Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”
17.01.2012
 
19.09.2012 г. Утвърдени са изменения и допълнения към образеца на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Записа на заповед и Ръкводстовото за Бенефициента за изпълнение на проекти и приложенията към него по процедура BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”.
Актуализирани документи по роцедура BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”:
 
 
26.03.2012 г. Утвърдени са изменения във Формуляра за електронно кандидатстване в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”. Всички останали документи в Насоките за кандидатстване остават непроменени.
26.03.2012 г. Утвърдени са изменения във Формуляра за електронно кандидатстване в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”. Всички останали документи в Насоките за кандидатстване остават непроменени.

Всички кандидати, които желаят да кандидатстват електронно следва да използват: Актуализиран Формуляр за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”.
 
 
Краен срок за кандидатстване 30.04.2012 г.
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Raila Dimitrova 08.02.2012
Здравейте! Кога ще започне подаването на заявления за желаещите граждани да се обучават по Процедура BG051PO001-1.1.09 “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”? До колко време евентуално при одобрение би могъл да се започне курса?
Благодаря предварително!
Въпрос на: Соня Стефанова 07.02.2012
Здравейте,

Бих искала да попитам възможно ли е участието в настоящата процедура на бюджетна организация (самостоятелно или като партньор/изпълнител), получила лицензия да провежда курсове за професионално обучение за придобиване на квалификация по професия или част от такава чрез Център за професионално обучение?

Благодаря предварително!

С.Стефанова
Въпрос на: Иван Табаков 07.02.2012
Управител съм на клон на ЦПО, който има регистрация в съответния окръжен съд като клон, БУЛСТАТ, собствени банкови сметки. Може ли клонът който ръководя да участва като КАНДИДАТ по тази схема ?
Въпрос на: Ц. Василева 07.02.2012
В Приложение Д8 се декларира, че същата целева група не участва в аналогичен проект или, че организацията никога не е изпълнявала подобен проект?

Въпрос на: Todorka Aleksandrova 03.02.2012
Здравейте! Интересува ме, ако по време на стажуването лицето е наето на длъжност, за която минималния осигурителен доход е 350 лв., каква част от осигурителните вноски на работодателя ще бъдат признати като допустим разход - върху минималната работна заплата (270 лв.) или върху минималния осигурителен доход?
Предварително Ви благодаря.
Въпрос на: Александър Тодоров 31.01.2012
Здравейте,
в поканата е записано:

ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ:
1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната
квалификация съгласно Списъка на професиите до *не по-висока* от трета степен на
професионална квалификация;


Моля, да уточните кои професии са това. Тези със Степен на професионална
квалификация 1, 2 и 3 или тези със степени 3 и 4.


Благодаря.
Въпрос на: Александра Илиева 31.01.2012
Здравейте,

Ние сме фирма със силно развита система за обучение на нови служители. Работим в сравнително нова за страната сфера. И бихме искали да поставим началото на обученията в областта.
1 Като фирма регистрирана по ДДС в град София можем ли да кандидатства ме по BG051PO001-1.1.09 “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”. ?
Искаме да обучим млади хора между 18-29 и да ги разпределим между нас и наши партньори на стаж.
2 Трябва ли ни някакъв сертификат? И ако "ДА" къде можем да се сертифицираме?
3 Във Формуляра за кандидатстване има точка "Опит по програми и проекти". Само за Европейски проекти ли става въпрос? Ако нямаме опит в областта, какво можем да представим?

С уважение,
Александра Илиева
Въпрос на: Гергана Манолова 31.01.2012
Здравейте,
Възможно ли е по тази процедура кандидатът да бъде едновременно обучаваща организация и работодател, ако има съответните законови лицензи и сертификати и ако това е обосновано по съответния начин в проектното предложение? Все пак това може да се наложи за целите на предприятието, ако например то извършва научна или методологическа дейност.
Благодаря за вниманието.
Въпрос на: Милена Трайчева 28.01.2012
Здравейте,
съществува ли място на сайта Ви /форум, обяви или др./, на което работодатели да могат да предлагат възможности за стаж в контекста на бъдещо коопериране при кандидатстване по тази програма. Разбира се, МЯСТОТО може да не е само на сайта ВИ, а и във Вашите териотриални подразделения.
Въпрос на: Eva Kremenov 27.01.2012
1.Възможно ли е професионална Асоциация - сдружение с нестопанска цел да бъде кандидат/водеща организация по схемата?
2.От къде може да бъде видан списъка с допустимите професии, по които могат да се обучават лица?
3.Тъй като професията е рядка и само определени дружества могат да поемат по 1 или максимум 2 обучени лица, следва ли всички успешно преминали обучението да преминат и на стаж от 3 месеца? В този случай много на брой работодатели ли следва да бъдат партньори по проекта?
Въпрос на: Маринка Николаева 26.01.2012
Здравейте, искам да попитам аз в момента уча магистратура дистанционно мога ли да участвам в проекта като лице, което си търси работа или трябва да търся фирма, която да ме избере да участвам в проекта?


Благодаря!
Въпрос на: Даниел Демиров 26.01.2012
Здравейте,
Аз съм завършил ИУ - Варна специалност Икономика на строителството, безработен съм но съм регистриран като земеделски производител и се осигурявам като такъв.
Въпросът ми е дали мога да се регистрирам като безработен и да кандидатствам по мярка “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” и да ми бъде намерен осигурен стаж и обучение по специалността в която съм се дипломирал ?
Въпрос на: Lalka Boteva 21.01.2012
Здравейте,

Може ли да ми съобщите в каква форма могат да участват образователните институции за осигуряване на стаж при работотадел до 3 месеца за студенти?

С какво финансиране и за какъв е видът на обучителните курсове?

Предварително Ви благодаря.

С уважение,
Лалка Ботева
звено "Връзки с обществеността"
Технически университет - София, филиал Пловдив
тел. 032/659 541
Въпрос на: ИВАН ТАНЕВ 20.01.2012
От Бюрото по труда ми дадоха Уведомление, с което да се обърна към фирма доставчик на обучение. Къде е публикуван този списък? Има ли интернет адрес, линк на които е публикуван този списак? На старницата на Агенциа по заетоста не успах да го откриа.
Благидариа за вниманието.
Танев
Въпрос на: Александър Сапаревски 19.01.2012
Здравейте,
Бих искал да Ви попитам дали ще организирате информационни дни за настоящата покана за проектни предложения ?
В очакване на Вашия отговор!
Поздрави,
Александър Сапаревски
Въпрос на: Иванка Гъркова 19.01.2012
Здравейте!Имам следните въпроси поBG051PO001-1.1.09 “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”:
1. ние сме кооперация Районен кооперативен съюз/РКС/,регистрирана по Закона за кооперациите и имаща ЦПО,лицензиран от НАПОО.Носител на лиценза е Районният кооперативен съюз. Може ли тази кооперация РКС да бъде кандидат/Водеща организация/?
2.Ако "ДА",то би ли могло тя да наеме за стажуване част от обучените лица?
3. Работодателите имат ли възможност да осигурят стажуване за по-малко от 8 ч. на ден/съобразно своите потребности/ или е задължително изискването за 8-часов работен ден?
Въпрос на: Силвия Недкова 18.01.2012
Максимален размер на предоставяната безвъзмездна помощ e 200 000 лева за един проект. В тази максимална сума какво се включва: обучението, стипендиите на безработните лица, възнагражденията и осигуровките на стажуващите лица и административните разходи или само възнагражденията и осигуровките за стажуване на обучените лица?
Страници: ‹‹123