Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
02.12.2011
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.1.16 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3.
 
 
ВАЖНО:
14.02.2013г. Утвърдени са изменения към  Ръкводстовото за Бенефициента за изпълнение на проекти и приложенията към него по процедура BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
Актуализирани документи по роцедура BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
Актуализирано Ръководство за бенефициента 
 
ВАЖНО:
На вниманието на кандидатстващите по Компонент ІІ!
Към пакета с документи по Компонент ІІ е актуализирано Приложение Д5 - Декларация  за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в съответствие с новата декларация, утвърдена от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Актуална Декларация Д5 за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия за КОМПОНЕНТ II.
 
Насоките за кандидатстване са в три компонента, като за всеки един поотделно се съдържа Пълен комплект документи за кандидатстване.
Въпроси и отговори
Въпрос на: Любена Георгиева 15.02.2012
Здравейте,
имам следния въпрос по отношение на стартиралата процедура за подбор на проектни предложения BG051PO001- 2.1.16 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица" - фаза 3:
Следва ли кандидатът и неговите партньори, в случай на избор на партньорство, да попадат в една и съща категория предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия, чл. 3 и чл.4, т.е. ако кандидатът - работодател (водеща организация) попада в категория на средно предприятие и участва с партньор - работодател, който е едно и също юридическо лице с обучаващата организация по проекта, то следва ли и партньорът да попада в категория на средно предприятие, съгласно ЗМСП ?
Благодаря предварително за бързия отговор.
Въпрос на: Десислава Сиракова 14.02.2012
В случай, че предприятие кандидатства с проект по Компонент II и е със статут на голямо предприятие трябва ли да попълва Декларация Д 5 и ако да – къде да отбележи това обстоятелство?
Въпрос на: Петър Ганчев 13.02.2012
Планирате ли нов прием на проектни предложения по процедура “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3 за второто полугодие на 2012? Какви са индикативните срокове на кандидатстване за второто полугодие на 2012?
Въпрос на: Александър Калчев 12.02.2012
Компонент 1
При положение, че ще се търси подпомагане в сферата на водния транспорт, следователно интензитет до 100 %, когато целевата група са морски лица, част от плавателен състав на българска корабоплавателна компания считате ли, че ще бъдат удовлетворени условията ако:
1. Лицата са част от екипаж на кораб, но към момента на стартиране на обучението не на борда, т.е. са в отпуск, почивки или на разположение в очакване на кораба, на който са зачислени и;
2. Обучението се извършва в български морски квалификационен център, регистриран по ЗПОО и по програми одобрени от НАПОО или се извършва на борда на кораб, в чиито екипажен списък не фигурират обучаемите.
Въпрос на: Ина Делчева 12.02.2012
Здравейте,
На стр. 36 от Насоките за кандидатстване в стъпка 2 пише: Кандидатът е длъжен да попълни лист Б 1.3 - във файл Б1_Бюджет_Компонент II няма sheet Б 1.3. Къде да го намерим?
Благодаря
Въпрос на: Гергана Коджейкова 10.02.2012
Здравейте,

в насоките за кандидатстване и във формуляра за кандидатстване се изискват финансови документи и данни "за 2 финансови години назад". Моля, уточнете, както се има предвид, при условие, че кандидатът ще подаде проекто си предложение в срок до средата на февруари 2012 г.:
1. Финансови документи и данни за 2011и 2010 години;
2. Финансови документи и данни за 2009 и 2010 години.
Благодаря Ви предварително за съдействието.
Въпрос на: Ина Ангелова 10.02.2012
Здравейте,
Бих желала да сигнализирам за един пропуск в бюджет Б1 по компонент 2 на схемата. При условие, че кандидатът по процедурата не е регистриран по ДДС и има право на възстановим ДДС, той има право и на възстановим ДДС за разходите за информиране и публичност. Тези разходи не бива да се разпределят между обученията тъй като нямат пряка връзка с тях. Така в ред 7 на общия бюджет остава невъзстанонив ДДС за сметка на кандидата, което намалява максимално допустимия размер на безвъзмедната помощ /остава като сума в sheet Б 1.3 - таблиците с контролните суми/. Защо тогава в насоките Ви пише, че кандидатът може да получи 100% безвъзмедна помощ, когато в конкретния случай това не е така?/Би трябвало да има три реда за невъзстановим ДДС - за преки разходи за обучения; за информиране и публичност и за непреките разходи за организация и управление! Ще бъда благодарна да получа в кратък срок отговор от Ваша страна въпреки, че срокът за задаване на въпроси е изтекъл за настоящата сесия тъй като това касае коректността на бюджетите и на други бенефициенти!
Благодаря Ви!
Въпрос на: Милена Шопова 10.02.2012
Здравейте,
Въпросът ми касае Компонент 2 на настоящата схема и по - конкретно тълкуването на точка 2.2.4. от Насоките за кандидатстване. Допустимо ли е по посочената схема предприятие, чиято основна дейност е свързана с производството на млечни продукти
Въпрос на: Д Георгиев 10.02.2012
Може ли по тази схема да се включат лица, които са включени в проект за социалните иновации?
Въпрос на: Борис Панайотов 10.02.2012
Какво предвижда проект BG051PO001-2.1.16, ако заето лице, което е започнало обучение, излезе в майчинство. Може ло то да продължи обучението си, ако не, какви действия трябва да предприеме работодателя?

Благодаря
Въпрос на: Мариана Манукян 09.02.2012
Въпрос относно компонент 2
1. Заетите лица, които ще бъдат обучавани по част от професия, могат ли да имат завършена същата или по-висока степен на образование по същата професия, на която ще бъдат обучавани, при положение, че обучението е свързано с внедряване на нови технологии.
Въпрос на: Златомир Дойчев 09.02.2012
Въпроси относно Компонент 2
Здравейте, искам да задам следните въпроси:
В насоките за кандидатстване са посочени минималното количество учебни часове за отделните обучения (както професионални, така и ключови).
1. Необходимо ли е всички учебни часове да бъдат в присъствена форма, или е допустимо част от часовете да бъдат под друга форма на обучение: самоподготовка, дистанционно обучение или друго? Ако е допустимо:
2. Има ли изискване за минимален процент присъствени часове?
3. Заплащането на обучителите включва ли неговият труд за учебните часове различи от присъствената форма (изготвяне и проверка на казуси, тестове и окончателни изпити, учебни он-лайн сесии, други)?
Въпрос на: Златомир Дойчев 09.02.2012
Въпроси относно Компонент 2
Здравейте, на 24.01.2012 г. на информационната среща провела се в София, на мой въпрос отговорихте, че „конкретните нужди за обучение на служители на отделни юридически лица, чийто мажоритарен собственик е холдингово дружество, което ще бъде Водеща организация, е достатъчно да бъдат декларирани чрез заявка декларация Приложение Д7 като не е необходимо да бъдат включени като партньори”. Моля, да потвърдите, допустимостта на такова проектно предложение.
Въпрос на: Радостина Добрева 09.02.2012
Здравейте,
имам няколко въпроса по отношение на Компонент 2:
1.Финансовият отчет, който се изисква да бъде приложен при подаване на проектното предложение, трябва да бъде по международните или по българският стандарт?
2. Може да Ви се стори глупав въпросът, но по разлочните ОП има различни изисквания относно копието на документацията. Трябва ли двете копия на проектното предложение да имат "Вярно с оригинала", печат на дружеството и подпис на упълномощеният да представлява?
Благодаря предварително!
Въпрос на: Plamena Varbanova 09.02.2012
Здравейте,
имам следния въпрос по схема "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - Фаза 3":
Съгласно насоките за кандидатстване, точка 3.1.5 - Розходите за организация и управление на проекта са допустими разходи.
В тази връзка изпълнението на дейността по Организация и управление на проекта, което включва наличието на Ръководител, координатор, счетоводител на проекта и общи административни разходи, допустимо ли е да стане чрез възлагане по реда на ПМС 55/2007 (съответно ЗОП, НВМОП)?
Ако отговорът е да, то кога трябва да се направи избор и определяне на екип за организация и управлението на проекта - преди кандидатстване или след одобрение на проектното предложение? Тъй като според Критериите за административно съответствие и допустимост на проектното предложение и приложения Формуляр за кандидатстване има изискване за прилагане на Автобиографии на екипа по организация и управление на проекта, а и те участват в техническата оценка на кандидата.
Въпрос на: Александра Иванова 08.02.2012
Здравейте, бих искала да задам въпрос относно Насоките за кандидатстване по Компонент II. Там е записано, че може да се кандидатства за:
По Компонент II - схема съгласно Регламент 1998/2006 може да се кандидатства
за:
􀂾 обучение по професионална квалификация, съгласно Закона за
професионалното образование
􀂾 обучение за придобиване на ключови компетентности и съобразно вида
предприятие, което се определя съгласно Закона за малките и средните
предприятия.
Тъй като не е уточнено:
Въпрос 1: Предполага ли това проектът да включва обучение и за професионална квалификация, и за ключова компетентност? И може ли да се кандидатства за обучение само по ключови компетенции?

Въпрос 2: Задължително ли е подаването на Приложение 2 - "Автобиографии с декларации на членовете на обучаващия екип" към пакета от документи към момента на кандидатстване в случай, че Кандидатът ще възлага обучение по ключова компетентност на външен изпълнител?

Въпрос 3: Трябва ли разходите за информираност и публичност да бъдат описани към момента на кандидастване като конкретни суми и как това може да бъде предвидено на този етап?

Въпрос 4: Ако към момента на подаване на конкретно предложение за кандидатсване, Кандидадът не е приключил финасово последната календарна 2011 година, това означава ли, че трябва и може да бъдат подадени данни за приключилите 2010 и 2009 година?

Благодаря Ви!
Въпрос на: Невяна Николова 08.02.2012
Може ли работници който са били обучени за една професияс ваучер По Проект Нов избор Развитие и реализация сега да бъдат обучени за друга професия за същата дейност от раздел 7 за раздел 8 Пример от обущар за машинен оператор шиене на обувки
Въпрос на: Кристиана Казанджиева 08.02.2012
"Здравейте,
Изправени сме пред следния казус:
Подготвяме проектно предложение, в което се предвижда участието на три фирми като партньори. Всяка от тях е малко предприятие – респ. с по 31 и 24 и 20 души персонал. Съдружниците и управителите в двете фирми са едни и същи. Тези съдружници и управители имат участие в още няколко фирми, като общо за всички фирми персоналът не надхвърля 90 души. Във всички фирми съдружниците и управителите имат дялово участие по-малко от 50 %.
Въпросът ни е: Като какви предприятия ще бъдат третирани при кандидатстване двете партньорски фирми и какъв ще бъде интензитетът на безвъзмездната помощ в този случай?
Въпрос на: Десислава Сиракова 07.02.2012
Здравейте, имам следните въпроси:
1. По фаза 1 и 3: Възможно ли е едно проектно предложение да включва и общо и специфично обучение?
2. По фаза 2: Актуализираната декларация Д5 за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия е качена на сайта ви в pdf формат. Моля да я качите в word формат, за да можем да я попълним.
Благодаря предварително.
Въпрос на: Мартин Петков 06.02.2012
Въпроси във връзка с компонент II:

1. В раздел 1.2.1. от формуляра за кандидатстване се изисква представяне на информация за финансовата година, предхождаща годината на кандидатстване. В случая – при кандидатстване в началото на 2012г., информация трябва да се представи за 2011г. Фирмите обаче могат все още да нямат изготвени финансови отчети за 2011г. За кои години следва тогава да се представи информация в таблицата в посочения раздел от формуляра?

2. Какво се разбира под „конкретен източник на счетоводна информация” – съгласно забележката в същия раздел 1.2.1. от формуляра за кандидатстване?

3. В т.3. от формуляра за кандидатстване се изисква информация за опит на обучаващата организация. Следва ли да се попълва посочената точка, в случай че обучаващите организации се избират по ЗОП/ПМС 55?

4. Задължително ли е да се предвиди екип за управление на проекта?

5. Какви експерти и по какъв начин могат да бъдат ангажирани с изпълнение на дейности по проекта, доколкото дейностите по обучение следва да се осъществяват от обучаващи организации?

6. В раздел 5.2.1. от формуляра за кандидатстване се изисква информация за обучаващите организации, техните обучители и съдържанието на обучението? Кои от таблиците в този раздел следва да се попълнят, в случай че обучаващата организация се избира с тръжна процедура и съответно – не може да се посочи такава в проекта, не може да се посочат преподаватели и т.н.?

7. Прилагат ли се ставките за лица-обучители и по какъв начин, в случаите когато всички обучаващи организации се избират чрез тръжна процедура и за тях е предвидена обща сума в перо „Външни услуги” на бюджета?

Извинявам се, ако изпращам въпросите повторно.
Страници: ‹‹1234567››