Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”
17.01.2012
 
19.09.2012 г. Утвърдени са изменения и допълнения към образеца на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Записа на заповед и Ръкводстовото за Бенефициента за изпълнение на проекти и приложенията към него по процедура BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”.
Актуализирани документи по роцедура BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”:
 
 
26.03.2012 г. Утвърдени са изменения във Формуляра за електронно кандидатстване в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”. Всички останали документи в Насоките за кандидатстване остават непроменени.
26.03.2012 г. Утвърдени са изменения във Формуляра за електронно кандидатстване в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”. Всички останали документи в Насоките за кандидатстване остават непроменени.

Всички кандидати, които желаят да кандидатстват електронно следва да използват: Актуализиран Формуляр за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”.
 
 
Краен срок за кандидатстване 30.04.2012 г.
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Цветелина Ангелова 05.03.2012
Здравейте,
тъй като скоро ми изтича едномесечното предизвестие за напускане на работа и ще се регистрирам в ДБТ Пазарджик, като безработна, бих желала да ви попитам до кога е срока за подаване на необх. документи за участие по тази процедура.
Въпрос на: Y Yankov 04.03.2012
1. Общините могат ли да участват като кандидат/партньор, в качеството си на работодатели (за професии с код 622) ?
2. Допустим разход разход ли е възнаграждението на наставници?
3. След приключване на стажуването, възниква ли задължение за работодателите да назначат стажувалите или определен % от тях?
Въпрос на: Мариана Ганчева 02.03.2012
Добър ден,
бих искала да попитам следното:
1. Има ли изисквания за фирмата която ще участва(например кога е регистрирана, оборот) или може ново регистрирана фирма?
2. След като преминат обучението си и 3 месечния стаж има ли изискване какъв срок хората трябва да останат за работят във фирмата?

Благодаря.
В очакване на Вашият отговор.

С уважение,
Мариана Ганчева
Въпрос на: Dora Angelova 02.03.2012
Здравейте, въпросите ми са следните:
1.Може ли в целевата група да се включват работници, които са били на работа във фирмата но впоследствие са съкратени, и ако може има ли минимален срок в който те трябва да са били регистрирани в Бюрото по труда?
2.Ако проектът на кандидатът е одобрен за финансиране през майската сесия на оценителната комисия, то кога приблизително може да се очаква стартиране на проекта?
Благодаря ви предварително!
Въпрос на: Нина Димитрова 01.03.2012
Здравейте,
още няколко въпроса възникнаха при попълването на документацията:
1. В бюджета е необходимо да пососочим разхода за обучение. Тъй като ще ползваме външна организация, в заложените суми, напр. 600 лева за 1 обучаем, включено ли е ДДС и ако не е начислява ли се ДДС на тези услуги?
2. В бланка Б1, страница "Бюждет кандидат" има две полета 1.3. и 1.4. които като че ли изискват една и съща информация. Достатъчно ли е да се попълни само 1.4.?
Поздрави!
Въпрос на: Румен Колев 01.03.2012
Здравейте,
Имам следните въпроси
1. Допустимо ли е целевата група, които ще се обучават да са регистрирани като безработни в различни ДБТ например някои в Карнобат други в Айтос и основната част да са от Бургас. Дпустимо ли е обучението да се извърши в Бургас и има ли значение дали обучаемите се извозват свеки ден или може за периода на обучението те да бъдат настанени за нощувка в Бургас.
Въпрос на: Нина Димитрова 28.02.2012
Здравейте,
въпросът ми е за залагането на минимално възнаграждение за периода на стажа:

1. Минималното за страната възнаграждение ли се има предвид или минимума по отделни професии;
2. Ако става въпрос за миниманото за страната възнаграждение в какъв размер се залага? Както е сега - 270 лв. или както ще бъде през април 2012 - 290 лв.?

Поздрави,
Въпрос на: Adc Adc 25.02.2012
Здравейте,

в насоките за кандидатстване е посочено, че размера на финансиране е 100% и не се изисква собствено участие (съфинансиране) от страна на кандидата. Но във формуляра за кандидатстване са вметнати следните графи
Собствен принос на кандидата и партньорите
........................ЛЕВА
% на собствен принос
..........................%

Какво означава това ? Че е грешка във формуляра или от нас се очаква в някакъв процент да финансираме проекта ?
Въпрос на: Юлия Матеева 24.02.2012
Моля да ми отговорите какви са задълженията ,които ще имам при успешно проведено обучение за Сътрудник по бизнес -услуги.Означава ли включването ми в обучението - след това ЗАДЪЛЖИТЕЛНО учредяване на фирма и кандидатстване за безвъзмездната помощ .Ако не притежавам нужните средства да изпълня това очакване, какви неустойки може да дължа@ Знаейки тези подробности мога да преценя да кандидатствам ли за включване в целевата група за обучение.При разговори с други кандидати в Пловдив , Бургас и Пазарджик научавам противоречиви тълкувания на целите на програмата и на обяснението ,че се цели насърчаване на ясни стопански идеи.Това какви практически стъпки визира в хода на работата ?
Въпрос на: Elitza Krumova 24.02.2012
Здравейте,
Имам няколко въпроса относно Процедура за подбор на проекти BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”. 1. В насоките за кандидатстване една от целевите групи е посочена като: неактивни лица (включват се след регистрация в ДБТ). Въпросът ми е какви са тези лица? Нали проектните дейности са насочени към безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. (стр.17 от насоките за кандидатстване).
2. В насоките за кандидатстване Очаквани резултати (стр.18 от насоките за кандидатстване) са посочени 18 800 лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация. Предполагам, че това е за цялата схема, а не за едно проектно предложение. Ако е така каква трябва да е бройката за едно проектно предложение. Може ли например да обучим 20 човека или 120. 3. При подаване на проектното предложение в ДБТ в областните градове по планирано място на изпълнение на проекта (стр.27 от насоките за кандидатстване), какво се има предвид: мястото където ще се извършва обучението, или мястото където ще се провежда стажа , или мястото от което ще се управлява проекта. За София град има няколко ДБТ в различни райони. В коя по точно трябва да подам проектното предложение. Кое е областно за София-град? Надявам се да получа компетентен отговор. Благодаря предварително Приятен ден!
Въпрос на: Евелина Великова 22.02.2012
Здравейте,
запитването е във връзка с осигурителните плащания от работодател. В насоките за кандидатстване е уточнено, че стипендиите в размер на минималната работна заплата, както и съпътстващите ги осигурителни плащания от работодател се поемат от програмата и са допустими разходи. Въпросът е кой поема осигурителните плащания, дължими от работодател, за разликата между минималната работна заплата и минималния осигурителен доход за професията, по която ще стажуват обучаемите. Възможно ли е тази разлика в осигуровките да бъде включена в бюджета и съответно да бъде финансирана от програмата, т.е. ще бъде ли такъв разход допустим и признат.
Благодаря предварително за отговора.
Въпрос на: Весела Рахова 21.02.2012
Здравейте!Наскоро завърших висшето си образование степен "бакалавър", а в момента карам магистърски курс.Не работя,но не съм регистрирана и като безработна.След като се регистрирам като безработна какво трябва да направя за да участвам в програмата.Благодаря!
Въпрос на: Андрей Атанасов 21.02.2012
Здравейте,

Въпросът ми е как да открия Списъка на професиите за професионално образование и обучение и степените на квалификация чрез обучението по тази мярка?

Предварително благодаря,
Андрей Атанасов
Въпрос на: Калина Карагьозова 15.02.2012
Моля да ми разясните няколко позиции от файла за бюджета:
- Мисля, че има грешка във файла за бюджета - не изчислява вярно, ако се провежда обучение по ПК . Сега във формулата взема само, ако е по част от професията. Файлът е свален на 20.01.2012 от сайта на АЗ.
- В указанията към файла се говори за ключови компетентности- по тази схема няма такива обучения.
Въпрос на: Елица Крумова 14.02.2012
Какъв е максималния и минимални брой на хората, които следва да се обучат от едно проектно предложение. Какво значи неактивни лица (включват се след регистрация в ДБТ). Нали дейностите да насочени към безработни лица, регистриране на трудовата борса?
Въпрос на: Петър Стоилов 12.02.2012
Съгласно публикуван на 06.01.2012 г. Списък на одобрените кандидати по процедура BG051PO001-1.1.07 - „Вземи живота си в свои ръце" нашата организация е измежду одобрените.
По настоящата схема са предвидени дейности подобни на допустимите по процедура BG051PO001-1.1.07 - „Вземи живота си в свои ръце".
Може ли нашата организация да кандидатства и по процедура BG051PO001-1.1.09 “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” при положение че целевата група е друга и е спазено условието за минималните помощи.
Благодаря предварително
Въпрос на: Мариана Ковачева 10.02.2012
Здравейте,
имам въпроси относно схема“КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА”Бюджетна линия: BG051PO001-1.1.09

1. Може ли в едно проектопредложение да бъдат включени за обучения безработни лица от три общини /Радомир, Дрен, Ковачевци/ в рамките на една ДБТ – Област Перник.
2. Относно стаж на успешно завършилите обучавани лица: Може ли стажът да бъде проведен в Държавно предприятие в общината – Детска градина, Дирекция „Социално подпомагане”, Дом за деца лишени от родителски грижи. Споменатите организации и предприятия не са партньори по проекта.

Мариана Ковачева
merykovacheva@abv.bg
Въпрос на: Станисвал Иванов 09.02.2012
Здравейте,

Аз бях регистриран в бюрото по труда, но понеже уча магистратура в друг град и пропуснах подпис и сега имам наказание до края на май месец. Крайния срок за кандидатстване е 30.04.2012 г. това значи ли няма да мога да се включа в стажовете.
Въпрос на: Искра Младенова 09.02.2012
Въпроси по схема BG051PO001-1.1.09 „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”.

1. Може ли партньори по проекта да бъдат общински форми (общински предприятия)?
2. Може ли практиката по време на обучението на бенефициентите да се проведе в същата фирма, в която ще се провежда тримесечния стаж?
3. Допустими ли са транспортни разходи за бенефициентите по време на тримесечния стаж?
4. Ако по време на производствената практика се произведат стоки, допустимо ли е те да бъдат дарени?

Въпрос на: Ц. Василева 08.02.2012
Моля да разясните какво се има впредвид при следния цитат от Насоките "отчитане на реални приходи, реализирани по време на изпълнението на проекта"
Страници: ‹‹123››