Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”
17.01.2012
 
19.09.2012 г. Утвърдени са изменения и допълнения към образеца на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Записа на заповед и Ръкводстовото за Бенефициента за изпълнение на проекти и приложенията към него по процедура BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”.
Актуализирани документи по роцедура BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”:
 
 
26.03.2012 г. Утвърдени са изменения във Формуляра за електронно кандидатстване в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”. Всички останали документи в Насоките за кандидатстване остават непроменени.
26.03.2012 г. Утвърдени са изменения във Формуляра за електронно кандидатстване в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”. Всички останали документи в Насоките за кандидатстване остават непроменени.

Всички кандидати, които желаят да кандидатстват електронно следва да използват: Актуализиран Формуляр за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”.
 
 
Краен срок за кандидатстване 30.04.2012 г.
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Полина Томова 23.04.2012
Здравейте! Имам следния въпрос:
Имам фирма и съответно не съм регистрирана в бюрото по труда,но имам проект да започна да се занимавам с друг бизнес освен с този който до момента,мога ли да кандидатствам по програма "Развитие на човешките ресурси"/по проекта "Насърчяване на предприемачеството"/
Преднаварително Ви благодаря!
Въпрос на: Валентина Игнатова 21.04.2012
Моля, да ми отговорите при условие, че се увеличава МРЗ от 270 на 290 лв от 01.05.2012г. на каква стойност се правят изчисленията?Благодаря.
Въпрос на: Катя Каменова 10.04.2012
При условие, че тази година 30.04.2012г. е официален празник, има ли промяна в крайният ден и час за подаване на проектни предложения.
Въпрос на: Ваня Маринова 10.04.2012
Здравейте,
Искаме да кзндидатстваме по настоящата схема и в тази връзка имаме въпрос относно формуляра за кандидатстване. На страница 14-15 от формуляра следва да се опише 1.ИМе и номер на лицензия на ЦПО, както и 2.описание на самите обучения. При положение, че при нас ЦПО ще бъде външен изпълнител и следва да се избира по П55 след одобрение на проектното предложение, следва ли тази част от формуляра да се попълва? Предварително благодарим!
Въпрос на: Иван Иванов 09.04.2012
Здравейте,

Имам няколко въпроса по отношение на подготовката и изпълнението на проектно предложение по горепосочената процедура:

1. За да е възможно да се представи реалистичен план за действие следва да се посочат адекватни срокове за изпълнение на дейностите. Тъй като дейността свързана с процедурата за подбор на представители на целевата група се извършва от ДБТ, а не от кандидат - бенефициентите (според приложените документи в "Ръководство за бенефициента") следва те да определят срока за провеждането й. Никъде в приложената на сайта документация не е посочен конкретен срок. Няма и препратка към нормативен документ, който да определя сроковете за тази процедура. Моля Ви, като представители на УО или МЗ по програмата да укажете продължителността (в месеци) на процедурата за избор на представители на целевата група.

2. Относно осигуряване на възможност за стажуване при работодател за срок от три месеца, следва да се има предвид, че в българското законодателство липсва специална нормативна уредба на отношението работодател – стажант. Моля дайте пояснение за "стажант", ако не е възможно да тълкувате насоките за кандидатстване, моля пояснете на базата на кой закон или нормативен документ (член от закона или документа) да се назначават "стажантите" за да са допустим, законосъобразен и реално извършен разход по проекта.

Благодаря Ви предварително за оказаното съдействие.
Въпрос на: Евелина Великова 06.04.2012
Здравейте, запитването ми е във връзка с избора на безработни лица. Възможно ли е като целева група да бъдат обучени лица, които са работили, например като готвачи, но нямат документ за професионална квалификация по тази професия, а планираното обучение е именно с такава насоченост. И могат ли те впоследствие да бъдат назначени на стаж.
Въпрос на: Ивалина Манолова 04.04.2012
Въпросът ми е относто възможността да кандидатстваме по Процедура за подбор на проекти BG051PO001-1.1.09 - “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”
Имаме спечелен проект по 1.1.07
На зададен въпрос по процедура .BG051PO001-1.1.07 - „Вземи живота си в свои ръце": Обучението на целевата група счита ли се за държавна/минимална помощ?
сте отговорили:
Не. Разходи за обучение на безработни лица не се счита за държавна/минимална помощ.
В тази връзка разходите за обучение на безработни лица по 1.1.07 включва ли възнаграждения и осигуровки на преподавателите?
Моля отговорете с да или не.
Въпрос на: Кристиана Казанджиева 02.04.2012
Какво следва да бъде вписано при отразяване единичната цена на невъзстановим ДДС - процентна ставка 0,20 % или абсолютна сума на ставката?
Какво следва да се впише в "единица мярка" при отразяване на невъзстановим ДДС - участник или лева?
Въпрос на: Звезделина Кехайова 02.04.2012
Здравейте,
Имам следния въпрос: Ще има ли програми за трудови медиатори, интересуваме ако има кога и в кои ДБТ на страната ще бъдат обявени?
Благодаря предварително
Въпрос на: Евелина Великова 30.03.2012
Здравейте, имам няколко въпроса във връзка с подготовката на бюджета и неговото отразяване в документацията за кандидатстване:
1. Кандидатът е ЦПО, партньорите работодатели ще наемат стажантите и съответно ще изплащат възнагражденията и осигуровките. При положение, че кандидатът ще преведе на партньорите сумите за възнаграждение в коя част от бюджета трябва да бъде посочен този вид разход - в тази на кандидата или в тази на партньорите.
2. Разликата в осигурителните вноски между минималната работна заплата и минималния осигурителен праг за професията е за сметка на работодателите. Тази сума, т.е. разликата, която е недопустим разход трябва ли да бъде включена в бюджета, като собствен принос.
Отговорите на тези въпроси не стават ясни от Насоките за кандидатстване по схемата, а всеки казус е различен, така че се надявам на конкретни отговори, за които предварително ви благодаря.
Въпрос на: Красимира Кирова 29.03.2012
Нашата организация е едновременно работодател-кандидат, който притежава и лиценз от НАПОО за извършване на обучения по професионална квалификация. Къде следва да се отнесат разходите за възнаграждения на изпитващите експерти за присъждане на квалификационна степен? в А1.1. или в Б?
Къде следва да бъдат отнесени разходите за наемане на експерт по подбор на лицата от целевата група? в А 1.1. или в Б
Въпрос на: Теменужка Спирова 26.03.2012
Във връзка с ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, схема "Квалификационни услуги за насърчаване на заетостта", бих искала да получа информация дали стажовете, включени в бъдещия проект, трябва да са завършили до края на програмния период - октомври 2013г.?
Въпрос на: Ана Велчева 13.03.2012
Здравейте,
Имам въпрос по схема BG051PO001-1.1.09. В насоките за кандидатстване, стр. 14 пише, че ако Кандидатът не е работодател, то задължително трябва да се включи работодател като партньор. Само няколко реда по-надолу, в началото на стр. 15 пише: "По настоящата покана за подаване на проектни предложения, Кандидатът може да участва САМОСТОЯТЕЛНО или в партньорство".
Как да го разбирам-при подаване на предложението ние трябва да имаме задължително партньор работодател,така ли? Или той може само да е подписал декларация за партньорство?
Благодаря Ви предварително!
Лек и успешен ден
Въпрос на: Мария Тинчева 12.03.2012
Здравейте, тъй като не искам да изпусна срока за участие по процедурата, а пък все още не съм регистрирана като безработна в БТ, бих желала да ви попитам кога е крайният срок за подаване на документи по тази процедура. Предварително благодаря за отеделено време.
Въпрос на: Христина Минчева 10.03.2012
Възможно ли е лице, което участва в екипа за управление на проекта, да бъде наето и за преподавател в обученията, при положение че има доказан опит и в двете направления?
Въпрос на: Ирина Петрова 10.03.2012
Като допустими разходи за възнаграждение на стажуващите е предвидено минимална работна заплата, която в момента е 270 лева. Възможно ли е в бюджета на проекта да бъде заложена по-висока ставка, например 300 лева в случай, че с ПМС минималната работна заплата бъде увеличена? Ако това не се случи, то тогава по бюджета ще се разходят разходите по действащата към момента на изпълнението минимална работна заплата, а предвидените в повече разходи ще останат неусвоени? В случай, че отговорът е отрицателен, къде в бюджета могат да се заложат такива непредвидени разходи?
Въпрос на: Милена Георгиева 10.03.2012
Водеща организация по проекта е ЦПО към ЕООД с предмет на дейност образователни услуги. ЦПО е допустим кандидат съгл. насоките за кандидатстване. Управителят на двете е едно и също лице, с дългогодишен стаж като преподавател. Възможно ли е управителят на двете, да бъде нает като преподавател от ръководителя на проекта, който ще бъде представител на един от партньорите, поемащ като задължение организацията и управлението на проекта ?
Въпрос на: Диана Николова 09.03.2012
Здравейте,
Въпросът ми е може ли в рамките на едно проектно предложение да се включат като партньори няколко фирми, от различни браншове. Има ли някакво ограничение в това отношение?
Въпрос на: Теодора Стайкова 07.03.2012
Във формуляра за кандидатстване , т.1.2. Описание на финансовия, технически и административен капацитет на кандидата се посочват данни за капацитета на кандидата.
Въпрос: В случай, че кандидатът е клон на Дружествотвото, на какво ниво се посочват данните, на ниво клон или на ниво Дружество? Необходимо ли е да се прилагат описанията и прилагат документи на ниво дружество и в частност на клона?
Въпрос на: Теодора Стайкова 07.03.2012
Структурата на Дружеството ни е съставено от централно упрвление и клонове. Всеки клон на дружеството е вписан в ТР със собствен ЕИК. Имаме регистрирано ЦПО, носител на лиценза от НАПОО е ЦУ, но обучението се извършва децентрализирано с пълномощно по всеки конкретен проект, т.е. във всеки клон на ИО има необходимата база и преподавателски екип.
Въпрос: Възможно ли е клон да кандидатства като работодател и да извърши обучението на целевата група? Достатъчно ли е към формуляра за кандидатстване да се представи пълномощно от Изпълнителния директор на Дружеството за извършване на дейностите по обучение? Ако не, с какъв документ става това?
Страници: 123››