Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
02.12.2011
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.1.16 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3.
 
 
ВАЖНО:
14.02.2013г. Утвърдени са изменения към  Ръкводстовото за Бенефициента за изпълнение на проекти и приложенията към него по процедура BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
Актуализирани документи по роцедура BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
Актуализирано Ръководство за бенефициента 
 
ВАЖНО:
На вниманието на кандидатстващите по Компонент ІІ!
Към пакета с документи по Компонент ІІ е актуализирано Приложение Д5 - Декларация  за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в съответствие с новата декларация, утвърдена от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Актуална Декларация Д5 за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия за КОМПОНЕНТ II.
 
Насоките за кандидатстване са в три компонента, като за всеки един поотделно се съдържа Пълен комплект документи за кандидатстване.
Въпроси и отговори
Въпрос на: Ина Ангелова 06.02.2012
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
„Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”
Компонент II
В случай, че кандидатът-работодател кандидатства самостоятелно /без партньорство/ и не притежава ЦПО и лиценз за извършване на професионалните обучения и ключовите компетенции и ще трябва да извършва процедура по реда на ПМС №55. Допустимо ли е в обхвата на процедурата за избор да не се включват материалите за практическото обучението тъй като то ще се извършва на място в базата на работодателя, той има специфични изисквания при извършване на обученията и държи на качеството на използваните материали? Тоест допустимо ли е да се отдели купуването на материалите от Кандидата-работодател от всички други услуги по обучението, които ще са външни услуги от обучаваща организация?Моля за конкретен отговор!
Благодаря предварително!
Въпрос на: Александра Пенева 06.02.2012
Здравейте,

имам два въпроса по Компонент II, късаещи допустимост на целевата група.

1. Обучаемите служители могат ли да бъдат назначени на граждански договори във фирмата?

2. При положение, че лицето се явява съдружник в предприятието кандидат и е самоосигуряващо се лице, то има ли право да вземе участие в обученията?

Мерси!
Въпрос на: Мартин Петков 06.02.2012

Въпроси във връзка с компонент II:

1. В раздел 1.2.1. от формуляра за кандидатстване се изисква представяне на информация за финансовата година, предхождаща годината на кандидатстване. В случая – при кандидатстване през 2012г. (особено за сесията до 28.02), информация трябва да се представи за 2011г. Фирмите обаче могат все още да нямат изготвени финансови отчети за 2011г. За кои години следва тогава да се представи информация в таблицата в посочения раздел от формуляра?

2. Какво се разбира под „конкретен източник на счетоводна информация” – съгласно забележката в същия раздел 1.2.1. от формуляра за кандидатстване?

3. В т.3. от формуляра за кандидатстване се изисква информация за опит на обучаващата организация. Следва ли да се попълва посочената точка, в случай че обучаващите организации се избират по ЗОП/ПМС 55?

4. Задължително ли е да се предвиди екип за управление на проекта?

5. Какви експерти и по какъв начин могат да бъдат ангажирани с изпълнение на дейности по проекта, доколкото дейностите по обучение следва да се осъществяват от обучаващи организации?

6. В раздел 5.2.1. от формуляра за кандидатстване се изисква информация за обучаващите организации, техните обучители и съдържанието на обучението? Кои от таблиците в този раздел следва да се попълнят, в случай че обучаващата организация се избира с тръжна процедура и съответно – не може да се посочи такава в проекта, не може да се посочат преподаватели и т.н.?

7. Прилагат ли се въведените ставки за лица-обучители и по какъв начин, в случаите когато всички обучаващи организации се избират чрез тръжна процедура и за тях е предвидена само обща сума в перо „Външни услуги” на бюджета?

Предварително благодаря за Вашето съдействие.
Въпрос на: Емил Коцев 05.02.2012
1. В т.3 от първия раздел на Формуляра за кандидатстване трябва да се даде информация за опита на обучаваща организация, предоставяща обучение по ключови компетенции. Възможно ли е таблицата да остане непопълнена, ако предприятието-кандидат тепърва ще търси обучаваща организация, като използва процедура, предвидена в ЗОП?
2. Във връзка с предходния въпрос, възможно ли е предприятието-кандидат да сключи договор за обучение по ключови компетенции с физически лица, ако те имат необходимия опит и се приложат техните автобиографии към документацията на проекта?
3. Може ли човек, част от екипа (напр. Координатор) да е и обучител в някои от дейностите по същия проект?
4. Може ли управителят на предприятието-кандидат да е част от екипа по проекта (напр. Ръководител) и да бъде обучен по ключова компетентност 7 в рамките на проекта?
5. В една от таблиците във Формуляра за кандидатстване (Раздел III. Допустимост на проектното предложение) се иска информация за времетраенето на курсовете в месеци. Ако обученията се извършват паралелно (две или повече групи се обучават едновременно) как да бъде изчислено времетраенето - като сбор от времето на всички курсове, или като разлика между датите от стартирането на първото обучение до завършването на последното обучение?
Въпрос на: Сашо Гогов 03.02.2012
По компонент 2:
Кандидатът работодател по проекта е голямо предприятие, обучението на чиито заети лица изисква избор на изпълнител по чл. 8 от ПМС № 55/2007 г. открит избор. Провеждането на процедурата с одобряване на проектодокументи, обява и т.н. отнема най-малко 2 месеца, ако не се яви кандидат ще се премине към процедура по чл. 10 на договаряне без публикуване на пояснителен документ, което ще ангажира още толкова време. Как ще се процедира в такъв случай, когато е изминала 1/3 от времето на проекта, без да се извършва реална дейност по него и оставащият период е недостатъчен за осъществяването на основната му дейност обучение на персонала?
Въпрос на: Калинка Жекова 03.02.2012
Въпрос по компонент 2:
Моля, пояснете в допустимост на целевите групи (стр. 28) има ли разлика между "заети" лица в ..... и "наети" лица в ..... ? Има ли значение вида договор (трудов или граждански) на заетите лица?
Въпрос на: Калинка Жекова 03.02.2012
Въпроси относно компонент 2:
1. Във връзка с текст от Насоките за кандидатстване, стр. 28 в каре Важно, въпросът е: Могат ли да бъдат включени в обучение по професия "Шивач" - І СПК заети лица от шивашка фирма, които са завършили средно образование по професиите "Оператор в шевното производство" и "Моделиер" и не са участвали в проекти и програми, финансирани по ОП РЧР и държавния бюджет?
2. Когато партньорът-работодател с обучаващата организация по проекта са едно и също юридическо лице и се предвижда партньорът да извърши обучението. Заетите лица в партньора-работодател (ЦПО) са 4 лица с висше образование, които са наети като обучители по професионална квалификация. Те ще извършат обучението на заетите лица на кандидата и ще бъдат ангажирани през цялото време на проекта като обучители. Имам следните два въпроса:
2А. Кога фактически те ще бъдат обучавани?
2Б. По коя професия ще бъдат обучени и от кого, след като Партньорът (ЦПО) трябва да извърши обучението на заетите лица от всички работодатели по проекта?
Предварително ви благодаря като разчитам на компетентен отговор.
Въпрос на: Diana Dimitrova 03.02.2012
Здравейте,
Имам следния въпрос: голямо предприятие в сферата на химическата промишленост иска да обучи заети по професии: 524010 Химик - технолог, специалност 5240101 Технология на неорганичните вещества и 524060 Химик - оператор, специалност 5240601 Технология на неорганичните вещества. Към момента няма лицензиран ЦПО по тези специалности, а също така и план-прием в професионалните гимназии. Възможно ли е обучението да се проведе от Висше учебно заведение.
Въпрос на: Десислава Сиракова 30.01.2012
Здравейте,
имам въпрос по схема BG051PO001-2.1.16 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3":
Съгласно Насоките за кандидатстване по Компоненти I и III е допустим разходът за консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на конкретното обучение (напр. ползвани консултантски услуги за подготовка на програма и/или материали по вид обучение, специално за нуждите на целевата група и за целите на конкретното обучение).
Можем ли да приемем, че този разход е допустим за всеки вид обучение – специфично или общо по професионална квалификация или ключови компетенции?
Въпрос на: Красимира Христова 26.01.2012
Здравейте,
1.Възможно ли е партньор по проекта да бъде Професионална гимназия в качеството й на работодател, която освен служителите на Кандидата ще трябва да обучи и собствените си служители
2. Допустимо ли е дадено лице да участва в обучение само за ключови компетенции (не и за професионално)
Въпрос на: Камелия Добрева 25.01.2012
1. Кои са разходите, които формират максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за един обучаем по вид обучение - в предишен отговор на въпрос препращате към Бюджета Б 1.3 и клетка А36, която отваря целия общ формат на Бюджета. Това означава ли, че максималната ставка за брой обучаемо лице, всъщност трябва да включва в себе си като проценти и разходите за учебните материали, разходите за публичност, наем и други съпътстващи разходи?? Само разходите за Организация и управление ли не са компонент на максималната ставка на БФП на обучаемото лице?
Въпрос на: Камелия Добрева 25.01.2012
Моля, дайте примерно описание за изпълнение на изискването "Партньорът да участва в осигуряването на устойчивост на дейностите/и или на резултатите, след приключване на проекта" (стр. 22 от Насоките за кандидатстване) - предвид факта, че Дейностите се отнасят основно за Кандидата!? Или тази устойчивост на резултатите трябва да се осигури от Партньора и Кандидата само спрямо собствения им персонал?
Въпрос на: Камелия Добрева 25.01.2012
Бихте ли пояснили, болниците, които са търговски сдружества и не попадат в обхвата на Регламент 1998/2006, могат ли да обучат свои служители на ключови компетентности? Задавам въпроса, т.к. в процедура "Безопасен труд" бяха допустими, а в обученията с ваучери - не!
Въпрос на: М. Борисова 24.01.2012
Здравейте,
имам нужда от отговор на следни въпроси по BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3:

1. Т. 3.1.2. на Насоките за кандидатстване гласи, че “в случай на предоставяне на обучение по ключови компетенции от Кандидата – Работодател, същият следва да има опит в предоставянето на най-малко по едно подобно обучение през две отделни години, предхождаща годината на кандидатстване.” – Как се доказва този опит?
2. Допустимо ли е служител да бъдат преквалифициран и как се доказва необходимостта от преквалификация на даден служител?
3. Лицата, които участват в екипа за управление на проекта и същите са служители на Кандидата-Работодател по основен трудов договор, могат ли да получат обучение по ключова компетентност или повишаване на квалификацията?
4. Съгласно изискванията на схемата две и повече свързани лица по смисъла на ЗМСП могат да кандидатстват в партньорство и размерът на отделните предприятия има значение само за определяне размера на БФП. На въпрос на Г-жа Диана Александрова от 11.1.2010 по фаза 2, Вие сте дали следния отговор: “1. Съгласно изискванията на схемата фирмите А, Б В и Г могат да участват като партньори по схемата, независимо че са свързани лица по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), като се спази изискването предприятията да са от една и съща категория.” Това важи ли и за фаза 3 и означава ли, че всички партньори трябва да бъдат от една и съща категория?
5. Управителят, който е назначен с ДУК може ли да бъде включен в целевата група и да получи обучение?
6. Относно осигуряването на заетост в продължение на 1 година на всички, които са били включени в обученията по проекта, счита ли се за такова прехвърлянето на служители при друг работодател по чл. 123 от КТ, като старият и новият работодател са свързани лица? В тази връзка, ако служител реши да напусне фирмата по свое желание и работодателят го освободи, това не би следвало да се счита за нарушаване на условието за осигуряване на заетост?


Благодаря предварително!
Въпрос на: Антония Антонова 23.01.2012
Здравейте!
Във връзка с актуалната схема BG051PO001-2.1.16 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3" имам следния въпрос:
Това означава ли, че в момента се набират фирми доставчици за предоставянето на услугата по обучение (проекти) и после ще може да се кандидатства както при програмата " Аз мога повече" за обучение по професионлана квалификация ?
Благодаря предварително,
Антония Антонова
Въпрос на: Нели Димитрова 21.01.2012
Ако един обучаем е преминал обучение по една ключова компетенция (напр. чуждоезиково обучение) през Фаза 1 или 2 или с ваучери по програма "Аз мога", допустимо ли е да бъде включен в целева група за обучение по друга ключова компетенция (напр. Обучение за управление на промяната) през Фаза 3 на схема "Квалификационни услуги и обучение на заети лица"?
Въпрос на: Емил Коцев 20.01.2012
Въпроси относно Компонент 2:
1. За да не се надхвърлят минимално допустимите стойности на безвъзмездна финансова помощ за един обучаем (стр.12 от Насоките), кои разходи трябва да се вземат предвид - непосредствените разходи по съответното обучение (разработване на уч. програми и лекторски); непосредствените разходи за обучението плюс разходите за ток и наем, свързани с това обучение; или всички разходи по проекта (вкл. за публичност и управление)?
2. Ако влизат всички разходи, как може да се изчисли реалната стойност на обучението на един човек, ако Кандидатът е включил в проекта си обучения по няколко степени и компетенции?
Въпрос на: Емил Коцев 20.01.2012
Здравейте,
Имам въпрос по отношение на Компонент 2:
Максимално допустимите стойности, които са представени на стр.12 от Насоките за кандидатстване, се отнасят до безвъзмездната финансова помощ за един обучаем. Значи ли това, че ако Кандидатът е средно предприятие и участва с 20% във финансирането на проекта, тези стойности също могат да нараснат с процента на собствено участие? (Например, ако в Насоките е посочена максимално допустима стойност на безвъзмездна помощ 600 лв., разчетите в Бюджета би трябвало да се правят до 720 лв. разходи за един обучаем).
Въпрос на: Stella Anguelova 19.01.2012
Имам следния въпрос: Какво се има предвид под понятието "конкретен вид обучение" в т. 13 на стр. 19 от Насоките за кандидатстване - т.е. не са допустими кандидати, които имат финансиран проект за същата целева група и за конкретния вид обучение? Може ли в проекта да включим заети в обучение по англ.език (вид ключови компетентност), които са минали обучение за придобиване на търговски компетентности (друг вид ключова компетентност) по програмата Аз Мога?

Благодаря.
С уважение: Стела Ангелова
Въпрос на: Марио Вълчанов 19.01.2012
Здравейте,
Бих искал да Ви попитам дали ще бъдат организирани информационни дни по процедура "BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3"

Благодаря предварително,
Марио Вълчанов
Страници: ‹‹1234567››