Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
02.12.2011
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.1.16 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3.
 
 
ВАЖНО:
14.02.2013г. Утвърдени са изменения към  Ръкводстовото за Бенефициента за изпълнение на проекти и приложенията към него по процедура BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
Актуализирани документи по роцедура BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
Актуализирано Ръководство за бенефициента 
 
ВАЖНО:
На вниманието на кандидатстващите по Компонент ІІ!
Към пакета с документи по Компонент ІІ е актуализирано Приложение Д5 - Декларация  за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в съответствие с новата декларация, утвърдена от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Актуална Декларация Д5 за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия за КОМПОНЕНТ II.
 
Насоките за кандидатстване са в три компонента, като за всеки един поотделно се съдържа Пълен комплект документи за кандидатстване.
Въпроси и отговори
Въпрос на: Камелия Добрева 19.01.2012
1. Възможно ли е различните видове обучения да бъдат възложени на повече от един Външен изпълнител или е наложително да бъдат групирани в обща поръчка? Какви са критериите за групиране или разделяне на услугата по предоставяне на обучения?
2. Всеки вид обучение за отделна дейност ли се счита във Формуляра или трябва да бъдат обособени поддейности към двете основни допустими - обучения по ключови и повишаване на професионални квалификации?
3. Организация и управление - като отделна дейност ли трябва да бъде разписана?
4. Възможно ли е обучение само за 1 човек по определена специалност и това като отделна дейност или поддейност се записва? Ако е възможно, то възнаграждението на преподавателя като лимит за брой обучаем или като хонорар на час трябва да бъде заложено?
5. Възможно ли е да бъдат обучавани само част от наетите лица в едно предприятие и как това се изразява в дефиницията на целевата група?
6. Има ли ограничение за броя и вида на обученията , през които може да премине едно наето лице в рамките на проекта?
7. Възможно ли е да бъдат обучени и лица, наети по граждански договор или на непълен работен ден?
Въпрос на: Десислава Сиракова 19.01.2012
Здравейте,
имам 2 въпроса по схема BG051PO001-2.1.16 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3" - компонент 2:
1. Съгласно насоките за кандидатстване – стр. 25: „Допустими са и обучения за придобиване на умения, свързани със специфични изисквания на дейността и производствения процес. Целта на обучението е придобиване на умения на служителите на съответните стопански субекти в области на подготовка, произтичаща от спецификите на производствения процес, приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника/служителя и квалификация, свързана с особеностите на дейността: ноу-хау, въвеждане на нови технологии, внедряване на машини и съоръжения, др.”
Моля да потвърдите дали такива обучения се отнасят до ключова компетентност 7, ако не към коя да ги отнасяме?
2. В случай, в който проект се изпълнява в партньорство, изпълнителите са избрани след подписване на договора с ДО чрез тръжна процедура и извършват обученията на служителите на бенефициента и на неговия партньор. Как става разплащането между страните: бенефициентът плаща за всички проведени обучения на изпълнителя, след което партньора му превежда частта от сумата, която се отнася до собствените му служители и след възстановяване на разхода от ДО, бенефициентът съответно възстановява сумата на партньора си? Моля за подробен отговор, тъй като в ръководството този въпрос не е застъпен.
Благодаря предварително.
Въпрос на: Vania Milcheva 19.01.2012
Кога мога да се включа в Програмата за обучение по чужди езици на заети лица?
Въпрос на: Николай Петров 18.01.2012
Уважаеми дами и господа от АЗ,

във връзка с отворената схема BG051PO001-2.1.16 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3" имам следните въпроси:
1. Има ли ограничение във възможностите за кандидатстване за предприятия, които се занимават с преработката на земеделски продукти?
2. "Захар" ЕАД е голямо предприятие с КИД 10.81 Производство на захар, възможно ли е да кандидатства по схемата?
3. "Захарни заводи" АД е голямо предприятие с КИД 11.01 възможно ли е да кандидатства по схемата?
Моля за ясен точен и конкретен отговор относно допустимостта в конкретните случаи.

Оставам с уважение
Въпрос на: Камелия Добрева 17.01.2012
Партньор - обучаваща организация по проект по Компонент 2 задължен ли е да обучи и своите служители също (т. 3.1.2.(1) от Насоките за кандидатстване,т.7)?
Въпрос на: Камелия Добрева 17.01.2012
Бихте ли пояснили изискването за Партньора към Компонент 2 - той може ли бъде Работодател, без да е със статут на обучаваща организация?
Въпрос на: Елена Маринова 17.01.2012
Здравейте,

Подготвяме проект по BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3” и искам да Ви попитам две неща:
1. Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата схема е посочено, че един обучаем може да мине през един курс за ключови компетенции и/или един за професионална квалификация. В примерните обучения за ключови компетенции "Общуване на чужди езици" е посочено чуждоезиково обучение на различни нива. Ако примерно посочим, че искаме обучаваните служители на фирмата ни да достигнат до ниво B2 на английския език, а някой служител се намира на ниво А1, допустимо ли би било той да изкара три нива на английския, за да достигне до желаното ниво В2 или може да участва само в едно ниво?
2. Другият ми въпрос е свързан с това, че към фирмата имаме ЦПО, но в сертификата ни са посочени само професии, за които можем да провеждаме обучение, а ние искаме да кандидатстваме главно за ключови компетенции, също така нямаме и партньори по проекта. Затова предполагам, че трябва да си изберем обучителната организация, съгласно ЗОП, НВМОП или ПМС55?

В очакване съм на Вашият отговор!
Въпрос на: Симона Каменова 17.01.2012
Здравейте,
Във връзка с допустимостта на партньорите и по-конкретно "В случай на предоставяне на обучение от партньор-работодател, който с обучаващата организация/институция, са едно и също юридическо лице", моля за следните разяснения:
1) Това означава ли, че служутелите на партньора в неговото качество на работодател, също трябва да преминат обучение по проекта?
2) Възможно ли е партньорът по проекта, макар и в качеството си на работодател по принцип, да е отговорен единствено и само за провеждане на обучение на служителите на кандидата?
Благодаря!
Въпрос на: Елена Льондева 13.01.2012
Въпроси във връзка със Схема BG051PO001-2.1.16 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3"

Здравейте и успешна 2012 г. за екипа на АЗ!

Моля, да отговорите на следните въпроси:
1. Може ли едно заето лице да участва в две различни обучения по различни ключови компетенции в рамките на два различни проекта, в които неговият работодател е партньор или водеща организация?
2. Към коя ключова компетентност се отнасят "обучения за придобиване на умения, свързани със специфични изисквания на дейността и производствения процес", споменати на стр.25 от Насоките? Каква може да бъде тяхната продължителност и каква е часовата ставка на преподаващите за този вид обучения? Моля, посочете някакви примерни теми за този вид обучения , включени в този абзац от Насоките.
3. Какво е разбирането на Договарящия орган за "работодател" - примерно ЦПО - кандидат или партньор по проект, наема лица на граждански договор без да има назначен персонал по трудов договор, ще бъде ли третиран като "работодател"?

Благодаря за съдействието!
Въпрос на: Светослав Иванов 12.01.2012
Здравейте,

ние сме микро организация. Желаем да наемем и обучим около 10 нови служители. Ще кандидатсваме без посредници/партньори. Разполагаме с ноу- хауто необходимо за обучението, но не сме официално сертифицирани като фирма, която предлага подобен тип дейност.

Можем ли в такъв случай да организираме обучението на новите служители под формата на вътрешно фирмена дейност?

Благодарим предварително за навременният отговор!
Въпрос на: Светослав Иванов 12.01.2012
Здравейте,
ние сме микро организцията в сферата на грижата за деца и развлекателни дейности за тях.
Имаме желание да създадем м/у 5 до 10 нови работни места.
Бихте ли ни посъветвали кой от двата компонента; компонент 1 или 2 да изберем за кандидатсване.

Благодарим предварително!
Въпрос на: Десислава Сиракова 10.01.2012
Здравейте,
имам няколко въпроса по схема BG051PO001-2.1.16 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3", компонент 2:
1. Възможно ли е партньор по проекта да бъде работодател – обучаваща организация, която ще извърши обучение на служителите на кандидата, но не се предвижда да обучава собствените си служители. Ако отговорът е положителен, в Декларация 4 и Декларация 7 се попълва, че е неприложима за партньора или цитираните декларации не се попълват от партньора?
2. В хипотеза на изпълнение на проект от бенефициент с един или повече партньори и избран изпълнител за обученията, съгласно ПМС 55/2007. Бенефициентът се явява Възложител по ПМС 55/2007 и избира изпълнител и за обученията на своите партньори. Съгласно договора с ДО, всички направени разходи за дейностите на партньорите и бенефициента се възстановяват по отделна банкова сметка на бенефициента. По този начин бенефициентът получава безвъзмездна финансова помощ за дейности, които не са извършени от него и не са насочени към неговите служители. Ще се счита ли това финансиране за de minimis на бенефициента и ако не, откъде е видно какъв е процентът на помощта за бенефициента и за неговите партньори.
3. В случай че партньор по проект е обучаваща организация, която ще извърши обученията по ключови компетентности, необходимо ли е към проектното предложение да се прилагат автобиографии на преподавателите?
Благодаря предварително.
Въпрос на: Милена Халачева 10.01.2012
Здравейте,

Във връзка с BG051PO001-2.1.16 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3", компонент 2, бих искала да помоля за разяснение относно следния казус. Възможно ли е един обучаем да бъде включен в повече от едно обучение по различни ключови компетентности. Например: в рамките на проект един обучаем да премине едно обучение по Ключова компетентност 1 и едно обучение по Ключова компетентност 6. Така спазваме ли условието един обучаем да е участвал само веднъж в един и същ вид обучение?

Предварително ви благодаря за отговора.
Милена Халачева
Таурус Консултантс

Въпрос на: АРС АРС 10.01.2012
Здравейте,

във връзка с обявената процедура по ОП "Развитие на човешките ресурси" , BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3

Ние сме неправителствена организация, която се занимава с организирането и провеждането на курсове и обучения по ключови умения и компетентности . В тази връзка сме и одобрен доставчик по програмата "АЗ мога повече" .
Въпроса ни е следният :
Можем ли да бъдем доставчик на обучения по ключови умения за тази процедура? и това в съответствие ли е с текста от насоките за кандидатстване който гласи "Не са обект на избор по реда на ПМС 55/12.03.2007 г. и посл. изм. трудовите договори и договорите с експерти, които са били обект на оценка по реда на ПМС 121/31.05.2007 г. И посл. изм. и са станали част от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ."

Благодаря ви предварително за отговора!

Хубав ден,
Въпрос на: Костадин Костадинов 10.01.2012
Здравейте,
желая да Ви задам следните въпроси по схема BG051PO001-2.1.16 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3", Компонент 2:
1. В т.2.2.3 от Насоките за кандидатстване за Компонент 2 (стр. 12), по отношение на максималните стойности за обучението по ключови компетенции, и конкретно за обучение по ключова компетентност 2 е посочено че не може да надхвърля 840 лв. за продължителност не по-малка от 300 часа и три нива на обучение. Въпросът ми е следният: тази стойност - минимум 300 часа, обща ли е и за трите нива (т.е. минимум по 100 часа за ниво?), или се отнясят поотделно за всяко едно от трите нива? В същата връзка сумата от 840 лв. обща ли е и за трите нива, или се отнясят поотделно за всяко едно от трите нива?

2. В т.3.1.4 от Насоките за кандидатстване за Компонент 2 (стр. 24), в поле ВАЖНО Е посочено че "в рамките на индивидуален проект едно лице може да бъде включено само в едно професионално обучение и едно обучение по ключови компетенции", може ли да уточните по-ясно: едно лице може да бъде включено и в професионално обучение и в обучение по ключови компетенции, по веднъж, така ли е? Или едно лице може да бъде включено само в едно обучение - професионално или по ключови компетенции?

Въпрос на: Maria Beleva 06.01.2012
Допускате ли в проект по настоящата схема да бъдат обучени служители/работници на различни фирми от един холдинг, като кандидат по проекта е холдингът?
Въпрос на: Diana Dimitrova 06.01.2012
Съгласно насоките за кандидатстване по компонент 1 "Независимо дали обучението е общо или специфично, когато е по професионална квалификация се извършва от обучаваща организация по чл. 18 от ЗПОО.
По компонент 2 " ... може да се кандидатства за: обучение по професионална квалификация, съгласно ЗПОО"
В тази връзка възможно ли е обучението по компонент 2 да се проведе съгл. чл. 9 ал. 2 от ЗПОО от висше училище, спазвайки изискванията на чл. 38 и имайки предвид чл. 40 от ЗПОО?
Въпрос на: Гергана Коджейкова 04.01.2012
Здравейте,

във връзка със стартиралата Фаза 3 на имам следното запитване: има ли минимум от обучаеми лица, които следва да бъдат включени в един проект или допустимо ли е малко предприятие да изготви проект за 10 обучаеми лица?

Благодаря ви предварително за отговора.
Въпрос на: Георги Вакареев 28.12.2011
Здравейте,
Бихте ли разяснили следния параграф от Насоките за кандидатстване, находящ се в т.3.1.2
"Кандидатът е работодател, с Партньор – Работодател, който с обучаващата
организация/институция по проекта, са едно и също юридическо лице и се предвижда Партньора да извърши обучението на заетите лица от всички работодатели по проекта;"

- Това означава ли, че организацията партньор може да е обучителната организацията, която ще направи обучението по проекта?
- И ако това е така, задължително ли е служители на организацията партньор, да попадат в проекта, като обучавани или е възможно да се обучават само служители на организацията бенефициент?

С уважение,

Георги Вакареев
Въпрос на: Александър Александров 21.12.2011
Предвиждат ли се санкции аа кандидат или партньор, ако заети лица, участвали в обучение по BG051PO001-2.1.16 напуснат предприятието по собствено желание след приключване на проекта
Благодаря
Страници: ‹‹ ... 1234567››