е да, разходите, които са задължителни условия по сключване на франчайзинг договора/като еднократна такса, месечни такси/ допустими ли са като такива, и в коя група да бъдат отнесени?
Благодаря!
Въпрос на: Поля Вълкова 08.05.2013
От 11.03.2013 се прилага 69 ПМС при избор на изпълнители. На сайта сте публикували и образците за 69 ПМС. Обаче, нито в Насоките за кандидатстване, нито във формуляра за проекти с краен срок 31.05.2013 не е е отразена тази промяна и продължава да стои таблицата за планиране на тръжни процедури по 55 ПМС. Кандидатите с проект по схема BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” - Компонент II" до 31.05.2013 трябва да използват тези версии на документите, или ще има актуализирана версия? Кое ни гарантира,че проектите сега планиращи доставки и СМР по55 ПМС няма да бъдат отхвърлени поради влязлото вече от 2 месеца 69 ПМС?
Въпрос на: София Николова 08.05.2013
Здравейте!

Бих искала да запитам следното: в случай на неодобрение на проекта ми за финансиране поради отпадане на етап "Техническа и финансова оценка" и желание от моя страна да кандидатствам отново на следващата оценителна комисия, има ли нещо специално, което трябва да направя, при положение, че подавам ПП отново? Или процедурата си остава стандартната - без изменения, по която кандидатствах първия път? За информация ще добавя само, че това осъществих през онлайн системата за подаване на ПП, ако е от някакво значение.

Благодаря Ви за времето!

Поздрави,
С. Николова
Въпрос на: Мариета Рекалова 07.05.2013
Здравейте, на 25.04.2013г. получих уведомление от главния директор на ГД "ЕФМП" и ръководител на договарящия орган Иван Кръстев, че подаденото от мен проектно предложение след извършена оценка отпада на етап "Техническа и финансова оценка".
След обстоен преглед на проекта от мен посочените за оценките мотиви на комисията според мен не са основателни.
На 29.04.2013г. потърсих помощ от дирекция "Бюро по труда" - там не получих никаква информация за това към кого да се обърна с молба за допълнителни разяснения относно основанията за отхвърляне на проектното предложение.
В насоките за кандидатстване пише: "В срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението неуспелите кандидати могат да поискат допълнителни разяснения относно основанията за отхвърляне на проектните им предложения."
И така, моля Ви да ми кажете към кого да се обърна?
Времето минава и скоро 10 дневния срок ще изтече.
Благодаря Ви предварително.
С пожелания за успешна и честна работа
Мариета Рекалова
Въпрос на: Поля Вълкова 02.05.2013
От 11.03.2013 се прилага 69 ПМС при избор на изпълнители. На сайта сте публикували и образците за 69 ПМС. Обаче, нито в Насоките за кандидатстване, нито във формуляра за проекти с краен срок 31.05.2013 не е е отразена тази промяна и продължава да стои таблицата за планиране на тръжни процедури по 55 ПМС. Кандидатите с проект по схема BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” - Компонент II" до 31.05.2013 трябва да използват тези версии на документите, или ще има актуализирана версия? Кое ни гарантира,че проектите сега планиращи доставки и СМР по55 ПМС няма да бъдат отхвърлени поради влязлото вече от 2 месеца 69 ПМС?
Въпрос на: Sstanimir Nikolov 29.04.2013
От пакет документи за кандидатстване има един ексел-ски файл "Бюджет на проекта" който не може да се попълва защото е защитен (заключен) Как се отключва файла за да мога да го попълня ? Парола ?
Въпрос на: Димитър Стоянов 29.04.2013
Ако съм преминал обучение по Компонент I и към настоящия момент съм студент, това би ли било проблем за одобрението на проектното предложение?
Благодаря!
Въпрос на: Станислава Йорданова 29.04.2013
Здравейте! Искам да попитам при подаване на документите за кандидатстване в колко екземпляра се предоставят и къде се поставя печата на фирмата (необходим ли е на всичките страници)?
Въпрос на: Соня Константинова 26.04.2013
Здравейте,
Искам да кандидатствам по програма “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”. Задължително ли трибва да премина Компонент I, за да кандидатствам за Компомент II?
Благодаря Ви!

Въпрос на: Калина Николова 25.04.2013
Здравейте! Преминах консултации по компонент 1, сега подготвям документите за компонент 2. Въпросът ми е задължително ли трябва да имам предварително сключен договор за наем? Какво да правя евентуално с този договор, ако не бъда одобрена за финансиране? А дори и да бъда одобрена, едва ли някой ще се съгласи помещението му да е ангажирано, а да не му се плаща наем за това, докато излязат резултатите от програмата?
Надявам се, че ще ми отговорите, за което предварително Ви благодаря!
Поздрави, Калина Николова.
Въпрос на: Роси Кирилова 23.04.2013
Здравейте, бих искала да попитам каква е процедурата след като сме одобрени по “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, Сесия 1 след публикуваните в интернет списъци на одорени проекти за финансиране! Ние ли трябва да се свържем с някой или нас ще ни потърсят? Благодаря.
Въпрос на: Светослав Димитров 23.04.2013
Здравейте. Интересувам се при наемане на помещение за извършване на дейността допустимо ли е да му бъде направена изолация от стенни панели? Благодаря Ви предварително за информацията?
Въпрос на: Elka Filkova 23.04.2013
Здравейте, може ли докато чакаме резултатите от проекта фирмата, с която кандидастваме да има дейност?
Въпрос на: Валери Методиев 23.04.2013
Въпросът ми е свързан с реалното изпълнение на проект по схемата, който касае всички фирми с юридически статус "едноличен търговец". Съгласно изменения направени от оценителната комисия преди подписване на договор и залегнали вече условия в договора едноличният търговец би следвало да се осигурява по минимални осигурителни прагове съгласно първа квалификационна група и договор за управление и контрол. Това е напълно невъзможно юридически и счетоводно при едноличния търговец. Едноличният търговец съгласно данъчно-осигурителното законодателство се осигурява като самоосигуряващо се лице. Моля, за официално становище на Агенцията по заетостта как ще се постъпва занапред и как заложените пари по ДУК биха могли да се усвоят, тъй като това все пак е задължителен разход съгласно Насоките и не можем да ги прехвърлим в друго перо, а не можем и да ги усвоим тъй като това противоречи на осигурителната система в България.
Въпрос на: Харалан Йовчев 22.04.2013
Здравейте, завърших консултациите по Компонент 1, сега подготвям регистрацията на своето ЕООД и документите за кандидатстване по Компонент 2 за последната VI сесия, и бих искал да Ви попитам:
1. Имам ли право да включа своя консултант по Kомпонент 1 в екипа по организация и управление на проекта като координатор с определен брой часове заплатени по определените часови ставки в методологията /приложение М/?
2. Имам възможност за първоначално закупуване на материали и консумативи- те за периода на проекта ли трябва да бъдат изразходени или могат да се ползват и в по- дългосрочен план?
Благодаря Ви предварително.
С уважение,
Харалан Йовчев
Въпрос на: Димчо Димов 18.04.2013
Подал съм проектно предложение в "Бюро по труда" гр.Ямбол на 14.09.2012 г. в 15,30 часа с идентификачионен номер № ESF-1203-02-10005.
Публикуваният на 15.02.2013 г. списък на етап за "Административно съответствие и допустимост фирма ЕТ"Апис-Димчо Димов" гр.Ямбол не беше включена.
Публикуваният на 12.04.2013 г. списък с допустнатите за финансиране проектни предложения фирма ЕТ"Апис-Димчо Димов" гр.Ямбол също отсъства.
Настоявам да получа мотивиран отговор защо тази фирма не е одобрена за финансиране?
С уважение : Димчо Димов
Въпрос на: Станимира Желязкова 17.04.2013

Кандидатствам по програма Развитие на самостоятелна стопанска дейност Ком-
понент 2.Въпроса ме е при одобрение и започване на дейността колко време след това съм задължена да работя.Има ли срок през който ще бъда наблюдавана?
Въпрос на: Николина Младенова 17.04.2013
Здравейте,
Одобрена съм за финансиране на проектно предложение в рамките на Сесия 2 от програмата за "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ". След колко време ще се подписват договорите?
Страници: 123456 ... ››